Quyết định số 770/1998/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 770/1998/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 770/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ kế hoạch - Tài chính do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 770/1998/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 770/1998/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 1998 QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A V K HO CH - TÀI CHÍNH B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6/1/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao ; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V T ch c cán b - ào t o; QUY T NNH: i u 1 : V K ho ch - Tài chính là cơ quan tham mưu, giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao th c hi n các ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác k ho ch u tư xây d ng cơ b n, công tác tài chính k toán và công tác th ng kê c a Nghành Th d c th thao trong ph m vi c nư c ; th a u quy n B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th d c th thao ph i h p v công tác k ho ch u tư xây d ng cơ b n, tài chính k toán và th ng kê v i các B , nghành, t ch c liên quan th c hi n các nhi m v phát tri n s nghi p th d c th thao. i u 2. V K ho ch - Tài chính có nhi m v : 2.1. T ng h p xây d ng và tham gia xây d ng, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm, chương trình tr ng i m v phát tri n th d c th thao trong c nư c trình các c p có thNm quy n xem xét, quy t nh ; t ch c, qu n lý vi c th c hi n các văn b n ó . 2.2. T ng h p xây d ng và tham gia xây d ng, chi n lư c, qui ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm v xây x ng các công trình TDTT trong c nư c, k ho ch u tư xây d ng c a U ban Th d c th thao trình các c p có thNm quy n xem xét, quy t nh ; theo dõi t ch c qu n lý th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c . 2.3. Th c hi n công tác t ng h p th ng kê th d c th thao trong c nư c . 2.4. T ng h p xây d ng và tham gia xây d ng d toán thu, chi ngân sách dài h n và hàng năm c a U ban th d c th thao, c a toàn Nghành theo ch hi n hành trình các cơ quan có thNm quy n thông qua ; tham mưu giúp B trư ng v giao ch
  2. tiêu và phân b h n m c kinh phí ; th c hi n công tác qu n lý tài chính và k toán xét duy t, t ng h p quy t toán các ơn v tr c thu c U ban . Qu n lý các ngu n v n, tài s n công c a U ban Th d c th thao ư c Nhà nư c giao s d ng . 2.5. T ng h p xây d ng và tham gia xây d ng chi n lư c, qui ho ch v nghiên c u khoa h c, ào t o b i dư ng cán b , qu n lý các doanh nghi p và ph i h p th c hi n . 2.6. Nghiên c u xu t, ph i h p các cơ quan ch c năng Nhà nư c xây d ng các ch , chính sách, quy ch vê qu n lý công tác k ho ch, công tác u tư xây d ng, công tác tài chính k toán và công tác th ng kê c a Ngành TDTT. Hiư ng d n t ch c th c hi n sau khi ư c thông qua . 2.7. Hư ng d n, ch o công tác K ho ch, th ng kê, u tư xây d ng cơ b n, tài chính k toán cho các ơn v tr c thu c U ban Th d c th thao, các t ch c xã h i v TDTT và các cơ quan TDTT các a phương . 2.8. Giúp B trư ng, Ch nh m U ban Th d c th thao ki m tra các B , nghành, U ban Nhân dân a phương, các t ch c, công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam và trong vi c ch p hành pháp lu t v k ho ch u tư xây d ng cơ b n, tài chính k toán trong lĩnh v c th d c th thao. 2.9. Th a l nh B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao quan h v i các cơ quan ch c năng Nhà nư c, các nghành, các a phương và ph i h p v i các ơn v liên quan trong U ban th c hi n nhi m v ư c giao. i u 3 : Cơ c u t ch c V K ho ch - tài chính : 3.1. V K ho ch - Tài chính có V trư ng, các Phó V trư ng và các cán b - công ch c . 3.2. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v toàn b ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v lĩnh v c công tác do V trư ng phân công . V trư ng V k ho ch - Tài chính có trách nhi m xây d ng quy ch làm vi c c a V trình B trư ng, Ch nhi m u ban Th d c th thao duy t và i u hành công tác c a V theo quy ch ư c phê duy t . i u 4 : Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 5 : V trư ng V K ho ch - Tài chính, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b - ào t o, Th trư ng các V , ơn v thu c U ban Th d c th thao trách nhi m thi hành quy t nh này . B TRƯ NG, CH NHI M U BAN Nơi nh n: TH D C TH THAO
  3. - Như i u 5 - Lưu VT,TC,TK B trư ng Hà Quang D
Đồng bộ tài khoản