Quyết định số 770/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 770/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 770/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật thi đấu Vovinam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 770/QĐ-UBTDTT

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 770/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 30 tháng 05 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T THI Đ U VOVINAM B TRƯ NG CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 06/01/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m vu, quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c Th thao; Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn VOVINAM nư c ta. Căn c vào đ ngh c a Ông V trư ng v Th d c Th thao Qu n chúng. QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành lu t thi đ u VOVINAM g m 2 ph n, 6 chương và 38 Đi u. Đi u 2. Lu t VOVINAM đư c áp d ng trong các cu c thi đ u t cơ s đ n toàn qu c và thi đ u Qu c t t i nư c ta. Đi u 3. Các cu c thi đ u toàn qu c có th đ ra Đi u l thích h p v i th c t nhưng không đư c trái v i các Đi u ghi trong Lu t này. Đi u 4. Lu t này thay th cho các Lu t đã in trư c đây và có hi u l c t ngày ký. Đi u 5. Các ông V trư ng V th d c Th thao Qu n chúng, V trư ng V T ch c cán b - đào t o, Chánh văn phòng, giám đ c các S Th d c Th thao ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TDTT Nguy n Danh Thái Ph n I. LU T THI Đ U Đ I KHÁNG VOVINAM Chương I. SÂN Đ U – TRANG THI T B SÂN Đ U Đi u 1. Sân đ u - Sân đ u hình vuông, m i c nh dài 9cm. Cách tâm đi m 0,5m m i bên k 1 đư ng th ng, dài 0,5m, r ng 5cm (v trí đ ng c a đ u th ). - Các v ch gi i h n r ng 5cm, có màu tương ph n v i m t th m. - Sân đ u đ t dư i đ t, đư c tr i lên m t t m th m m m có đ d y t i thi u 1cm. - Bàn Ban t ch c. V trí s 1: Thư ký (g m tr ng tài th i gian, tr ng tài phát thanh, Thư ký t ng h p). + Tr ng tài th i gian: Theo dõi gi tr n đ u, gõ k ng, chuông báo hi u. + Tr ng tài phát thanh: Thông báo tr n đ u và k t qu tr n đ u. V trí s 4: T ng tr ng tài. Đi u khi n cu c thi, phân b giám đ nh tr ng tài làm nhi m v , ti p nh n phi u đi m.
 2. V trí s 5: Ban t ch c gi i, Giám sát. V trí s 6: Thư ký. Ph bi n l ch thi đ u đ i kháng và thi quy n c a gi i, ghi k t qu thi đ u, lo các th t c khen thư ng, huy chương. Đi u 2. Trang thi t b sân đ u. - Hai đ ng h b m gi theo dõi tr n đ u, m t k ng báo hi u thi t b tương đương. - Hai gh ng i cho đ u th , 3 ho c 5 gh ng i cho Giám đ nh. - Bàn dành riêng cho Ban t ch c cung v i 7 gh ng i. - Bàn ki m tra v n đ ng viên v i 2 gh ng i (Bàn A). - Bàn Y t (1-2 gh ng i) (Bàn B). Chương II. CÁC ĐI U LU T CHUNG Đi u 3. Tính ch t và th th c thi đ u. Thi đ u đ ng đ i, thi đ u cá nhân gi a các v n đ ng viên (VĐV) cùng 1 h ng cân thành 1 h ng cân theo th th c đ u lo i tr c ti p 1 l n thua. Đi u 4. Nguyên t c thi đ u. 4.1 Các VĐV ph i đ i m t v i nhau, đư c s d ng các đòn th t n công và phòng th c a vovinam (đ , né tránh, ra đòn, đánh ngã đ i th , l a th , bao vây đ i phương). 4.2 Trong đ t t n công, ti p c n đ i phương , VĐV đư c phép th c hi n t i đa 5 đ ng tác. Khi Tr ng tài t m d ng tr n đ u đó thì 2 VĐV tr v tư th th và s n sàng ti p t c đ t t n công khác ngay t i ch . Trong trư ng h p d t đ t t n công ho c có VĐV b đánh ng khu v c sát biên thì tr ng tài s cho 2 đ u th tr v v trí ban đ u gi a sân. 4.3 Th i gian thi đ u thuỳ theo h ng cân t 2-3 phút/hi p, gi a 2 hi p có m t phút nghĩ ngơi. M i tr n đ u có hi p đ u, tuỳ theo tính ch t gi i, th i gian, hi p đ u có th rút ng n do quy t đ nh c a Ban t ch c. Đi u 5. Th t c thi đ u. 5.1 G i tên đ u th Tên đ u th thông báo 3 l n trư c khi b t đ u tr n đ u, đ u th không ra sân thi đ u s b x thua b cu c. 5.2 Ki m tra V n đ ng viên và trang ph c.
 3. Căn c theo l ch thi đ u, VĐV trư c lúc vào sân đ u ph i bàn đ n Tr ng tài ki m tra VĐV đ đư c ki m tra b o h , trang ph c thi đ u. V n đ ng viên không đư c mang, đeo b t c v t gì có th gây ch n thương cho đ i phương. 5.3 Vào khu v c thi đ u. Sau khi ki m tra, VĐV ng i ch khu v c g n bàn ki m tra VĐV v i 1 Hu n luy n viên c a mình. Đi u 6. Trang ph c - D ng c b o h c a v n đ ng viên. + Găng đ u: Ch đư c dùng găng c a Ban t ch c, quy đ nh cách, s ch s , n ng không quá 280gr. + Trang ph c v n đ ng viên: V n đ ng viên ph i mang. - Mũ, nón, b o h : Theo quy cách riêng c a Vovinam. - Áo giáp: may b ng v t li u m m, ph i che ph v ng ng c b ng. Trong thi đ u,mũ nón b o h và áo giáp do đơn v có v n đ ng viên thi đ u trang b . + Croquille và b o h cánh tay, chân, ph i mang bên trong. + Võ ph c: Màu xanh dương, có huy hi u Vovinam bên ng c trái không không quá 10 cm, b ng tên cá nhân bên ng c ph i. Sau lưng áo có th ghi tên đơn v t nh thành (không đư c mang tên qu n, huy n, th xã, n u là gi i trong nư c). Đi u 7. Tín hi u trong thi đ u. Ban t ch c dùng chuông ho c k ng đ báo hi u tr n đ u b t đ u, ch m d t ho c t m d ng tr n đ u. Đi u 8. Phân chia h ng cân: Vovinam có 3 lo i gi i thi đ u đ i kháng v i các h ng cân như sau: 8.1 Gi i Ti u niên Nhi đ ng: T 11 đ n 15 tu i, g m các h ng cân nam n :Dư i 26kg, 28kg, 30kg, 33kg, 36kg, 39kg 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg và trên 54 kg. 8.2 Gi i tr : T 16 tu i đ n 18 tu i, g m các h ng cân nam,n : 39kg, 42kg, 45kg, 48kg 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 67kg trên 67kg. 8.3 Gi i vô đ ch. T 16 đ n 40 g m các h ng cân nam n : dư i 42 kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 67kg, 71kg, trên 71 kg. Đi u 9. Ki m tra cân n ng 9.1 Các VĐV đư c cân th 1 l n đ đi u ch nh h ng cân thi đ u xét th y c n thi t, trư c khi x p l ch thi đ u chính th c thì b t bu c ph i cân ki m tra tr ng lư ng trư c gi khai m c gi i t i thi u là 2 gi đ ng h , trư c tr n thi đ u đ u tiên. V n đ ng viên nào đ n ch m theo gi quy đ nh ki m tra cân n ng thì xem như là b cu c tr n đ u đó. 9.2 Khi cân, v n đ ng viên nam m c qu n đùi, n m c qu n short, áo thun. 9.3 V n đ ng viên đ t thành tích h ng nh t trong cùng h ng cân, cùng đơn v v i cùng lo i gi i l n trư c x p ưu tiên khi b c thăm x p l ch thi đ u (N u không có thì ch n v n đ ng viên h ng 2). Đi u 10. X p l ch và b c thăm thi đ u 10.1 L ch thi đ u đư c x p th t t h ng cân nh đ n h ng cân l n, t vòng lo i ngoài vào vòng lo i trong cho đ n vòng chung k t. 10.2 X p v n đ ng viên có cùng h ng cân, ngày thi đ u và ngày nghĩ tương ng v i nhau trư c khi vào vòng bán k t, chung k t. Đi u 11. Các quy đ nh liên quan đ n thi đ u, th t c khi u n i 11.1 Trong trư ng h p không đ ng ý v phán quy t c a Giám đ nh, Tr ng tài, Lãnh đ i làn đơn khi u n i v i T ng tr ng tài xin đánh giá l i k t qu tr n đ u cùng v i đi u l quy đ nh trong vòng 10 phút sau tr n đ u.
 4. 11.2 Quy t đ nh c a Giám sát trương cùng v i T ng tr ng tài sau khi tham kh o ý ki n c a các Giám đ nh, Tr ng tài làm nhi m v c a tr n đ u đó là k t qu cu i cùng có tính ch t chung th m. Chương III. BAN T CH C - GIÁM SÁT - TR NG TÀI. Đi u 12. Ban t ch c gi i do cơ quan ch qu n gi i ra quy t đ nh thành l p Thành ph n g m: + Trư ng ban t ch c + Các phó Ban t ch c. + Các u viên -Trư ng Ban t ch c quy t đ nh thành l p các ti u ban giúp vi c, Ban tr ng tài phân công nhi m v cho các thành viên Ban t ch c. Đi u 13. Nhi m v - quy n h n c a ban t ch c gi i 13.1 Nhi m v : + Đi u hành toàn b công tác t ch c gi i. + Thông báo các văn b n liên quan đ n gi i + Chu n b đ y đ đúng yêu c u c a lu t v cơ s v t ch t, trang thi t b thi đ u. + T ng k t gi i, công nh n k t qu thi đ u c a các v n đ ng viên, các đơn v . Xét các hình th c k lu t đ i v i các đơn v , cá nhân vi ph m lu t, đi u l gi i. + Gi i quy t các khi u n i (n u có) 13.2 Quy n h n - Ban t ch c có quy n quy t đ nh m i v n đ liên quan đ n gi i. - Có quy n đình ch ho c tru t quy n làm nhi m v c a Tr ng tài, Giám sát và các thành viên khác khi không th c hi n t t nhi m v làm nh hư ng đ n gi i. - Có quy n bác b nh ng ý ki n khi u n i không đúng c a các đ i. Đ ng th i có quy n nh c nh , c nh cáo tru t quy n đ i v i lãnh đ i, hu n luy n viên, săn sóc viên c tình vi ph m lu t, đi u l và các quy đ nh c a Ban t ch c. Đi u 14. Ban giám sát 14.1 G m có Giám sát trư ng , n u c n có th có thêm giám sát phó và các giám sát viên đ giúp Giám sát trư ng v chuyên môn và m t s lĩnh v c đư c phân công. 14.2 Giám sát trư ng theo dõi vi c xét duy t th t c đăng ký c a các đơn v , xác đ nh v n đ ng viên h t gi ng, k t qu b c thăm v n đ ng viên, vi c phân công tr ng tài, giám đ nh cho m i tr n đ u. 14.3 Ch đ o các cu c h p chuyên môn, h p lãnh đ i, đi u hành nh ng công vi c chuyên môn, k p th i, rút kinh nghi m, gi i quy t các t n t i, ch đ o t ng bư c, t ng k t cu c đ u gi i. 14.4 Giám sát trư ng bao quát chung di n bi n cu c đ u, u n n n l ch l c b ng m i bi n pháp c n thi t, thay đ i chương trình, k ho ch đ u, hoãn,hu tr n đ u tuỳ theo tình hình c th . Đi u 15. T ng tr ng tài 15.1. T ng tr ng tài có k ho ch ki m tra l i th v n đ ng viên trư c tr n đ u n u có nghi v n, nh n xét tác phong, trang ph c đ u th . 15.2. Phân công Giám đ nh, Tr ng tài t ng tr n đ u. 15.3. T ng tr ng tài ra l nh Tr ng tài th i gian cho b t đ u t ng tr n đ u hi p đ u. 15.4. T ng tr ng tài t p trung theo dõi di n bi n tr n đ u khi c n, T ng tr ng tài có th lưu ý tr ng tài vào phút nghĩ sau hi p đ u. 15.5. T ng tr ng tài có quy n ph nh n nh ng x lý c a Tr ng trài sâu đ u sau khi trao đ i v i Giám sát và t tr ng tài cho r ng vi c làm đó là trái v i tinh th n c a lu t, nhưng không tru t quy n Tr ng tài sân đ u đang đi u khi n tr n đ u ngo i tr s c v s c kho .
 5. 15.6 Trong trư ng h p có tình hu ng nguy hi m mà tr ng tài sân x lý không tho đáng ho c theo yêu c u c a Tr ng tài y t . T ng tr ng tài có quy n quy t đ nh cho t m d ng tr n đ u ho c k t thúc tr n đ u tuỳ theo s c kho c a v n đ ng viên. 15.7 Ch m d t tr n đ u, T ng tr ng tài s quy t đ nh công b k t qu tr n đ u sau khi ki m tra: tên v n đ ng viên, đi m c ng, tên v n đ ng viên th ng, ch ký c a giám đ nh r i chuy n qua tr ng tài Phát thanh và cho phép công b k t qu . 15.8 Giúp vi c cho T ng tr ng tài là 1-2 Tr lý T ng tr ng tài. Đi u 16. Giám đ nh 16.1 Giám đ nh ph i qua l p t p hu n chuyên môn do Ban đi u hành Vovinam t ch c và đư c ki m tra năng l c, s c kho . 16.2 Giám đ nh ph i có đ ng c p tương đương v i cu c đ u, m c trang ph c theo quy đ nh c a Ban t ch c. 16.3 Theo dõi tr n đ u, ghi đi m ngay sau m i đ t. Ghi đi m rõ ràng, đúng lu t, không s a ch a. Phân đ nh v n đ ng viên th ng thua, k t qu , ký tên vào phi u đi m trư c khi n p cho Tr ng tài thu phi u. 16.4 Giám đ nh ph i ng i đúng v trí c a mình đư c tr ng tài phát thanh xư ng danh và ch đ nh. 16.5 Sau m i hi p đ u, các Giám đ nh và Tr ng tài đang làm nhi m v s h i ý (khi xét th y c n thi t) đ xem xét l i các tình hu ng x y ra trong m i hi p đ u,tr n đ u mà tr ng tài không th y ho c có nh ng quy t đ nh không đúng v i lu t. 16.6 Giám đ nh có quy n nh c nh Tr ng tài nh ng l i c a 1 đ u th vi ph m ho c đ u th b ch n thương mà tr ng tài không th y. 16.7 Giám đ nh ph i gi i thích các đi m mà mình đã cho khi có yêu c u c a Ban Giám sát, T ng tr ng tài. 16.8 Giám đ nh hoàn toàn đ c l p phân đ nh tr n đ u theo nh n th c riêng trên cơ s tri t đ v n d ng tính nh t quán v i tinh th n vô tư tuy t đ i, b o đ m chính xác. 16.9 Giám đ nh ph i ghi nh n khi Tr ng tài ra l nh c nh cáo đ u th ra biên, n u không nh t trí cũng ph i ghi ký hi u đ góp ý v i tr ng tài. 16.10 K t thúc tr n đ u, giám đ nh c ng đi m c a t ng v n đ ng viên, ai có t ng đi m l n hơn là ngư i th ng cu c. Đi u 17 Tr ng tài sân đ u 17.1 Tiêu chu n Tr ng tài là ngư i làm nhi m v trên sân đ u, có đ ng c p tương ng v i cu c đ u, có đ y đ s c kho , không quá 55 tu i, và đã qua l p t p hu n do Ban đi u hành Vovinam t ch c. M c trang ph c như Giám đ nh, mang giày bata, không đư c mang kính và đ ng h trang s c. Tr ng tài có m t sân đ u trư c VĐV và chào Ban t ch c. 17.2 Nhi m v Tr ng tài 17.2.1 Cho 2 VĐV chào nhau đ u hi p 1 và sau khi tuyên b k t qu . 17.2.2 Ra l nh b t đ u tr n đ u sau khi nghe tín hi u ho c k ng c a Tr ng tài b m gi . 17.2.3 Khi đi u khi n tr n đ u, Tr ng tài sân đ u toàn quy n x lý m i tình hu ng nh m đ m b o an toàn cao cho đ u th , làm cho lu t đư c tôn tr ng tri t đ v i thái đ vô tư, nghiêm ch nh t tin, cương quy t nhưng không g t m ng đ u th . 17.2.4 Can ngăn k p th i khi k t thúc đ t t n công và ra l nh m t đ t t n công m i. 17.2.5 K t thúc tr n đ u, yêu c u 2 VĐV v v trí và công b đ u th th ng cu c sau khi nghe Tr ng tài phát thanh công b k t qu b ng cách c m tay đ u th th ng cu c giơ lên, cho 2 đ u th chao nhau và chào Ban t ch c trư c khi r i sân. 17.2.6 Khi tru t quy n thi đ u c a 1 đ u th hay cho d ng tr n đ u, tr ng tài ph i cho T ng tr ng tài, Giám sát trư ng và các Giám đ nh bi t rõ lý do. 17.2.7 Th c hi n các kh u l nh và th l nh theo quy đ nh c a lu t thi đ u đ ng th i Tr ng tài còn dùng nh ng đ ng tác b ng th l nh đ báo l i.
 6. 17.2.8 Khi 1 v n đ ng viên b đánh ngã, Tr ng tài ph i cho l nh t m d ng tr n đ u. N u sai 1 giây v n đ ng viên đó không đ ng d y đư c thì ph i đ m, kho ng cách gi a 2 ti ng đ m là 1 giây. 17.2.9 Khi đ m, Tr ng tài ph i đ ng ho c ng i g n v n đ ng viên b đánh ngã, m t quay hư ng v Tr ng tài th i gian, ph i đ m to và tay đánh nh p (khi tr ng tài đang đ m không ai đư c đ n săn sóc k c bác sĩ). 17.2.10 Trong trư ng h p 1 VĐV b trúng đòn quá m nh b ngã, Tr ng tài ch c n đ m 1 r i ngưng và quy t đ nh đo ván, m i bác sĩ đ n chăm sóc, tương t như v y, khi đ m đ n 2, 3, 4 xét th y s c kho VĐV b nguy hi m nhanh chóng m i bác sĩ đ n c p c u. 17.2.11 Khi VĐV b đánh ngã đã h i ph c l i ti ng đ m th 8, Tr ng tài ra l nh đ u, nhưng chua va ch m ti p m t đòn nào mà VĐV v a b đ m ngã n a thì Tr ng tài ti p t c đ m ti ng th 9 l i cho ti p t c tr n đ u. 17.2.12 Khi tr ng tài đang đ m cho 1 VĐV b đánh ngã, VĐV khác t nhiên ngã xu ng, ngư i đ m cho VĐV th 2 này là tr ng tài th i gian. 17.2.13 Quy t đ nh k t qu c a 2 VĐV cùng b đánh ngã là: Các giám đ nh căn c vào phi u đi m k t lúc 2 VĐV b đánh ngã tr v trư c, ai có s đi m cao hơn s đư c x th ng đi m. N u có 1VĐV h i ph c, 1VĐV không h i ph c trong th i gian 8 ti ng đ m, thì VĐV h i ph c trư c 8 ti ng đ m, thì VĐV h i ph c trư c 8 ti ng đư c x th ng đo ván. N u c 2 cùng ng i d y đư c trư c ti ng đ m th 8 thì Tr ng tài cho tr n đ u ti p t c. 17.2.14 N u VĐV b ngã do đ i phương t n công b ng nh ng đòn ph m lu t, tr ng tài ph i đ m đ n ti ng th 10 mà VĐV đó chưa d y đư c thì tru t quy n thi đ u c a VĐV ph m lu t. 17.2.15 Trư ng h p đ m ti ng th 8 mà VĐV xin ti p t c thi đ u. Tr ng tài cho ti p t c thi đ u, sau khi đã c nh cáo v n đ ng viên ph m lu t. 17. 2.16 Trư ng h p VĐV b ngã, Tr ng tài đ m ti ng th 8 mà VĐV không đ ng d y đư c thì Tr ng tài đ m ti p đ n 10 đ x theo lu t đo ván. 17.2.17 Ra th l nh xác đ nh vi c VĐV b đánh ngã đ Giám đ nh cho đi m. 17.2.18 Thu phi u c a các Giám đ nh và n p cho T ng Tr ng tài. 17.3 Quy n h n Tr ng tài: * Tru t quy n ngay khi đ u th 17.3.1 Không tuân l nh tr ng tài 17.3.2 Ph m lu t m t cách thô b o 17.3.3 Có l i nói, hành vi thi u văn hoá xúc ph m đ n tr ng tài, khán gi , đ u th . Đi u 18. Tr ng tài th i gian Tr ng tài th i gian có nhi m v : 18.1 Báo hi u b t đ u và k t thúc tr n đ u theo th i gian quy đ nh b ng 1 ti ng k ng, ho c ti ng còi. 18.2 Theo dõi th i gian đ u th c t (th i gian s ng) cho t ng hi p. 18.3 Theo dõi th i gian nghĩ sau t ng hi p đ u (1 phút). 18.4 Ghi nh n các ký hi u c a Tr ng tài. 18.5 Khi c 2 v n đ ng viên cùng n m sân, tr ng tài th i gian đ m v n đ ng viên phía trái bàn Ban t ch c. Đi u 19. Tr ng tài phát thanh 19.1 Gi i thi u chương trình thi đ u chung c a gi i và t ng bu i cùng v i m c đích, yêu c u, tính ch t n i dung quy mô ti n trình c a gi i. 19.2 Gi i thi u tr n đ u, v n đ ng viên thi đ u, Tr ng tài sân đ u, giám đ nh. 19.3 Thông báo b t đ u và k t thúc tr n đ u sau khi đã có hi u l nh c a tr ng tài th i gian. 19.4 Gi i thích các v n đ chuyên môn theo yêu c u c a Ban t ch c. 19.5 Công b k t qu tr n đ u theo l nh c a T ng tr ng tài (tên v n đ ng viên th ng, màu áo giáp, đơn v , hình th c th ng cu c).
 7. Đi u 20. Tr ng tài y t 20.1 Tr ng tài y t ph i là y, bác sĩ c a Ban t ch c có ph c trang theo chuyên môn c a ngành. 20.2 Tr ng tài y t vào sân đ u khám và ki m tra đ u th b ch n thương theo hi u l nh c a Tr ng tài sân. 20.3 Tr ng tài y t có quy n t m d ng tr n đ u 1 phút đ thăm khám t n thương cho v n đ ng viên. Sau 1 phút, Tr ng tài y t có ý ki n v i tr ng tài sân xin gia h n thêm th i gian đ săn sóc cho v n đ ng viên, ho c không cho VĐV b thương ti p t c thi đ u. Đi u 21. Tr ng tài liên l c. 21.1 Chuy n phi u đi m các Giám đ nh và nh p phi u đi m t Tr ng tài. 21.2 Thông báo các ý ki n c a Giám sát trư ng đ n tr ng tài giám đ nh khi c n thi t. Đi u 22. Tr ng tài ki m tra VĐV 22.1 Ki m tra th v n đ ng viên có dán nh đúng v i VĐV chu n b tham gia thi đ u. 22.2 Ki m tra găng, giáp, croquille b o h tay, chân c a VĐV chu n b thi đ u. Đi u 23. T thư ký T thư ký có nhi m v 23.1 L p biên b n các cu c h p 23.2 Nh n h sơ đăng ký c a các đơn v tham d gi i. 23.3 Chu n b đ y đ các phi u đi m, biên b n thi đ u, các lo i bi u m u. 23.4 Ghi biên b n cân, b c thăm x p l ch thi đ u. 23.5 T ng h p k t qu thi đ u, h i di n. 23.6 Th ng kê s đ i, v n đ ng viên tham d chính th c. 23.7 Chuy n toàn b h sơ c a gi i cho Ban t ch c. Chương IV. HU N LUY N VIÊN - CH Đ O VIÊN VÀ V N Đ NG VIÊN Đi u 24. Hu n luy n viên 24.1 Đư c tham gia h p v i Ban t ch c 24.2 Quy t đ nh vi c s p x p v n đ ng viên c a mình tham gia thi đ u. 24.3 Xin b cu c cho v n đ ng viên c a mình khi không đ kh năng ti p t c thi đ u b ng cách thông báo cho Ban t ch c. 24.4 H i ho c khi u n i v i Ban t ch c sau khi vi c x y ra không quá 10 phút. Khi u n i b ng văn b n và n p l phí theo đi u l quy đ nh. 24.5 Không đư c c vũ la hét v n đ ng viên đang tham gia thi đ u. 24.6 Hu n luy n viên có th làm nhi m v c a săn sóc viên khi v n đ ng viên mình thi đ u 24.7 Ban t ch c có quy n bác b nh ng ý ki n không h p lý c a HLV, lãnh đ i, đ ng th i có quy n c nh cáo, tru t quy n nh ng HLV, lãnh đ i c tình vi ph m lu t, đi u l thi đ u. Đi u 25. Ch đ o viên 25.1 M i v n đ ng viên đư c quy n có 1 ch đ o viên ng i gh ch đ o và săn sóc. 25.2 Ch đ o viên săn sóc VĐV c a mình trư c và trong gi ngh gi a hi p. 25.3 Không đư c vào sân đ u săn sóc v n đ ng viên khi chưa đư c l nh c a tr ng tài. 25.4 Trang ph c nghiêm ch nh, không đư c la hét, xúi gi c v n đ ng viên thi đ u và ng i đúng nơi quy đ nh. Đi u 26. V n đ ng viên 26.1 Ph i có quá trình t p luy n, chu n b chuyên môn t t, có đ ng c p Vovinam đúng quy đ nh c a đi u l , n m v ng lu t thi đ u .
 8. 26.2 Có gi y ch ng nh n s c kho c a cơ quan y t . 26.3 Có th v n đ ng viên , trang ph c b o h đúng quy đ nh. 26.4 Ph i tôn tr ng v n đ ng viên và hu n luy n viên đ i b n, tr ng tài, khán gi . Nghiêm c m nh ng hành vi trái v i tinh th n th thao, thi u văn hoá. 26.5 Ch p hành nghiêm các kh u l nh và th l nh c a tr ng tài. 26.6 Không đư c s d ng thu c kích thích, ho c u ng rư u bia trư c và trong thi đ u. 26.7 Ban t ch c có quy n c nh cáo, tru t quy n c nh cáo, tru t quy n thi đ u đ i v i v n đ ng viên c tình vi ph m đi u l . 26.8 Chào Ban t ch c, tr ng tài, đ i phương theo l i “Nghiêm l ” khi vào và ra kh i sân đ u. 26.9 Đư c xư ng danh m i nh n huy chương mà v ng m t không có lý do chính đáng s b Ban t ch c l p biên b n hu b k t qu đó. 26.10 Khi thi đ u ho c nh n huy chương khen thư ng, v n đ ng viên ch đư c mang đai đen, không mang đai cao hơn. Chương Vi t Nam Cách tính đi m và k t qu tr n đ u Đi u 27. Vùng tính đi m Các vùng đư c tính đi m là phía trư c và 2 bên hông, t chân tóc trán và thái dương tr xu ng, qua m t, c , ng c, b ng đ n mép trên đai lưng. Đòn đ m và đá ph i tr c ti p t i đích, không b c n, ch n, đ ,g t. Đ m đá vào vai tr ra tay, lưng, mông, gáy đ u không tính đi m. Đi u 28. Cách tính đi m Tính đi m theo t ng đ t t n công và căn c trên s th ng th c a đ u th đư c ghi theo 1 trong các h ng đi m sau: Đi m th ng tuy t đ i -5 đi m,-2 đi m, -1 đi m, - Đi m tr . * Lo i 1 đi m: 1 Khi t n công b ng 1 đòn tay ho c 1đòn chân trúng vào vùng đư c tính đi m (dù nhi u hay nhi u đòn tay, đòn chân đánh trúng v n ch đư c 1 đi m). 2. K t thúc 1 hi p đ u, hai bên không ghi đư c đi m nào, thì bên t n công nhi u luôn bao vây đ i phương s đư c hư ng 1 đi m. 3. Khi đánh đ i phương ngã do ch đ ng t n công ho c ph n công b ng các th đ m, đá, đ p ngoài vùng đư c tính đi m ho c h t chân, quét chân, qu t… * Lo i 2 đi m: 1. T n công, ph n công liên hoàn b ng tay và chân trúng đích t i thi u t 2 đ ng tác c a m i đ t (n u ch dùng tay ho c chân thì ch đư c tính 1 đi m). 2. Đá chém quy t đ i phương ngã b ng tay ph i chân ph i ho c tay trái, chân trái (chi n lư c s 2,3..). 3. Chém tri t tay trái chân trái ho c tay ph i chân ph i, qu t đ i phương ngã ng a (không đư c ôm kéo dài r i v t). 4. Đá ho c đ p cao trúng m t. *Lo i 5 đi m: 1. Đánh trúng đ i phương ngã, có hi u qu b i các đòn chân t n công VOVINAM t s 1 đ n s 10. 2. Đánh trúng đ i phương có hi u qu rõ ràng b ng các đòn chi n lư c t 1 đ n 20 (t chi n lư c s 11 đ n 20 ch c n th c hi n đ t 1 v ). 3. Đánh đ i phương ngã b i các đòn chân s 11 đ n 21 nhưng khi rơi xu ng chân b vu t ra ho c ngã n m ch ng lên ngư i đánh. 4. Đánh đ i phương trúng đòn n ng, tr ng tài đ m đ n ti ng th 8, đ i phương đ ng d y đư c và ti p t c thi đ u.
 9. 5. Áp d ng “ph n đòn cơ b n đúng và có hi u qu rõ ràng”. * Đi m th ng tuy t đ i. - Khi áp d ng đư c 1 trong các đòn chân t n công t s 11 đ n 21, chân ph i qu p đúng vào c , khi đ i phương ngã ch m đ t, chân ngư i đánh v n còn v n si t t t m i đư c tuyên b th ng tuy t đ i cho dù trư c đó s đi m có th p hơn và hi p đ u đư c ch m d t. Trong trư ng h p đ ph i h p đ đ i phương ngã đè lên mình ho c chân không gi đư c tư th v n si t khi đ i phương ngã thì ch đư c hư ng 5 đi m và hi p đ u ti p t c đ n h t gi . - Đánh đ i phương b nock out, sau 10 ti ng đ m c a tr ng tài (tương đương 10 giây) thì đư c tuyên b th ng tuy t đ i, hi p đ u ch m d t. * Đi m tr : 1. V n đ ng viên ra biên: Tr 1 đi m (2 chân ra kh i biên đư c xem là ra biên ). 2. B tr ng tài c nh cáo: Tr 2 đi m + Các trư ng h p sau đây không b tr đi m: 1. Do t n công b ng các đòn chân cơ b n, ngư i đánh b ngã ho c ra biên 2. B đ i phương c tình xô đ y ra biên. 3. V n đ ng viên t n công khi đánh đ i th ra biên l i ch y theo ra biên. + Các trư ng h p sau đây không tính đi m 1. Ôm v t, lôi kéo, xô đ y làm cho đ i phương ngã ho c ra biên. 2. Đánh ngã đ i phương nhưng b ngã theo. 3. T n m xu ng quét chân đ i phương ngã thì đư c tính đi m đánh ngã nhưng n u đ đ i phương ngã ch ng lên mình, thì không đư c tính đi m. 4. Khi s d ng đá ch t n công trúng đ i phương. * Đánh ngã: M t VĐV đư c xem là b đánh ngã khi VĐV đó ch m xu ng sân đ u b ng b t c b ph n nào c a cơ th tr 2 chân. * Cách ghi đi m: Ghi -1,2: Khi VĐV t n công b ng tay, chân trong vùng đư c tính đi m. - 1, 2 VĐV ngã (ghi 2 có g ch dư i) - 2: VĐV đá trúng vào m t (ghi 2 có mũ phía trên). - Khi tr đi m: Ph i ghi vào c t tr đi m c a VĐV b tr . - C nh cáo: Ph i ghi vào c t c nh cáo Đi u 29. K t qu tr n đ u 29.1 V i nh ng tr n đ th i gian quy đ nh 29.1.1 Th ng đi m:V n đ ng viên đư c đa s phi u ch đ nh là ngư i th ng cu c 29.1.2: Hoà: Ch có hoà trong thi đ u giao h u. Trong 1 gi i thi chính th c không có tr n hoà.Trong trư ng h p đi m hoà, Giám đ nh ph i căn c theo th t ưu tiên sau đây: - Đ u th th ng hi p sau cùng - T n công nhi u hơn - Phòng th t t hơn - Đ u th có tác phong đ o đ c, ít b ph t hơn. - B c thăm. 29.2 V i nh ng tr n đ u k t thúc trư c th i gian quy đ nh 29.2.1 Th ng b cu c - Sau khi Ban t ch c g i tên l n th 3 mà v n đ ng viên không có m t.
 10. - H t 1 phút nghĩ, đ u th không vào thi đ u ti p, đang ho c đang đ u xin b cu c. - Lãnh đ i báo v i Ban t ch c xin b cu c. 29.2.2 Th ng d ng tr n đ u. - Do đ u th b ch n thương n ng, Tr ng tài y t quy t đ nh không cho ti p t c thi đ u. - M t đ u th b trúng đòn liên t c do trình đ k thu t qua chênh l ch. 29.2.3 Th ng đo ván Đ u th n m sân do b trúng đòn đ ng lu t, làm m t ý th c mà không h i ph c đư c sau 10 ti ng đ m c a tr ng tài (tương đương 10 giây) thì đ i phương đư c công b th ng “Đo ván”. 29.2.4 Th ng tru t quy n Trong m t tr n đ u, m t đ u th b tru t quy n vì b t c lý do gì thì đ i phương đư c công b là th ng. 29.3 K t qu tr n đ u: K t thúc tr n đ u: - Các giám đ nh n p phi u đi m cho Tr ng tài sân đ u. - Tr ng tài sân đ u n p các phi u đi m cho T ng tr ng tài ki m tra . - Tr ng tài phát thanh tuyên b k t qu v n đ ng viên th ng cu c sau khi Giám đ nh giơ c có màu s c c a v n đ ng viên th ng (xanh ho c đ ). Đi u 30. Nh ng đi u c m – các l i vi ph m * Đ u th xem là ph m l i khi vi ph m nh ng đi u c m dư i đây: 30.1 T n công đ i phương vào vùng c m như: C h ng, gáy, h b ho c dùng ch , g i t n công đ i phương. Tr trư ng h p áp d ng đòn chi n lư c vovinam s 1,7,14. 30.2 K p c r i lên g i, ho c dùng cùi ch và lên g i cùng 1 lúc. 30.3 C m ôm v t ho c dùng tay gi , khoá, k p kéo đ i phương. 30.4 T n công đ i phương khi đã ngã xu ng sân đ u. 30.5 T n công khi tr ng tài đã có l nh d ng ho c chưa cho l nh ti p t c mà t n công ngay. 30.6 Đ u th không lùi l i 1 bư c mà t n công ngày khi có l nh “dang ra” c a tr ng tài. 30.7 Có c ch thô b o, l i l khi m nhã. 30.8 Gi v b thương gi th th , không t n tình thi đ u. 30.9 C m s d ng thu c kích thích. Đi u 31. X ph t V n đ ng viên vi ph m nh ng l i trên s b tr ng tài x ph t tuỳ theo m c đ sai ph m. *Nh c nh , c nh cáo, tru t quy n thi đ u - Nh c nh 3 l n tính 1 l n c nh cáo. C nh cáo 1 l n tr 2 đi m. - C nh cáo l n 2 b tru t quy n thi đ u. * Tr ng tài có th tru t quy n thi đ u v n đ ng viên ngay khi: - Đ u th có hành vi ph n đ i không tuân th tr ng tài. - Có l i nói thi u văn hoá xúc ph m đ n tr ng tài, khán gi , đ i phương. Ngoài ra, đ u th b x thua khi đánh ph m lu t làm đ i phương knock out sau 10 ti ng đ m c a tr ng tài. V n đ ng viên c tình vi ph m các Đi u 1,5,6,8 s b c nh cáo ho c tru t quy n thi đ u mà không c n ph i nh c nh trư c. Chương VI. KH U L NH VÀ TH L NH C A TR NG TÀI Đi u 32. Kh u l nh và th l nh 32.1 Chu n b tr n đ u: Tr ng tài đ ng gi a sân, 2 tay dang 2 bên lòng bàn tay ng a hư ng v 2 v n đ ng viên.
 11. 32.2 Ra l nh 2 đ u th vào sân: Kéo 2 tay v ngang vai, lòng bàn tay hư ng vào nhau, c tay th ng. 32.3 Đi u khi n 2 đ u th chào Ban t ch c: hai tay ch th ng và úp lòng bàn tay song song ra trư c hư ng v Ban t ch c. 32.4 Ra l nh 2 đ u th quay hư ng vào nhau: D ng đ ng 2 cánh tay song song trư c m t mình. 32.5 Ra l nh 2 đ u th chào nhau: H úp 2 lòng bàn tay xu ng và giao nhau: 32.6 Báo hi u tr n đ u s p b t đ u: Tr ng tài giơ tay cánh tay ph i hư ng v Ban t ch c. 32.7 Cho tr n đ u b t đ u: Tr ng tài giơ th ng tay trư c, ngang t m vai, bàn tay khép kín, ngón cái phía trên, giơ tay lên trên và thu vào, hô kh u l nh “b t đ u”. 32.8 Can ngăn v n đ ng viên: Trong thi đ u, dùng kh u l nh “dang ra” đ ra l nh cho v n đ ng viên ph i lùi v m t bư c r i m i đư c ti p t c t n công mà không ch kh u l nh đ u c a tr ng tài. 32.9 Ra l nh ngưng: Dùng kh u l nh “ngưng” tay tr ng tài đưa t trên xu ng ngang vai gi a 2 v n đ ng viên, 2 v n đ ng viên ph i d ng l i h n, lùi l i m t bư c và đ u ti p t c khi nghe tr ng tài dùng kh u l nh “Đ u”. 32.10 Khi c n d ng tr n đ u: Tr ng tài dùng th l nh ký hi u ch T (tay trái úp lòng bàn tay, tay ph i x a th ng lên tay trái). 32.11 Th l nh nh c nh : Tr ng tài 1 tay ch vào đ u th ph m lu t, 1 tay ho c 2 tay ch vào b v nơi mà đ u th ph m lu t (không tr đi m). 32.12: Th l nh c nh cáo: Tr ng tài 1 tay ch vào đ u th ph m lu t, 1 tay ch vào b v c m đánh ho c di n l i đ ng tác ph m lu t sau đó quay v hư ng bàn Ban t ch c cùng lúc g p khu u tay ph i giơ n m đ m lên trên, tr đi m 32.13 Th l nh tru t quy n thi đ u: Tr ng tài dùng tay ch ngón tay tr vào m t v n đ ng viên ph m lu t r i h t ch ch v phía sau. 32.14 Kh u l nh và th l nh khi v n đ ng viên b ngã. H p l : 1 tay ch v n đ ng viên ngã, 1 tay chém c nh tay xu ng sàn theo hư ng 45o. Ngã không h p l : Hai tay b t chéo trư c m t trên đ u. 32.15 Tuyên b k t qu : Tr ng tài n m tay v n đ ng viên th ng cu c qua tuyên b c a tr ng tài phát thanh giơ th ng lên r i đi u khi n 2 đ u th chào và b t tay nhau trư c khi r i sân. Ph n II. LU T THI QUY N VOVINAM Đi u 33. Sân thi quy n Sân thi quy n ph i b ng ph ng, không có chư ng ng i, di n tích t i thi u đ đ trình di n các bài đơn luy n, song l luy n mà không ph i d ng l i. Đi u 34. Trang ph c Trang ph c thi quy n c a v n đ ng viên là rõ ph c VOVINAM có b ng tên cá nhân, huy hi u VOVINAM. Trang ph c c a Giám đ nh theo quy đ nh c a Ban t ch c. Đi u 35. N i dung thi quy n 35.1 Nhóm đúng theo bài quy đ nh c a môn phái: Đòn chân t n công, đơn luy n tay không vũ khí. 35.2 Nhóm bài t ch n (không b t bu c đúng bài quy đ nh c a môn phái): Các bài đa luy n tay không và có vũ khí, t v n gi i. Đi u 36. Tiêu chu n và cách ch m đi m - Đúng bài quy đ nh c a Môn phái đã đư c Ban đi u hành VOVINAM th ng nh t ban hành trong quy ch chuyên môn c p toàn qu c. - M i bài quy n tiêu bi u ph i có t 3 đ n 5 giám đ nh ch m căn c trên 3 tiêu chu n sau:
 12. * Tiêu chu n 1: Thu c bài 6 đi m chia ra Đơn luy n : Đ y đ bài thi - Đ ng tác chính xác Đúng hư ng 2 đi m B t n pháp v ng ch c 2 đi m Uy n chuy n, nh p nhàng 2 đi m Song luy n: Đ y đ bài thi - Đ ng tác chính xác 2 đi m Xi t khoá - ngã - ph n đòn rõ ràng 2 đi m Làm ch v trí - G n bó nh p nhàng, nhanh ch m h p lý 2 đi m Đa luy n: C u trúc bài thi h p lý - Th c hi n bài thi liên t c, không d ng đòn quá lâu - S d ng đòn th Vovinam 2 đi m Si t khoá - Ph n đòn rõ ràng 2 đi m Làm ch v trí – G n bó nh p nhàng 2 đi m Đòn chân t n công: C u trúc bài thi thêm ph n đa d ng, phong phú, ph n chính ph i đ m b o đúng các đòn chân c a môn phái, đ ng tác nhanh m nh, d t khoát, si t khoá, ngã an toàn. 4 v n đ ng viên th c hi n 16 đòn chân. M i đòn chân ch m theo 3 lo i đi m: lo i 1 đi m, lo i 2 đi m và lo i 3 đi m, sau đó c ng l i. T v n gi i. Th c hi n 10 -12 đòn căn b n t v v i nam không quá 3 phút, không di u c t l lăng, kéo dài th i gian. * Tiêu chu n 2: Nhanh - m nh - b n: 3 đi m chia ra Nhanh: quy n cư c 1 đi m M nh: quy n cư c 1 đi m B n: trình bày đ h t bài thi, th l c, phong đ 1 đi m * Tiêu chu n 3 n tư ng: 1 đi m chia ra Đ p m t: 1đi m Thuy t ph c - nhi u đ khó – an toàn 0,3 đi m Phong cách (tóc râu, qu n áo, nghiêm l , phong cách dáng v ) 0,3 đi m Đi u 37 Giám đ nh T giám đ nh thi quy n có t 3 đ n 5 ngư i, ph i qua t p hu n chuyên môn như: Giám đ nh thi đ u đ i kháng, có đ ng c p chuyên môn t 5 đ ng tr lên. Đi u 38 M t s quy đ nh chung 38.1 V n đ ng viên thi quy n mà ng p ng ng, do d nhưng nhanh chóng s a l i s b tr đi m. Đ i v i vi c d ng l i rõ r t ho c ngã, ho c sai hư ng s b lo i theo th l nh c a Giám đ nh 1. 38.2 V n đ ng viên thi đơn luy n vũ khí làm r t vũ khí s b lo i. 38.3 Binh khí ph i đúng quy cách và b ng kim lo i. 38.4 Đi m v n đ ng viên b ng t ng s đi m c a 3 ho c 5 giám đ nh c ng l i chia trung bình. Tuy nhiên n u có giám đ nh cho đi m quá cao ho c quá th p so v i 3 b ng đi m li n nhau c a 3 giám đ nh cùng ch m thì đi m thi c a giám đ nh đó s không đư c tính. 38.5 Trư c khi vào thi quy n, VĐV ph i đư c Tr ng tài ki m tra v đai đ ng, th VĐV. 38.6 K t thúc bài thi Các giám đ nh n p phi u ch m đi m cho T ng tr ng tài ki m tra và giơ b ng đi m khi có l nh c a Tr ng tài phát thanh.
 13. Tr ng tài phát thanh thông báo đi m thi c a t ng Giám đ nh.
Đồng bộ tài khoản