Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 78/2005/Q -TTG NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2005V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN I U CH NH S P X P, IM I CÔNG TY NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ng�25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 155/2004/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i công ty nhà nư c và công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty nhà nư c; Xét ngh c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ, QUY T NNH : Đi u 1. Phê duy t phương án i u ch nh s p x p, i m i công ty nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân thành ph C n Thơ năm 2005 như Ph l c kèm theo. Đi u 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ có trách nhi m: 1. Ch o s p x p, i m i công ty nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung ã ư c phê duy t. i v i nh ng doanh nghi p không c ph n hoá ư c thì ch ng chuy n sang m t trong các hình th c s p x p: bán u giá, gi i th , phá s n và báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Xây d ng án s p x p các nông trư ng: Sông H u và C g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. xu t v i Th tư ng Chính ph hình th c s p x p i v i các công ty: Thương m i C n Thơ, S n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng C n Thơ. 4. Ki n ngh v i Thành u C n Thơ c ph n hoá ho c th c hi n các hình th c s p x p khác i v i Công ty Nông súc s n xu t khNu và Công ty Mê Kông vì các công ty này không thu c di n Nhà nư c c n n m gi 100% v n i u l . Đi u 3. Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan có liên quan có trách
  2. nhi m ph i h p v i y ban nhân dân thành ph C n Thơ trong vi c th c hi n Quy t nh này. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi th c hi n. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ TH C HI N S P X P, I M I NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 78 /2005/Q -TTg ngày 14 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) I. CÁC DOANH NGHI P DUY TRÌ LÀ CÔNG TY NHÀ NƯ C: 1. Công ty Công trình ô th thành ph C n Thơ. 2. Công ty X s ki n thi t thành ph C n Thơ. 3. Công ty Phát tri n và Kinh doanh nhà C n Thơ. II. CÁC DOANH NGHI P VÀ B PH N DOANH NGHI P TH C HI N C PH N HÓA: 1. Công ty S n xu t kinh doanh v t li u xây d ng s 2. 2. Công ty V n t i ô tô C n Thơ. 3. Công ty Bia - Nư c gi i khát C n Thơ. 4. Xư ng Ch bi n g b ch àn (thu c Nông trư ng Sông H u). 5. Công ty Xây d ng và Phát tri n ô th thành ph C n Thơ. 6. Công ty Thi t k tư v n xây d ng C n Thơ. 7. Tr i chăn nuôi bò th t (thu c Nông trư ng Sông H u).
  3. 8. Công ty Thương nghi p t ng h p C n Thơ. 9. Công ty S n xu t kinh doanh v t tư thu c thú y. 10. Công ty Xây l p i n C n Thơ. 11. Xí nghi p B n xe tàu phà thành ph C n Thơ. 12. Xí nghi p In t ng h p C n Thơ. 13. Công ty Du l ch C n Thơ. 14. Công ty Xây d ng C n Thơ. 15. Công ty Xây l p và Kinh doanh phát tri n nhà C n Thơ. 16. Công ty Nông s n th c phNm xu t khNu C n Thơ. 17. Công ty H i ch tri n lãm qu c t C n Thơ. 18. Xí nghi p May Meko (thu c Công ty Nông s n th c phNm C n Thơ). 19. Xí nghi p Ch bi n th c phNm (thu c Công ty Nông súc s n xu t khNu). 20. Xí nghi p Ch bi n lương th c Ô Môn (thu c Công ty Mê Kông). 21. Xí nghi p Ch bi n lương th c Long M (thu c Nông trư ng Sông H u). 22. Công ty Giày C n Thơ. III. DOANH NGHI P TH C HI N BÁN: 1. Công ty Bia - Nư c gi i khát H u Giang. IV. DOANH NGHI P TH C HI N GI I TH : 1. Công ty Phát tri n khu công nghi p C n Thơ. V. DOANH NGHI P TH C HI N PHÁ S N: 1. Công ty Xu t nh p khNu t ng h p C n Thơ.
Đồng bộ tài khoản