intTypePromotion=1

Quyết định số 747/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 747/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 747/qđ-btc', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 747/QĐ-BTC

 1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012 Số: 747/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành (Danh mục I và II kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - VP Qu ốc hội, VP Chủ tịch nư ớc; - VPTW và các Ban của Đả ng; - Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng; - Các Bộ, cơ quan ngang B ộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm Trương Chí Trung toán Nhà nư ớc; - H ĐND, UBND, Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trự c thuộc TW; - Tòa án NDTC,Viện kiểm sát NDTC; - Cơ quan TW của các đoàn thể;
 2. - Cục kiểm tra văn bản (B ộ TP); Công báo; - Website Chính phủ; Website BTC; - Lưu: VT, PC. DANH MỤC I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2011 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số, ký hiệu, ngày ban Ngày hết TT Lý do hết hiệu lực Ghi chú hành, trích yếu văn bản hiệu lực I. LĨNH VỰC THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ Thông tư số 16-TT/LB ngày 11/3/1993 của liên Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp nặng quy định chế 1 độ thu lệ phí cấp giấy phép điều tra địa chất và khai thác mỏ Quyết định số 1186/2010/QĐ-BTC ngày Được thay thế bằng 26/5/2010 của Bộ Tài Thông tư số chính về việc đính chính 129/2011/TT-BTC Thông tư số 184/2009/TT- ngày 15/9/2011 của Bộ BTC ngày 15/9/2009 của Tài chính quy định 2 01/11/2011 Bộ Tài chính quy định chế mức thu, chế độ thu, độ thu, nộp, quản lý và sử nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép hoạt dụng lệ phí cấp giấy động khoáng sản, lệ phí phép hoạt động khoáng độc quyền thăm dò khoáng sản sản. Thông tư số 155/2010/TT- BTC ngày 11/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, nộp và quản lý, 3 sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản Được thay thế bằng 01/01/2012 Thông tư số Thông tư số 83-TC/TCT 4 ngày 07/10/1994 hướng
 3. dẫn thi hành Nghị định số 94-CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà đất 153/2011/TT-BTC Thông tư số 71/2002/TT- ngày 11/11/2011 của BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính hướng Bộ Tài chính sửa đổ i, bổ dẫn về thuế sử dụng đất sung Thông tư số 83- phi nông nghiệp TC/TCT ngày 07/10/1994 5 hướng dẫn thi hành Nghị định số 94-CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà đất Thông tư số 06/2001/TT- BTC ngày 17/01/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 6 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ Được thay thế bằng về phí xăng dầu Thông tư số Thông tư số 63/2001/TT- 152/2011/TT-BTC BTC ngày 09/8/2001 của ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính bổ sung, sửa Bộ Tài chính quy định đổi Thông tư số hướng dẫn thi hành 06/2001/TT-BTC ngày Nghị định số 01/01/2012 7 17/01/2001 của Bộ Tài 67/2011/NĐ-CP ngày chính hướng dẫn thực hiện 08/8/2011 của Chính Nghị định số 78/2000/NĐ- phủ quy định chi tiết và CP ngày 26/12/2000 của hướng dẫn thi hành một Chính phủ về phí xăng dầu số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường Thông tư số 70/2002/TT- BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 8 số 06/2001/TT-BTC ngày 17/01/2001 của Bộ Tài chính về phí xăng dầu Quyết định số Được thay thế bằng 71/2006/QĐ-BTC ngày Thông tư số 12/12/2006 của Bộ Tài 9 136/2011/TT-BTC 18/11/2011 chính về việc quy định ngày 03/10/2011 của mức thu, chế độ thu, nộp, Bộ Tài chính về việc
 4. quản lý và sử dụng phí qua quy định mức thu, chế cụm phà Vàm Cống độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Vàm Cống Được thay thế bằng Thông tư số Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC ngày 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài 30/01/2008 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập chính hướng dẫn thuế 10 01/11/2010 nhập khẩu ưu đãi đặc khẩu đố i với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ Campuchia từ Campuchia Thông tư số 67/2008/TT- BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 11 Được thay thế bằng 13/5/2008 của Chính phủ Thông tư số về phí bảo vệ môi trường 158/2011/TT-BTC đối với khai thác khoáng ngày 16/11/2011 của sản Bộ Tài chính hướng Thông tư số 238/2009/TT- dẫn thực hiện Nghị 01/01/2012 BTC ngày 21/12/2009 của định số 74/2011/NĐ- Bộ Tài chính hướng dẫn CP ngày 25/8/2011 của thực hiện Nghị định số Chính phủ về phí bảo 82/2009/NĐ-CP ngày vệ môi trường đối với 12/10/2009 của Chính phủ 12 khai thác khoáng sản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 về phí bảo vệ môi trường đố i với khai thác khoáng sản Quyết định số Được thay thế bằng 36/2008/QĐ-BTC ngày Thông tư số 12/6/2008 của Bộ Tài 161/2011/TT-BTC chính về việc ban hành ngày 17/11/2011 của Biểu thuế nhập khẩu ưu Bộ Tài chính về việc 01/01/2012 đãi của Việt Nam để thực ban hành Biểu thuế 13 hiện Hiệp định về chương nhập khẩu ưu đãi đặc trình ưu đãi thuế quan có biệt của Việt Nam để hiệu lực chung (CEPT) thực hiện Hiệp định của các nước ASEAN giai thương mại hàng hóa đoạn 2008-2013 ASEAN giai đoạn
 5. 2012-2014 Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC ngày 05/9/2008 về việc sửa đổ i mức thuế suất thuế nhập khẩu uu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu 14 ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013 Được thay thế bằng Quyết định số Thông tư số 77/2008/QĐ-BTC ngày 133/2011/TT-BTC 15/9/2008 của Bộ Tài ngày 28/9/2011 của Bộ chính về việc ban hành Tài chính quy định về mức thu và chế độ quản lý, học phí sơ cấp nghề và sử dụng học phí đào tạo, dạy nghề thường xuyên bồ i dưỡng, cấp chứng chỉ 15 15/11/2011 đối với đào tạo thuyền nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương viên, người lái phương tiện tiện thủy nộ i địa, bổ túc đường thủy nộ i địa; học nâng hạng thuyền phí bổ túc nâng hạng trưởng, máy trưởng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nộ i phương tiện thủy nộ i địa địa Được thay thế bằng Quyết định số Thông tư số 111/2008/QĐ-BTC ngày 162/2011/TT-BTC 01/12/2008 của Bộ Tài ngày 17/11/2011 của chính về việc ban hành Bộ Tài chính về việc Biểu thuế nhập khẩu ưu ban hành Biểu thuế 16 01/01/2012 đãi đặc biệt của Việt Nam nhập khẩu ưu đãi đặc để thực hiện Khu vực mậu biệt của Việt Nam để dịch tự do ASEAN - thực hiện Khu vực mậu Trung Quốc giai đoạn dịch tự do ASEAN - 2009-2011 Trung Quốc giai đoạn 2012-2014 Thông tư số 177/2009/TT- Được thay thế bằng Hết hiệu lực BTC ngày 10/9/2009 của Thông tư số sau 45 ngày kể 17 27/3/2011 Bộ Tài chính hướng dẫn từ ngày ký 18/2011/TT-BTC ngày xác định thu nhập chịu 10/02/2011 của Bộ Tài Thông tư số
 6. thuế đối với chênh lệch tỷ chính sửa đổ i, bổ sung 18/2011/TT- giá của các khoản nợ phải Thông tư số BTC và áp trả bằng ngoại tệ dụng từ kỳ tính 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của thuế thu nhập Bộ Tài chính hướng doanh nghiệp dẫn thi hành một số năm 2011 điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Được thay thế bằng Thông tư số 68/2010/TT- Thông tư số BTC ngày 26/4/2010 của 124/2011/TT-BTC 18 15/10/2011 Bộ Tài chính hướng dẫn ngày 31/8/2011 của Bộ về lệ phí trước bạ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Được thay thế bằng Thông tư số Thông tư số 77/2010/TT- BTC ngày 18/5/2010 của 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 về Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt của Việt 19 01/01/2012 Nam để thực hiện Khu vực đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2010- mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc 2011 giai đoạn 2012-2014 Thông tư số 184/2010/TT- Được thay thế bằng 01/01/2012 BTC ngày 15/11/2010 của Thông tư số Bộ Tài chính quy định 157/2011/TT-BTC mức thuế suất của Biểu ngày 14/11/2011 của 20 thuế xuất khẩu, Biểu thuế Bộ Tài chính ban hành nhập khẩu ưu đãi theo Biểu thuế xuất khẩu, danh mục mặt hàng chịu Biểu thuế nhập khẩu ưu thuế đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế Thông tư số 201/2010/TT- 21 BTC ngày 13/12/2010 của
 7. Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đố i với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên Thông tư số 208/2010/TT- BTC ngày 17/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất 22 thuế nhập khẩu ưu đãi đố i với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Thông tư số 214/2010/TT- BTC ngày 28/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết 23 bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm Thông tư số 07/2011/TT- BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất 24 thuế nhập khẩu ưu đãi đố i với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Thông tư số 20/2011/TT- 25 BTC ngày 17/02/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng phốt pho vàng thuộc mã số 2804.70.00.00 trong Biểu
 8. thuế xuất khẩu Thông tư số 24/2011/TT- BTC ngày 23/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất 26 thuế nhập khẩu ưu đãi đố i với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Thông tư số 29/2011/TT- BTC ngày 01/3/2011 của Bộ Tài chính điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu 27 ưu đãi đối với mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đã i Thông tư số 46/2011/TT- BTC ngày 05/4/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế xuất 28 khẩu mặt hàng dừa quả thuộc mã 0801.19.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu Thông tư số 67/2011/TT- BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính sửa đổ i mức thuế suất thuế xuất khẩu 29 đối với mặt hàng quặng sắt và tinh quặng sắt thuộc nhóm 26.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu Thông tư số 77/2011/TT- BTC ngày 7/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổ i mức thuế suất thuế nhập khẩu 30 ưu đãi mặt hàng amoniac thuộc mã số 2814.10.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đã i Thông tư số 82/2011/TT- 31 BTC ngày 10/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn
 9. thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đố i với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Thông tư số 91/2011/TT- BTC ngày 20/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổ i mức thuế suất thuế nhập khẩu 32 ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Thông tư số 95/2011/TT- BTC ngày 04/7/2011 của Bộ Tài chính sửa đổ i mức thuế suất thuế xuất khẩu 33 mặt hàng sắt thép phế liệu, phế thải thuộc nhóm 7204 trong Biểu thuế xuất khẩu Thông tư số 102/2011/TT- BTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tài chính sửa đổ i mức thuế suất thuế nhập khẩu 34 ưu đãi mặt hàng hạt đào lộ n hột (hạt điều) thuộc mã 0801.31.00.00 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Thông tư số 103/2011/TT- BTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tài chính sửa đổ i, bổ sung Khoản 75 Mục II Phụ 35 lục III ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT- BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính Thông tư số 108/2011/TT- BTC ngày 28/7/2011 của Bộ Tài chính sửa đổ i, bổ sung quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu 36 đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 10. Thông tư số 111/2011/TT- BTC ngày 02/8/2011 của Bộ Tài chính sửa đổ i quy 37 định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng trong Biểu thuế xuất khẩu Thông tư số 119/2011/TT- BTC ngày 16/8/2011 của Bộ Tài chính sửa đổ i mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bộ phận dùng cho 38 màn hình dẹt (mỏng) thuộc các mã số 8529.90.94.10, 8529.90.94.90 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Thông tư số 135/2011/TT- BTC ngày 03/10/2011 của Bộ Tài chính sửa đổ i mức thuế suất thuế xuất khẩu 39 mặt hàng Sten đồng thuộc nhóm 74.01 trong Biểu thuế xuất khẩu Thông tư số 145/2011/TT- BTC ngày 24/10/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế xuất 40 khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu II. LĨNH VỰC HẢI QUAN Được thay thế bằng Thông tư số 73/2005/TT- Thông tư số BTC ngày 05/9/2005 của 80/2011/TT-BTC ngày Bộ Tài chính hướng dẫn 09/6/2011 của Bộ Tài thực hiện một số điều của chính hướng dẫn thực Nghị định số 79/2005/NĐ- hiện một số điều của 41 24/7/2011 CP ngày 16/6/2005 của Nghị định số Chính phủ quy định về 14/2011/NĐ-CP ngày điều kiện đăng ký và hoạt 16/02/2011 của Chính động của đại lý làm thủ tục phủ quy định về điều hải quan kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ
 11. tục hải quan Được thay thế bằng Quyết định số Thông tư số 107/2007/QĐ-BTC ngày 156/2011/TT-BTC 25/12/2007 của Bộ Tài ngày 14/11/2011 của 42 01/01/2012 chính về việc ban hành Bộ Tài chính về việc Danh mục hàng hóa xuất ban hành Danh mục khẩu, nhập khẩu Việt Nam hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Thông tư số 116/2008/TT- BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn 43 thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với Được thay thế bằng thương nhân nước ngoài Thông tư số Hết hiệu lực 117/2011/TT-BTC Thông tư số 74/2010/TT- sau 45 ngày kể ngày 15/8/2011 của Bộ BTC ngày 14/5/2010 của từ ngày ký Tài chính hướng dẫn 29/9/2011 Bộ Tài chính sửa đổ i, bổ Thông tư số thủ tục hải quan đối với sung một số nội dung 117/2011/TT- hàng hóa gia công với Thông tư số 116/2008/TT- BTC thương nhân nước BTC ngày 04/12/2008 của 44 ngoài Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đố i với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài III. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Được thay thế bằng Thông tư số 141/2011/TT-BTC Thông tư số 108/TC- ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định HCVX ngày 30/12/1993 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng 45 01/01/2012 chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho cán bộ, công nhân năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, viên chức nhà nước đi lao động hợp đồng làm nghỉ phép hàng năm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Quyết định số Được thay thế bằng 60/2003/QĐ-BTC ngày Thông tư số 46 15/7/2011 21/4/2003 của Bộ Tài 73/2011/TT-BTC ngày
 12. chính về việc ban hành 30/5/2011 của Bộ Tài Quy chế quản lý tài chính chính quy định chế độ Quỹ Hỗ trợ, vận động quản lý tài chính Quỹ cộng đồng người Việt Hỗ trợ, vận động cộng Nam ở nước ngoài đồng người Việt Nam ở nước ngoài Thông tư số 73/2006/TT- Được thay thế bằng BTC ngày 15/8/2006 của Thông tư số Bộ Tài chính hướng dẫn 71/2011/TT-BTC ngày việc trích lập, quản lý và 24/5/2011 của Bộ Tài sử dụng Quỹ thi đua, khen chính hướng dẫn việc thưởng theo Nghị định số trích lập, quản lý và sử 121/2005/NĐ-CP ngày dụng Quỹ thi đua, khen 47 08/7/2011 30/9/2005 của Chính phủ thưởng theo Nghị định quy định chi tiết và hướng số 42/2010/NĐ-CP dẫn thi hành một số điều ngày 15/4/2010 của của Luật Thi đua Khen Chính phủ quy định chi thưởng và Luật sửa đổi, bổ tiết thi hành một số sung một số điều của Luật điều của Luật Thi đua, Thi đua, Khen thưởng. Khen thưởng Được thay thế bằng Thông tư liên t ịch số Thông tư số 26/2007/TT- Hết hiệu lực 72/2011/TTLT-BTC- BTC ngày 03/4/2007 của sau 45 ngày kể BGTVT ngày Bộ Tài chính hướng dẫn 27/5/2011 do liên Bộ từ ngày ký mức thu học phí, quản lý 48 10/7/2011 Tài chính và Bộ Giao Thông tư số và sử dụng học phí đào tạo thông vận tải hướng 72/2011/TTLT- cơ sở lái xe cơ giới đường dẫn cơ chế quản lý tài BTC-BGTVT bộ chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Thông tư số 58/2007/TT- Được thay thế bằng BTC ngày 12/6/2007 của Thông tư số Bộ Tài chính hướng dẫn 49 134/2011/TT-BTC quản lý tài chính đố i với ngày 30/9/2011 của Bộ Bảo hiểm xã hộ i Việt Nam Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực Thông tư số 82/2008/TT- hiện một số điều của BTC ngày 30/9/2008 của 15/11/2011 Quyết định số Bộ Tài chính sửa đổ i, bổ 04/2011/QĐ-TTg ngày sung một số điểm của 20/01/2011 của Thủ Thông tư số 58/2007/TT- 40 tướng Chính phủ về BTC ngày 12/6/2007 của quản lý tài chính đố i Bộ Tài chính hướng dẫn với Bảo hiểm xã hộ i quản lý tài chính đố i với Việt Nam Bảo hiểm xã hộ i Việt Nam
 13. Được thay thế bằng Thông tư số 02/2008/TT- Thông tư số BTC ngày 03/01/2008 của 148/2011/TT-BTC Bộ Tài chính hướng dẫn ngày 07/11/2011 của việc lập dự toán, quản lý Bộ Tài chính hướng 51 01/01/2012 và sử dụng kinh phí ngân dẫn việc lập dự toán, sách nhà nước bảo đảm quản lý và sử dụng cho công tác điều tra tội kinh phí ngân sách Nhà phạm nước bảo đảm cho công tác điều tra tội phạm Thông tư số 116/2009/TT- BTC ngày 05/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng 52 Chính phủ về việc ban Được thay thế bằng hành cơ chế quản lý tài Thông tư số chính và biên chế đố i với 59/2011/TT-BTC ngày ngành Thuế năm 2009 và 12/5/2011 của Bộ Tài năm 2010 chính hướng dẫn thực 01/07/2011 hiện cơ chế quản lý tài Thông tư số 117/2009/TT- chính và biên chê đố i BTC ngày 05/6/2009 của với Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính hướng dẫn Tổng cục Hải quan giai thực hiện Quyết định số đoạn 2011 -2015 63/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng 53 Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đố i với ngành Hải quan năm 2009 và năm 2010 IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN Thông tư số 70/2006/TT- Được thay thế bằng Thông tư số BTC ngày 02/8/2006 hướng dẫn sửa đổ i, bổ 93/2011/TT-BTC ngày sung Thông tư số 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổ i, bổ sung 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Thông tư số 54 15/8/2011 chính hướng dẫn thực hiện 117/2004/TT-BTC Nghị định số ngày 07/12/2004 của 198/2004/NĐ-CP ngày Bộ Tài chính hướng 03/12/2004 của Chính phủ dẫn thực hiện Nghị về thu tiền sử dụng đất định số 198/2004/NĐ-
 14. CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Được thay thế bằng Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số Thông tư số 175/2009/TT- 83/2007/TT-BTC ngày BTC ngày 09/9/2009 về 16/7/2007 của Bộ Tài việc sửa đổi, bổ sung chính hướng dẫn thực Thông tư số 83/2007/TT- hiện Quyết định số BTC ngày 16/7/2007 của 09/2007/QĐ-TTg ngày Bộ Tài chính hướng dẫn 55 19/01/2007 và Thông 10/5/2011 thực hiện Quyết định số tư số 175/2009/TT- 09/2007/QĐ-TTg ngày BTC ngày 09/9/2009 19/01/2007 của Thủ tướng của Bộ Tài chính Chính phủ về việc sắp xếp hướng dẫn một số nội lại, xử lý nhà, đất thuộc sở dung của Quyết định số hữu nhà nước 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước V. LĨNH VỰC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Được thay thế bằng Quyết định số 62/QĐ-BTC Thông tư số ngày 14/9/2005 về việc 125/2011/TT-BTC ban hành quy định chế độ ngày 05/9/2011 của Bộ 01/01/2012 56 kế toán áp dụng cho Công Tài chính hướng dẫn kế ty quản lý Quỹ Đầu tư toán áp dụng đối với chứng khoán Công ty quản lý Quỹ VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ Thông tư 165/2011/TT- BTC ngày 17/11/2011 Quyết định số Hết hiệu lực của Bộ Tài chính bãi 37/2006/QĐ-BTC ngày sau 45 ngày kể bỏ Quyết định số 11/7/2006 của Bộ Tài từ ngày ký 37/2006/QĐ-BTC ngày 01/01/2012 57 chính ban hành bảng giá Thông tư số 11/5/2005 của Bộ Tài dịch vụ chỉnh tài liệu lưu 165/2011/TT- chính ban hành bảng trữ nền giấy tiếng Việt BTC giá dịch vụ chỉnh tài liệu lưu trữ nền giấy
 15. tiếng Việt Được thay thế bằng Thông tư 55/2011/TT- Quyết định số 1712/QĐ- BTC ngày 29/4/2011 BTC ngày 25/5/2005 của của Bộ Tài chính Bộ Tài chính về việc ban hướng dẫn chế độ báo 58 01/7/2011 hành chế độ báo cáo giá cả cáo giá thị trường hàng thị trường hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu VII. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ Thông tư số 27/2007/TT- Được thay thế bằng BTC ngày 03/4/2007 của Thông tư số Bộ Tài chính hướng dẫn 86/2011/TT-BTC ngày về quản lý, thanh toán vốn 17/6/2011 của Bộ Tài 05/8/2011 59 đầu tư và vốn sự nghiệp có chính quy định về quản tính chất đầu tư thuộc lý, thanh toán vốn đầu nguồn vốn ngân sách nhà tư và vốn sự nghiệp, có nước tính chất đầu tư thuộc ngân sách nhà nước Thông tư số 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổ i, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của 60 Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Thông tư số 88/2009/TT- 61 BTC ngày 29/4/2009 của Bộ Tài chính sửa đổ i, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc
 16. nước Thông tư số 209/2009/TT- BTC ngày 05/11/2009 của Bộ Tài chính sửa đổ i, bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài 62 chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước VIII. LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC Được thay thế bằng Thông tư số 33/2006/TT- Thông tư số BTC ngày 17/4/2006 của 164/2011/TT-BTC Bộ Tài chính hướng dẫn ngày 17/11/2011 của 63 01/01/2012 quản lý thu, chi tiền mặt Bộ Tài chính quy định qua hệ thống Kho bạc Nhà quản lý thu, chi bằng nước tiền mặt qua hệ thống Kho bạc nhà nước IX. LĨNH VỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC Được thay thế bằng Thông tư số 02/2011/TT-BTC ngày 07/01/2011 của Bộ Tài chính ban hành Quy Hết hiệu lực chuẩn kỹ thuật quốc gia sau 6 tháng kể Quyết định số về dự trữ nhà nước đối từ ngày ký 34/2004/QĐ-BTC ngày với kim loại Thông tư số 14/4/2004 của Bộ Tài 64 07/7/2011 02/2011/TT- Được thay thế bằng chính về việc ban hành các BTC và Thông Thông tư số quy phạm về bảo quản tư số 03/2011/TT-BTC ngày hàng hóa Dự trữ Quốc gia 03/2011/TT- 07/01/2011 của Bộ Tài BTC chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng Quyết định số Được thay thế bằng Hết hiệu lực 72/2008/QĐ-BTC ngày Thông tư số sau 6 tháng kể 65 07/7/2011 03/9/2008 của Bộ Tài từ ngày ký 04/2011/TT-BTC ngày chính về việc ban hành 07/01/2011 của Bộ Tài Thông tư số
 17. “Quy chuẩn kỹ thuật quốc chính ban hành Quy 04/2011/TT- gia về dự trữ quốc gia đối chuẩn kỹ thuật quốc gia BTC với nhà bạt cứu sinh loại về dự trữ nhà nước đối nhẹ” với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ DANH MỤC II THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2011 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Cơ Số, ký hiệu văn Ngày ban quan Nội dung trích Ngày hết Văn bản thay TT b ản hành yếu hiệu lực thế ban hành 127/2008/TTLT- 24/12/2008 Bộ Hướng dẫn 25/12/2011 Thông tư liên thực hiện chế tịch số BTC- Tài độ dinh dưỡng BVHTTDL chính- 149/2011/TTLT- Bộ đặc thù đối với BTC- Văn vận động viên, BVHTTDL huấn luyện hóa, ngày 07/11/2011 Thể viên thể thao do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, thao thành tích cao Thể thao và Du 1 và Du lịch lịch liên t ịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao 10/01/2007 Bộ Hướng dẫn chế Thông tư liên 03/2007/TTLT- 02/7/2011 độ thu, nộp, tịch số BTC-BTP Tài quản lý và sử chính- 69/2011/TTLT- Bộ dụng lệ phí BTC-BTP ngày 2 Tư đăng ký và phí 18/5/2011 do Bộ cung cấp thông Tài chính - Bộ pháp tin về giao dịch Tư pháp liên bảo đảm tịch hướng dẫn chế độ thu, nộp, Bộ Sửa đổi, bổ 3 36/2008/TTLT- 29/4/2008
 18. sung Thông tư quản lý và sử BTC-BTP Tài liên tịch số dụng lệ phí đăng chính- Bộ ký giao dịch bảo 03/2007/TTLT- Tư đảm, phí cung BTC-BTP ngày 10/01/2007 của cấp thông tin về pháp Bộ Tài chính giao dịch bảo và Bộ Tư pháp đảm và phí sử hướng dẫn chế dụng dịch vụ độ thu, nộp, khách hàng quản lý và sử thường xuyên dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 158/2007/TTLT- 28/12/2007 Bộ Hướng dẫn về Thông tư liên 15/10/2011 quản lý và sử tịch số BTC-BTP Tài dụng kinh phí chính- 122/2011/TTLT- Bộ hỗ trợ cho công BTC-BTP ngày Tư tác kiểm tra 17/8/2011 do Bộ văn bản quy Tài chính - Bộ pháp phạm pháp luật Tư pháp liên 4 tịch hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản