Quyết định số 771/1998/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 771/1998/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 771/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Quan hệ Quốc tế do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 771/1998/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 771/1998/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 1998 QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A V QUAN H QU C T B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a chính ph v nhi m vu, quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6/1/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao ; Theo ngh c a V trư ng V Quan h Qu c t ; V trư ng V T ch c cán b - ào t o; QUY T NNH: i u 1: V Quan h Qu c t là cơ quan tham mưu, giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao th c hi n các ch c năng qu n lý Nhà nư c v quan h qu c t c a Nghành TDTT ; th a u quy n c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao ph i h p v quan h qu c t v i các B , nghành, t ch c liên quan th c hi n các nhi m v phát tri n Th d c Th thao . i u 2. V Quan h Qu c t có nhi m v : 2.1 Xây d ng và tham gia xây d ng các văn b n qui ph m pháp lu t v quan h qu c t c a Nghành Th d c Th thao và các B , nghành, t ch c liên quan trình các cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh ; t ch c liên quan trình các cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh ; t ch c th c hi n các văn b n ư c thông qua . 2.2. Xây d ng và tham gia xây d ng chi n lư c, qui ho ch, k ho ch, chương trình quan h qu c t c a U ban Th d c Th thao, t ch c th c hi n sau khi ư c các c p có thNm quy n thông qua . 2.3. Ph i h p các ơn v có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n các qui ch , th l oàn TDTT ra nư c ngoài và vào Vi t Nam, h p ng thuê và s d ng chuyên gia TDTT nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam và v các ho t ng có liên quan khác sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t . 2.4 . Theo dõi, t ng h p trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao ho c Chính ph xem xét, phê chuNn vi c tham gia các t ch c Qu c t v TDTT ; vi c ký k t, tham gia, phê duy t các i u ư c Qu c t v TDTT; vi c àm phán ho c àm
  2. phán ký k t v TDTT v i các t ch c h u quan c a nư c ngoài ; vi c ti p nh n các d án u tư, tài tr , vi n tr Chính ph và Phi chính ph cho TDTT ; vi c xây d ng chương trình ti p c n v i khoa h c - công ngh TDTT hi n i ; t ch c th c hi n các vi c nêu trên sau khi ư c phê duy t ký k t . 2.5 . ChuNn b ho c tham gia chuNn b n i dung và t ch c ho c theo dõi ki m tra vi c th c hi n chương trình làm vi c c a các oàn TDTT c p Qu c gia trong ho t ng giao lưu Qu c t ; giúp Lãnh o U ban ti p các oàn khách qu c t ho c ch u trách nhi m tr c ti p ón ti p các oàn này ; theo dõi ki m tra vi c th c hi n chương trình ho t ng c a các oàn khách nư c ngoài v TDTT vào Vi t nam ; ph i h p các ơn v h u quan t ch c ho c tham d các h i ngh , h i th o qu c t v TDTT trong và ngoài nư c sau khi ư c phép c a Lãnh o U ban . 2.6 . Th c hi n vi c qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng qu c t c a t ch c xã h i v TDTT; ph i h p v i các ơn v h u quan ki m tra vi c óng niên li m cho các t ch c TDTT tương ng . 2.7. L p d toán và theo dõi s d ng ngân sách tài chính dành cho ho t ng quan h qu c t . 2.8. Hư ng d n và ph i h p các c p, Nghành liên quan làm th t c v lãnh s , l tân i v i các oàn TDTT ra nư c ngoài và vào Vi t Nam . Giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ôn c các cơ quan ch c năng làm báo cáo t ng k t v ho t ng c a các oàn TDTT ra nư c ngoài và vào Vi t Nam và các ho t ng qu c t khác v TDTT . 2.9 . Giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao hư ng d n, theo dõi, ki m tra các B , nghành, U ban nhân dân a phương, các t ch c, công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam trong vi c ch p hành pháp lu t v Th d c Th thao và quan h qu c t v TDTT c a Vi t Nam . i u 3: Cơ c u t ch c V Quan h Qu c t : 3.1. V Quan h Qu c t có V trư ng, các Phó V trư ng và các cán b - công ch c . V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao v toàn b ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v lĩnh v c công tác do V trư ng phân công . V trư ng V Quan h Qu c t i u hành ho t ng c a V theo ch chuyên viên . V trư ng qu n lý, b i dư ng nâng cao trình cán b - công ch c ; qu n lý h sơ tài li u, tài s n, s d ng ngân sách ư c phân b cho V Quan h qu c t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c . 3.2. V trư ng V Quan h Qu c t có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c c a V trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao duy t và i u hành công
  3. vi c c a V theo Quy ch ư c duy t và i u hành công vi c c a V theo Quy ch ư c duy t . i u 4: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký . i u 5: V trư ng V Quan h Qu c t , Chánh Văn phòng, V trư ng V trư ng V T ch c cán b - ào t o, Th trư ng các V , ơn v thu c U ban Th d c Th thao ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C Nơi nh n: TH THAO - Như i u 5 - Lưu VT, TC, TK B trư ng. Hà Quang D
Đồng bộ tài khoản