intTypePromotion=3

Quyết định số 767/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 767/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 767/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 767/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 767/Q -TTG Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N ÀI TRUY N HÌNH VI T NAM N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 96/2003/N -CP ngày 20 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a ài Truy n hình Vi t Nam; Xét ngh c a T ng giám c ài Truy n hình Vi t Nam t i công văn s 292/THVN ngày 24 tháng 3 năm 2005 và c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 3957 BKH/T &GS T ngày 14 tháng 6 năm 2005, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ài Truy n hình Vi t Nam n năm 2010 v i nh ng n i dung chính sau ây: I. QUAN I M PHÁT TRI N 1. Phát tri n truy n hình hư ng t i m c tiêu ph c v nhu c u, l i ích c a nhân dân; phát tri n i ôi v i vi c qu n lý t t b o m ài Truy n hình Vi t Nam là công c tuyên truy n c a ng và Nhà nư c, góp ph n b o m an ninh chính tr qu c gia trong m i tình hu ng. 2. Phát tri n nhanh, hi u qu , b n v ng; ti p thu có ch n l c kinh nghi m c a các nư c trong khu v c và trên th gi i, b o m phù h p v i i u ki n Vi t Nam, t ng bư c h i nh p khu v c và qu c t . 3. S d ng các phương th c, công ngh truy n d n phát sóng phù h p, h tr cho nhau, ng th i quan tâm thích áng n phương ti n thu xem ơn gi n nh t c a ngư i dân ã có s n, c bi t là các h dân t i các vùng sâu, vùng xa. 4. Phát tri n s nghi p truy n hình trên cơ s g n k t các y u t n i dung, k thu t, kinh t ; t ng bư c i m i k thu t và công ngh truy n hình theo hư ng h i t các công ngh , ngang t m các nư c trong khu v c và trên th gi i, b o m ài Truy n hình Vi t Nam gi vai trò u t u trong h th ng truy n hình toàn qu c.
  2. 5. Xây d ng và qu n lý th ng nh t h th ng trung tâm s n xu t chương trình khu v c, h th ng k thu t chuyên dùng c a ài Truy n hình Vi t Nam bao g m h th ng truy n d n qua v tinh và các ài phát sóng m t t ph sóng truy n hình qu c gia trên ph m vi toàn qu c, m r ng ph m vi ph sóng trên th gi i nh m phát huy hi u qu v n i dung tuyên truy n, k thu t, kinh t và b o m an ninh chính tr . 6. Tăng cư ng xã h i hóa vi c s n xu t các chương trình truy n hình, phim truy n hình theo úng nh hư ng c a ng và các quy nh c a Nhà nư c; Ny m nh phát tri n kênh truy n hình qu ng bá song song v i phát tri n nhanh chóng các lo i hình d ch v truy n hình tr ti n. 7. Phát tri n ng b c 3 khâu: s n xu t chương trình; truy n d n và phát sóng; phương ti n thu xem truy n hình. II. M C TIÊU T NG QUÁT 1. Xây d ng ài Truy n hình Vi t Nam thành m t ài qu c gia m nh, m t t p oàn truy n thông có uy tín trong khu v c và qu c t ; làm t t nhi m v cung c p thông tin, tuyên truy n ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, là di n àn c a nhân dân; làm t t ch c năng giáo d c, nâng cao dân trí, gi i trí, góp ph n nâng cao i s ng văn hoá, tinh th n c a nhân dân; tăng cư ng thông tin i ngo i, m b o h i nh p thông tin trong khu v c và qu c t , ng th i u tranh có hi u qu v i các lu n i u ph n tuyên truy n, gây chia r oàn k t dân t c, ch ng ch c a các th l c thù ch và ph n ng, ph c v c l c cho s nghi p i m i, công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. 2. Không ng ng i m i, nâng cao ch t lư ng các chương trình truy n hình c a ài Truy n hình Vi t Nam, chú tr ng các chương trình d y h c, ph bi n ki n th c, thông tin i ngo i, chương trình ti ng dân t c; tăng cư ng ch t lư ng ph sóng, c bi t chú tr ng vùng sâu, vùng xa, vùng lõm; khNn trương hoàn thi n h th ng phát sóng các chương trình qu c gia VTV2, VTV3... c a ài Truy n hình Vi t Nam t t i các a phương. 3. Tăng th i lư ng, nâng cao ch t lư ng các chương trình do ài Truy n hình Vi t Nam ph i h p s n xu t v i các ài a phương phát trên sóng qu c gia, góp ph n nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho các ài a phương và tính toàn qu c c a ài Truy n hình Vi t Nam. 4. Xây d ng và hoàn thi n các quy nh v tiêu chuNn, ch t lư ng ngành truy n hình, b o m phù h p v i i u ki n c a Vi t Nam và tiêu chuNn qu c t áp d ng th ng nh t trong toàn qu c. 5. Chăm lo xây d ng, ào t o i ngũ làm truy n hình có b n lĩnh chính tr v ng vàng, phNm ch t o c t t và trình chuyên môn cao; phát huy hi u qu cơ ch t ch tài chính phát tri n s nghi p truy n hình và không ng ng c i thi n i s ng c a cán b , viên ch c ài Truy n hình Vi t Nam. III. NNH HƯ NG VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N C TH 1. N i dung chương trình
  3. a) Hoàn thi n, tăng thêm các kênh truy n hình, nâng cao ch t lư ng n i dung chương trình nh m áp ng nhu c u thông tin, nâng cao dân trí, gi i trí và m c tiêu giáo d c c ng ng c a m i ngư i dân, nh t là i v i vùng ng bào dân t c ít ngư i, vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn; tăng cư ng chương trình cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài và thông tin i ngo i; m b o thông tin qu c t nhanh nh y, chính xác và h p d n. b) Các ch tiêu c th : - n năm 2010, ài Truy n hình Vi t Nam t s n xu t 80% t ng th i lư ng chương trình phát sóng. - Năm 2005 chương trình qu c gia phát trên 5 kênh: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 (kênh dành cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài), VTV5 (kênh ti ng dân t c có ph ti ng Vi t) v i t ng th i lư ng 86,5 gi /ngày. Giai o n 2006 - 2010 chương trình qu c gia phát trên 8 kênh v i t ng th i lư ng 168,5 gi /ngày. Ngoài 5 kênh (VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5) s phát tri n thêm 3 kênh: VTV6 (kênh Th thao), VTV7 (kênh thanh thi u niên, d y h c trên truy n hình), VTV8 (kênh ti ng Anh). - n năm 2010 chương trình c a các Trung tâm Truy n hình Vi t Nam t i các khu v c: t p trung n i dung ph n nh v các v n c a các a phương trong khu v c theo nh hư ng chung c a ài Truy n hình Vi t Nam v i th i lư ng t 8 - 18 gi /ngày. 2. S n xu t chương trình a) Ny m nh ng d ng công ngh k thu t s trong công o n s n xu t chương trình; xây d ng dây chuy n s n xu t phù h p v i s lư ng kênh, ng b v công ngh thi t b ; th c hi n s hoá h th ng lưu tr tư li u truy n hình. - Tăng cư ng h p tác s n xu t, trao i chương trình truy n hình v i các ài a phương, các ài nư c ngoài, các B , ngành và các ơn v , t ch c khác trong xã h i. - Tăng cư ng kh năng trao i thông tin, mua b n quy n và nâng cao ch t lư ng biên t p, biên d ch các chương trình truy n hình nư c ngoài (có l ng ti ng, thuy t minh, ph ti ng Vi t); h p tác v i các ơn v , t ch c trong và ngoài nư c s n xu t, trao i, khai thác chương trình và cung c p các d ch v truy n hình tr ti n cho các h dân có nhu c u xem truy n hình m c cao hơn m c c n qu ng bá. b) Các ch tiêu c th : - n năm 2010 hoàn thành vi c u tư, xây d ng Trung tâm s n xu t chương trình c a ài Truy n hình Vi t Nam v i dây chuy n công ngh hi n i, tiên ti n, m b o nâng cao năng l c s n xu t và ch t lư ng phát sóng trên các kênh. - Hoàn thành vi c u tư, xây d ng Trung tâm s n xu t phim truy n hình t i Hà N i, m b o năng l c s n xu t t 300 n 500 t p phim/năm.
  4. - T ng bư c u tư xây d ng, hi n i hoá các Trung tâm truy n hình Vi t Nam t i các khu v c tr ng i m, các khu v c trung tâm v chính tr , kinh t - xã h i, khoa h c - k thu t; xây d ng Trung tâm tư li u hi n i, k t n i v i Trung tâm truy n hình Vi t Nam t i các khu v c. - Hoàn thành vi c xây d ng cơ s làm vi c c a Trung tâm Qu ng cáo và D ch v truy n hình, trong ó có xư ng s n xu t các chương trình qu ng cáo có n i dung phù h p v i văn hoá Vi t Nam. 3. Truy n d n và phát sóng a) K t h p nhi u phương th c truy n d n, phát sóng (v tinh, m t t, cáp) và t n d ng cơ s h t ng k thu t vi n thông ã có c a các ngành, ơn v có liên quan nâng cao ch t lư ng và m r ng di n ph sóng trên toàn lãnh th Vi t Nam, áp ng nhu c u thông tin c a m i i tư ng trong xã h i; m r ng h th ng phát sóng i ngo i tr c ti p qua v tinh, cáp; tăng cư ng th i lư ng, ch t lư ng truy n d n phát sóng kênh i ngo i trên m ng Internet, báo i n t . - Ti p t c th c hi n quy ho ch truy n d n, phát sóng truy n hình ã ư c phê duy t, có i u ch nh b sung phù h p v i th c t ; tăng cư ng h th ng truy n d n, phát sóng tương ng v i s kênh truy n hình, áp ng yêu c u truy n d n, trao i chương trình truy n hình. - Phát tri n phát sóng truy n hình s m t t theo m t l trình h p lý, phù h p i u ki n kinh t , xã h i c a t nư c. b) Các ch tiêu c th : - Ph sóng i n i: n năm 2010 ph sóng 100% dân s c nư c, n nh ch t lư ng c ngày và êm: + Truy n d n các kênh qu c gia VTV1, VTV2 ,VTV3 qua v tinh băng t n C s ; ti p t c hoàn thi n h th ng phát sóng m t t cho các kênh VTV2, VTV3 và hoàn ch nh các Trung tâm phát sóng qu c gia t i Hà N i, H i Phòng, Nam nh, Sơn Trà, Th D u M t, C u t, Núi C m, C n Thơ; phát tri n máy phát công su t nh a kênh phù h p v i các a bàn vùng sâu, vùng xa. + Phát sóng toàn qu c tr c ti p qua v tinh băng t n Ku s DTH các kênh qu c gia VTV1, VTV2, VTV3, VTV5, VTV6, VTV7, VTV8 n tr c ti p các h dân, n các vùng o, n các phương ti n thu di ng trên ô tô, tàu ho , tàu bi n, máy bay. + Phát các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV5, VTV6, VTV7, VTV8 và m t kênh a phương trên h th ng máy phát sóng s m t t c a ài Truy n hình Vi t Nam t t i các a phương. + Phát các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV5, VTV6, VTV7, VTV8 và các kênh a phương trên h th ng truy n hình cáp s c a ài Truy n hình Vi t Nam t i các thành ph .
  5. + Truy n d n, phát sóng các kênh truy n hình tr ti n qua v tinh trên toàn b lãnh th Vi t Nam; phát tri n m ng CATV s t i các thành ph m t cách h p lý; phát tri n d ch v Internet và các d ch v gia tăng khác trên h th ng h t ng k thu t truy n hình. - Ph sóng i ngo i: truy n d n và phát sóng kênh VTV4, VTV8 qua v tinh, cáp, Internet n nh ng a bàn nư c ngoài có nhi u ngư i Vi t Nam sinh s ng và VTV8 n các a bàn quan tr ng khác trên th gi i; t ng bư c phát tri n h p lý truy n hình tr ti n t i m t s a bàn trên th gi i. 4. Phương ti n thu xem a) Ti p t c th c hi n chương trình m c tiêu ưa truy n hình v vùng núi, vùng sâu, vùng xa; huy ng nhi u ngu n v n h tr thi t b thu xem tr c ti p t v tinh, máy phát công su t nh a kênh cho các i tư ng ngư i xem truy n hình t i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s . b) Quan tâm thích áng n phương ti n thu xem ơn gi n nh t (b ng anten thông thư ng ã có s n) c a ngư i dân, k t h p v i vi c phát tri n các phương ti n thu xem b ng công ngh k thu t tiên ti n cho các i tư ng có nhu c u theo m t l trình h p lý. 5. ào t o ngu n nhân l c a) ào t o, xây d ng i ngũ cán b chuyên môn lành ngh , có b n lĩnh chính tr , phNm ch t cách m ng, có năng l c trí tu và kh năng t ch c th c hi n, t ng bư c áp ng yêu c u c a truy n hình hi n i. b) Các ch tiêu c th : - i v i kh i qu n lý: b i dư ng ki n th c qu n lý nhà nư c và lý lu n chính tr cho 100% chuyên viên cao c p và tương ương, 70% chuyên viên chính và tương ương, 40% chuyên viên và tương ương; b i dư ng ki n th c pháp lu t: trung bình 05 ngày/năm cho m i cán b , công ch c; b i dư ng v ngo i ng và tin h c cho 10% - 20% t ng s cán b /năm. - i v i kh i chuyên môn: b i dư ng chuyên môn nghi p v cho 100% chuyên gia cao c p, 70% công ch c chuyên môn; b i dư ng lý lu n chính tr và hành chính nhà nư c cho 50% chuyên gia cao c p, 30% công ch c chuyên môn; b i dư ng pháp lu t và o c công v : trung bình 05 ngày/năm cho m i công ch c; b i dư ng ngo i ng và tin h c cho 20% chuyên gia cao c p, 30% công ch c chuyên môn. - ào t o chuyên gia: ào t o trong và ngoài nư c cho 10 - 15 ngư i/năm, n 2010 có kho ng 150 chuyên gia gi i trong các lĩnh v c. 6. K ho ch tài chính: a) T năm 2005 n 2010, ài Truy n hình Vi t Nam t m b o v tài chính i v i các d án u tư t nhóm B tr xu ng và các chi phí ho t ng thư ng xuyên c a ài; hoàn ch nh mô hình t ch c qu n lý tài chính, th c hi n phân c p qu n lý tài
  6. chính trong n i b ài theo hư ng nâng cao t ch trong qu n lý tài chính c a các ơn v ; ph n u n sau năm 2010 ài Truy n hình Vi t Nam t ch hoàn toàn v tài chính. b) Xây d ng h th ng các ch tiêu, nh m c thu chi tài chính làm công c o lư ng và ki m tra vi c th c hi n quy ho ch dài h n, k ho ch hàng năm c a ài Truy n hình Vi t Nam. c) Tăng thu t ho t ng qu ng cáo và các d ch v khác có thêm các i u ki n nâng cao ch t lư ng chương trình, tăng th i lư ng c a t ng kênh, tăng s lư ng kênh và m r ng, nâng cao ch t lư ng ph sóng. 7. Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh a) T p trung gi i quy t các v n b c xúc v công ngh , k thu t c a ài Truy n hình Vi t Nam và tham gia gi i quy t nh ng v n chung c a h th ng truy n hình c nư c, trong ó chú ý các v n sau ây: nâng cao ch t lư ng n i dung chương trình; ng d ng, làm ch và phát huy hi u qu các k thu t - công ngh hi n i trong s n xu t chương trình, truy n d n, phát sóng, phương ti n thu xem c a ngư i dân, nh m áp ng nhu c u thông tin, nâng cao dân trí, gi i trí ngày càng cao c a nhân dân, t ng bư c h i nh p truy n hình khu v c và qu c t . b) Các ch tiêu c th : - Công ngh s n xu t chương trình: n năm 2010 t 100% chương trình ư c s n xu t hoàn toàn b ng công ngh s ; ng d ng công ngh thông tin trong s n xu t chương trình; ng d ng công ngh truy n hình tương tác (Interactive TV) và th nghi m các tiêu chuNn truy n hình HDTV, EDTV. - Công ngh truy n d n phát sóng: phát tri n công ngh s v tinh, m t t, cáp và máy phát công su t nh a kênh; các doanh nghi p hoàn ch nh, n nh các s n phNm máy phát hình và gi m giá thành u thu s m t t (STB-T), u thu s v tinh DTH (STB-S), u thu s cáp (STB-C); tri n khai phát sóng s m t t theo l trình phù h p v i i u ki n thu xem c a ngư i dân; phát sóng m t t công ngh analog song song v i phát sóng m t t công ngh s trong th i gian quá . - Công ngh qu n lý: xây d ng mô hình qu n lý phù h p và có hi u qu cao, áp ng yêu c u c nh tranh trong xu th m c a và h i nh p; Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý. 8. Phát tri n d ch v a) Tăng cư ng năng l c c a Trung tâm Qu ng cáo và D ch v truy n hình; m r ng và nâng cao ch t lư ng ho t ng qu ng cáo, d ch v truy n hình theo quy nh c a pháp lu t; xây d ng chi n lư c qu ng cáo linh ho t, phù h p kinh t th trư ng và truy n th ng văn hóa Vi t Nam; tăng ngu n thu t d ch v gia tăng khác. b) Phát tri n nhanh, m nh d ch v truy n hình tr ti n t i h u h t các thành ph , th xã, các khu dân cư t p trung ông dân trong toàn qu c và m t s a bàn trên th gi i.
  7. c) Tham gia cung c p d ch v Internet và các d ch v gia tăng khác trên h t ng k thu t truy n hình theo úng quy nh c a Nhà nư c. 9. T p trung hoàn thành vi c u tư, xây d ng các d án tr ng i m: Trung tâm s n xu t chương trình, m ng máy phát hình qu c gia VTV2, truy n hình ti ng dân t c t ngu n v n ngân sách nhà nư c c p và v n vay ODA; các d án: M ng máy phát hình qu c gia VTV3, Trung tâm s n xu t phim truy n hình, Trung tâm Qu ng cáo và D ch v truy n hình t ngu n thu qu ng cáo c a ài Truy n hình Vi t Nam. IV. Các gi i pháp ch y u 1. Xây d ng, hoàn thi n cơ ch , chính sách a) i m i, b sung cơ ch , chính sách liên quan n s phát tri n c a ài Truy n hình Vi t Nam phù h p v i quy nh c a pháp lu t và s phát tri n c a truy n hình trong n n kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa; ch , chính sách i v i ngư i làm truy n hình; chính sách xã h i hoá truy n hình và h p tác qu c t v truy n hình. b) Xây d ng các quy nh v t ch c, v tiêu chuNn cán b , v m i quan h c a ài Truy n hình Vi t Nam v i các B , ngành và v i các t ch c truy n hình qu c t . c) Ph i h p v i các B , ngành liên quan hoàn thi n h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t v truy n hình, xây d ng quy ho ch h th ng phát thanh - truy n hình trong toàn qu c và th c hi n Quy ho ch phát tri n ài Truy n hình Vi t Nam n năm 2010. 2. i m i t ch c b máy a) Xây d ng và hoàn thi n t ch c b máy c a ài Truy n hình Vi t Nam theo ch c năng và nhi m v ư c giao; i m i t ch c và công tác qu n lý kh i biên t p, kh i ào t o, kh i k thu t... phù h p v i i u ki n th c t c a Vi t Nam và xu th phát tri n c a truy n hình hi n i. b) Thành l p thêm cơ quan thư ng trú c a ài t i m t s khu v c quan tr ng trên th gi i (khi có các i u ki n) nh m tăng cư ng ho t ng thông tin qu c t và ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 3. Phát tri n ngu n nhân l c: a) T ng bư c tiêu chuNn hoá i ngũ cán b , công ch c; xây d ng cơ c u ngu n nhân l c truy n hình phù h p v i ch c năng, nhi m v ài Truy n hình Vi t Nam và th c t phát tri n c a h th ng truy n hình Vi t Nam. b) Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c phù h p v i trình phát tri n c a lĩnh v c truy n hình; c i ti n hình th c và nâng cao ch t lư ng ào t o, k t h p các hình th c ào t o trong nư c và ngoài nư c v i m t t l h p lý; chú tr ng ào t o, b i dư ng toàn di n v lý lu n chính tr , ngo i ng , tin h c, chuyên môn, nghi p v , b o m áp ng nhi m ư c giao và ch ng ngu n cán b qu n lý cho ài Truy n hình Vi t Nam.
  8. c) Xây d ng và th c hi n k ho ch b sung ngu n nhân l c, b o m s lư ng h p lý và ch t lư ng ngày càng cao, áp ng yêu c u c a ài và xu th phát tri n truy n hình hi n i. 4. Nghiên c u phát tri n và i m i công ngh a) Ny m nh nghiên c u khoa h c ph c v vi c: ho ch nh chi n lư c phát tri n công ngh m i; ng d ng các công ngh truy n hình hi n i trên th gi i; ng d ng truy n thông a phương ti n và công ngh thông tin trong lĩnh v c truy n hình. b) Coi tr ng nghiên c u, ng d ng công ngh qu n lý ti n ti n, k thu t o lư ng hi n i, xây d ng các tiêu chuNn, quy ch k thu t ph c v qu n lý nhà nư c v truy n hình; ng d ng công ngh s , công ngh thông tin trong vi c lưu tr tư li u do ài Truy n hình Vi t Nam qu n lý. c) Nghiên c u ch t o, c i ti n m t s thi t b i n t , c bi t các thi t b phát sóng, phương ti n thu xem c a dân, m b o nâng cao ch t lư ng phát sóng các chương trình truy n hình và áp ng nhu c u thông tin c a nhân dân. 5. Ny m nh h p tác qu c t a) Tăng cư ng h p tác v i các t ch c truy n hình qu c t , chú tr ng các t ch c truy n hình ã có m i quan h truy n th ng; ch ng tham gia các ho t ng và phát huy vai trò c a ài Truy n hình Vi t Nam trong các t ch c truy n hình qu c t . b) Ny m nh trao i các chương trình truy n hình, các ho t ng thông tin i ngo i và qu ng bá cho ài Truy n hình Vi t Nam. c) Tranh th t i a s h tr v chuyên môn, nghi p v , tài chính c a các nư c và các t ch c qu c t phát tri n ài Truy n hình Vi t Nam. 6. Huy ng các ngu n v n th c hi n quy ho ch a) Trên cơ s các n i dung Quy ho ch ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, căn c kh năng huy ng v n u tư, ài Truy n hình Vi t Nam s p x p th t ưu tiên các d án và ti n hành u tư phù h p v i quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư. b) Ngu n v n u tư th c hi n Quy ho ch. - T ngân sách nhà nư c cho các d án: Trung tâm s n xu t chương trình c a ài t i Hà N i; m ng máy phát hình VTV2; truy n hình ti ng dân t c (các d án nhóm A); trư ng Cao ng truy n hình. - T ngu n thu qu ng cáo và các d ch v khác: áp ng nhu c u chi phí ho t ng thư ng xuyên, mua s m thi t b và các d án nhóm B, C. c) Căn c kh năng huy ng và cân i các ngu n v n trong t ng th i kỳ, ài Truy n hình Vi t Nam b trí, l p k ho ch hàng năm nh m th c hi n ư c các m c tiêu ã ra c a Quy ho ch.
  9. d) ài Truy n hình Vi t Nam ph i h p ch t ch v i các B , ngành liên quan nghiên c u, xu t các bi n pháp thu hút các ngu n v n trong và ngoài nư c th c hi n Quy ho ch. 7. ài Truy n hình Vi t Nam có trách nhi m a) Qu n lý tr c ti p h th ng k thu t chuyên dùng c a ài Truy n hình Vi t Nam s n xu t, truy n d n tín hi u và phát sóng các chương trình truy n hình qu c gia trong nư c và ra nư c ngoài. b) Qu n lý th ng nh t, toàn di n n i dung và k thu t truy n hình tr ti n do ài Truy n hình Vi t Nam cung c p. c) Ch trì, ph i h p v i các ài a phương trong vi c s n xu t chương trình m b o có ch t lư ng cao, k p th i, a d ng, c bi t là các chương trình áp ng yêu c u chung trên toàn qu c và áp ng các yêu c u riêng b ng ti ng dân t c ít ngư i. d) Ch trì, ph i h p v i các ài a phương trong vi c ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v v chuyên ngành truy n hình; hư ng d n các ài a phương v nghi p v và k thu t truy n hình. ) Ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin, các ài a phương xây d ng chi n lư c phát tri n thông tin và quy ho ch phát tri n h th ng truy n hình trong toàn qu c. e) Ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông và các ài a phương nghiên c u, xu t các gi i pháp hoàn ch nh m ng ài phát sóng truy n hình a phương. g) Ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, ng d ng các k thu t, công ngh tiên ti n, hi n i trong lĩnh v c truy n hình; tham gia xây d ng các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m chuyên môn nghi p v truy n hình và các nh m c kinh t - k thu t v truy n hình, trình các cơ quan có thNm quy n ban hành áp d ng th ng nh t trên toàn qu c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. T ng Giám c ài Truy n hình Vi t Nam, B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Văn hoá - Thông tin, N i v , Ngo i giao, Xây d ng, Công an, Qu c phòng, Bưu chính, Vi n thông, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản