Quyết định số 771/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Công an năm 2008 – 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 771/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Công an năm 2008 – 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 771/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Công an năm 2008 – 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 771/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Công an năm 2008 – 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 771/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ CÔNG AN NĂM 2008 – 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Công an năm 2008 – 2009 như sau: 1. Giữ nguyên pháp nhân các công ty nhà nước sau: - Công ty in Ba Đình, - Công ty Thanh Xuân, - Công ty May 19/5, - Công ty Thăng Long (sau khi sáp nhập công ty Đại Việt vào), - Công ty Bạch Đằng, - Công ty Nam Triệu, - Công ty Tháng 8, - Công ty 990, - Tổng công ty Viễn thông toàn cầu.
  2. 2. Sáp nhập Công ty Đại Việt vào Công ty Thăng Long. Điều 2. 1. Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ quy định tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích để xem xét, quyết định công nhận doanh nghiệp an ninh đối với các công ty nhà nước nêu tại Điều 1 (trừ Tổng công ty Viễn Thông toàn cầu). 2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong việc thực hiện Quyết định này. 3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Công an và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ: Công an, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội; - Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển DN; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, NC, KTN; - Lưu: Văn thư, ĐMDN(5b)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản