Quyết định số 819/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 819/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 819/QĐ-BXD về xếp hạng bệnh viện xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 819/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 819/Q -BXD Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C X P H NG B NH VI N XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B Y t hư ng d n x p h ng các ơn v s nghi p y t ; Theo ngh c a Giám c B nh vi n Xây d ng t i T trình s 200/BVXD-TCCB ngày 30/6/2009 và ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch Tài chính QUY T NNH i u 1. X p B nh vi n H ng I (M t) i v i B nh vi n Xây d ng k t ngày 15 tháng 8 năm 2009. i u 2. Căn c vào các tiêu chuNn c a B nh vi n h ng I, Giám c B nh vi n Xây d ng hoàn thi n ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a B nh vi n và các ơn v tr c thu c; l p k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , viên ch c, xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b khám ch a b nh c a B nh vi n không ng ng nâng cao hi u qu ph c v cán b , công nhân viên, lao ng trong Ngành và xã h i. i u 3. V trư ng V T ch c cán b ; V trư ng V K ho ch Tài chính, Chánh Văn phòng B và Giám c B nh vi n Xây d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; -B Yt - Lưu: VP, V TCCB, KHTC. Nguy n H ng Quân
Đồng bộ tài khoản