Quyết định số 730/1999/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 730/1999/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 730/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý bến xe ôtô khách do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 730/1999/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 730/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 730/1999/Q -BGTVT NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUI CH V T CH C VÀ QU N LÍ B N XE ÔTÔ KHÁCH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lí nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Nh m tăng cư ng công tác qu n lí Nhà nư c i v i các b n xe ôtô khách, b o h quy n, l i ích h p pháp c a ch phương ti n và hành khách i xe, t o môi trư ng kinh doanh bình ng gi a các thành ph n kinh t tham gia v n t i hành khách công c ng, góp ph n l p l i tr t t v n t i, th c hi n m c tiêu an toàn, thu n ti n, văn minh, hi u qu ; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và V trư ng V Pháp ch - V nt i QUY T NNH: i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Qui ch v t ch c và qu n lí b n xe ôtô khách". i u 2.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1277/Q -VT ngày 4/7/1991 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3.-. C c trư ng c c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n và ph i h p v i các S GTVT (GTCC) t ch c, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4.- Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch -V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, các Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký)
 2. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p- T do - H nh phúc QUI CH V T CH C VÀ QU N LÍ B N XE Ô TÔ KHÁCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 730 /1999/Q -BGTVT ngày 24 tháng 3 năm 1999 c a B trư ng B GTVT) Chương 1 NH NG QUI NNH CHUNG i u 1.- Qui ch này qui nh nh ng nguyên t c cơ b n trong vi c t ch c qu n lí b n xe ôtô khách (sau ây g i t t là B n xe khách ). i u 2.- Ph m vi và i tư ng áp d ng - Qui ch này ư c áp d ng i v i t t c các b n xe khách trong toàn qu c. - ơn v qu n lí b n xe khách, t p th và cá nhân tham gia v n chuy n hành khách công c ng (g i chung là ơn v v n t i) có ôtô ho t ng ón tr khách, nh n tr hành lý, hàng hoá bao g i t i b n xe khách u ph i tuân theo các qui nh c a Qui ch này. i u 3.- B n xe khách - Là nơi qui nh xe khách vào ón, tr khách trên nhi u lu ng tuy n v n chuy n hành khách; nơi hành khách t p trung lên phương ti n v n t i; nơi có b ph n qu n lí nhà nư c v giao thông v n t i. - Là m t b ph n thu c cơ s h t ng giao thông v n t i ư ng b , n m trong quy ho ch t ng th c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - B n xe khách ư c xây d ng nh ng nơi thu n ti n cho s i l i c a hành khách như g n các u m i giao thông, khu t p trung dân cư, trung tâm hành chính, kinh t , trung tâm văn hoá ho c g n nơi chuy n ti p t phương ti n v n t i khác sang phương ti n v n t i ư ng b và t phương ti n v n t i ư ng b sang các phương ti n v n t i khác. i u 4.- B n xe khách (ho c các b n xe khách) ư c t ch c thành doanh nghi p do ngành GTVT th ng nh t qu n lí v m t t ch c và ho t ng. Vi c thành l p, ho t ng, gi i
 3. th , phá s n doanh nghi p b n xe khách ư c th c hi n theo qui nh c a pháp lu t hi n hành. i u 5.- Các phương ti n v n t i hành khách ho t ng theo lu ng tuy n c nh u ph i ón tr khách, nh n tr hành lý, hàng hoá trong khu v c b n xe ho c t i nh ng nơi có i m , i m d ng xe ã ư c UBND t nh, thành ph tr c thu c TW qui nh (tr khi ôtô ư c cơ quan qu n lí nhà nư c có thNm quy n huy ng i làm nhi m v khNn c p). Ôtô ra ho t ng nh t thi t ph i xu t phát t b n u lu ng tuy n và k t thúc b n cu i tuy n. Xe ph i ch y úng hành trình qui nh. Vi c ưa xe ra ho t ng trên các lu ng tuy n, s chuy n lư t và gi xe ch y ư c th c hi n th ng nh t theo bi u v n hành do S GTVT (GTCC) phê duy t. i u 6.- Trong văn b n này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: - "Ôtô " là các lo i xe ch y b ng ng cơ ho t ng trên ư ng giao thông, có s bánh xe nhi u hơn 3 (ba) và do ngư i i u khi n. - " Phương ti n kinh doanh v n t i hành khách công c ng" là ôtô c a các ch doanh nghi p ã ư c cơ quan qu n lí nhà nư c có thNm quy n cho phép v n t i công c ng và ư c c p gi y phép v n t i hành khách công c ng. - "Lu ng tuy n v n t i hành khách" ư c xác nh b i b n xe i (nơi phương ti n xu t phát) và b n xe n (nơi phương ti n k t thúc hành trình) qua các i m d ng, c nh trên d c tuy n ư ng. -" i m xe" là nơi ư c UBND t nh, thành ph tr c thu c TW qui nh cho xe ôtô ón tr khách. Khi ôtô ph i t t máy. - " i m d ng xe" là nơi ư c UBND t nh, thành ph tr c thu c TW qui nh cho xe ôtô d ng ón tr khách. Khi d ng, xe ôtô ph i n máy và ngư i i u khi n phương ti n v n ng i v trí lái. i u 7.- u tư, xây d ng b n xe khách - Nhà nư c khuy n khích các doanh nghi p v n t i ôtô, các thành ph n kinh t cùng tham gia góp v n xây d ng, c i t o, nâng c p (sau ây g i t t là xây d ng) b n xe khách. Nhà nư c b o h quy n và l i ích h p pháp c a các doanh nghi p b n xe khách. - B n xe khách ư c thi t k và xây d ng theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. Lưu lư ng hành khách, s lư ng xe ôtô ra vào b n là căn c thi t k quy mô xây d ng b n xe khách. - Vi c xây d ng m i ho c c i t o nâng c p b n xe khách hi n có ph i tuân theo các qui nh c a pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng. Chương 2
 4. QU N LÍ NHÀ NƯ C I V I B N XE KHÁCH i u 8.- Qu n lí nhà nư c i v i b n xe khách bao g m các nhi m v : - Qu n lí v chi n lư c, quy ho ch, k ho ch xây d ng, nâng c p, c i t o b n xe khách. - Ban hành các qui nh v t ch c và qu n lí b n xe khách. - Duy t thi t k xây d ng và c p phép khai thác b n xe khách. - Qu n lí v giá và các kho n thu khác c a b n xe khách. - Ban hành qui ch ph c v hành khách, ch chính sách i v i hành khách i xe. - Thanh tra, ki m tra các ho t ng c a b n xe khách; thanh tra, ki m tra t i b n xe khách vi c th c hi n Th l v n t i. i u 9.- Phân c p qu n lí b n xe khách 9.1 B Giao thông v n t i: - Ban hành các văn b n qui ph m pháp lu t v t ch c qu n lí ho t ng c a b n xe khách th c hi n trong ph m vi c nư c. - Thanh tra, ki m tra các ho t ng c a b n xe khách. 9.2 U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c TW (g i t t là UBND c p t nh): - Duy t qui ho ch, k ho ch xây d ng, c i t o, nâng c p các b n xe khách thu c t nh. Quy t nh thành l p ho c gi i th các doanh nghi p b n xe khách thu c quy n qu n lí. - Căn c vào giá và các kho n thu khác c a Nhà nư c, qui nh giá và các kho n thu khác cho các ho t ng t i b n xe khách. - Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n cơ ch chính sách c a Nhà nư c và c a B GTVT i v i các b n xe khách thu c t nh, thành ph . 9.3 C c ư ng b Vi t Nam: - ư c B GTVT u quy n th c hi n ch c năng qu n lí nhà nư c i v i các b n xe khách trong ph m vi c nư c. - Xây d ng ho c tham gia xây d ng cơ ch chính sách v t ch c và qu n lí b n xe khách trình B trư ng B GTVT ban hành. C c có trách nhi m hư ng d n và t ch c ki m tra vi c th c hi n.
 5. - Trình B Giao thông v n t i, Ban V t giá Chính ph công b giá tr n cho các ho t ng c a b n xe khách. 9.4 Các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính): - Tham mưu cho UBND c p t nh trong vi c xây d ng qui ho ch h th ng b n xe khách trong ph m vi a phương. Tham gia thNm nh khi thành l p và có ý ki n khi gi i th doanh nghi p b n xe khách. - Tham mưu cho UBND c p t nh trong vi c t ch c qu n lí b n xe khách. - Ki m tra giám sát vi c th c hi n qui nh c a nhà nư c, c a B Giao thông v n t i liên quan n ho t ng b n xe khách. Ch o vi c hi p thương v phân công chuy n lư t, x p n t (tài chuy n), quay vòng n t. - Ki m tra vi c th c hi n nhi m v qu n lí nhà nư c như tr t t , v sinh môi trư ng. Chương 3 T CH C B N XE KHÁCH i u 10.- Mô hình t ch c b n xe khách Căn c vào c i m, tính ch t và quy mô, B n xe khách có th t ch c thành m t trong các mô hình sau: - M t b n xe khách t ch c thành m t doanh nghi p ho t ng c l p có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u theo qui nh c a pháp lu t hi n hành. - Nhi u b n xe khách t ch c thành m t doanh nghi p ho t ng c l p có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u theo qui nh c a pháp lu t hi n hành. Vi c l a ch n mô hình t ch c do cơ quan ch qu n có thNm quy n quy t nh. i u 11.- T ch c b máy c a b n xe khách B n xe khách có b máy i u hành, b máy giúp vi c tuỳ theo quy mô, n i dung, tính ch t công vi c. i u 12.- Các lo i b n xe khách Theo lo i lu ng tuy n ho t ng có th phân chia b n xe khách thành các lo i sau: - B n xe khách n i t nh là b n xe ư c t ch c ph c v các phương ti n v n chuy n hành khách công c ng ho t ng trên các lu ng tuy n n i t nh, n i thành ph tr c thu c Trung ương. - B n xe khách liên t nh là b n xe khách ư c t ch c ph c v cho các phương ti n v n chuy n hành khách công c ng ho t ng trên các lu ng tuy n liên t nh.
 6. - B n xe khách h n h p là b n xe khách v a ư c t ch c cho nh ng phương ti n v n chuy n hành khách công c ng liên t nh v a t ch c cho nh ng phương ti n v n chuy n hành khách công c ng n i t nh, n i thành ph tr c thu c trung ương. i u 13.- i u ki n v chuyên môn nghi p v và cơ s v t ch t k thu t c a B n xe khách 13.1 i u ki n v chuyên môn nghi p v : - Th trư ng b n xe khách ph i có trình chuyên môn t trung c p tr lên và có th i gian công tác trong ngành trên 3 năm. - Cán b công nhân viên b n xe ph i là ngư i am hi u nghi p v , ư c ào t o ho c có kinh nghi m qu n lí v lĩnh v c chuyên ngành v n t i ôtô. Trong khi làm nhi m v , cán b công nhân viên b n xe khách ph i m c qu n áo ng ph c và eo bi n tên theo quy nh c a B GTVT. 13.2 i u ki n v cơ s v t ch t k thu t: 13.2.1 Cơ s v t ch t k thu t b t bu c - Có di n tích phù h p giành cho sân xe, nhà ch và các công trình ph tr khác. - Có qu y bán vé ph c v cho khách mua vé i các tuy n ư ng. - Có sân xe (sân n n c ng, không l y l i, phương ti n ra vào thu n ti n) - Có nơi ón khách, tr khách. - Có h th ng bi n báo hư ng d n ( v lu ng tuy n, chuy n lư t, gi xe ch y, giá vé...). - Có h th ng chi u sáng, khu v c v sinh, c u ho , y t . - Có ư ng cho xe ôtô ra vào b n. - Có tư ng ho c hàng rào bao quanh b n xe khách, có nhân viên b o v . 13.2.2 Tuỳ thu c vào i u ki n, qui mô, b n xe có th có thêm cơ s v t ch t k thu t sau: - Có d ch v b o dư ng k thu t ôtô. - Có tr m xăng d u, ch r a xe. - Có nơi ăn ngh cho lái ph xe và hành khách ch i xe ngh qua êm. - Có nơi vui chơi gi i trí, ph c v ăn u ng gi i khát.
 7. - Có gian hàng bán ph tùng v t tư ôtô và các d ch v khác. i u 14.- Nhi m v , quy n h n c a b n xe khách 14.1 Nhi m v c a b n xe khách: - N u ư c Giám c S GTVT (GTCC) u quy n, th trư ng b n xe ch trì vi c hi p thương gi a các doanh nghi p v n t i (ch phương ti n v n t i thu c các thành ph n kinh t ) có phương ti n ho t ng t i b n xe khách v b trí chuy n lư t, x p n t (tài chuy n) và quay vòng n t. - T ch c bán vé cho các ch phương ti n theo h p ng ký k t (k c bán vé hành lý, hàng hoá) ho c cho các ơn v v n t i thuê a i m bán vé. - T ch c b c x p hành lý, hàng hoá k c xe p, xe máy, t ch c trông gi ôtô trong b n xe. - T ch c các ho t ng d ch v ph c v hành khách và lái xe, d ch v k thu t cho các phương ti n v n t i. - Ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan có nhi m v qu n lý nhà nư c m b o tr t t tr an, m b o m quan và v sinh môi trư ng trong b n. - ưa xe vào b n x p khách theo biên b n hi p thương c a các ch phương ti n cùng tham gia ho t ng trên tuy n và bi u v n hành ã ư c S GTVT (GTCC) phê duy t. B n xe khách ư c cơ quan qu n lí nhà nư c u quy n th c hi n m t s nhi m v sau: + Ki m tra vi c ch p hành th l v n chuy n hành khách b ng ôtô i v i các phương ti n ho t ng t i b n xe khách. + Ki m tra các th t c, gi y t c a phương ti n và ngư i lái theo qui nh hi n hành khi ho t ng t i b n xe khách. + Tr c ti p gi i quy t ch ưu ãi cho hành khách i xe ư c hư ng theo quy nh c a nhà nư c và c a B GTVT. 14.2 Quy n h n c a b n xe khách: - B n xe khách ư c quy n ký k t h p ng v i các ơn v v n t i có th t c kinh doanh v n t i h p pháp và ư c cơ quan qu n lí nhà nư c chuyên ngành GTVT cho phép; N u ư c ơn v v n t i u quy n b n xe khách thay m t ơn v v n t i ký k t h p ng v i các b n xe khách khác. H p ng th hi n nh ng cam k t cơ b n gi a b n xe và ơn v v n t i trên các m t: b o m s chuy n lư t, gi xe ch y, ch t lư ng phương ti n, giá cư c v n t i hành khách, giá d ch v b n xe, phương th c bán vé, bi n pháp thu hút khách, tr t t v sinh, thái ph c v .v.v....
 8. H p ng ư c tho thu n nh ng i u ki n thư ng ph t v hành chính và kinh t gi a các bên ký k t. H p ng nói ph n trên ch áp d ng cho các b n xe có tư cách pháp nhân, ho t ng c l p. H p ng có giá tr trong 1 năm. Trư c 60 ngày h t h n h p ng n u 2 b n không có văn b n ngh thay i h p ng thì m c nhiên h p ng có giá tr trong năm ti p theo. - Ký xác nh n ngày gi xe xu t b n cho các phương ti n v n t i. - B n xe khách có quy n t ch i không cho phương ti n vào b n x p khách i v i nh ng xe không m b o tiêu chuNn ph c v , lái xe vi ph m n i qui, qui ch ph c v hành khách. - B n xe khách có quy n ki n ngh và ph i h p v i các cơ quan: thanh tra giao thông, chính quy n a phương nh m th c hi n t t nhi m v ư c giao. L p biên b n i v i nh ng lái xe xu t b n không úng gi , không m b o s chuy n lư t ã ăng ký, xe ch quá t i, ch hàng l u, hàng qu c c m, ch t d cháy n , tinh th n thái ph c v thi u văn minh l ch s v i hành khách. - B n xe khách có quy n yêu c u ơn v v n t i khác b trí xe ch y thay cho các xe h ng ho c xe không tiêu chuNn k thu t ho c lái xe vi ph m các qui nh c a b n xe khách. i u 15.- - B n xe khách t ch c nhi u hình th c bán vé ph c v thu n ti n cho hành khách (như bán vé t i b n, bán vé t i các khu v c t p trung dân cư, bán vé qua i n tho i, bán vé ưa n t n nhà và ón khách n b n xe). - Các ơn v v n t i ư c t ch c các a i m bán vé t i các khu v c sau khi ư c S GTVT (GTCC) ch p thu n. B n xe khách có trách nhi m hư ng d n hành khách ã có vé do các ơn v v n t i bán vào b n i xe. - Các i m bán vé ngoài b n xe khách (c a b n xe ho c ơn v v n t i) ph i có thông tin v b n xe i u hành chung và b trí phương ti n v n chuy n. i u 16.- Qui trình ho t ng c a b n xe khách Ho t ng c a b n xe khách bao g m hai qui trình chính sau ây: 16.1 Qui trình 1: ôtô vào b n tr khách. - Hư ng d n cho ôtô vào v trí qui nh tr khách. - Hư ng d n hành khách xu ng xe và mua vé i ti p (n u có yêu c u). - T ch c x p d hàng hoá, hành lý, hàng bao g i cho hành khách. - Nh n ho c tr hàng bao g i (n u có).
 9. - Làm th t c cho hành khách ăng ký ti p chuy n (n u là khách i liên tuy n) - Hư ng d n cho ôtô vào v trí làm v sinh xe và ki m tra an toàn k thu t. - Hư ng d n ôtô v v trí ch i. 16.2 Qui trình 2: ôtô xu t b n - Làm th t c cho ôtô ăng ký vào b n x p khách. - Thông tin hư ng d n hành khách vào c a mua vé, bán vé cho hành khách (k c hành lý, hàng hoá) và nh ng hành khách có vé liên tuy n c n chuy n ti p t i b n theo yêu c u. - Hư ng d n lái xe ưa ôtô vào v trí x p khách. - Ki m soát vé hành khách, hành lý khi ra c a lên ôtô. - L p ch ng t v n chuy n và ký tên óng d u xác nh n ngày gi ôtô xu t b n. i u 17.- Các kho n thu chi c a b n xe khách. 17.1 Kho n thu c a b n xe khách bao g m: - Thu v ho t ng bán vé: trích t l % trong t ng s vé bán ra cho các chuy n xe xu t phát t i b n. - Thu v xe ra vào b n. - Thu v b o v các lo i xe ôtô qua êm trong b n. - Thu v x p d , nh n b o qu n, giao nh n hành lý, hàng bao g i ( k c xe p, xe máy). - Thu v các d ch v khác như xăng d u, b o dư ng k thu t, ăn ngh c a lái ph xe (n u có). - Các kho n thu khác. Các kho n thu trên (tr hai kho n thu v d ch v , thu khác) do C c BVN qui nh m c giá tr n, cơ quan có thNm quy n c a t nh, thành ph tr c thu c TW quy t nh m c c th . 17.2 Kho n chi c a b n xe khách : Các kho n chi và m c chi ư c th c hi n theo qui nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 4 THÀNH L P VÀ BÃI B B N XE KHÁCH
 10. i u 18.- Thành l p và bãi b b n xe ôtô khách 18.1 Thành l p b n xe khách B n xe khách ph i ư c xây d ng theo úng qui ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. N u không n m trong qui ho ch thì ph i ư c b sung và trình c p có thNm quy n phê duy t. H sơ th t c do ơn v l p, S GTVT (GTCC) thNm nh, trình UBND t nh, thành ph quy t nh theo qui nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lí u tư và xây d ng. H sơ l p b n xe khách m i bao g m : - ơn xin m b n xe khách - D án v l p b n xe th hi n các n i dung cơ b n : + Có s li u i u tra nhu c u i l i c a hành khách và s lư ng phương ti n v n chuy n thông qua b n xe. + S li u v v n và ngu n v n u tư. + Phương án t ch c, i u hành qu n lí ho t ng c a b n xe khách. - D án thi t k xây d ng b n xe khách. - Gi y xác nhân quy n s d ng t ai t i nơi m b n xe khách. - i u l t ch c ho t ng c a b n xe khách . - Quy t nh thành l p doanh nghi p và ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Khi xây d ng xong b n xe khách m i, S GTVT (GTCC) thông báo cho các ơn v v n chuy n có liên quan và nhân dân bi t trư c 15 ngày (qua các phương ti n thông tin i chúng). 18.2 Bãi b b n xe khách Khi b n xe khách không phù h p v i nhu c u i l i c a nhân dân trong vùng (vùng kinh t hay vùng dân cư) ho c m b o cho nhu c u an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i thì ơn v qu n lí b n xe làm văn b n nêu rõ lý do trình c p qu n lí nhà nư c có thNm quy n quy t nh bãi b b n xe khách. Khi có quy t nh bãi b i v i b n xe khách ó, ơn v qu n lí b n xe ti n hành các th t c c n thi t theo qui nh hi n hành và thông báo cho các ơn v v n t i có liên quan và nhân dân bi t trư c 15 ngày (trên các phương ti n thông tin i chúng). Căn c vào i u 13, S GTVT (GTCC) ki m tra các b n xe ang ho t ng theo i u ki n tiêu chuNn b n xe. Chương 5
 11. KI M TRA, X LÍ VI PH M i u 19.- Các S GTVT (GTCC) căn c n i dung b n Qui ch này, ph i h p v i chính quy n các c p, các cơ quan ch c năng có liên quan ti n hành thư ng xuyên ki m tra, x lý vi ph m hành chính nh ng b n xe khách thành l p trái v i các qui nh c a Qui ch này. Các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ch o l c lư ng Thanh tra giao thông ki m tra vi c ón khách ngoài b n và l nh xu t b n c a các phương ti n t i các i m và trong khu v c b n xe. i u 20.- M i trư ng h p ki m tra i v i phương ti n, ngư i lái, hành khách, hành lý, hàng bao g i u ph i ư c th c hi n t i b n xe khách (trư c gi xe xu t b n). Trư ng h p c n thi t ph i gi ôtô, ngư i i u khi n phương ti n, b n xe khách ph i thông báo cho hành khách bi t và b trí cho hành khách có ch ch i ngh ngơi. N u ph i kéo dài th i gian quá 60 phút thì th trư ng b n xe khách ph i có trách nhi m b trí xe khác thay th ph c v hành khách i úng tuy n ã bán vé. Bên nào gây ra s ch m tr d n n các thi t h i, thì bên ó ph i ch u m i phí t n phát sinh. i u 21.- M i vi ph m qui ch này và các qui nh khác có liên quan n b n xe khách ub x lí theo các qui nh c a pháp lu t hi n hành.
Đồng bộ tài khoản