Quyết định số 793/2000/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 793/2000/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 793/2000/qđ-tchq', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 793/2000/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 793/2000/Q -TCHQ Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 793/2000/Q -TCHQ NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY NNH XÁC NH N TH C XU T I V I HÀNG HOÁ XU T KH U QUA C NG BI N Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/2/1990; Căn c Ngh nh s 16/1999/N -CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph quy nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan; Xét ngh c a C c trư ng C c giám sát, qu n lý v h i quan; QUY T NNH i u 1: Ban hành quy nh xác nh n th c xu t i v i hàng hoá xu t khNu qua c ng bi n. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b nh ng quy nh ban hành trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3: Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph , Hi u trư ng trư ng Cao ng H i quan, các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng Văn T o ( ã ký) QUY NNH XÁC NH N TH C XU T I V I HÀNG HÓA XU T KH U QUA C NG BI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 793/2000/Q -TCHQ ngày 25/12/2000). A- QUY NNH CHUNG 1. Sau khi làm xong th t c h i quan cho lô hàng xu t khNu, lãnh o ơn v H i quan làm th t c xu t khNu (dư i ây g i t t là H i quan làm th t c xu t) xác nh n vào m c "xác nh n ã làm th t c h i quan" trên t khai h i quan (ô 47 c a t khai HQ99- XNK hi n hành). Vi c xác nh n này là cơ s doanh nghi p gi i quy t các v n
  2. liên quan n lô hàng xu t khNu v i các cơ quan khác. Không th c hi n vi c xác nh n th c xu t vào ô 48 c a t khai h i quan HQ99-XNK quy nh trong quy trình nghi p v h i quan hi n hành i v i hàng hóa xu t khNu qua c ng bi n. Vi c xác nh n th c xu t ư c th c hi n trên B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U (M u TX1-Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh này). B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U do H i quan c ng l p theo t ng chuy n tàu xu t c nh. 2. Vi c xác nh n th c xu t vào t khai theo yêu c u c a doanh nghi p (n u có) do H i quan làm th t c xu t ho c H i quan c ng xu t (dư i ây g i t t là H i quan c ng) th c hi n trên cơ s xác nh n th c xu t c a H i quan c ng t i B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U. 3. Khi nh n ư c B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U do H i quan c ng g i v , H i quan làm th t c xu t ph i óng thành s lưu và nh p s li u vào máy tính theo dõi và tra c u gi i quy t các vi c sau này. Trong th i gian 5 ngày làm vi c, tính t ngày bàn giao lô hàng xu t khNu cho ch hàng v n chuy n, n u chưa nh n ư c PHI U CHUY N TI P/B NG T NG H P CÁC LÔ HÀNG XU T KH U CHUY N TI P (M u TX3 - Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy t nh này); ho c khi nh n ư c B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U mà không có lô hàng ã chuy n ra c ng, thì H i quan làm th t c xu t ph i liên h ngay v i H i quan c ng xu t ho c H i quan CFS xác minh làm rõ, ng th i báo cáo v i C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph xin ch o ti p. 4. Khi gi i quy t các v n v thu (hoàn thu , quy t nh không thu thu ) và các v n khác liên quan n hàng hoá xu t khNu ã th c xu t qua c ng bi n, H i quan làm th t c xu t nh t thi t ph i căn c vào T khai và B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U do H i quan c ng l p và xác nh n. 5. N u vì lý do nào ó bu c ph i ưa t t c ho c m t ph n lô hàng tr l i n i a thì ch hàng có trách nhi m ph i thông báo cho h i quan c ng và H i quan làm th t c xu t làm th t c ưa hàng tr l i n i a. Tuy t i không ư c t ý ưa hàng tr l i n i a khi chưa có s ng ý c a H i quan làm th t c xu t khNu lô hàng. B- QUY NNH C TH I/ TRÁCH NHI M C A H I QUAN LÀM TH T C XU T KH U LÔ HÀNG: 1. Trư ng h p lô hàng do H i quan c ng làm th t c: 1.1. Làm th t c cho lô hàng xu t khNu như quy nh hi n hành; xác nh n, ký ghi rõ h tên, óng d u vào m c "xác nh n ã làm th t c h i quan" trên t khao h i quan (ô 47 T khai H i quan 99 - XNK hi n hành). 1.2 Sau khi làm xong th t c xu t khNu lô hàng, tr ngay ch hàng 01 t khai xu t khNu và các ch ng t theo quy nh ph i tr l i ch hàng. 1.3 Luân chuy n, phúc t p, lưu tr h sơ theo quy nh.
  3. 2. Trư ng h p xu t khNu chuy n ti p ( ưa th ng ra c ng xu t ho c chuy n n kho CFS): 2.1. Hoàn thành các th t c như trư ng h p lô hàng làm th t c t i c ng xu t quy nh t i i m 1 trên ây. 2.2 Làm th t c chuy n ti p lô hàng xu t khNu theo quy nh v th t c h i quan i v i hàng xu t khNu chuy n ti p. 2.3. L p b h sơ g i H i quan c ng ho c H i quan CFS, bao g m: - 01 T khai h i quan; - 02 PHI U CHUY N TI P hàng xu t khNu. T khãi h i quan và 01 PHI U CHUY N TI P ư c niêm phong, giao ch hàng ho c i di n h p pháp c a ch hàng (dư i ây g i t t là ch hàng) ho c cán b h i quan áp t i (n u có) chuy n t i giao cho H i quan c ng ho c h i quan CFS, 01 PHI U CHUY N TI P không niêm phong làm ch ng t v n chuy n lô hàng trên ư ng i. 2.4 Vào s giao nh n h sơ, yêu c u ch hàng ký nh n. 2.5 Theo dõi, ti p nh n phi u chuy n ti p b ng t ng h p các lô hàng xu t khNu chuy n ti p, B ng xác nh n hàng th c xu t khNu do H i quan c ng ho c H i quan CFS chuy n n. II/ TRÁCH NHI M H I QUAN CFS: 1. Ti p nh n h sơ và hàng hoá ã làm th t c h i quan do H i quan làm th t c xu t chuy n n. 2. Ki m tra i chi u tình tr ng bên ngoài lô hàng v i h sơ chuy n ti p: 2.1 Trư ng hơp lô hàng phù h p v i h sơ: - Xác nh n vào 02 PHI U CHUY N TI P; - G i tr H i quan làm th t c xu t 01 PHI U CHUY N TI P, lưu 01 b n. 2.2. Trư ng h p hàng hoá bàn giao có s sai khác so v i các ch ng t kèm theo thì l p biên b n và gi i quy t theo quy nh hi n hành. 3. Làm th t c chuy n hàng ra c ng xu t theo quy nh. 4. L p b h sơ hàng chuy n ti p, g i H i quan c ng bao g m: - T khai H i quan c a các lô hàng xu t khNu;
  4. - 02 B NG T NG H P HÀNG CHUY N TI P (m u TX2- ph Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy t nh này). T khai h i quan và 01 B NG T NG H P HÀNG CHUY N TI P ư c niêm phong, giao i di n c a t ch c v n t i ho c cán b h i quan áp t i (n u có) chuy n t i giao cho H i quan c ng, 01 B NG T NG H P HÀNG CHUY N TI P không niêm phong làm ch ng t v n chuy n hàng hoá trên ư ng i. 5. Vào s theo dõi vi c giao hàng xu t khNu t kho CFS cho H i quan c ng. 6. Theo dõi, ti p nh n B NG T NG H P HÀNG CHUY N TI P, B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U do H i quan c ng chuy n n. III/ TRÁCH NHI M C A H I QUAN C NG I V I HÀNG XU T KH U CHUY N TI P: 1. Ti p nh n hàng hoá xu t khNu ã làm th t c H i quan và b h sơ chuy n ti p kèm theo do H i quan làm th t c xu t ho c H i quan CFS chuy n n. 2. Ki m tra i chi u tình tr ng bên ngoài lô hàng v i h sơ chuy n ti p: 2.1 Trư ng h p lô hàng phù h p v i h sơ: - N u lô hàng do H i quan CFS chuy n n: Xác nh n vào 02 B NG T NG H P HÀNG CHUY N TI P. Tr ngay 01 B ng t ng h p hàng chuy n ti p cho H i quan CFS qua i di n c a t ch c v n t i ho c cán b h i quan áp t i. ng th i fax ngay cho H i quan CFS 01 b n k p th i theo dõi. - N u lô hàng do H i quan làm th t c chuy n n: Xác nh n vào 02 PHI U CHUY N TI P. Tr ngay cho ơn v H i quan làm th t c 01 PHI U CHUY N TI P qua ch hàng ho c cán b h i quan áp t i. Cu i m i ngày l p 1 B NG T NG H P CÁC LÔ HÀNG XU T KH U CHUY N TI P ã ti p nh n trong ngày và fax cho H i quan các t nh, thành ph làm th t c k p th i theo dõi. 2.2 Trư ng h p hàng hoá bàn giao có s sai khác so v i các ch ng t kèm theo thì l p biên b n và gi i quy t theo quy nh hi n hành. 3. Theo dõi và giám sát lô hàng cho t i khi lô hàng th c xu t. 4. Trong th i gian 5 ngày làm vi c k t khi hàng ã th c xu t, H i quan c ng ph i l p B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U và g i b ng ư ng chuy n phát nhanh cho H i quan CFS và H i quan làm th t c xu t (bao g m c ơn v H i quan làm th t c cho các lô hàng xu t khNu qua kho CFS) m i nơi 01 B ng. 5. Lưu h sơ t i H i quan c ng: - 01 T khai h i quan. - 01 B NG T NG H P HÀNG CHUY N TI P (n u lô hàng do H i quan CFS chuy n n).
  5. - 01 PHI U CHUY N TI P (n u lô hàng do H i quan làm th t c xu t chuy n n). - 01 B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U. IV/ X LÝ TRƯ NG H P HÀNG Ã LÀM TH T C H I QUAN NHƯNG KHÔNG XU T: 1. Trư ng h p hàng ã x p lên tàu ho c ã h bãi giao cho H i quan c ng giám sát ch xu t, vì lý do nào ó không xu t ư c, ph i ưa tr l i n i a: - H i quan c ng yêu c u: i lý hãng tàu/ i lý giao nh n thông báo ngay cho ch hàng liên h v i H i quan làm th t c xu t làm th t c ưa hàng tr l i n i a. - H i quan nơi làm th t c xu t căn c vào h sơ lưu, các ch ng t ch hàng xu t trình ph i h p v i H i quan c ng, làm th t c cho lô hàng quay l i n i a. 2. Trư ng h p hàng ã làm xong th t c xu t khNu, ã giao ch hàng v n chuy n ra c ng xu t ho c t i kho CFS nhưng chưa bàn giao hành cho H i quan c ng, không xu t khNu n a; Ch hàng ph i có trách nhi m thông báo ngay cho H i quan làm th t c xu t gi i quy t theo quy nh. Ch hàng ph i hoàn toàn ch u các h u qu pháp lý x y ra n u không thông báo vi c trên cho H i quan. H i quan làm th t c xu t có trách nhi m theo dõi lô hàng. N u trong kho ng th i gian quy nh không nh n ư c thông tin t H i quan c ng ho c t ch hàng thì ph i ti n hành các bi n pháp truy tìm và x lý vi ph m i v i ch hàng và các t ch c, cá nhân có liên quan. 3. X lý trư ng h p vì lý do nào ó mà lô hàng không xu t khNu ho c chưa xu t khNu h t. 3.1. Các trư ng h p hàng ã làm xong th t c h i quan nhưng không th c xu t nêu i m 1, i m 2 trên ây, H i quan làm th t c xu t khNu lô hàng có trách nhi m thu h i t khai c a ch hàng, làm th t c hu t khai c a lô hàng theo quy nh hi n hành và thông báo (m u TX4 - Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy t nh này) ngay cho: B Tài chính (T ng c c Thu và V Ngân sách Nhà nư c), B Thương m i (V Xu t nh p khNu), Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (Ban Pháp ch ) và T ng c c H i quan (C c Giám sát qu n lý) v nh ng lô hàng không xu t khNu ư c (nêu rõ tên công ty; s , ký hi u c a t khai xu t khNu; nơi làm th t c...) x lý các v n liên quan n lô hàng. 3.2 N u ph n hàng còn l i không xu t n a; H i quan c ng l p biên b n ghi nh n s hàng còn l i không xu t khNu, ng th i ph n ánh vào B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U. Các bư c ti p theo th c hi n như quy nh t i i m 1, ph n IV Quy nh này. H i quan làm th t c xu t khNu lô hàng cùng ch hàng i u ch nh l i t khai và thông báo cho các cơ quan liên quan nêu t i i m 3.1 trên ây. 3.3. Ph n hàng còn l i s xu t chuy n t u sau: H i quan c ng xác nh n s lư ng th c xu t vào B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U và ghi rõ vào m c "Ghi chú" c a B ng lư ng hàng còn l i chưa xu t. Lư ng hàng này sau khi xu t khNu ph i ư c ph n ánh vào B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U c a chuy n tàu sau.
  6. M U TX1-PH L C 1 C c H i quan ........... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H i quan: ................. ........., ngày....tháng...năm.... S : ...../ B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U Kính g i: C c H i quan t nh, thành ph ...................... Căn c k t qu giám sát x p hàng lên tàu và B n lư c khai hàng hóa s ........... ngày...........c a tàu (tên, s li u, qu c t ch) ................... Xác nh n các lô hàng thu c các t khai sau ây ã xu t khNu ngày.................................................................... STT T khai HQ Tên doanh HQ làm S niêm S niêm Ghi nghi p th t c phong hãng phong HQ chú tàu S , ký Ngày hi u 1 2 3 4 5 6 7 8 Ngư i l p b ng Lãnh o H i quan c a khNu (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) _______________________________ 1- B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U này ư c H i quan c ng xu t g i cho H i quan t ng t nh, thành ph làm th t c cho các lô hàng xu t khNu trên chuy n tàu. Trư ng h p nơi nh n B ng này có s lư ng lô hàng không nhi u thì H i quan c ng xu t có th trích B ng này g i cho H i quan làm th t c. B n trích cũng dùng m u này, cùng s , ngày, tháng, năm v i B ng ang lưu t i H i quan c ng xu t. N u trích thì ph i ghi chú là B n trích. 2- C t (6): N u hãng tàu chưa niêm phong thì ghi s hi u Cont. M U TX2-PH L C 2 C c H i quan ............. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
  7. H i quan............... S : ......../ B NG T NG H P HÀNG CHUY N TI P Kính g i: H i quan c a kh u..................................... H i quan CFS........................... chuy n t i H i quan c a khNu thu c C c H i quan: ........................... các lô hàng xu t khNu theo b ng chi ti t dư i ây xu t khNu qua c ng:.............................................................. STT T khai HQ Tên doanh HQ S niêm S niêm Ghi nghi p làm phong phong HQ chú th t c hãng tàu S , ký hi u Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 Các lô hàng xu t khNu này u ư c niêm phong, do Ông/bà:......... (9) ..................... Gi y CMND s ............ngày.............do công an ................ c p, là i di n c a công ty.............(10).........có trách nhi m v n chuy n và b o qu n nguyên tr ng container hàng hóa trong quá trình v n chuy n t i bàn giao cho H i quan c a khNu................ H tên cán b H i quan áp t i (n u có):........................................... Bàn giao lô hàng và h sơ cho i di n t ch c v n t i h i.... gi ... tháng..... 200..... H i quan CFS i di n v n t i H i quan c a khNu xu t (Ký, óng d u) Ti p nh n h i...gi ngày...... (Ký, óng d u) ___________________________ 1. B ng t ng h p này do H i quan CFS l p thành 02 b n g i H i quan c a khNu xu t, là ch ng t giao nh n container hàng gi a H i quan CFS, cơ quan v n t i và H i quan c a khNu xu t. Cán b ti p nh n c a H i quan c a khNu xu t th y hàng hóa bàn giao không úng như b ng trên thì l p biên b n ghi nh n s sai khác theo quy nh làm cơ s gi i quy t ti p. 2. C t (6): N u hãng t u chưa niêm phong thì ghi s hi u Container.
  8. M U TX3-PH L C 3 C c H i quan ........ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H i quan: .............. ........., ngày....tháng...năm.... S : ...../ B NG T NG H P CÁC LÔ HÀNG XU T KH U CHUY N TI P Ti p nh n ngày............................................ Kính g i: C c H i quan t nh, thành ph ......................... Ngày .................... H i quan c ng........................... ã ti p nh n các lô hàng xu t khNu ư c chuy n ti p t Quý C c n như sau: STT T khai HQ Tên doanh HQ làm S niêm phong S niêm Ghi nghi p th t c hãng tàu phong chú HQ S , ký Ngày hi u 1 2 3 4 5 6 7 8 Lãnh o H i quan c a khNu xu t (Ký, óng d u). ____________________________ C t (6): N u hãng t u chưa niêm phong thì ghi s hi u Container M U TX4 - PH L C 4 C c H i quan ................ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H i quan: ...................... ........., ngày....tháng...... năm.... S : ...../ THÔNG BÁO Kính g i: - B Tài chính (V NSNN) - B Thương m i (V XNK)
  9. - Phòng TM & CMVN (ban pháp ch ) - TCHQ (C c GSQL) H i quan c ng.......................... xin thông báo Quý cơ quan bi t x lý các v n lô hàng thu c t khai xu t khNu s : ..............ngày......tháng.........năm c a công ty:............... m t i H i quan......... ã không xu t khNu......... (1)........ x lý các v n liên quan: - M t hàng không xu t khNu: - S lư ng hàng không xu t khNu: - Tr giá hàng không xu t khNu: Nơi nh n: H i quan.................. - Như trên (Ký, ghi rõ h tên, óng d u) - Lưu _________ Ghi chú: (1) - G ch chéo "/" N u không xu t khNu toàn b lô hàng. - Ghi "m t ph n" n u không xu t khNu m t ph n c a lô hàng.
Đồng bộ tài khoản