Quyết định số 81/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 81/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện và trạm y tế phường – xã, thị trấn do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 81/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH V CH PH C P I V I CÁN B , CÔNG CH C I Y T D PHÒNG TUY N QU N – HUY N VÀ TR M Y T PHƯ NG – XÃ, THN TR N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân khóa VII v nhi m v kinh t – xã h i năm 2005 ; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 3073/TC-QHPX ngày 05 tháng 5 năm 2005 v th c hi n ch ph c p i v i cán b , công ch c i Y t d phòng qu n – huy n và Tr m Y t phư ng – xã, th tr n ; QUY T NNH Đi u 1. Cho phép th c hi n ch ph c p cho cán b , công ch c i y t d phòng tuy n qu n – huy n và tr m y t phư ng – xã, th tr n như sau : 1. Ph c p cho cán b , nhân viên i y t d phòng tuy n qu n – huy n 220.000 ng/ ngư i/tháng. 2. Ph c p cho bác s và cán b i h c công tác t i tr m y t xã - th tr n 400.000 ng/ngư i/tháng ; t i phư ng 200.000 ng/ngư i/tháng. 3. Ph c p cho cán b , nhân viên khác công tác t i tr m y t xã 200.000 ng/ngư i/tháng ; t i phư ng 100.000 ng/ngư i/tháng. i u 2. Ch ph c p nêu t i i u 1 c a Quy t nh này ư c áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2005. i u 3. Giao S Tài chính ch trì ph i h p v i S Y t hư ng d n th c hi n Quy t nh này và phân b kinh phí cho các Trung tâm Y t qu n – huy n tri n khai th c hi n. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph ,
  2. Giám c S Y t , Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n, Giám c Trung tâm Y t các qu n – huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 - B Tài chính KT. CH TNCH -B Yt PHÓ CH TNCH -B N iv - B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP - Các Ban H NDTP – Các oàn th TP - Văn phòng Thành y, Ban TCTU Nguy n Thành Tài - S Tư pháp - VP H -UB : các PVP - T TM, VX, TH - Lưu (TM/P)
Đồng bộ tài khoản