intTypePromotion=3

Quyết định số 773/QĐ-BXD

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 773/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 773/QĐ-BXD về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án Cung triển lãm quy hoạch quốc gia (hạng mục: Thi công kết cấu phần thân, cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà; Thi công kết cấu thép mái và lợp mái; Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 773/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 773/Q -BXD Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH TH C HI N D ÁN CUNG TRI N LÃM QUY HO CH QU C GIA (H NG M C: THI CÔNG K T C U PH N THÂN, CUNG C P, THI CÔNG L P T H TH NG I N, NƯ C TRONG NHÀ; THI CÔNG K T C U THÉP MÁI VÀ L P MÁI; QUAN TR C VÕNG D M VÀ LÚN CÔNG TRÌNH) B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 58/2008/N - CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c văn b n s 918/TTg-KTN ngày 20/6/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng Cung tri n lãm quy ho ch Qu c gia trong khuôn viên Trung tâm H i ngh Qu c gia; Căn c văn b n s 1833/TTg-KTN ngày 30/10/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p mô hình trình di n quy ho ch Th ô Hà N i và thi t k xây d ng Cung tri n lãm quy ho ch Qu c gia; Căn c Quy t nh s 147/Q -BXD ngày 23/02/2009 c a B trư ng B Xây d ng phê duy t d án u tư xây d ng công trình Cung tri n lãm quy ho ch Qu c gia; Căn c văn b n s 531/TTg-KTN ngày 08/4/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ch nh th u các h ng m c thu c d án u tư xây d ng Cung tri n lãm Quy ho ch Qu c gia; Xét ngh c a Ban qu n lý d án TXD Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) t i công văn s 328/BQLDA-KT ngày 17/7/2009 v vi c phê duy t k ho ch th c hi n d án u tư xây d ng Cung tri n lãm quy ho ch Qu c gia; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k ho ch th c hi n các h ng m c: Thi công k t c u ph n thân, cung c p, thi công l p t h th ng i n, nư c trong nhà; Thi công k t c u thép mái và l p mái; Quan tr c võng d m và lún công trình Cung tri n lãm quy ho ch Qu c gia v i các n i dung sau: 1. H ng m c Thi công k t c u ph n thân; Cung c p, thi công l p t h th ng i n, nư c trong nhà
  2. - Tên gói th u: Thi công k t c u ph n thân; Cung c p, thi công l p t h th ng i n, nư c trong nhà công trình Cung tri n lãm quy ho ch Qu c gia - Giá gói th u (t m tính): 29.291.940.000 ng (Hai mươi chín t , hai trăm chín mươi m t tri u, chín trăm b n mươi nghìn ng) (Giá gói th u ã bao g m 10% d phòng phí) - Ngu n v n: Ngân sách nhà nư c - Hình th c l a ch n nhà th u: ch nh th u - Th i gian l a ch n nhà th u: 07 ngày - Hình th c h p ng: h p ng thi công xây d ng, giá h p ng theo ơn giá c nh - Th i gian th c hi n h p ng: + K t c u ph n thân và cơ i n ng m trong k t c u: 70 ngày +L p t thi t b i n, nư c trong nhà: 180 ngày. 2. H ng m c Thi công k t c u thép mái và l p mái công trình - Tên gói th u: Thi công k t c u thép mái và l p mái công trình Cung tri n lãm Quy ho ch Qu c gia - Giá gói th u (t m tính): 29.878.220.000 ng (Hai mươi chín t , tám trăm b y mươi tám tri u, hai trăm hai mươi nghìn ng) (Giá gói th u ã bao g m 10% d phòng phí) - Ngu n v n: Ngân sách nhà nư c - Hình th c l a ch n nhà th u: ch nh th u - Th i gian l a ch n nhà th u: 07 ngày - Hình th c h p ng: h p ng thi công xây d ng, giá h p ng theo ơn giá c nh. - Th i gian th c hi n h p ng: 132 ngày. 3. H ng m c Quan tr c võng d m và lún công trình Cung tri n lãm Quy ho ch Qu c gia - Tên gói th u: Quan tr c võng d m và lún công trình Cung tri n lãm Quy ho ch Qu c gia
  3. - Giá gói th u (t m tính): 422.429.000 ng (B n trăm hai mươi hai tri u, b n trăm mươi chín nghìn ng) (Giá gói th u ã bao g m 10% d phòng phí) - Ngu n v n: Ngân sách nhà nư c - Hình th c l a ch n nhà th u: ch nh th u - Th i gian l a ch n nhà th u: 07 ngày - Hình th c h p ng: h p ng tư v n xây d ng, giá h p ng theo giá tr n gói. - Th i gian th c hi n h p ng: 15 tháng. i u 2. Giám c Ban qu n lý d án TXD Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) ch u trách nhi m phê duy t thi t k và d toán các h ng m c công vi c nêu t i m c 1, m c 2 và phương án, d toán h ng m c công vi c nêu t i m c 3 i u 1 nói trên. Căn c giá tr d toán ư c duy t, Ban qu n lý d án TXD Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) có trách nhi m i u ch nh l i giá gói th u (n u có) cho phù h p, t ch c tri n khai các th t c ch nh th u theo quy nh. i u 3. ng ý v i xu t c a Ban qu n lý d án TXD Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) t i công văn s 328/BQLDA-KT ngày 17/7/2009 v danh sách các nhà th u ư c d ki n ch nh th u như sau: - Nhà th u d ki n th c hi n gói th u Thi công k t c u ph n thân; Cung c p, thi công l p t h th ng i n, nư c trong nhà công trình Cung tri n lãm quy ho ch Qu c gia: T ng công ty xây d ng Hà N i (HANCORP), - Nhà th u d ki n th c hi n gói th u Thi công k t c u thép mái và l p mái công trình Cung tri n lãm Quy ho ch Qu c gia: T ng công ty cơ khí xây d ng (COMA), - Nhà th u d ki n th c hi n gói th u Quan tr c võng d m và lún công trình Cung tri n lãm Quy ho ch Qu c gia: Vi n Khoa h c Công ngh xây d ng (IBST). B Xây d ng u quy n cho Ban qu n lý d án TXD Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) l p, phê duy t và phát hành H sơ yêu c u n nhà th u ư c d ki n ch nh th u; t ch c ánh giá H sơ xu t c a nhà th u, trình B Xây d ng xem xét, phê duy t k t qu ch nh th u. i u 4. Chánh Văn phòng B ,V trư ng các V : K ho ch –Tài chính, Qu n lý ho t ng xây d ng, Giám c Ban qu n lý d án TXD Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n:
  4. - Như i u 4; - B trư ng B Xây d ng ( báo cáo); - Lưu: VP, KHTC. A(6). Bùi Ph m Khánh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản