Quyết định số 83/2005/QĐ-CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
8
download

Quyết định số 83/2005/QĐ-CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2005/QĐ-CT-UB về việc cấm lưu thông sử dụng hóa chất Malachite Green và Leucomalachite Green trong nuôi trồng thủy sản do tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2005/QĐ-CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 83/2005/Q -CT-UB Long Xuyên, ngày 13 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH V/V C M LƯU THÔNG S D NG HÓA CH T MALACHITE GREEN VÀ LEUCOMALACHITE GREEN TRONG NUÔI TR NG TH Y S N CH T CH Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh 20/2003/Q -BTS ngày 12/12/2003 v vi c s a i, b sung Quy t nh 344/Q -BTS ngày 02/05/2001 và Quy t nh s 14/2002/Q -BTS ngày 15/02/2002 c a B trư ng B Thu s n trong ó có quy nh t t c m t hàng th y s n chuyên ngành khi nh p kh u ph i xu t trình tài li u ch ng minh không ch a các ch t c m s d ng theo Quy t nh s 01/2002/Q -BTS trong s n xu t kinh doanh thu s n và ch t Malachite Green; Căn c công văn s 1070/CLTY-TY ngày 16/06/2004 c a C c Qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và Thú y thu s n v vi c ng ng s n xu t và tiêu th s n ph m xanh malachite s d ng trong nuôi tr ng th y s n; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i t trình s 20/TT-SNN ngày 10/01/2005. QUY T NNH: i u 1: C m lưu thông, s d ng hóa ch t Malachite Green và Leucomalachite Green trong nuôi tr ng th y s n trên a bàn t nh An Giang. i u 2: Giao Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t danh m c thu c, hóa ch t có tác d ng thay th hai lo i hóa ch t trên và t ch c tuyên truy n, ph bi n nông, ngư dân s d ng có hi u qu . ng th i t ch c ki m tra, giám sát vi c ch p hành Quy t nh này trên ph m vi toàn t nh. i u 3: Chánh văn phòng UBND t nh, Giám c S Nông nghi p & PTNT,Th trư ng các ơn v có liên quan, Ch t ch UBND huy n, th , thành, các t ch c kinh t và m i công dân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. KT. CH T CH UBND T NH AN GIANG PHÓ CH T CH
  2. Ph m Kim Yên
Đồng bộ tài khoản