intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 777/QĐ-BHXH

Chia sẻ: Đàm Kiến Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

540
lượt xem
190
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 777/QĐ - BHXH về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2010. Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, Nghị định số 68/2007/NĐ-CP, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP và Nghị định số 94/2008/NĐ-CP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 777/QĐ-BHXH

  1. BAO HIEM XA HOI V&T NAM CONG HOA XA HOI cHii NGHIA -T NAM Doc lap - Tv do - Hanh phuc S6: 77-T IQD-BHXH Hd Ndi, ngriylr thring 5 nrim 2010 QUYET DINH Ve viec ban hhnh Quy dinh ve ho sa va quy trinh gihi quyet h u h g cac che do bho hi6m xa hoi Can cit Luat BAo hidm x5 hoi so" 71/2006/QHll nghy 29 tha'ng 6 nam 2006; Can cit Nghi dinh so" 152/2006/ND-CP nghy 22 thing 12 nam 2006 cba Chinh phfi hudng d i n mot so" di6u cba Luat BAo hi8m x5 hQi v&bAo hidm x5 hQi bat buoc; Can cllr N g b dinh so" 68/2007/ND-CP nghyl9 tha'ng 4 nam 2007 cba Chinh phu quy dlnh chi ti6t vh h u h g din thi hhnh mot so" di6u cba Luat BAo hi6m x5 hoi v6 bAo hidm x5 hQi b k buQc d6i v&i quan nhan, c8ng an nhan dan v i ngudi Ism c8ng ta'c c a ye"u h u h g lumg nhu doi vdi quan nhan, c8ng an nhan dan; Can cllr Nghl dlnh so" 190/2007/ND-CP nghy 28 thing 12 nam 2007 cua Chinh ph6 hudng dan mot so di6u ciia Luat Bho hi8m x5 hoi v6 bAo hi6m x i hoi i tu nguyen; Can cix Nghi dinh so" 94/2008/ND-CP nghy 22 tha'ng 8 nam 2008 ciia Chinh phb quy dlnh chllrc nang, nhiem w, quy6n han vh c a ctiu t6 chllrc ciia BAo hidm x5 hoi Viet Nam; X6t d6 nghl c6a T r u h g ban Thuc hien chinh sa'ch bAo hidm x5 hei, QUYET DINH Dieu 1: Ban hinh kkm the0 Quye"t d b h nhy Quy dlnh v6 h8 s a v i quy trinh gi6i quye"t hubng ca'c ch6 do bA0 hidm x5 hoi d6'i vdi ngudi lao dong, ngubi sir dung lao dong tham gia bAo hidm x5 hoi bat buoc, ngudi tham gia bAo hidm x5 hoi t c nguyen vh than nhan cua ngudi lao dong tham gia bAo hikm x5 hoi bat buoc, than nhan cua ngubi tham gia bAo hidm x5 hQi tu nguyen quy dlnh tai L! BAo hidm xZ hgi. ut Dieu 2: Quy6t ddjnh niy co h e u luc t h h h h tir nghy 01 thang 7 nam 2010 vh hu? bo Quygt dlnh so" 815/2007/QD-BHXH nghy 6 thing 6 nam 2007, C6ng van
  2. so 4388/BHXH-CDCS ngiy 26 thang 11 marn 2007, PhAn I1 C6ng van s 6 1564/BHXH-B1' ngiy 02 thang 6 nam 2008, C6ng van s6 24 IL 2/BHXH-CDCS ngiy 30 thang 7 nam 2008, C6ng van s6 2153/BHXH-CSXH ngiy 6 thang 7 narn 2009 v C6ng van so 1136/BHXH-CSXH ngiy 30 thiing 3 nam 2010 cua Bio higm x2 i h6i Viet Nam. Dieu 3: Thb truhng c8c ca quan, don v/, to chirc, nglrbi su dung lao d ~ n g , nguai lao dong, nguai tham gia bAo hi6m x5 hoi tq nguy@nva thh t r u h g c i c don vl thuoc BAo hl&m xi hoi Viet Nam, Giam doc BAo hie'm xl? hoi c i c tinh, i thinh pho trqc thuoc Trung w n g , Bbo hidm xii h$i Be Qudc phbng. Bio hi$m x5 hoi CBng an nhhn dhn. BLio hi6m xl? hoi Ban Ca yeu Chinh phu can cir QuyEt dlnh niy d6 thuc hien./. % , &% @- - ' .z-- Noi nhan: :,?-+ . .. T'gNG ,G~*I\I D , ~ *., , C - Thi~tuimg Chinh phi^; - V a phbng Quoc hhi. V& phbng Trung umg D h g , Van phbng Chu tlch nudc; V& phbng Chinh phu; - G c Bo, co quan ngang l 6 cd quan thuoc Chinh phu; 3. - UBND cic tinh, T P truc thuoc T ~ u n g m g ; u - Toa i n nhan d%ntoi cao; - Vien Ki6m s i t nhan din toi cao; - Kidm toan NhB nudc; - Cd quan Trung udng cba cac doan the; - H6i d6ng quhn 19 BHXH VN; - Bbo hi6m xB hoi cac tinh, TP truc thubc TW: - Bbo hidm x5 hoi Bo Quoc phbng; - Bio hiem xB hoi C6ng an nh%nd%n: - Bio hidm x5 hoi Ban Co yeu Chinh phh; - Tdng giim doc. cac Ph6 tdng giim doc; - Cic don vi truc thuec BHXH VN; - Luu VT. CSXH.
  3. BAO H ~ XA H& V@T NAM M CONG HOA XA HOI CHU NGHTA V@T NAM Doc lap - TK do - Hanh phuc Hci NQi, ngciy thang na'm 2010 QUY DINH Ve ho sa va quy trinh giii quyet h u h g cac che do b i o hi6m xa hoi (Ban hanh kern the0 Quybt @nh so'?rF IQB-BHXH ngayi?l? I2010 c i a ~ d Giam ~ Ba'o hi6m x6 hoi Viet Nam) h ddc N H ~ QUY DWH CHUNG G Dieu 1. D6i tugng i p dung H6 so v quy tiinh giii quye"t h u h g bio hidm x5 hoi quy d m t* van bin niy B 6p dung d6i v6i ngudi lao dong, ngudi sir dung lao dong tham gia bio hiim x5 hoi bit bugc v ngudi tham gia bio hidm xii hQi tu nguycn quy dinh t d khoin 1, khoin B 2, khoin 5 v khoin 6 Di&u2 Lu$t Bio hidm x5 hQi. B Dieu 2. H6 so giii quygt h u h g ch6 do bi0 h6m x5 hoi v trich nhicm l$p, B nhgn 1- h6 so 1. H6 so giii quye"t h u h g che"do 6m dau, che"do thai sin, che"do tai nan lao dong, Wnh ngh&nghep, che" do huu tri v5 che" do tir tugt phii dim b60 dung quy d m tai c6c Di&u112,113,114, 115,116, 119, 120,121,123v Di6u 127 Lu$t Bio B hidm x5 hei. 2. Bin sao quy d@ t@van bin nBy 18 bin sao dugc chimg thuc cgp tir s6 g6c hoac tir bin chinh the0 quy dinh t@ Ng& dinh s6 79/2007/ND-CP ngBy 18 thing 5 n2m 2007 cba Chinh phii. G c h6 so trong van bin nBy ne"u kh6ng quy dinh 1i bin sao thi 15 bin chinh. 3. Ngua lao dong, ngudi sir dung lao dong, td chljrc Bio hidm x5 hQi v c i B nhiin, t6 chljrc lien quan Hu cung cap, ke khai, xic n h ~l$p h6 so phii ghi d5y du, , chinh xic v i c&u trich nhiem trudc phip lu$t. 4. Ngudi lao dong, ngudi sir dung lao dong v c i nh8n c6 lien quan nh$n 1 B - h6 so dB giii quye"t h u h g cic che" do bio h & mxii hoi t@ nai d5 giii ho so d6 ngh giii quyyt. Dieu 3. Thdi han giii quye"t h u h g cic che"do bio hem x5 hoi Thdi han giii quy6t h u h g cic che" do b b hdm xii hoi dugc thuc hien theo quy dinh tai cic Di6u 117,118,122,124,128 v i Di6u 129 Lu$t Bao hidm x5 hoi.
  4. Di&u4. Quy dmh ve c k mau, bieu gi6i quye"th u h g c k che do bio hiem xii hoi 1. G c mau Ho so h ~ h bb h i m xii hoi, GiLy chlmg nhan ~ U L tri, Gii'y g I chlmg nhan trq cap bao hidm xii hoi hang thang v c6c biku, m2u ban hinh kkm theo B van bAn niy tir so 01-HSB dEn so 25E -HSB do B90 hiem x5 hoi Viet Nam thong nhat quan 19. 2. Ten v kg hi&ucua cac mau, bidu ban hinh ktm the0 van bkn niy duoc k& B tai Muc A Bang danh muc cac mau sir dung dinh kkm. 3. BAo hi& x hoi cac tinh. thinh pho tqrc thuoc Trung umg (sau day goi H chung 12 g o h d m x5 hoi tinh); Blo hikm x5 hoi Quoc phbng; Bio h e m x5 hoi Cong an nhan dan; Bao hdrn xii hoi Ban Ca yeu Ckinh phu; Bbo hkm xii hoi qu+n, huyen, th xii, thinh pho thuoc tinh (sau day goi chung 1 i Bao hdrn x5 hoi huyen); nguiri lao dong; ngu& sir dung lao dong va cic c i nhan co lien quan can cii cic biiu, m2u quy dinh tai van ban niy dd thuc hen. 4. MAu D m , mAu Tir khai, mAu Van bin dugc co, quan BAo hdrn x5 hoi cap mi& phi hoac do ngu6i lao dong, ngu& sir dung lao dong in, chup, dinh may, dinh miy vi tinh, vigt tay the0 noi dung mbu quy djnh. Dieu 5. Quy dinh ve so ho sa h u h g cac che do bao hdrn xii hoi % ho so h u h g che" do ~ L I U bao hdrn xii hoi mot lan, che" do tai nan lao ' tri, dong. benh nghe nghiep, che"do ti? tugt la so SB bao h16m x2 hoi. Dieu 6. St! bao hidm xii hoi sau khl gAi quyet h u h g chc che do bAo h e m x2 hQi 1. Sd. bAo hiem x2 hoi (k6 c cic trang tir riri) sau k h ~ giAi quye't h u h g A dii lumg hm, bAo hiern xii hoi mot l h , ch&do tir tuiit duqc duc 16 tai g6c tren Mn phai cich mkp canh tren 1,5 cm va cich m6p canh Mn phii 2 cm v b o n g cbn gii trj be B tinh thbi gian d6ng bAo h e m xii hoi lam ciin cii giai quyet che"do.hm tri, tir tuat. 2. Sd bAo hdrn xii hoi dii duc 16 cbn gig tn sir dung tinh h u h g bao hlem xii hoi trong t m h g hop: H u h g che do thai sAn doi vdi ngu6i lao dong thoi viec tmdc th6i didm sinh con hoac nhan con nuoi dudi 4 thing tuoi c6 du dieu luen the0 quy dlnh; h u h g che" do tai nan lao dong, benh nghe nghlep hoac h u h g biio h & m thgt nghep (neu c6). Dieu 7. Trich nh@m c i n h a trong giai quyet che do bao hdm xii hoi Doi vdi n h k g tnrbng hop giAi quyQ sai che do b8o h e m x"aoi m b o n g thu B hoi budc so tien dii c h tra, thi c i nhan c6ng chirc, vien chirc c6 lien quan trong viec thuc hen gilii quyet thuoc to ch$c BAo hdm xii hoi c6 trich nhcm phai boi hoan so tien kl18ng thu hoi duqc the0 tJ7'1e: Gi6m doc BAo hi6m xii hoi tinh, Bao h e m x5 hoi Bi, Quoc phbng, BAo h e m xii hoi Cong an nhan dan, BAo hiem xii h6i Ban Cd yeu Chinh phu hoac Gihm doc Bao hdm xii hoi huycn boi hoan 50%; Truhg phbng nghep vy lien quan hoac cin bo phu trhch nghlcp vy lien quan c6a Bao hlem x5 hoi huyen b6i hohn 30% vh chuyen vien truc tie"p t h ~ hien boi hoin 20%. c
  5. HO SO VA QW T - GIAI Q ~ ' W ~ N GC&'DO T OM DAU, THAI SAN VA TRQ c h D ~ N SOC, P ~ H& S& KHOE G C Muc 1 Ho so gihi quyet h u h g che do om dau, thai shn va trq cap d u h g siic, phuc hoi siic kho4 Dieu 8. H8 sa giAi quye"t h u h g che"do 6m dau 1. Ho so giii quye"t h u h g che" do 6-n dau d6i vdi t r u h g hgp quy dinh tai khoin 1 Di6u 23 Lugt BAo hidm x5 hoi, gdm: a. Sd bio hi&mxii hoi; b. Gigy ra vien (bin chinh hoac bin sao) d6i vdi ngubi lao dong di6u tn ngi tni hoac Giay c h h g nhan nghi viec h u h g bio hi&mxii hoi d6i vdi ngudi di6u tn ngoai tni do ca s&y te"di6u tri cgp (m5u so"C65-HD). 2. Hd sa giii quye"t h u h g che" do dm dau d6i vdi ngubi lao dong mac Wnh c8n ch5a tri dhi nghy, gdm: a. Sd bio hidm xii hoi; b. Gigy ra vien (bin chinh hoac bin sao) thd hien di6u tn Wnh thuoc danh muc Wnh cAn chSa tri dhi nghy v i thbi gian nghi viec d&di6u tri Wnh. D6i v6i truhg hgp c6 thbi gian kh6ng di6u tn noi tni l i Phi& hoi chdn (bin sao) hoac Bien bin hoi chdn (bAn sao) c6a Wnh vien th&hien di6u tri Wnh thuoc danh muc Wnh c h ch5a tri dii nghy v i thdi gian phii nghi viec d6 di$u tri (truhg hop PhlB hoi chdn hoac Bien bin hoi chdn kh6ng thd hien thdi gian nghi viec dd di6u tri thi c6 them'xhc nhgn c6a co sb y t6 dang di6u tn cho ngubi lao dbng v6 thbi gian nghi viec dd di6u tri). 3. Hd sa giii quy6t h u h g che" do 6m dau doi vdi ngubi lao dong c h m s6c con dm, gom: a. Sd bio hiem xii hoi; b. Gigy ra vien (bin chinh hoac bin sao) hoac Sd y ba c6a con (bin chinh hoac bin sao). Truhg hgp ngubi lao dong c6 tir hai con trb Ien cting 6m dau m i trong d6 c6 thbi gian chc con 6m dau kh6ng tdng nhau thi g6m Gigy ra vien hoac Sd y ba cba chc con bi 6m. 4. H6 so giii quy6t h u h g che"do 6m dau d6i vdi ngubi lao dong nghi viec d6 cham s6c con om dau sau khi ngubi trudc d6 (cha hoac me) dii h u h g h6t thbi gian the0 quy &nh t g k h o h 2 Di6u 24 Lugt Bio h16m xii hoi: Ngoii h6 sa the0 quy djnh tai k h o k 3 di6u niy, c6 them Gigy xhc nhgn v6 nghi viec dd c h m s6c con 6m dau (m5u so"5B-HSB) c6a ngubi sir dung lao dong noi ngubi lao dong nghi viec tmdc 66 (cha hoac me) dii h u h g hgt thbi gian the0 quy dlnh.
  6. 5. Ho sa giai quyet hhlrilg che do on1 dau doi vdi ngu& lao dong h i m , c h h Mnh tai nudc ngoii, gom: a. S6 bAo h&m hoi: x2 b. Bin dlch tieng Vi&t(dugc cdng c h h g ) giay khim, chQa Wnh do co s6 y te' nudc ngoii cap; c. Giay xic nh@ cha mot ca s&y te trong nudc v&t n r h g hop Mnh tat v i qui trinh bi$u t n hoac xic nh@ cha mot ca sb y tetuyen tinh hoac tuyen Tmng umg v&tinh trgng Mnh tat v i h u h g dieu t n doi vdi t&g hop ra nudc ngo2 khim, chQaMnh; d. Doi v6i t m h g hop dugc cu di hoc tip, lam vi&c,c6ng tic 6 nudc ngoii m i bl om ph& nghi vi&ck h h , chCra Mnh @inudc ngoai thi hd so gom: Sd bao hi6m x2 hoi, BAn djch tieng Vi&t (dugc c6ng chlmg) giay khim, chQa Wnh do co s& y te nu& ngoii cap va Quyet dinh ( b h chinh hoac bin sao) cha cap c6 tham quyen cu di c6ng kit, lam vicc, hoc @pir nu& ngoii. 6. Ho so doi vdi cic k h o h 1,2, 3, 4 , 5 dieu nay c6 them Danh sach ngubi lao bong d&n g b h u h g chE do om dau do llguoi sir dyng lao dong lap (mau so C66a-HD). Dieu 9. Hd so giii quygt h u h g che do thai san 1. Ho so giAi quyet h u h g che"do thai san doi vdi lao dong nQdi khim thai 18 Sd khim thai (bin chinh hoac bin sao) hoac Giay kham thai (bin chinh hoac bin sao). 2. Ho so giai quyet h u h g che"do thai sin doi vdi lao dong nQ bl say thai, nao, hut thai, thai chet l w vB ngubi lao dong thuc h e n cic bi&nphap trhnh thai 18 Giay ra vien (bin chirh hoac bAn sao) hoac Giay chlmg nhan nghi viec h u h g bAo h6m x2 hoi do co sb y tg cap (mAu so C65-HD). 3. Hd so giAi quyet h u h g che" do thai san do1 vdi lao dong nQ dang d6ng bio hdm xii hoi sinh con, gom: a. Sd bao h 6 m x2 hei; b. Giay c h h g sinh ( b b sao) hoac Giay khai slnh (bin sao) cha con. Neu sau kh~ sinh, con chet tth c6 them Giay bio tir (ban sao) hoac Giay c h h g tu (ban sao) cua con. Doi vdi t m b g hop con chgt ngay sau khI sinh ma kh6ng dugc cap cac giay ta niy thi thay bang &nh i n (bAn sad) hoac giay ra vien cua ngubi me (bin chinh hoac b h sao); c. Doi vdi tnrhg hop ngudi t8n tat, ngubi bi tai ngn lao bong, Mnh nghe nghcp hoac thuong bmh, ngudi h u h g chinh sich nhu thumg blnh c6 tjr 1c thumg tat t3 21% i trb-l&nthi c6 them Giay chlmg nhan thumg tat (bin sao) hoac Bi&nban giim dmh mirc suy g i h khi nang lao bong cha Hoi dong Giam dmh y khoa (bin sao). 4. Ho so giii quyet h u h g che" do thai sin doi vdi ngubi lao dong dang dong bao hidm xii hoi nh$n nu6i con nu61 dudi 4 thing tudi, gom: a. S6 bao h e m xii hei; b. Quyet d1nh cong nhan viec nuoi con nu6i cha cap c6 thdm quyen (ban sao):
  7. 5. H6 su gi% quye"t h u h g che' do thai s h d6i vdi t m h g hqp sau khi sinh con, nguai me chgt, nguai cha hoac ngubi trqc tigp nu8i d u h g con de"nkhi du 4 thing tudi: a. T m h g hqp c i cha v i me d&utham gia bio hikm xi hoi db di&ukicn h u h g trq cap thai sin, h6 sa g6m: - S6 bio hikm xi hQi cha me (d6 gi& quygt trq cap mQt Ian khi sinh con v i trq i cap cho thbi gian h u h g khi nguai me cbn siing); - S6 bio hikm xi hOi cha nguai cha (d6 giii quye"t trg c$ cho thai gian h u h g c6a ngu8 cha sau khi nguai me chet); - Gigy c h h g sinh ( b h sao) hoac Giay khai sinh (bin sao) c6a con; - Giay c h h g tir c6a ngu& me ( b h sao). b. T m h g hqp chi c6 ngu& me tham gia b b hi6m xi hQi 66 dieu kien h u h g trq cap thai sin, h6 sa g6m: - S6 bio hikm xi hoi c6a ngubi me; - Gigy c h h g sinh (bin sao) hoac Gigy khai sinh (bh sao) c6a con; - Gigy c h h g tir ciia nguai me (bin sao). - Dm c6a nguai cha hoac nguai trqc tie"p nu8i dumg con (miu so" 11A-HSB). c. T m h g hqp chi c6 nguai cha tham gia bAo hikm x5 hQi db di&uh e n h u h g trq cap thai s h , h6 sa g6m: - ! d bio hi6m xi hoi cba nguai cha; 3 - Giay c h h g sinh ( b h sao) hoac Giay khai sinh (bin sao) cba con; - Giay c h h g tir c6a nguai me (bin sao). 6. H6 sa gi% quye"t h u h g che" d thai sin d6i vdi nguai lao dong th8i viec Q tmdc thai dikm sinh con hoac nh+n con nu8i'dudi 4 thing tudi, g6m: a. ! d bio hikm xi hOi c6a nguai me hoac c6a nguai nh@ con nu8i; 3 b. Giay c h h g sinh ( b h sao) hoac Giay khai sinh ( b h sao) c6a con. T m h g hqp nh@ nu8i con nu8i dudi 4 thing tudi thi thay bang Quye"t a n h c8ng nh+n vi@ nu8i con nu8i c6a cap c6 t h h quy&n( b h sao); c. Dm c6a nguai lao dong n3 sinh con hoac d m c6a nguai lao dong nh+n nu8i con nu8i ( m h so" 11B-HSB). 7. H6 so d6i vdi d c k h o h l , 2 , 3,4, 5 dieu niy c6 them Danh sich ngu8 lao dong d&ngG h u h g che"d0 thai s h do ngubi sir dyng lao dong I+p(mAu so"C67a-HD). Dieu 10. H6 su giii quye"t h u h g trq cap d u h g sirc, phuc h6i siic khbe the0 quy a n h t@Di&u116 Lu3t B o hikm xi hQi A 1. H6 sa giAi quye"t h u h g trg cap d u h g siic, phuc h6i siic khbe sau om dau.la Danh sich ngu& lao dong d&n g b h u h g trg ciip nghi d u h g sirc phuc h6i sdc kh6e sau o"m dau (mau so"C68a-HD).
  8. 2. Ho sd giii quygt h u h g trd cap du&g suc phuc hoi suc khoe sau thai sin 18 Danh sach ngu& lao dong de nghj h u h g trg cap nghi d u h g suc phuc hoi sirc kh6e sau thai sin (mau so C69a-HD). 3. Ho so giai quyE't h u h g trg cap d u h g suc phuc hoi sirc kh6e sau di6u trj tai nan lao dong, &nh ngh&nghiep 1i Danh shch ngu& lao dong de n g h h u h g trq cap nghi du6ng slic phuc hoi s13c kh6e sau dieu trj tai nan lao dong, &nh nghe nghcp (mau so C70a-HD). Muc 2 Quy trinh gihi quyet huhg che do om dau, thai shn va trq &p duhg sirc, phuc hoi suc kho6 Dieu 11. Trich nhicm cua ngu5 lao dong 1. Ngu& lao dong dang d6ng bao h i m xii hoi: a. T n r h g h q thong thuhg: Nop cho ngu& sir dung lao dong nai dang d6ng bao hdm xa hoi hd so quy djnh t* di6m b khoan 1, didm b khoin 2, di&mb khoan 3, khoan 4 (kh8ng bao g6m S-6 bao hl6m xii hoi), khoan 5 Dieu 8 quy djnh niy (kh6ng bao gdm Sd bio hi6m xZ hoi); khoan 1 , khoan 2: didm b v i di6m c khoan 3, di6m b khoin 4 Dieu 9 quy djnh niy. T n r h g hop nghi viec d6 cham s6c con om dau m i nop bin sao Giay ra vien hoac bin sao Sd y ba ciia con thi xuat trhh kkm the0 bin chinh cho ngubi su dung lao dong. b. T n r h g hqp sau khl slnh con ngu& me chet: - Ngu& cha nop cho ngu& su dung lao dong nai ngu& me d6ng bio h6m xa hoi (dk giii quyet trq cap mot lan khl slnh con v i trq cap cho th& gian h u h g khi ngu& me cbn song) v i cho ngu& sir dung lao dong nai ngu& cha d6ng bio h6m xZ hoi (dd giai quygt trq cap cho th& gian h u h g cha ngu& cha sau khi ngu& me chgt) h6 so quy dlnh tai di6m a khoan 5 Dieu 9 quy d nay (kh6ng bao gom Sd bao m h i m x hoi cha cha v i me). Z - Ngu& cha hoac ngu& t p c tiep nuoi d u h g con (kg c t m h g hop ngu& cha A c6 tham gia bao h6m x hoi nhu'ng kh6ng dh dieu luen h u h g trQ cap thai sin) nop Z cho ngu& sir dung lao dong nai ngu& me d6ng bao h d m xi hoi klu con song hd so i quy djnh t d di6m b khoan 5 Dieu 9 quy d h h n8y (kh6ng bao gdm S-6 bio hdm xii hoi cba nguri me). - Ngubi cha nop cho ngu& su dung lao dong noi ngu6i cha d6ng bao hkm xi i hoi ho so the0 quy djnh t- di6m c khoin 5 Dieu 9 quy djnh n2y (khong bao gom S6 bao h6m xii hoi c i ~ angu6i cha). 2. Nguai lao dong dii thbi viec: Nop cho Blio h & mx2 hoi huyen noi cu ti< 110 so h u h g che do thai slin the0 quy d11h tai khoin 6 Dieu 9 quy djnh nay.
  9. 3. S' lugng ho sa ngudi lao dong c h nop n$u tqi k h o h 1, k h o h 2 dieu nhy o dBi vdi timg loai chb do d6 giii quye"t h u h g trg cap 18 01 bin cho m6i loai gigy ttir 1 the0 quy d w . Dieu 12. Trich nhiem cha ngubi su dung lao dong 1. H u h g d b nguth lao dong hoac thAn nhih ngu& lao dong l$p ho sa vh tigp nhgn ho sa quy dinh @ikhohn 1 Dieu 11 quy d w nhy tir ngubi lao dong hoac tir nguai cha, ngubi nuBi d u a g doi vdi trubng h q sau khi sinh con ngudi me che"t. 2. Ki6m tra vh hohn then h6 sa d6i vdi timg ngudi lao @ng the0 quy dinh tai k h o h 1, khoin 2, k h o h 3, k h o h 4, k h o h 5 Dieu 8 vh k h o h 1, k h o h 2, khoin 3, khoin 4, khoin 5 Dieu 9 quy dinh nhy; gi& quye"t vh c h trA che"do 6m dau, thai sin cho nguth lao dong hoac than nhan ngudi lao dong trong thdi h~ 3 nghy l h viec k6 tir nghy nh$n d6 h6 sa c6a ngudi lao dong. Khi giki quye"t trg cap dm dau trong tr~bng q ngudi lao dong nghi viec h c h w s6c con om dau, ne"u nguth lao dong nop bhn sao Gigy ra vien hoac bin sao Sd y ba cha con thi xic nh@ "Di thanh toin BHXH vho bin chinh do ngudi lao dong xugt tr'mh vh tri lai cho ngudi lao dong. 3. PhCii h q vdi Ban chgp hhnh CBng dohn ca sb (ne"u c6) hoac Ban chap hhnh CBng doin l&n thdi (ne"u c6), can ci? h6 sa h u h g che" do 6m dau, thai sin, tai nan lao dong, Nnh nghe nghep d6 quye"t d w v&so" ngudi lao dong, so nghy vh hinh t h k nghi d u a g sue phuc hdi suc khbe sau o^in dau, thai s h , tai nan lao dong, &nh ngh$ nghiep the0 quy dinh vh chi trh trd cap. 4. Hang thing hoac hhng qujr, ngudi sir dung lao dong 13p 02 bin d6i vdi m6i loai danh sich quy a n h tqi khohn 6 Dieu 8, khohn 7 Dieu 9 vh khoin 1, khoin 2, khohn 3 Di6u 10 quy d w nhy, nop 01 b h cho ca quan BAo hi6m x i hoi noi d m vj d6ng b b hi6m x i hQi kttm theo h6 so giii quye"t h u h g che"do 6m dau, thai sAn cc6a timg ngudi lao dong (khBng bao g6m Sd b b hi6m x i hoi) chng t o b @ dfi lieu phan mem cha so"d6i tugng d i giki quye"t trong thing hoac trong qujr d6 xCt duyet vh thuc hien quye"t toin the0 timg qujr kinh phi chi che"do 6m dau, thai s h , nghi d u a g suc, phuc hoi sdc khbe. 5. LL~U ho s a giii quye"t h u h g che" do om dau, thai sin, nghi dumg tr3 suc phuc hdi suc khbe cha t h g ngudi lao dong kkm the0 Danh sich quy dlnh tai khohn 6 Dieu 8, khohn 7 Di&u9 vh khoin 1, khoin 2, khoin 3 Dieu 10 quy dinh nay; danh sich h u h g che" do 6m dau, thai sin, nghi duang sue phuc hdi suc khbe dugc duyet quy djnh tai didm b khoin 1 Di$u 13 vh ThBng bio quyet toin chi cac che"do bio hi6m x i hoi tai don vi sir dung lao dong (m3u so C71-HD). Dieu 13. Trich nhiem c6a ca quan Bho hi6m x i hoi 1. Trich nhlem cha Bio h6m x5 hoi huyen: a. H u h g &n ngudi lao dong hoac than nhan ngudi lao dong, ngudi sir dung lao dong l3p ho sa vh h b g thang hoac hang qujr tigp nhan ho so. o^in dau, thai sin,
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2