Quyết định số 744/2001/QĐ-BKH

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 744/2001/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 744/2001/QĐ-BKH về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tại khu vực miền Trung do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 744/2001/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 744/2001/Q -BKH Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ S 744/2001/Q -BKH NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM XÚC TI N U TƯ T I KHU V C MI N TRUNG B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c u Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B K ho ch và u tư ; Căn c Ngh quy t s 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v "Tăng cư ng thu hút và nâng cao hi u qu u tư tr c ti p nư c ngoài th i kỳ 2001 - 2005". Sau khi trao i ý ki n v i Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên quan; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Pháp lu t u tư nư c ngoài; QUY T NNH: i u 1: Thành l p Trung tâm xúc ti n u tư t i khu v c mi n Trung (sau ây g i là "Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung") th c hi n m t s ho t ng xúc ti n u tư tr c ti p nư c ngoài c a B K ho ch và u tư t i khu v c mi n Trung v i các nhi m v ch y u sau ây: - Ph i h p v i các cơ quan có liên quan c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khu v c mi n Trung (sau ây g i chung là các t nh) trong vi c t ng h p, xây d ng Danh m c d án kêu g i u tư nư c ngoài c a các t nh. - T ch c và ph i h p t ch c các cu c h i th o, h i ngh trong và ngoài nư c v xúc ti n u tư cho khu v c. - Cung c p thông tin, ph i h p trong àm phán d án u tư. - Phát hi n v n và g i xu t n B K ho ch và u tư và các t nh tìm bi n pháp gi i quy t, góp ph n c i thi n môi trư ng u tư.
  2. - T ch c và ph i h p t ch c các khoá ào t o, b i dư ng nghi p v v u tư nư c ngoài. - Ph i h p v i các t nh xu t các chính sách ưu ãi riêng cho khu v c mi n Trung, ngoài các chính sách ưu ãi u tư chung c a c nư c. - Th c hi n m t s nhi m v khác do B K ho ch và u tư yêu c u. i u 2. Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung ho t ng v i tư cách là ơn v u m i ph i h p các ho t ng xúc ti n u tư chung c a khu v c mi n Trung, không làm thay các ch c năng xúc ti n u tư c th c a các t nh và có các trách nhi m và quy n h n ch y u sau ây: a) Trách nhi m: - Th c hi n các ch c năng và nhi m v ư c B K ho ch và u tư giao trong quá trình tri n khai các ho t ng liên quan n xúc ti n u tư nư c ngoài vào khu v c mi n Trung. - xu t v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan v các bi n pháp x lý nh ng v n liên quan n xúc ti n u tư nư c ngoài t i khu v c. - T ng h p, báo cáo B K ho ch và u tư v tình hình xúc ti n u tư t i khu v c. b) Quy n h n: - ư c thay m t và ch u trách nhi m trư c B K ho ch và u tư v ho t ng xúc ti n u tư nư c ngoài t i khu v c mi n Trung. - Qu n lý và s d ng úng m c ích và h p lý tài s n do B K ho ch và u tư giao, các kho n h tr c a các cơ quan có liên quan và tài s n công ư c hình thành t t t c các ngu n khác. i u 3. T ch c b máy ho t ng c a Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung như sau: - Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung ư c t ch c g n nh trên cơ s s d ng t i a l c lư ng cán b hi n có c a B K ho ch và u tư cũng như huy ng s tham gia c a cơ quan k ho ch c a các t nh trong khu v c. - Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung ( ơn v c p Phòng) tr c thu c s ch o tr c ti p v chuyên môn, nghi p v c a V pháp lu t u tư nư c ngoài, v trư ng V pháp lu t u tư nư c ngoài kiêm nhi m Giám c Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung. Giám c Trung tâm Xúc ti n u tư à N ng kiêm nhi m Phó Giám c thư ng tr c Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung. - Các t nh c cán b có thNm quy n c a S k ho ch và u tư và/ho c c a Ban qu n lý khu công nghi p c a t nh làm u m i ph i h p v i Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung.
  3. - Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung có tr s t t i thành ph à N ng t m th i s d ng cơ s v t ch t, i u ki n làm vi c và m t s cán b c a Trung tâm xúc ti n u tư à N ng th c hi n ho t ng xúc ti n u tư t i khu v c mi n Trung. - Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung có con d u riêng. i u 4. Cơ ch ph i h p ho t ng gi a Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung v i các ơn v thu c B K ho ch và u tư và các t nh như sau: - Thông qua V Pháp lu t u tư nư c ngoài và ơn v khác tr c thu c B , B K ho ch và u tư ch o Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung th c hi n các ho t ng xúc ti n u tư theo ch c năng, nhi m v ư c phân công. Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung có trách nhi m báo cáo B K ho ch và u tư k t qu th c hi n. - Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung ph i h p v i các cơ quan ch c năntg t i các t nh thông qua các u m i th c hi n nhi m v ư c giao; nh kỳ t ch c h p giao ban, t ng k t, trao i kinh nghi m, k ho ch xúc ti n u tư v i các S k ho ch và u tư, Ban qu n lý khu công nghi p c a các t nh có liên quan. - Hàng năm, Giám c Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung báo cáo B K ho ch và u tư v tình hình ho t ng trong năm, ng th i l p k ho ch, chương trình công tác năm sau trình B K ho ch và u tư xem xét, phê duy t. i u 5. Căn c vào nhu c u ho t ng c a Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung và i u ki n c th , Văn phòng B K ho ch và u tư ph i h p v i V pháp lu t u tư nư c ngoài xác nh các kho n kinh phí ph c v ho t ng hàng năm c a Trung tâm Xúc ti n u tư mi n Trung báo cáo lãnh o B xem xét, phê duy t. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 7. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp lu t u tư nư c ngoài, Trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c các S K ho ch và u tư, Trư ng ban Qu n lý khu công nghi p các t nh có liên quan và Giám c Trung tâm Xúc ti n u tư à N ng có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản