intTypePromotion=3

Quyết định số 78/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 78/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2005/QĐ-UB về phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu nhà ở và khu phụ trợ Cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/500tại các xã: Lệ Chi, Kim Sơn - Huyện Gia Lâm - Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 78/2005/Q -UB Hà N i, ngày 02 tháng 06 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH CHI TI T KHU NHÀ VÀ KHU PH TR C M CÔNG NGHI P TH C PH M HAPRO, T L 1/500 T I CÁC XÃ: L CHI,KIM SƠN - HUY N GIA LÂM - HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/1/2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 78/Q - UB ngày 20/05/2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c ph m HAPRO t i các xã: L Chi, Kim Sơn – huy n Gia Lâm- Hà N i t l 1/2000; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i t trình S : 659/2005/QHKT-TTr ngày 29 tháng năm 2005, QUY T NNH i u 1: Phê duy t quy ho ch chi ti t Khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO, t l 1/500 do Công ty Tư v n và Thi t k xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 3 năm 2005 v i nh ng n i dung chính sau ây: 1 - V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1- V trí: Khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO thu c a ph n xã L Chi, Kim Sơn - huy n Gia Lâm - Hà N i. 1.2-Ranh gi i: + Phía B c giáp Cánh ng xã L Chi và ư ng vành ai 4 d ki n. + Phía Nam giáp ư ng 181.
  2. + Phía ông giáp khu công nghi p HAPRO ( ã ư c phê duy t). + Phía Tây giáp cánh ng xã Kim Sơn. 1.3-Quy mô: - Di n tích khu t quy ho ch : 352.405 m2. Trong ó : + t thu c T ng Công ty thương m i Hà N i ang qu n lý là: 327.678 m2. + t ngoài qu n lý c a T ng Công ty là: 24.727 m2, thu c a bàn hai xã L Chi và Kim Sơn g m: + t thu c xã L Chi qu n lý là: 19.055 m2. + t thu c xã Kim Sơn qu n lý là: 5.672 m2. - Dân s theo quy ho ch kho ng 3.500 ngư i 2 - M c tiêu: + C th hoá Quy ho ch chung Th ô Hà N i ã ư c Chính ph phê duy t và Quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm (ph n quy ho ch S d ng t và Giao thông) ã ư c U ban nhân dân Thành ph phê duy t t i Quy t nh s :74/199/Q -UB ngày 01/09/1999 và Quy ho ch chi ti t Khu nhà và khu C m công nghi p th c phNm HAPRO t l 1/2000 ã ư c U ban nhân dân Thành ph phê duy t. + Xây d ng mô hình thí i m m t khu v c có ch c năng ng b : S n xu t - d ch v - ào t o - nhà , nh m m c ích phát tri n s n xu t kinh doanh, huy ng các ngu n v n trong nư c và nư c ngoài, ng th i t o thêm qu nhà, các d ch v công c ng ph c v tái nh cư di dân gi i phóng m t b ng và nhu c u m i cho cán b công nhân viên làm vi c t i các khu công nghi p phía ông B c huy n Gia Lâm và nhân dân trong vùng. + Xác nh qu t xây d ng các ch tiêu ki n trúc - quy ho ch cho t ng ô t, ng b v i h t ng k thu t khu v c, phù h p v i Quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm. + T ch c không gian ki n trúc ô th t o c nh quan, môi trư ng và kh p n i h t ng k thu t v i khu v c lân c n. + T o ng l c phát tri n khu v c trung tâm d ch v nông nghi p Nam u ng 1 (g m c m xã: L Chi, Kim Sơn và Dương Quang). + Làm cơ s pháp lý c i t o ch nh trang khu nhà hi n có, di d i, tái nh cư, t o c nh quan ô th t i phía B c tuy n ư ng 181 và tuy n ư ng vành ai 4, kh p n i h t ng k thu t v i C m công nghi p th c phNm ang tri n khai xây d ng.
  3. + Làm cơ s l p d án u tư xây d ng theo quy nh hi n hành và căn c pháp lý qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 3 - N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch s d ng t: a .T ng di n tích khu t nghiên c u quy ho ch: 352.405 m2 Bao g m : + tm ư ng 181 (t m giao qu n lý) : 8.779 m2 + t ư ng khu v c: 14.734 m2 + t ư ng thành ph (vành ai 4) và mương B c H i: 48.505 m2 - Di n tích mương B c Hưng H i : 9.449 m2 - Di n tích t ư ng vành ai 4: 39.056 m2 + Di n tích t cây xanh cách ly: 19.048 m2 - Di n tích cây xanh cách ly 1: 7.964 m2 - Di n tích cây xanh cách ly 2: 11.084 m2 + Khu ch c năng g m 2 khu: 261.339 m2 - Khu ph tr : 139.716 m2 - Khu nhà : 121.623 m2 b. Cơ c u s d ng t trong khu ph tr và khu nhà như sau: * Khu ph tr : có t ng di n tích: 139.716 m2 g m các ch c năng sau: - t công trình h n h p 21.037m2 (15,06%) (Ph c v cho khu v c) - t trư ng d y ngh 17.483 m2 (12,51%) (874 ch h c) - t cây xanh vui chơi gi i trí 36.560 m2 (26,17%) - t giao thông 17.668 m2 (12,65%) ( M t c t ngang t 17.5m n 30m) - t công trình u m i HTKT 2.519 m2 (1,80%) (Tr m x lý nư c) - t các xư ng th c nghi m 29.041 m2 (20,79%) - t khu chuNn b gi ng 5.769 m2 (4,12%)
  4. - t khu Vư n ươm ch bi n th c 9.639 m2 (6,90%) phNm và óng gói bao bì Hà N i * Khu nhà :T ng di n tích: 121.623 m2 g m các ch c năng: - t công trình văn hoá, y t 1.048 m2 (0,86%) 2 - t cây xanh TDTT 5.760 m (4,74%) - t giao thông 17.956 m2 (14,76%) + t ư ng 15.146 m2 + t bãi xe 2.810 m2 - t nhà tr , m u giáo 7.959 m2 (6,54%) - t trư ng h c (TH, THCS) 13.266 m2 (10,91%) - t 75.634 m2 (62,19%) + t di dân tái nh cư gi i phóng m t b ng ven ư ng 181và khu chung cư d ki n: 16.600 m2 + t xây m i: 59.034 m2. 3.2 T ch c không gian quy ho ch ki n trúc: - Quy ho ch khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO xây d ng v i các công trình ki n trúc hi n i, có ch t lư ng s ng cao, cao 5 t ng hài hoà v i c nh quan khu v c trung tâm c a vùng nông thôn các xã Kim Sơn, L Chi, Dương Quang. - Khu nhà có trung tâm là các công trình công c ng như: nhà tr , trư ng h c b trí trong lõi cây xanh th d c th thao có chi u cao t 1 n 2 t ng, t o không gian m thu n l i cho s d ng. Phía ư ng 181, ư ng vành ai 4 b trí công trình nhà k t h p d ch v công c ng cao 5 t ng, t o b m t ki n trúc ô th phía các tr c ư ng giao thông l n. - Khu ph tr trung tâm là khu công viên cây xanh vui chơi gi i trí ph c v cho nhu c u sinh ho t c a C m công nghi p th c phNm HAPRO và c m xã. 3.3 Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: a. Quy ho ch giao thông : * M ng lư i ư ng : + ư ng 181 là ư ng giao thông i ngo i c a khu v c d ki n m r ng kho ng 30 m trên cơ s ư ng 181 hi n nay . + ư ng vành ai 4 ư c d ki n hành lang d tr kho ng t 100 n 105 m.
  5. + D báo hành lang d tr t i a cho ph m vi xây d ng nút giao nhau khác c t gi a ư ng 181 và ư ng vành ai 4. Qui mô ư ng vành ai 4, ư ng 181 và nút giao thông này s th c hi n theo d án riêng ư c các c p có thNm quy n phê duy t. + Các tuy n ư ng trong khu nhà và khu ph tr : - ư ng nhánh r ng 17,5 m là tr c giao thông chính liên h gi a khu ph tr và khu nhà . Giai o n trư c m t khi chưa xây d ng tuy n ư ng vành ai 4 c n t ch c n i liên thông tuy n ư ng 17,5m gi a khu nhà và khu ph tr . V lâu dài n u vành ai 4 xây d ng trong khu v c này, t ch c giao thông liên h gi a khu nhà và khu ph tr s ư c i u ch nh phù h p. - Các ư ng nhánh có m t c t t 15,5m; 13,5m; có lòng ư ng r ng 5.5m-7.5m v a hè r ng t i thi u 2,5 m. Các ư ng vào nhà r ng: 7,5 m. - Bãi xe (P1, P2,P3, P4) c a khu và khu ph tr b trí g n khu v c d ch v công c ng trung tâm khu và khu ph tr . + Khi l p các d án xây d ng các công trình nhà chung cư, nhà cao t ng và công trình công c ng, bãi xe ư c b trí t ng 1 ho c t ng h m, quy mô c th s ư c tính toán theo ch c năng s d ng c a công trình. + Di n tích các bãi xe công c ng ư c tính toán theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và TCVN 4449-1987 v i ch tiêu 25m2/1xe. + Gi i pháp t ch c giao thông gi a vành ai 4 và ư ng 181 s ư c các c p thNm quy n phê duy t trong d án riêng. b. Quy ho ch san n n thoát nư c mưa: + Cao n n không ch t 6,25m n 6,65 m, có hư ng d c d n v phía mương B c H i. + Các tuy n c ng thoát nư c chính có ư ng kính D=1000mm n 1500mm ư c b trí d c theo tr c ư ng chính trong khu nhà và khu ph tr theo hư ng ông-Tây thoát ra mương B c H i. + Các tuy n c ng nhánh D=600mm n 800mm b trí d c theo tr c ư ng n i b trong khu và ph tr theo hư ng B c - Nam ư c u n i vào tuy n c ng chính. c. Quy ho ch thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: - Các tuy n c ng trong t ng ô t ư c x vào h th ng c ng chính có ư ng kính 300-600mm ư c d n n tr m x lý nư c th i (v trí tr m n m trong khu h t ng k thu t c a C m công nghi p). - i v i các nhà cao t ng rác th i ư c thu gom t h th ng các b ch a rác c a t ng ơn nguyên, ư c v n chuy n n khu x lý rác th i c a thành ph .
  6. - i v i các khu nhà th p t ng, rác th i sinh ho t ư c thu gom vào nh ng gi quy nh. i v i các khu v c công c ng, rác th i ư c thu gom vào các b ch a ho c nh ng i m thu gom rác t p trung. d. Quy ho ch c p nư c: - Ngu n c p nư c cho khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO ư c l y t tr m bơm hi n có (công su t Q=400m3/ng ) ư c nâng công su t lên Q= 2000m3/ng áp ng nhu c u s d ng nư c c a khu v c. - M ng lư i ư ng ng truy n d n b trí theo m ng vòng v i ư ng kính F=250-100. Các ng phân ph i b trí d c theo tr c ư ng n i b có ư ng kính F=80-50-32 c p nư c n t ng ô t. - Các nhà cao t ng (5 t ng) ư c c p nư c thông qua h th ng b ch a, tr m bơm tăng áp c c b . Các khu nhà th p t ng ư c c p nư c tr c ti p t m ng lư i ư ng ng phân ph i. e. Quy ho ch c p i n: - Ngu n i n c p cho khu quy ho ch ư c l y t tuy n 22KV ( DK) t khu công nghi p Phú Th . - Xây d ng tuy n cáp ng m 22KV d c theo tr c ư ng nhánh trong khu và khu ph tr c p cho 7 tr m bi n áp 22/04KV công su t t 630KVA n 1600KVA. - Chi u sáng ư ng b ng èn cao áp thu ngân ho c halogel. Xây d ng tuy n cáp i n ng m d c theo các tuy n ư ng quy ho ch theo qui nh. i u 2: S Quy ho ch Ki n trúc căn c Quy ho ch chi ti t khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO t l 1/500 ã ư c duy t ch u trách nhi m xác nh n h sơ b n v thi t k kèm theo trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i U ban nhân dân huy n Gia Lâm và ch âu tư t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan, nhân dân bi t và th c hi n; Hư ng d n T ng Công ty Thương m i Hà N i t ch c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i khu quy ho ch trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo qui nh c a pháp lu t. Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính; Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm, Ch t ch U ban nhân dân các xã: L Chi, Kim Sơn, ; T ng Giám c Công ty thương m i Hà N i, th
  7. trư ng các cơ quan, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Nguy n Qu c Tri u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản