intTypePromotion=3

Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
68
lượt xem
7
download

Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 77/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 10 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH U TƯ XÂY D NG CÁC CƠ S GI T M , CH BI N GIA SÚC, GIA C M MB O V SINH AN TOÀN TH C PH M VÀ B O V MÔI TRƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Lu t u tư ngày 29/11/2005 và Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/09/2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 138/2007/N -CP ngày 28 tháng 08 năm 2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu u tư phát tri n a phương; Căn c Quy t nh s 394/Q -TTg ngày 13/03/2006 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 42/2006/TT-BNN ngày 01/6/2006 c a B Nông nghi p và PTNT v khuy n khích u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung công nghi p; Căn c Văn b n s 71/TTg-NN ngày 15/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c vay v n ưu ãi i v i các d án xây d ng cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc gia c m t p trung trên a bàn thành ph Hà N i; Căn c văn b n s 10/H ND ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân Thành ph v vi c áp d ng các Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 01/9/2006 và s 08/2008/Q -UBND ngày 21/01/2008 c a UBND thành ph Hà N i v chính sách khuy n khích u tư xây d ng các cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Liên s K ho ch và u tư – Tài chính – Công thương t i T trình s 604/TTrLS: KH& T-TC-CT ngày 13 tháng 5 năm 2009 v vi c ngh ban hành Quy nh m t s chính sách khuy n khích u tư xây d ng các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m m b o v sinh an toàn th c ph m và b o v môi trư ng trên a bàn Thành ph Hà N i; Báo cáo th m nh s 601/STP-VBPQ ngày 14 tháng 4 năm 2009 c a S Tư pháp Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh m t s chính sách khuy n khích u tư xây d ng các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m m b o v sinh, an toàn th c phNm và b o v môi trư ng trên a bàn Thành ph Hà N i”.
  2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 01/09/2006 và s 08/2008/Q -UBND ngày 21/01/2008 c a UBND Thành ph Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành thu c thành ph Hà N i; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i, T ng Giám c Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã, Th trư ng các ơn v , các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Các B : Tài chính, Công thương, NN&PTNT, K ho ch và u tư, Tư pháp; - TT Thành y, TT H ND Thành ph ; - oàn i bi u Qu c h i TP. HN; - /c Ch t ch UBND thành ph ; - Các /c PCT UBND thành ph ; - C c Ki m tra VB QPPL (B Tư pháp); Nguy n Huy Tư ng - Website Chính ph ; - TT công báo, C ng giao ti p i n t TP, các báo: HNM, KT& T; - VPUB: các PVP, các phòng ch/v; - Lưu: VT, SKH T, CTq. QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH U TƯ XÂY D NG CÁC CƠ S GI T M , CH BI N GIA SÚC, GIA C M M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M VÀ B O V MÔI TRƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 77/2009/Q -UBND ngày 10/6/2009 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích B n quy nh này ư c ban hành nh m: t o ng l c huy ng các ngu n l c thu c các thành ph n kinh t u tư phát tri n, qu n lý, kinh doanh các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m trên a bàn Thành ph Hà N i theo hư ng m b o yêu c u v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm, b o v môi trư ng, áp ng ngày càng t t hơn nhu c u s d ng th c phNm s ch, an toàn c a nhân dân và xã h i. i u 2. Ph m vi, i tư ng và i u ki n áp d ng. 1. Ph m vi áp d ng.
  3. Quy nh này áp d ng cho vi c u tư các D án Xây d ng m i, nâng c p, c i t o các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p và các cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh trên a bàn thành ph Hà N i, phù h p v i quy ho ch và các cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p T ch c Thương m i th gi i WTO, m b o yêu c u v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm, b o v môi trư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. i tư ng áp d ng Các t ch c, cá nhân trong nư c có ngành ngh ăng ký kinh doanh phù h p thu c các thành ph n kinh t tham gia u tư th c hi n các d án Xây d ng m i, nâng c p, c i t o các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p và các cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh (sau ây g i t t là nhà u tư). 3. i u ki n áp d ng 3.1. D án (ho c phương án) Xây d ng, nâng c p, c i t o các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung công nghi p và cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh ph i ư c c p có thNm quy n ch p thu n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph Hà N i. 3.2. Ph i phù h p v i quy ho ch m ng lư i các cơ s gi t m , ch bi n gia súc gia c m t p trung, công nghi p và cơ s gi t m gia súc gia c m v a và nh trên a bàn thành ph Hà N i ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c ch p thu n. 3.3. V quy mô, công su t gi t m : a. Các d án xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p ph i có quy mô, công su t gi t m t i thi u là 500 con/gi iv i gia c m (gà, v t, ngan, ng ng), 200 con/ngày i v i l n và 50 con/ngày i v i trâu, bò. b. Các d án xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh ph i có quy mô, công su t gi t m t i thi u là 50 con/gi i v i gia c m (gà, v t, ngan, ng ng), 20 con/ngày i v i l n và 5 con/ngày i v i trâu, bò. 3.4. Ph i m b o các yêu c u v v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm và b o v môi trư ng theo quy nh c a Pháp l nh thú y, Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm và các văn b n hư ng d n, quy nh c a B Nông nghi p và PTNT và c a thành ph Hà N i. Chương 2. M TS CHÍNH SÁCH VÀ ƯU ÃI U TƯ i u 3. M t s chính sách h tr u tư i v i các d án Xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p. 1. ư c gi m 50% ơn giá thuê t hi n hành theo quy nh c a Thành ph .
  4. 2. Ngân sách Thành ph h tr 100% kinh phí u tư các h ng m c: 2.1. Chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng (c trong và ngoài hàng rào – iv i các d án m i chưa có t); 2.2. u tư xây d ng h th ng h t ng k thu t ngoài hàng rào bao g m các h ng m c: xây d ng h th ng ư ng giao thông, h th ng c p i n; h th ng thoát nư c, c p nư c theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2.3. u tư xây d ng công trình x lý ch t th i trong hàng rào các khu gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung công nghi p; 2.4. Cơ ch t m ng, c p phát, thanh quy t toán: Vi c t m ng, c p phát, thanh quy t toán v n ngân sách Thành ph h tr u tư các h ng m c công trình t i i m a, b i u này ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và thành ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình có s d ng v n ngân sách Nhà nư c. Ph n Ngân sách Thành ph h tr u tư xây d ng công trình x lý ch t th i trong hàng rào quy nh t i i m c, kho n 2, i u này ư c th c hi n theo cơ ch như sau: - T m ng 30% d toán ư c duy t ngay sau khi kh i công xây d ng h ng m c công trình này. - Ti p t c t m ng thêm 40% d toán ư c duy t khi kh i lư ng thi công xây l p t giá tr trên 70% d toán ư c duy t. - C p phát ph n v n h tr còn l i sau khi công trình hoàn thành, ư c ki m toán, quy t toán theo quy nh. Toàn b kinh phí ngân sách h tr d án u tư công trình h t ng k thu t ngoài hàng rào ư c quy t toán và bàn giao cho ơn v qu n lý s d ng theo quy nh hi n hành; Riêng h ng m c h tr h th ng c p i n, ơn v phát i n, truy n t i, phân ph i i n có trách nhi m ti p nh n công trình hoàn thành bàn giao và hoàn tr Ngân sách thành ph ph n kinh phí ã u tư theo quy nh c a Lu t i n l c. 3. H tr tín d ng: 3.1. ư c vay v n ưu ãi t ngu n v n i u l c a Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i u tư các h ng m c: Xây l p, mua s m dây truy n thi t b công ngh ng b c a d án u tư trong hàng rào và trang thi t b v n chuy n gia súc, gia c m và th c phNm sau gi t m , ch bi n phân ph i, tiêu th m b o tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm theo các quy nh sau: - M c vay t i a b ng 70% t ng m c u tư c a d án ư c duy t (xây l p + thi t b và thi t b v n chuy n – n u có);
  5. - Th i h n vay v n t i a 15 năm, trong ó 01 năm ân h n. - Hình th c b o m ti n vay: theo các quy nh v tín d ng hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . - M c lãi su t cho vay là 0.3%/tháng (3,6%/năm). 3.2. ư c Ngân sách h tr 70% lãi su t v n vay u tư c a các ngân hàng thương m i theo quy nh t i Thông tư s 58/2006/TT-BTC ngày 26/6/2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy t nh s 394/Q -TTg ngày 13/3/2006 c a Th tư ng Chính ph , trong th i gian 2 năm k t ngày ch u tư d án nh n kho n vay l n u i v i các d án ư c ký h p ng tín d ng trư c ngày 31/12/2007. i u 4. M t s chính sách h tr u tư i v i các d án xây d ng cơ s gi t m gia súc gia c m v a và nh . 1. ư c vay v n ưu ãi t ngu n v n i u l c a Qu u tư phát tri n Thành ph như d án xây d ng các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p nhưng th i h n vay v n t i a không quá 5 năm. 2. ư c Ngân sách thành ph h tr 100% kinh phí u tư xây d ng công trình x lý ch t th i trong hàng rào hoàn thành t năm 2009 n năm 2012. Vi c h tr ư c th c hi n theo cơ ch c p phát như i v i d án xây d ng các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p. 3. ư c xem xét h tr t Ngân sách c p huy n u tư xây d ng h th ng h t ng k thu t ngoài hàng rào, bao g m các h ng m c: xây d ng h th ng ư ng giao thông, h th ng thoát nư c, c p nư c (n u có); UBND các huy n căn c vào i u ki n, yêu c u c th c a t ng d án và kh năng cân i Ngân sách huy n quy t nh m c h tr c th , t ng h p k t qu th c hi n hàng năm, báo cáo UBND Thành ph xem xét, ch o. i u 5. Các chính sách khác 1. Ngân sách Thành ph h tr Qu u tư phát tri n Thành ph ph n chênh l ch lãi su t cho vay so v i lãi su t tín d ng u tư c a Nhà nư c. 2. Ngoài các chính sách khuy n khích ưu ãi u tư t i Quy nh này, các d án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s gi t m ch bi n gia súc gia c m t p trung, công nghi p và cơ s gi t m gia súc gia c m v a và nh trên a bàn Thành ph Hà N i còn ư c hư ng các chính sách ưu ãi khác c a Nhà nư c (n u có) theo Lu t u tư, Lu t t ai, Lu t Doanh nghi p, Lu t Thu hi n hành. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 6. Cơ ch giao ch u tư và t ch c th c hi n các d án.
  6. 1. UBND Thành ph quy t nh l a ch n, giao ch u tư toàn b các d án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i. 2. y quy n cho UBND các huy n quy t nh l a ch n, giao ch u tư các d án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh trên a bàn các huy n qu n lý – m b o phù h p v i quy ho ch m ng lư i các cơ s gi t m , ch bi n gia súc gia c m t p trung, công nghi p và cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh trên a bàn thành ph Hà N i. 3. i v i các d án u tư xây d ng m i cơ s gi t m , ch bi n gia súc gia c m t p trung, công nghi p (chưa có t) thì UBND Thành ph giao UBND các huy n (ho c qu n – n u có liên quan) th c hi n GPMB theo quy nh t o qu t s ch giao cho Nhà u tư th c hi n d án theo quy nh c a Lu t t ai 2003 và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t t ai c a Nhà nư c và thành ph . 4. i v i các h ng m c h t ng k thu t ngoài hàng rào: 4.1. Giao các nhà u tư làm ch u tư “D án xây d ng h t ng k thu t ngoài hàng rào”. Ch u tư các d án có trách nhi m tri n khai l p thành d án riêng, trình c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách thành ph Hà N i. 4.2. Ngu n v n Ngân sách Thành ph h tr theo d án ư c duy t. Vi c tri n khai l p, th c hi n d án, t m ng, thanh quy t toán công trình hoàn thành theo quy nh hi n hành v qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n ngân sách c a Nhà nư c và Thành ph Hà N i. 5. i v i các h ng m c trong hàng rào (c thi t b v n chuy n n u có) c a d án xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p và gi t m gia súc, gia c m v a và nh u tư b ng ngu n v n vay t Qu u tư phát tri n c a Thành ph và các ngu n v n khác: 5.1. Nhà u tư ch u trách nhi m: Tri n khai l p d án, thNm nh và phê duy t d án sau khi ã th c hi n y các th t c u tư theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v qu n lý d án s d ng v n ngoài Ngân sách Nhà nư c trên a bàn thành ph Hà N i. H ng m c x lý ch t th i trong hàng rào các khu gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p và cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh : Giao ch u tư l p, thNm nh phê duy t cùng d án chung. 5.2. H sơ vay v n, gi i ngân thanh toán, hoàn tr g c và lãi vay th c hi n theo hư ng d n c a Qu u tư phát tri n thành ph . 6. Vi c l a ch n nhà th u thi công xây l p, cung ng thi t b các h ng m c công trình d án có s d ng v n Ngân sách Nhà nư c (c trong và ngoài hàng rào d án) ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t u th u năm 2005 và các văn b n pháp lý có liên quan c a Nhà nư c và thành ph Hà N i.
  7. i u 7. T ch c th c hi n. 1. Trách nhi m c a các s , ngành có liên quan: 1.1. S Công thương ch u trách nhi m: Ch trì ph i h p v i S Quy ho ch ki n trúc, S Nông nghi p và PTNT và UBND các huy n (ho c qu n – Th xã n u có liên quan) l p k ho ch xây d ng các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p trên a bàn thành ph Hà N i n năm 2010 (thay th k ho ch s 02/KH-UBND ngày 12/01/2007 c a UBND Thành ph ) trình UBND Thành ph phê duy t trong quý II/2009; L p Quy ho ch m ng lư i các cơ s gi t m , ch bi n gia súc gia c m t p trung, công nghi p và m ng lư i các cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh trên a bàn Thành ph Hà N i n năm 2015, trình UBND Thành ph phê duy t ch m nh t trong Quý IV/2009 làm cơ s tri n khai th c hi n. Làm u m i tri n khai, ôn c, ki m tra ti n th c hi n và t ng h p, xu t UBND Thành ph h tr các d án xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s gi t m b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p và m ng lư i gi t m gia súc, gia c m v a và nh trên a bàn Thành ph Hà N i. 1.2. S K ho ch và u tư: ch trì cùng S Tài chính l p k ho ch v n Ngân sách Thành ph h tr (trên cơ s xu t c a S Công thương) trình UBND Thành ph phê duy t và hư ng d n UBND các huy n (ho c qu n-Th xã n u có liên quan) gi i quy t các th t c u tư các d án Ngân sách h tr theo quy nh; Ph i h p v i S Công thương, S Tài chính và Công ty i n l c Hà N i xây d ng phương án ti p nh n bàn giao và thu h i l i ph n kinh phí Ngân sách Thành ph ã u tư h ng m c h th ng c p i n c a các d án. 1.3. S Tài chính: ph i h p v i S K ho ch và u tư b trí ngu n v n Ngân sách Thành ph h tr ; Hư ng d n các ch u tư v vi c t m ng, thanh quy t toán v n u tư các d án. 1.4. S Quy ho ch ki n trúc: có trách nhi m ph i h p ch t ch v i S Công thương trong vi c l p Quy ho ch m ng lư i các cơ s gi t m , ch bi n gia súc gia c m t p trung, công nghi p và m ng lư i gi t m gia súc, gia c m v a và nh trên a bàn các huy n; cung c p các thông tin và hư ng d n các th t c liên quan v xác nh a i m, quy ho ch ki n trúc các d án theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 1.5. S Tài nguyên và môi trư ng: thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, c p phép x th i các d án xây d ng cơ s gi t m b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p (ho c cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh ) theo quy nh. Hư ng d n ch u tư các th t c liên quan n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai. 1.6. S Nông nghi p và PTNT: Ch trì l p quy ho ch phát tri n các khu chăn nuôi t p trung xa khu dân cư m b o v sinh môi trư ng, ki m soát, phòng ch ng d ch b nh hi u qu nh m cung c p nguyên li u an toàn, s ch b nh cho các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m trên a bàn thành ph .
  8. T ch c th c hi n t t công tác qu n lý nhà nư c v ki m d ch ng v t, ki m tra v sinh thú y, ki m soát gi t m theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ph i h p v i S Quy ho ch Ki n trúc, S Công thương xây d ng quy ho ch m ng lư i các cơ s gi t m ch bi n gia súc gia c m t p trung, công nghi p và cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh trên a bàn các huy n ngo i thành Hà N i. 1.7. Các s ngành khác theo ch c năng nhi m v c a ơn v mình có trách nhi m hư ng d n các nhà u tư t ch c th c hi n các d án xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s gi t m b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung công nghi p và cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh theo quy nh. 1.8. Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i có trách nhi m hư ng d n, gi i quy t các th t c vay v n và cho vay, thu h i ti n g c và lãi vay c a các d án u tư t i quy nh này theo các quy nh hi n hành v qu n lý c a Qu u tư phát tri n c a Nhà nư c và Thành ph Hà N i. 2. Trách nhi m c a UBND các huy n (ho c qu n – Th xã có liên quan) tr c thu c Thành ph Hà N i: 2.1. Ch trì, t ch c th c hi n công tác GPMB tri n khai d án (n u có); Ch o các cơ quan chuyên môn c a huy n (ho c qu n – Th xã) ph i h p ch t ch v i các nhà u tư trong quá trình th c hi n các d án xây d ng h t ng k thu t ngoài hàng rào và h ng m c công trình trong hàng rào c a các d án theo quy nh hi n hành và nhi m v Thành ph giao m b o s kh p n i ng b v ti n th i gian th c hi n gi a d án xây d ng h t ng k thu t ngoài hàng rào v i d án u tư trong hàng rào khi xây d ng các cơ s gi t m b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p và cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh c a các nhà u tư. 2.2. Qu n lý nhà nư c trên a bàn i v i các cơ s gi t m b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p và cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh theo quy nh. 2.3. Ph i h p ch t ch v i S Công thương, S Nông nghi p và PTNT trong quá trình l p Quy ho ch m ng lư i các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p và cơ s gi t m gia súc, gia c m v a và nh trên a bàn và quy ho ch phát tri n các khu chăn nuôi t p trung xa khu dân cư. 2.4. ThNm nh, phê duy t các d án u tư xây d ng h t ng k thu t ngoài hàng rào c a các cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m v a và nh trên a bàn (n u có) ho c có ý ki n th a thu n, th ng nh t v phương án khi tri n khai các d án này theo phân c p, y quy n c a thành ph . 2.5. B trí Ngân sách huy n h tr các d án xây d ng h t ng k thu t ngoài hàng rào c a cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m v a và nh trên a bàn và t ng h p báo cáo UBND Thành ph k t qu th c hi n. 3. Các nhà u tư:
  9. 3.1. Có trách nhi m t ch c th c hi n các d án ư c Thành ph (ho c qu n-huy n- Th xã) giao theo úng quy nh c a pháp lu t; m b o ti n , hi u qu d án và yêu c u v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm, b o v môi trư ng. 3.2. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và UBND thành ph , UBND các qu n- huy n- Th xã v hi u qu u tư các d án Xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p và cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m v a và nh trên a bàn thành ph Hà N i; s d ng v n Ngân sách c a Thành ph , c a huy n h tr và v n vay c a Qu u tư phát tri n Thành ph úng m c ích, ti t ki m, hi u qu kinh t xã h i cao; hoàn tr g c và lãi v n vay úng th i h n quy nh. 3.3. Trư ng h p d án (ho c công trình) không hoàn thành úng theo n i dung, ti n , m c tiêu d án u tư ư c duy t ho c khai thác, v n hành công trình không úng m c ích thì nhà u tư ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c Pháp lu t và UBND thành ph , ng th i ph i hoàn tr Ngân sách toàn b s ti n ngân sách ã h tr và hoàn tr s v n ã vay c a Qu u tư phát tri n Thành ph theo úng các quy nh Pháp lu t c a Nhà nư c và c a Thành ph Hà N i. 3.4. Báo cáo ti n th c hi n các d án hàng tháng, quý, năm v S K ho ch và u tư, S Công thương t ng h p báo cáo UBND Thành ph . i u 8. i u kho n thi hành. 1. Nh ng d án u tư (thu c K ho ch s 02/KH-UBND ngày 12/1/2007 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) và các d án u tư trên a bàn t nh Hà Tây (cũ) ã ư c quy t nh u tư và th c hi n u tư trư c th i i m quy nh này có hi u l c ư c ti p t c th c hi n theo Quy t nh phê duy t d án, Gi y ch ng nh n u tư c a c p có thNm quy n; các công vi c ti p theo th c hi n theo Quy nh này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các cơ quan, t ch c, ơn v có ý ki n chính th c b ng văn b n g i v S K ho ch và u tư, S Công thương Hà N i t ng h p, xu t, báo cáo UBND Thành ph xem xét, i u ch nh, b sung cho phù h p./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản