intTypePromotion=3

Quyết định số 8051/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Dao Quoc Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
19
lượt xem
2
download

Quyết định số 8051/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 8051/QĐ­-UBND ban hành giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 8051/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 8051/QĐ­UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ CHO THUÊ CÔNG TRÌNH NGẦM HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ SỬ  DỤNG CHUNG (TUY NEN, HÀO, CỐNG BỂ KỸ THUẬT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ  NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012; Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ­CP ngày 16/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng  chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT­BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế  độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Căn cứ Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT­BTC­BXD­BTTTT ngày 30/12/2013 của liên Bộ Tài  chính ­ Bộ Xây dựng ­ Bộ Thông tin Truyền thông về việc hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm  soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT­BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định  chi phí bảo trì công trình xây dựng; Xét đề nghị tại các Tờ trình: Số 933/TTr­LN:TTTT­TC­XD ngày 19/5/2017 về việc phê duyệt giá  cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn thành phố Hà Nội;  số 5449/TTr­LS:TC­TTTT­XD ngày 31/8/2017 của Liên Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông,   Xây dựng về việc rà soát đơn giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng  chung theo Thông báo số 889/TB­UB ngày 02/8/2017 của UBND Thành phố, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen,  hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội. (có Bảng giá kèm theo) Các đối tượng ưu tiên theo quy định của pháp luật khi sử dụng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật  đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) không thực hiện theo quyết định này.
  2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan cập nhật các quy  định có liên quan của Nhà nước và Thành phố đề xuất điều chỉnh giá cho thuê trình UBND  Thành phố xem xét, quyết định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 4252/QĐ­UBND ngày  12/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá cho thuê (tạm thời) công trình  ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành  phố Hà Nội. Các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng, thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung  (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) của Thành phố từ ngày 01/01/2017 được áp dụng theo mức giá  tại Điều 1 nêu trên. Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền  thông; Tài chính; Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này./.   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH ­ Như điều 3; ­ Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo); PHÓ CHỦ TỊCH ­ Các đ/c PCT UBND Thành phố; ­ UBND các quận, huyện, thị xã; ­ Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, ­ Trung tâm Tin học ­ Công báo; ­ CVP, PCVP T.V.Dũng, KT, TKBT; ­ Lưu: VT, KT g. Nguyễn Doãn Toản   GIÁ CHO THUÊ CÔNG TRÌNH NGẦM HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ SỬ DỤNG  CHUNG (TUY NEN, HÀO, CỐNG BỂ KỸ THUẬT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ  NỘI (Kèm theo Quyết định số 8051/QĐ­UBND ngày 20/11/2017 của UBND thành phố) Đơn vị tính: đồng/m.dài/năm Đơn giá phần Đơn giá phần hào,  TT Nội dung ống, bể tuy nen kỹ thuật I Phần cáp thông tin     1 Cáp thông tin đường kính D > 45mm 79.258 94.820 2 Cáp thông tin đường kính 40mm 
  3. 6 Cáp thông tin đường kính 20mm 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản