Quyết định số 780-TTg lập Uỷ ban quốc gia tìm kiếm-cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 780-TTg lập Uỷ ban quốc gia tìm kiếm-cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 780-TTg lập Uỷ ban quốc gia tìm kiếm-cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 780-TTg lập Uỷ ban quốc gia tìm kiếm-cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 780-TTg Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 1996 QUY T NNH V VI C THÀNH L P U BAN QU C GIA TÌM KI M - C U N N TRÊN KHÔNG VÀ TRÊN BI N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990, Lu t Hàng không Dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không Dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; vi c tìm ki m - c u n n ngư i và phương ti n, (t u bay, t u, thuy n, thi t b D u khí) b lâm n n trên không, trên bi n ư c k p th i, có hi u qu . QUY T NNH: i u 1. Thành l p U ban qu c gia tìm ki m - c u n n trên không và trên bi n, g i t t là U ban Qu c gia tìm ki m - c u n n. U ban qu c gia tìm ki m - c u n n có con d u hình qu c huy, có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. Kinh phí ho t ng c a U ban qu c gia và các t ch c chuyên ngành tìm ki m - c u n n do ngân sách Nhà nư c c p và t các ngu n thu khác. Thư ng tr c U ban qu c gia tìm ki m - c u n n t t i B Qu c phòng, có m t s cán b chuyên môn giúp vi c cho U ban, do U ban ch nh. Các thành viên U ban Qu c gia ho t ng theo ch kiêm nhi m. i u 2. U ban qu c gia tìm ki m - c u n n có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Ch u trách nhi m ch o, t ch c th c hi n vi c tìm ki m - c u n n ngư i và phương ti n (t u bay, t u, thuy n, thi t b D u khí) b lâm n n trên không, trên bi n và vùng trách nhi m ti p giáp gi a Vi t Nam v i các nư c. 2. ư c quy n i u ng và t ch c ph i h p các l c lư ng, các lo i phương ti n c a các B , ngành, a phương và các t ch c tìm ki m - c u n n k p th i. Ph i h p v i các nư c có vùng trách nhi m ti p giáp tr giúp tìm ki m - c u n n i v i ngư i và phương ti n c a ta và c a nư c ngoài b lâm n n. 3. Quy nh c th h th ng t ch c tìm ki m - c u n n chuyên ngành (Hàng không, Hàng h i, Thu s n, D u khí) theo i u 4 Quy t nh nà.
  2. D ki n các tình hu ng tai n n trên không, trên bi n có th x y ra quy nh vi c i u ng l c lư ng, phương ti n, t ch c ph i h p tìm ki m - c u n n, b o m th i gian nhanh nh t, có hi u qu cao. Ch o vi c t ch c di n t p hàng năm v tìm ki m - c u n n. 4. Ch o vi c i u tra, k t lu n nh ng v tai n n trên không và trên bi n do Th tư ng Chính ph giao, và ki n ngh Th tư ng Chính ph , các cơ quan nhà nư c có liên quan nh ng v n c n thi t nh m ngăn ng a, h n ch n m c th p nh t tai n n x y ra, bi n pháp gi i quy t h u qu các v tai n n theo pháp lu t và các quy nh hi n hành. 5. Theo dõi, ki m tra và ôn c các B , ngành, a phương th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a U ban trong vi c tìm ki m - c u n n và gi i quy t h u qu các tai n n. 6. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t v cơ ch tài chính cho ho t ng thư ng xuyên và kinh phí u tư phương ti n cho công tác tìm ki m - c u n n 7. Ki n ngh v i Th tư ng Chính ph khen thư ng k p th i nh ng t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c tìm ki m - c u n n và xu t vi c x lý i v i nh ng t ch c, cá nhân không ch p hành nghiêm túc nhi m v tìm ki m - c u n n, gây h u qu nghiêm tr ng. 8. Thi t l p quan h h p tác v i các nư c và các t ch c qu c t v tìm ki m - c u n n. i u 3. Các thành viên U ban qu c gia tìm ki m - c u n n g m có: - Phó Th tư ng Chính ph , ch t ch, - 1 Th trư ng B Qu c phòng, Phó Ch t ch Thư ng tr c, - 1 Th trư ng B Giao thông v n t i, Phó Ch t ch, - 1 Th trư ng B Thu s n, Phó Ch t ch, - C c trư ng C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam, Phó Ch t ch, - C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, U viên, - T ng Giám c T ng công ty D u khí Vi t Nam, U viên, - Tư l nh không quân, U viên, - Tư l nh H i quân, U viên. i u 4. Các cơ quan thư ng tr c chuyên ngành c a U ban Qu c gia tìm ki m - c u n n g m: - C c Hàng không dân d ng Vi t Nam là cơ quan thư ng tr c tìm ki m - c u n n v Hàng không, và có các Trung tâm ph i h p tìm ki m - c u n n t ng khu v c.
  3. - C c Hàng h i Vi t Nam là cơ quan thư ng tr c tìm ki m - c u n n v Hàng h i, và có các Trung tâm ph i h p tìm ki m - c u n n t ng khu v c. - T ng công ty D u khí Vi t Nam là cơ quan thư ng tr c tìm ki m - c u n n v ho t ng d u khí trên bi n - B Thu s n là cơ quan thư ng tr c tìm ki m - c u n n ngư i, t u, thuy n ho t ng thu s n trên bi n, và có các trung tâm ph i h p tìm ki m - c u n n t ng khu v c. i u 5. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ch t ch U ban Qu c gia tìm ki m - c u n n, các thành viên U ban nói t i i u 3 trên ây, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản