Quyết định số 82/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 82/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các ô đất nằm giữa Đường Lạc Long Quân và Đường Vành đai 2 (Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9) phục vụ đấu giá quyền sử dụng đấttại Phường Phú Thượng và Phường Xuân La, Quận Tây Hồ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 82/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T T L 1/500 CÁC Ô T N M GI A Ư NG L C LONG QUÂN VÀ Ư NG VÀNH AI 2 (KHU D1, D3 VÀ KHU D5, D6, D7, D9) PH C V U GIÁ QUY N S D NG T T I PHƯ NG PHÚ THƯ NG VÀ PHƯ NG XUÂN LA, QU N TÂY H . U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý Quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 47/2001/Q -UB ngày 29/6/2001 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Qu n Tây H (ph n Quy ho ch S d ng t và Giao thông) t l 1/2000. Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 804/TTr- QHKT ngày 27/4/2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch Chi ti t t l 1/500 các ô t n m gi a ư ng Vành ai 2 và ư ng L c Long Quân (Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9) ph c v u giá quy n s d ng t t i Phư ng Phú Thư ng và Phư ng Xuân La, Qu n Tây H do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p năm 2003, làm cơ s l p d án u tư xây d ng h t ng k thu t v i các n i dung chính như sau: 1. V trí: Các ô t n m gi a ư ng L c Long Quân và ư ng Vành ai 2 t i Phư ng Phú Thư ng và Phư ng Xuân La, Qu n Tây H , Hà N i. 2. Ph m vi: Khu t nghiên c u bao g m hai khu: Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9 - Khu D1, D3:
  2. + Phía B c giáp khu các cơ quan Qu n Tây H . + Phía Tây và Nam giáp Khu ô th Nam Thăng Long. + Phía ông giáp ư ng L c Long Quân và dân cư Phư ng Nh t Tân. - Khu D5, D6, D7, D9: + Phía Tây và B c giáp Khu ô th Nam Thăng Long. + Phía ông giáp ư ng L c Long Quân và dân cư Phư ng Nh t Tân. + Phía Nam giáp UBND Qu n Tây H . 3. Quy mô: - T ng di n tích t nghiên c u : 273 630 m2 (27,36 ha). - Quy mô dân s (quy ho ch) là : 2 560 ngư i. 4. M c tiêu: + Xây d ng m t khu ng b v i h th ng h t ng k thu t, áp ng nhu c u c a ngư i dân. T o i u ki n và môi trư ng s ng n nh, phù h p v i quy ho ch c a Thành ph . + Khai thác h p lý qu t. Huy ng nhi u ngu n v n cùng tham gia u tư xây d ng. + T o ngu n v n t u giá quy n s d ng t u tư cho các d án khác và t o i u ki n cho vi c chuy n i ngành ngh cho nhân dân a phương khi Nhà nư c thu h i t xây d ng. 5. N i dung quy ho ch chi ti t: 5.1. Quy ho ch Ki n trúc: a. Quy ho ch s d ng t: * Công trình công c ng Thành ph : N m trong ph m vi d án ư c b trí t i góc giao c t gi a ư ng L c Long Quân và ư ng Nguy n Hoàng Tôn (trong khu t D9) là công trình mang tính văn hoá t ng h p. Công trình công c ng (trong khu t D7) là công trình y t . T ng cao công trình t 4 - 9 t ng. * t công trình H n h p: Xây d ng các công trình v i ch c năng: Văn phòng, trung tâm thương m i, khách s n, nhà trung và cao c p; s d ng t ng h m ho c t ng 1 cho nhu c u xe và h th ng k thu t. T l di n tích sàn nhà chi m kho ng 30% t ng di n tích sàn. Lo i t này g m 2 ô n m trong Khu D1 và Khu D6 (có ký hi u HH1 và HH2, phù h p v i Quy ho ch Chi
  3. ti t Qu n Tây H t l 1/2000). ây là c m công trình cao t ng, t o i m nh n cho khu v c, b trí d c theo ư ng Vành ai 2, có t ng cao công trình t 9-27 t ng; h s s d ng t 2,8 l n. Trong thành ph n t h n h p c a Khu D6 (HH2) có b trí xen k nhà d ng chung cư 4-5 t ng. * t xây d ng nhà bi t th cao c p: Bao g m các khu: D3, D5, m t ph n Khu D6 và D9. Các ô t bi t th ư c b trí thành t ng c m c l p, v i trung tâm là khu cây xanh, ư ng d o, k t h p làm i m , quay xe và ch vui chơi cho thi u nhi. M i lô t bi t th có di n tích t 200 n 400m2 (chi u dài ô t t 15-18m), m t xây d ng kho ng 30-32%, t ng cao t 2-3 t ng. Ch gi i xây d ng trong khu bi t th cao c p cách ch gi i ư ng t i thi u là 3m. * t nhà th p t ng: N m trong khu D9 (bao g m c khu nhà hi n có c a Công ty INTIMEX). * t các cơ quan thu c Qu n Tây H : Bao g m: Ban Ch huy Quân s Qu n Tây H , Trung tâm Y t Qu n Tây H , Nhà i u hành S n xu t i n l c Tây H , Công an Qu n Tây H , Nhà văn hoá Trung tâm Qu n Tây H . Các cơ quan, ơn v nói trên s ư c th c hi n theo theo các d án riêng ư c duy t. * t ga ư ng s t ô th : V trí ga ư ng s t ô th ư c xác nh phù h p v i Quy ho ch Chi ti t Qu n Tây H , n m trong ph n t phía Tây Khu D3. B NG T NG H P CH TIÊU S D NG T Di n Ch T l H ng m c tích tiêu Ghi chú 2 2 (m ) (%) (m /ng) T ng di n tích t 273.630 100 - t ư ng TPvà phân khu 55.558 20,3 v c - t ư ng nhánh 23.150 8,5 - t ga ư ng s t ô th 5.080 1,9 BCH Quân s , Trung tâm Y t , Công an, - t th c hi n theo d án 28.080 10,3 Nhà VH và Nhà SX riêng i u hành i n l c Tây H - t công trình công c ng 11.830 4,2 Trong Khu D7 và D9 TP - t công trình h n h p 52.377 19,1 20,5 Khu D1 và D6 Nhà Công ty - t nhà th p t ng 4.646 1,7 1,8 INTIMEX và trong Khu D9 và D6
  4. - t nhà bi t th 92.909 34,0 36,3 Khu D3, D5, D6, D9 t bãi xe trong t xây d ng công trình có di n tích kho ng 9.007 m2. T NG H P CÁC CH TIÊU KINH T K THU T TRONG KHU V C D ÁN Công trình h n h p Nhà bi t th T ng H ng m c Ch tiêu T l Ch tiêu T l Ch tiêu T l Di n tích t 52.377 m2 36,1% 92.909 m2 63,9% 145.286 m2 100% Di n tích xây 18.190 m2 47,5% 20.070 m2 52,5% 38.260 m2 100% d ng Di n tích sàn 148.590 m2 71,2% 60.210 m2 28,8% 208.800 m2 100% M t xây d ng 34,7 % 21,6 % 26,3 % H s s d ng t 2,8 l n 0,6 l n 1,4 l n T ng cao bình 8,2 t ng 3 t ng 5,5 t ng quân 1.640 S ngư i t ư c 920 ngư i 2.560 ngư i ngư i S li u trong các B ng t ng h p Ch tiêu s d ng t và Kinh t k thu t nêu trên phù h p v i s li u Quy ho ch T ng m t b ng các khu t D1, D3, D5, D6, D7, D9 thu c Phư ng Phú Thư ng và Phư ng Xuân La, Qu n Tây H ã ư c UBND Thành ph phê duy t t i Quy t nh s 4529/Q -UB ngày 31/7/2003. b. B c c không gian ki n trúc quy ho ch và c nh quan: Các công trình ư c b trí trong ph m vi d án có t ng cao t 3 - 27 t ng. Các công trình cao t ng (t 9 - 27 t ng) ư c b trí trên các tr c ư ng l n và có i m nhìn p, các công trình th p t ng (t 3 - 5 t ng) ư c b trí th p d n v phía khu v c làng xóm hi n có, t o không gian hài hoà v i c nh quan khu v c. Trong m i c m công trình u ư c b trí an xen v i cây xanh, ư ng d o và bãi xe t o không gian sinh ng và óng góp m t ph n vào vi c m b o v sinh môi trư ng cũng như c i t o vi khí h u. - C m công trình h n h p trong khu D1 ư c b trí trên ư ng Vành ai 2, có chi u cao công trình t i a là 27 t ng, th p d n sang hai phía, t o i m nh n không gian nhìn ra H Tây. - Khu bi t th cao c p b trí gi a các khu nhà cao t ng (Khu D1 và d án Khu ô th Nam Thăng Long) và khu làng xóm hi n có, t o không gian m ra H Tây. Gi a các c m công trình ư c b trí cây xanh, sân vư n và bãi xe t o không gian sinh ng và hài hoà v i c nh quan khu v c. - Các công trình nhà chung cư cao t ng ư c b trí d c theo các tr c ư ng chính. Công trình h p kh i có hình th c hài hoà v không gian và c nh quan, t o i m nh n cho khu v c.
  5. - ư ng s t ô th i qua khu v c d án d ki n ch y trên cao, t ng 1 u c dùng làm nơi xe ho c i m xe buýt, k t h p làm i m trung chuy n phương ti n. Hình th c ki n trúc các công trình, khi thi t k c th s ư c nghiên c u hình th c p, hi n i, dân t c và hài hoà v i c nh quan khu v c, ng th i t o i m nh n không gian khu v c. 5.2. Quy ho ch m ng lư i các công trình h t ng k thu t a. Quy ho ch giao thông: * M ng ư ng: - Các tuy n ư ng c p t phân khu v c tr lên bao g m: + Tuy n ư ng Vành ai 2 n m phía Tây ô t, có m t c t ngang B = 64m. + Tuy n ư ng khu v c ( ư ng Nguy n Hoàng Tôn) có m t c t ngang B = 40m, n m phía Nam ô t. + Tuy n ư ng phân khu v c ( ư ng L c Long Quân) có m t c t ngang B = 30m. - M ng lư i ư ng nhánh: có m t c t ngang B = 13,5 ¸17,5 m bao g m lòng ư ng r ng 7,5 m (2 làn xe), v a hè r ng 3 ¸5m. Các tuy n ư ng n i b ư c tính trong ch tiêu t xây d ng công trình và ư c th c hi n theo T ng m t b ng 1/500 các Khu D1, D3, D5, D6, D7,D9 (n m gi a ư ng L c Long Quân và ư ng Vành ai 2) thu c Phư ng Phú Thư ng và Phư ng Xuân La, Qu n Tây H ã ư c UBND TP Hà N i phê duy t t i Quy t nh s 4529/Q - UB ngày 31/7/2003. * Bãi xe : Theo tính toán nhu c u bãi xe công c ng cho khu t này ư c xác nh trên nguyên t c m b o ch xe cho nhu c u b n thân c a khu t nói chung và cho t ng lo i công trình như công c ng, nhà chung cư, nhà bi t th và nhu c u công c ng t nơi khác n v i th i gian ng n (£ 6 ti ng). * Giao thông công c ng: + ư ng s t ô th : Theo quy ho ch d ki n b trí tuy n ư ng s t ô th trên ư ng Vành ai 2. + Xe buýt: B trí các tuy n xe buýt ho t ng trên các tuy n ư ng t c p phân khu v c tr lên, d c theo các tuy n ư ng này thi t k các i m xe buýt, kho ng cách gi a các i m này t 350m n 500m. M t s ch tiêu chính t ư c: - T ng di n tích t trong ph m vi quy ho ch: 273.630 m2 (100%) - t ư ng chính TP, ư ng khu v c và ư ng phân khu v c: 55.558 m2 (20,3%)
  6. - t ư ng nhánh (MCN 13,5-17,5M): 23.150 m2 (8,46%) - Bãi xe: 9.007 m2 (3,29%) - Ga ư ng s t ô th : 5.080 m2 (1,83%) b. San n n, thoát nư c mưa : * San n n : - i v i Khu D1, D3 cao kh ng ch n n th p nh t kho ng t 7,60m, n n ư c thi t k d c d n t ư ng L c Long Quân v phía Tây và Nam ô t v i d cn ni ³ 0,003; m b o yêu c u thoát nư c cho ô t xây d ng công trình. phía ông ô t, n n ư c san tho i b ng v i n n ư ng L c Long Quân hi n có. - i v i Khu D5, D6, D7, D9 cao kh ng ch n n th p nh t kho ng 7,40m. N n ư c thi t k d c d n t ư ng L c Long Quân và ư ng Nguy n Hoàng Tôn v phía Tây và phía B c ô t v i d c n n i ³ 0,003 m b o yêu c u thoát nư c cho ô t xây d ng công trình. phía ông và Nam ô t, n n ư c san tho i b ng v i n n ư ng L c Long Quân và ư ng Nguy n Hoàng Tôn hi n có. b.2. Thoát nư c mưa: - H th ng thoát nư c mưa ư c thi t k là h th ng tách riêng gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bNn. - H th ng c ng thoát nư c mưa thi t k ư c xây d ng b ng c ng bê tông c t thép ch u l c úc s n có ư ng kính t D600¸D2000. Trên h th ng thoát nư c có b trí các công trình k thu t như gi ng thu nư c mưa, gi ng ki m tra, mi ng x .... theo qui nh hi n hành. C ng ư c n i theo phương pháp n i nh. c. Quy ho ch C p nư c: * Ngu n nư c: - Ngu n nư c c p cho các Khu t D1, D3, D5, D6, D7, D9 l y t Nhà máy Nư c Cáo nh thông qua các tuy n ng c p nư c truy n d n t d c theo các tuy n ư ng quy ho ch. - i v i các Khu t D1, D3 l y ngu n t tuy n ng truy n d n D400mm xây d ng d c theo ư ng L c Long Quân. - i v i các Khu t D5, D6, D7, D9 l y ngu n t tuy n ng truy n d n D400mm xây d ng d c ư ng L c Long Quân và t tuy n ng truy n d n hi n có D600mm t d c theo ư ng Nguy n Hoàng Tôn. * M ng lư i ư ng ng: - M ng lư i c p nư c là m ng lư i c p nư c h n h p bao g m m ng vòng k t h p v i nhánh c t.
  7. - i v i các công trình th p t ng, nư c ư c c p tr c ti p t các tuy n ng phân ph i, ư c u n i v i các tuy n ng phân ph i chính. - i v i các công trình cao t ng ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a ( ư c tính toán riêng tùy thu c vào d án xây d ng các công trình này). - B trí các tuy n ng c p nư c phân ph i trên hè, m b o kho ng cách ly an toàn i v i các công trình ng m khác. * C p nư c ch a cháy : - B trí các h ng c u h a t i các ngã ba, ngã tư và g n các công trình công c ng cao t ng, t o i u ki n thu n l i cho các xe c u h a ho t ng khi có cháy. - B trí các h ng c u h a theo quy nh hi n hành, m b o kh năng phòng cháy, ch a cháy c a khu v c. - Các h ng c u h a ư c u n i v i các tuy n ng có ư ng kính D ³110mm và bán kính ph c v c a các h ng c u h a kho ng 150m. d. Thoát nư c b n và v sinh môi trư ng : * Quy ho ch thoát nư c b n : - H th ng thoát nư c bNn c a khu quy ho ch là h th ng c ng riêng gi a nư c mưa và nư c bNn, ư c thi t k theo hai giai o n: + Giai o n u: Nư c th i ư c x lý qua b t ho i xây d ng bên trong công trình ho c bên trong ô t xây d ng công trình, theo các tuy n c ng thoát nư c bNn riêng t ch y v tr m bơm c a khu v c này (d ki n b trí trong khu cây xanh t p trung g n bãi xe c a Khu D7). Nư c th i t tr m bơm ư c bơm t m vào h th ng c ng thoát nư c mưa. + Giai o n sau: Khi h th ng thoát nư c bNn c a thành ph (các tuy n c ng chính, tr m bơm chính, tr m x lý) ư c xây d ng thì nư c th i t tr m bơm c a khu nhà này ư c bơm vào tuy n c ng chính c a thành ph ưa v tr m bơm và tr m x lý c a thành ph . * Rác th i: - i v i khu v c xây nhà cao t ng xây d ng h th ng thu gom rác t trên cao xu ng b rác cho t ng ơn nguyên. - i v i khu v c xây nhà th p t ng gi i quy t rác theo hai phương th c: + t các thùng rác nh d c theo các tuy n ư ng kho ng cách gi a các thùng rác là 50m/thùng thu n ti n cho dân rác. + Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h dân tr c ti p rác vào xe.
  8. - i v i các cơ quan và các công trình công c ng, rác ư c thu gom v nơi quy nh thông qua h p ng v i Công ty Môi trư ng ô th Hà N i. e. Quy ho ch c p i n: Ngu n i n c p cho khu t (Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9) ư c l y t Tr m 110/22kv Nh t Tân phía Tây B c khu t, thông qua tuy n cáp 22KV d ki n xây d ng phía Tây khu t. Trư c m t khi chưa xây d ng ư c tuy n cáp này thì có th l y ngu n t ư ng cáp 22kv hi n có trên ư ng L c Long Quân. f. Quy ho ch h th ng thông tin: Các thuê bao thu c khu v c nghiên c u (Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9) ư c ph c v t t ng ài v tinh 6000 s d ki n xây d ng trong Khu D1, D3. T t ng ài v tinh này d ki n có các tuy n cáp g c n các t cáp t trong khu v c nghiên c u. g. T ng h p ư ng dây, ư ng ng : - i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, thông tin liên l c, các ư ng ng nư c phân ph i, cáp truy n hình... trên các ư ng khu v c và liên khu v c ư c t vào các tuy- nen k thu t b trí trên v a hè c a các tuy n ư ng này. - i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, thông tin liên l c, các ư ng ng nư c phân ph i, cáp truy n hình... trên các ư ng nhánh, ư ng vào nhà ư c t h th ng ng gen b ng nh a ho c trong các rãnh xây có n p an BTCT, b trí trên v a hè. - i v i h th ng thoát nư c mưa, nư c bNn do ph i mb ov d c, chôn sâu, nên ư c t theo các tuy n riêng. i u 2 : UBND Thành ph phê duy t v nguyên t c n i dung c a Quy ho ch Chi ti t t l 1/500 các ô t n m gi a ư ng L c Long Quân và ư ng Vành ai 2 (Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9) ph c v u giá quy n s d ng t t i Phư ng Phú Thư ng và Phư ng Xuân La, Qu n Tây H . Các chi ti t khác ư c gi i quy t trong d án c th . i u 3: - S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m xác nh n h sơ, b n v thi t k theo Quy ho ch chi ti t ư c duy t, làm cơ s l p d án u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t khu v c trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; ch trì ph i h p v i UBND Qu n Tây H t ch c công b công khai Quy ho ch chi ti t Khu t u giá quy n s d ng t t i Phư ng Phú Thư ng và Phư ng Xuân La ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND Qu n Tây H ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông Công chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên
  9. Môi trư ng và Nhà t, Tài chính; Ch t ch UBND Qu n Tây H , Ch t ch UBND các Phư ng Phú Thư ng và Xuân La; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản