Quyết định số 786/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 786/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 786/QĐ-BKHCN về phê duyệt bổ sung 02 đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KC.04/06-10 và KC.10/06-10 giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2009 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 786/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 786/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG 02 ĐỀ TÀI THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC KC.04/06-10 VÀ KC.10/06-10 GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ; Căn cứ Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Qui chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010” và Quyết định số 23/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung một số điều của “Qui chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010”; Căn cứ Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Qui định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010”; Căn cứ các Quyết định số: 2022/QĐ-BKCN; 2028/QĐ-BKCN ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.04/06-10 và KC.10/06-10; Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2009 thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010; Theo đề nghị của các Ông Chủ nhiệm Chương trình KC.04/06-10 và KC.10/06-10, Giám đốc Văn phòng các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt bổ sung 02 đề tài thuộc các Chương trình: KC.04/06-10 và KC.10/06- 10 để tuyển chọn trong kế hoạch năm 2009 (các phụ lục kèm theo).
  2. Thời gian thực hiện các đề tài trong Danh mục không quá 24 tháng. Điều 2. Giao cho các Ông chủ nhiệm Chương trình KC.04/06-10 và KC.10/06-10 phối hợp với Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước , Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính tổ chức Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước để đánh giá hồ sơ các đề tài theo qui định hiện hành để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tuyển chọn. Điều 3. Các Ông Chủ nhiệm các Chương trình: KC.04/06-10 và KC.10/06-10, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu VT, VPCT. Trần Quốc Thắng
  3. PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009 Tên Chương trình: Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học Mã số KC.04/06-10 (Kèm theo Quyết định số 786 /QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) STT Tên Đề tài Định hướng mục tiêu Sản phẩm và y 1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ - Xây dựng được quy trình công nghệ - Bộ sưu tập các chủng vi sin vi sinh và hệ thống thiết bị tiết sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý hiệu quả cacbon, nitơ, photp kiệm năng lượng để xử lý nước nước thải sinh hoạt đô thị quy mô xử lý nước thải sinh hoạt đô thải sinh hoạt đô thị. pilot; - Quy trình công nghệ sản xu thải sinh hoạt đô thị quy mô - Xây dựng được hệ thống xử lý sinh học nước thải sinh hoạt đô thị tiết nhập ngoại; kiệm năng lượng vận hành. - Hệ thống xử lý sinh học nư 100m3/ ngày đêm với hệ thi nhất 30% năng lượng/m3 ; th bàn đô thị đạt tiêu chuẩn nướ Số lượng: 01 đề tài Lưu ý: Thời gian thực hiện của các nhiệm vụ không quá 24 tháng; Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là: 16 giờ 30, ngày 10 /6/2008; - Nơi nhận hồ sơ: Tại Văn phòng các chương trình (tầng 4, số 70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). PHỤ LỤC 2
  4. DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009 Tên Chương trình: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng, Mã số: KC.10/06-10 ( Kèm theo Quyết định số 786/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) STT Tên Đề tài Định hướng mục tiêu Sản phẩm và yê 1. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc - Xác định đặc điểm cấu trúc phân tử - Báo cáo về đặc điểm cấu trú phân tử vi rút Epsteinbar ở của các chủng vi rút Epsteinba (EBV) Việt Nam; Việt nam và quy trình sản xuất ở Việt nam; bộ sinh phẩm chẩn đoán. - Quy trình công nghệ sản xu - Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bộ sinh phẩm chẩn đoán EBV. - Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở c - 100 bộ sinh phẩm chẩn đoán tương đương Châu Âu, mỗi b - Bản báo cáo kết quả sử dụn Số lượng: 01 đề tài Lưu ý: Thời gian thực hiện của các nhiệm vụ không quá 24 tháng; Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là: 16 giờ 30, ngày 10/6/2008; - Nơi nhận hồ sơ: Tại Văn phòng các chương trình (tầng 4, số 70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).
Đồng bộ tài khoản