Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 78/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 78/2005/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2005VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ng�25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ năm 2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có trách nhiệm: 1. Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt. Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hoá được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức sắp xếp: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Xây dựng Đề án sắp xếp các nông trường: Sông Hậu và Cờ Đỏ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 3. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ hình thức sắp xếp đối với các công ty: Thương mại Cần Thơ, Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ. 4. Kiến nghị với Thành uỷ Cần Thơ cổ phần hoá hoặc thực hiện các hình thức sắp xếp khác đối với Công ty Nông súc sản xuất khẩu và Công ty Mê Kông vì các công ty này không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ.
  2. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trong việc thực hiện Quyết định này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 78 /2005/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) I. CÁC DOANH NGHIỆP DUY TRÌ LÀ CÔNG TY NHÀ NƯỚC: 1. Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ. 2. Công ty Xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ. 3. Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cần Thơ. II. CÁC DOANH NGHIỆP VÀ BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA: 1. Công ty Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng số 2. 2. Công ty Vận tải ô tô Cần Thơ. 3. Công ty Bia - Nước giải khát Cần Thơ. 4. Xưởng Chế biến gỗ bạch đàn (thuộc Nông trường Sông Hậu).
  3. 5. Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Cần Thơ. 6. Công ty Thiết kế tư vấn xây dựng Cần Thơ. 7. Trại chăn nuôi bò thịt (thuộc Nông trường Sông Hậu). 8. Công ty Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ. 9. Công ty Sản xuất kinh doanh vật tư thuốc thú y. 10. Công ty Xây lắp điện Cần Thơ. 11. Xí nghiệp Bến xe tàu phà thành phố Cần Thơ. 12. Xí nghiệp In tổng hợp Cần Thơ. 13. Công ty Du lịch Cần Thơ. 14. Công ty Xây dựng Cần Thơ. 15. Công ty Xây lắp và Kinh doanh phát triển nhà Cần Thơ. 16. Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ. 17. Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ. 18. Xí nghiệp May Meko (thuộc Công ty Nông sản thực phẩm Cần Thơ). 19. Xí nghiệp Chế biến thực phẩm (thuộc Công ty Nông súc sản xuất khẩu). 20. Xí nghiệp Chế biến lương thực Ô Môn (thuộc Công ty Mê Kông). 21. Xí nghiệp Chế biến lương thực Long Mỹ (thuộc Nông trường Sông Hậu). 22. Công ty Giày Cần Thơ. III. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BÁN: 1. Công ty Bia - Nước giải khát Hậu Giang. IV. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIẢI THỂ: 1. Công ty Phát triển khu công nghiệp Cần Thơ. V. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN PHÁ SẢN:
  4. 1. Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Cần Thơ.
Đồng bộ tài khoản