Quyết định số 757/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 757/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 757/QĐ-TTg về việc đầu tư dự án khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3 sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (Dự án WB3) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ xung một số nội dung của Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 12/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3 sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (Dự án WB3)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 757/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 757/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 757/Q -TTG NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2001 V S A I, B SUNG M T S N I DUNG C A QUY T NNH S 876/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2000 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C U TƯ D ÁN KHÔI PH C QU C L 1 GIAI O N 3 S D NG V N VAY NGÂN HÀNG TH GI I (D ÁN WB3) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (văn b n s 459/GTVT-KH T ngày 19 tháng 02 năm 2001) và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (văn b n s 2840 BKH/VPT ngày 04 tháng 5 năm 2001), QUY T NNH: i u 1. Nay s a i, b sung m t s n i dung c a Quy t nh s 876/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư d án khôi ph c qu c l 1 giai o n 3 s d ng v n vay Ngân hàng Th gi i (D án WB3) như sau: 1. S a i i m b và i m c kho n 1 i u 1 như sau: a) i m b m i: "C i t o các o n ng p còn l i (chưa ư c ưa vào các d án trư c ây trên qu c l 1 thu c ông Hà - Qu ng Ngãi: T ng chi u dài kho ng 40 km, ư c thi t k theo quy mô chung toàn tuy n và ư c tôn cao ng v i t n su t lũ 10%, m b o giao thông thông su t c b n mùa, chú tr ng kh c ph c ách t c vào mùa mưa bão. - Không xây d ng tuy n tránh th tr n Vĩnh i n (không k c u Vĩnh i n s d ng ngu n v n vay khác). - Khôi ph c m r ng 7 c u, thay th 3 c u b o m t i tr ng thi t k và quy mô o n tuy n. B sung thay th các c ng, b o m kh năng thoát nư c. - Hoàn ch nh h th ng c c tiêu, bi n báo an toàn giao thông". ưb) i m c m i: "C i t o tăng cư ng m t ư ng cho m t s qu c l , t nh l vùng ng b ng sông C u Long m b o nhu c u v n t i trong vùng và nâng cao hi u qu khai thác chung c a qu c l 1 cho 12 o n thu c 10 t nh (Ti n Giang, C n Thơ, Kiên Giang, Bình Dương, Sóc Trăng, ng Nai, Tây Ninh, Long An, ng Tháp, B n Tre) có t ng chi u dài kho ng 128 km. Danh m c, kh i lư ng, quy mô, tiêu
  2. chuNn k thu t c a các o n này s do B Giao thông v n t i quy t nh sau khi làm vi c v i các t nh, thành ph có liên quan. Các o n còn l i s d ng v n dư sau u th u th c hi n ti p". 2. B sung i m kho n 1 i u 1: " ) Các h ng m c: Giám sát môi trư ng, giám sát gi i phóng m t b ng, tăng cư ng năng l c qu n tài chính c a Ban Qu n lý d án1 (PMU1), ki m toán và ánh giá d án". 3. S a i i m a kho n 4 i u 1 như sau: i m a m i: "Tư v n giám sát và các tr giúp k thu t: u th u tuy n ch n tư v n qu c t và trong nư c tùy theo giá tr t ng gói th u. Chi phí tư v n giám sát thi công không vư t quá 7,55 tri u USD". 4. B sung ph n nh 4 (-) kho n 1 i u 2: "- Giao B Giao thông v n t i ti p t c thương th o v i JBIC (Nh t B n) và các cơ quan liên quan có ngu n v n xây d ng các c u có chi u dài hơn 25 m trên o n C n Thơ - Cà Mau nh m ph i h p khai thác hi u qu d án". i u 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản