intTypePromotion=3

Quyết định số 821/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 821/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc ban hành suất đầu tư thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 821/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH PHƯ C NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 821/Q -UBND ng Xoài, ngày 18 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH SU T U TƯ THU C D ÁN 5 TRI U HA R NG TRÊN NA BÀN T NH GIAI O N 2008 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 210/2006/Q -TTg c a Th tu ng Chính ph ngày 12/9/2006 v vi c ban hành các nguyên t c, tiêu chí và m c phân b chi phí u tư phát tri n b ng v n ngân sách Nhà nư c giai o n 2007 - 2010 và Công văn s 114/BNN-LN ngày 12/01/2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n th c hi n Quy t nh s 210/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 100/2007/Q -TTg ngày 06/7/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Căn c Quy t nh s 147/2007/Q -TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t giai o n 2007 - 2015; Xét ngh c a S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn t i T trình s 31/TTr-SNN ngày 12/3/2008 v vi c i u ch nh su t u tư thu c D án tr ng m i 5 tri u ha r ng trên a bàn t nh Bình Phư c giai o n 2008 - 2010, QUY T NNH: i u 1. Ban hành su t u tư thu c D án tr ng m i 5 tri u ha r ng trên a bàn t nh giai o n 2008 - 2010, như sau: 1.1 Tr ng r ng phòng h , c d ng: Tr ng và chăm sóc 3 năm ti p theo v i m c u tư 6 tri u ng/ha, trong ó: - Tr ng và chăm sóc năm th nh t: 4.500.000 ng/ha; - Chăm sóc năm th 2: 700.000 ng/ha; - Chăm sóc năm th 3: 500.000 ng/ha; - Chăm sóc năm th 4: 300.000 ng/ha. 1.2 H tr tr ng r ng s n xu t: Áp d ng nh m c h tr tr ng r ng s n xu t và cây phân tán theo Quy t nh s 147/2007/Q -TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính
  2. ph v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t giai o n 2007 - 2015 (t i m c: 1, 2, 3; i u 5; Chương II). 1.3 Khoán qu n lý b o v r ng: Áp d ng ơn giá chung trên a bàn t nh là 100.000 ng/ha cho t t c di n tích giao khoán qu n lý, b o v r ng và khoanh nuôi ph c h i r ng t nhiên. 1.4 Xây d ng cơ s h t ng: Xây d ng các công trình thi t y u ph c v lâm sinh v i m c kinh phí không vư t quá 10 % t ng s v n ngân sách u tư cho D án tr ng m i 5 tri u ha r ng, trong ó có chuy n hóa r ng gi ng. 1.5 Ho t ng khuy n lâm: S d ng 2 % t ng v n ngân sách u tư hàng năm cho D án t ch c các ho t ng khuy n lâm, như: Xây d ng mô hình; chuy n giao ti n b khoa h c k thu t; thông tin; hư ng d n t p hu n cho ngư i làm ngh r ng t i a bàn, ph c v tr c ti p cho D án. 1.6 Chi phí qu n lý D án: Kinh phí qu n lý D án ư c tính chung là 10 % t ng v n ngân sách u tư cho D án, ư c phân b như sau: Các B , ngành Trung ương là 0,7 %; t nh 1,3 %; ch d án cơ s là 8 %. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 268/Q -UBND ngày 09/02/2007 c a UBND t nh. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c: S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn, S Tài chính, S K ho ch & u tư, Kho b c Nhà nư c t nh, Ban qu n lý D án 661 t nh, các ban qu n lý d án 661 cơ s ; Ch t ch UBND các huy n, th và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Văn Danh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản