Quyết định số 773/1998/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 773/1998/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 773/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể thao thành tích cao II do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 773/1998/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 773/1998/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 1998 QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A V TH THAO THÀNH TÍCH CAO II B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 03 / 1998 / N - CP ngày 6 / 1 / 1998 c a chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao; Theo ngh c a V trư ng V Th thao thành tích cao II, V trư ng V T ch c cán b - ào t o ; QUY T NNH: i u 1 : V Th thao thành tích cao II là cơ quan tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao th c hi n các ch c năng qu n lý Nhà nư c v th thao thành tích cao thu c các môn bóng ; th a u quy n B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ph i h p v i các B , ngành, t ch c liên quan ch o, t ch c th c hiên ho t ng phát tri n thành tích th thao các môn bóng trong ph m vi c nư c. i u 2 : V Th thao thành tích cao II có nhi m v : 2.1. Xây d ng và tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n t ch c và qu n lý các ho t ng th thao thành tích cao các môn bóng trình c p có thNm quy n ban hành ; t ch c th c hiên các văn b n ó . 2.2 . xu t xây d ng chi n lư c, qui ho ch, k ho ch, chương trình, án phát tri n phong trào Th thao thành tích cao các môn bóng ; t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t . T ch c ch o và t ch c th c hi n i v i nh ng ho t ng th thao thành tích cao các môn bóng có tính ch t qu c gia và qu c t . 2.3. Ph i h p các cơ quan Nhà nư c, oàn th nhân dân, t ch c xã h i ch o và t ch c th c hi n nh ng ho t ng nâng cao thành tích Th thao các môn bóng : xây d ng h th ng ào t o tài năng th thao, xây d ng các ch tiêu chuyên môn tuy n ch n v n ng viên và ki m tra ánh giá quá trình t p luy n - thi u, xây d ng h
  2. th ng thi u và chương trình thi u th thao trong nư c ; t ch c ch o vi c xây d ng chương trình hu n luy n các i tuy n tr và các i tuy n qu c gia các môn bóng ; tuy n chon các thành viên i tuy n, ch o và giám sát th c hi n chương trình, k ho ch hu n luy n ; ch o và t ch c th c hi n công tác ào t o v n ng viên trong Chương trình Th thao Qu c gia . Ph i h p các ơn v liên quan ch o và t ch c ào t o, b i dư ng hu n luy n viên, tr ng tài, cán b qu n lý th thao thành tích cao các môn bóng . Ph i h p B Giáo d c ào t o ch o và t ch c các chương trình, k ho ch th ng nh t qu n lý n i dung chương trình hu n luy n nâng cao thành tích th thao các môn bóng cho h c sinh, sinh viên, góp ph n phát hi n, b i dư ng các tài năng th thao trong nhà trư ng ; Ph i h p v i B Qu c phòng và B Công an xây d ng i ngũ v n ng viên và nâng cao thành tích th thao v các môn bóng, t ng bư c xây d ng l c lư ng th thao thành tích cao trong Quân i, Công an Nhân dân ; Ph i h p v i B Y t t ch c các hình th c ki m tra y h c th d c th thao ph i h p i ngũ v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài tham gia các ho t ng t p luy n, thi u các môn bóng nâng cao thành tích th thao . 2.4. Ph i h p v i các ơn v liên quan ch o, t ch c ào t o, b i dư ng hu n luy n viên, tr ng tài, cán b qu n lý th thao thành tích cao các môn bóng . 2.5. Ph i h p t ch c và tham gia ch o th c hi n công tác nghiên c u khoa h c, v n d ng ti n b khoa h c, công ngh phát tri n thành tích cao các môn th thao dân t c truy n th ng, phát tri n các môn bóng qu c t phù h p . 2.6. Tham gia xây d ng xu t k ho ch xây d ng cơ s v t ch t, trang - thi t b và ngân sách phát tri n th thành tích cao các môn bóng . 2.7. Tham mưu v qu n lý Nhà nư c i v i t ch c xã h i c p qu c gia v các môn bóng, theo dõi, h tr các t ch c ó trong vi c thành l p, t ch c ho t ng và phát tri n úng hư ng . 2.8. Ph i h p v i các V ch c năng tham mưu b trư ng, Ch nhi m U ban trình Chính ph ký k t, tham gia, phê duy t các i u ư c qu c t có liên quan n th thao thành tích cao các môn bóng ; xây d ng, ch o t ch c th c hi n các k ho ch, chương trình h p tác, giao lưu qu c t , i u ư c qu c t v th thao thành tích cao các môn bóng theo quy nh c a Chính ph và u quy n b trư ng, Ch nhi m U ban. 2.9. Xây d ng và tham gia xây d ng tiêu chuNn c p b c th thao c a hu n luy n viên, tr ng tài và v n ng viên ; qu n lý h sơ i v i các i tư ng trên ; xu t trình Chính ph quy t nh vi c phong t ng danh hi u vinh d i v i cá nhân và t p th có thành tích xu t s c v các môn bóng . 2.10. Giúp B trư ng, ch nhi m U ban th d c th thao ki m tra các B , Nghành, U ban nhân dân a phương, các t ch c, công dân Vi t Nam trong vi c ch p hành pháp lu t v th thao thành tích các môn bóng .
  3. i u 3 : Cơ c u t ch c V Th thao thành tích cao II : 3.1. V Th thao thành tích cao II có V trư ng, các Phó V trư ng, các Trư ng B môn và cán b - công ch c . 3.2. Trong V Th thao thành tích cao II có : 3.2.1. B môn Bóng á ; 3.2.2. B môn Bóng chuy n ; 3.2.3. B môn Bóng r , Bóng ném, Billard và Snooker ; 3.2.4. B môn Bóng bàn ; 3.2.5. B môn c u mây, C u chinh, Bowling, Golf ; 3.2.6. B môn c u lông ; 3.2.7. B môn qu n v t ; 3.3. V trư ng V Th thao thành tích cao II ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v toàn b ho t ng c a V . Các phó V trư ng V Th thao thành tích cao II i u hành ho t ng c a v theo ch chuyên viên. V trư ng qu n lý, b i dư ng nâng cao trình cán b - công ch c ; qu n lý h sơ tài li u, tài s n, s d ng ngân sách ư c phân b cho V Th thao thành tích cao II theo quy nh hi n hành c a Nhà Nư c . 3.4.V trư ng V Th thao thành tích cao II có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c c a V trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao duy t và i u hành công vi c c a V theo Quy ch ư c duy t. i u 4 : Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 5 : V trư ng V Th thao thành tích cao II, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b - ào t o, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban th d c th thao ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN Nơi nh n: TH D C TH THAO - Như i u 5 - Lưu VT,TC,TK B trư ng . Hà Quang D
Đồng bộ tài khoản