intTypePromotion=3

Quyết định số 83/2005/QĐ-UBHN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 83/2005/QĐ-UBHN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2005/QĐ-UBHN về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em TP Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2005/QĐ-UBHN

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83/2005/Q -UBHN Hà N i, ngày 07 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V VI C XÁC NNH L I CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A U BAN DÂN S - GIA ÌNH VÀ TR EM TP HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29/9/2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Căn c Thông tư liên t ch s 02/2004/TTLT-UBDSGDTE-BNV ngày 22/12/2004 c a U ban Dân s , Gia ình và Tr em - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân s , Gia ình và Tr em T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương. Căn c Quy t nh s 20/2001/Q -UB ngày 03/5/2001 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c thành l p U ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph Hà N i. Xét ngh c a Giám c S N i v , Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph Hà N i. QUY T NNH i u 1: Xác nh l i ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a U ban Dân s - Gia ình và Tr em Thành ph như sau: A.CH C NĂNG: -U ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph , tham mưu, giúp UBND Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c dân s , gia ình và tr em trên a bàn thành ph ; v các d ch v công trong lĩnh v c DS-G &TE. Th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s u quy n c a UBND Thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. - T ch c ph i h p ho t ng v i các ngành, các c p, các t ch c oàn th tuyên truy n, v n ng xã h i v công tác DS-G &TE. - U ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph Hà N i ch u s ch o và qu n lý tr c ti p toàn di n c a UBND Thành ph , ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v nghi p v c a U ban Dân s , Gia ình và Tr em Trung ương.
  2. B. NHI M V , QUY N H N: 1. Trình UBND Thành ph ban hành các quy t nh, ch th v DS-G &TE và ch u trách nhi m v n i dung các văn b n ã trình; 2. Trình UBND Thành ph qui ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm, các chương trình m c tiêu, chương trình hành ng, d án thu c lĩnh v c DS-G &TE phù h p v i chương trình m c tiêu qu c gia và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn Thành ph ; 3. Trình UBND Thành ph quy t nh vi c phân công, phân c p ho c u quy n qu n lý v lĩnh v c DSG TE i v i UBND qu n, huy n và các S - Ngành thu c UBND Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 4. T ch c, ch o, ki m tra, giám sát và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm, các chương trình m c tiêu, chương trình hành ng, d án v DSG TE ã ư c phê duy t và i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia; 5. T ch c công tác thông tin, truy n thông, giáo d c chính sách pháp lu t và thông tin v các lĩnh v c Dân s , Gia ình và Tr em; 6. Xây d ng và trình UBND Thành ph v k ho ch ph i h p v i các ngành, t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i c a thành ph trong vi c th c hi n các nhi m v v DSG TE và ch u trách nhi m chính trong vi c t ch c th c hi n k ho ch ph i h p sau khi ư c phê duy t, ch o, t ch c các ngày k ni m v dân s , gia ình, tr em và "tháng hành ng vì tr em" trên a bàn Thành ph ; 7. V lĩnh v c Dân s : a- Ch trì ph i h p v i các ngành liên quan hư ng d n th c hi n các quy nh v tiêu chuNn ch t lư ng, cơ c u dân s trên a bàn thành ph , s d ng các phương ti n tránh thai và thu c thi t y u ph c v d ch v KHHG theo quy nh c a pháp lu t; b- Ch u trách nhi m ch o, t ch c th c hi n công tác KHHG và ăng ký dân s ; t ng h p, phân tích tình hình v dân s ; c- Giúp UBND Thành ph ch o th c hi n thí i m mô hình nâng cao ch t lư ng dân s ; sơ t ng k t nhân r ng mô hình; 8. V lĩnh v c Gia ình: a- Hư ng d n th c hi n các tiêu chí, chuNn m c v gia ình phù h p v i c thù Hà n i và chuNn m c c a Vi t Nam; b- Ch o, t ch c xây d ng mô hình gia ình no m, bình ng, ti n b , h nh phúc và b n v ng;
  3. c- Ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng và t ch c th c hi n án v phát tri n kinh t gia ình, h tr các gia ình có hoàn c nh khó khăn c bi t, th c hi n các ch trương, chính sách v bình ng gi i; 9. V lĩnh v c Tr em: a- T ch c tri n khai các mô hình ph c v công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; b- Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c th c hi n các tiêu chí, chuNn m c v quy n tr em; ngăn ch n, phòng ng a các hành vi vi ph m quy n tr em và b o v , chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t; c-V n ng các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c b sung ngu n l c cho Qu B o tr tr em; qu n lý, s d ng Qu B o tr tr em Thành ph ; hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý và s d ng Qu B o tr tr em qu n- huy n theo quy nh c a pháp lu t; 10. Qu n lý và ch u trách nhi m s d ng có hi u qu các d án u tư cho các chương trình m c tiêu v dân s , gia ình và tr em ư c giao; 11. Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các t ch c d ch v công thu c lĩnh v c dân s , gia ình và tr em toàn thành ph ; qu n lý các t ch c s nghi p d ch v công thu c U ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph ; 12. Giúp UBND Thành ph qu n lý nhà nư c i v i các h i, t ch c phi Chính ph ho t ng trong lĩnh v c dân s , gia ình và tr em theo quy nh c a pháp lu t; 13. T ch c nghiên c u ng d ng và ph bi n ti n b khoa h c công ngh vào công tác dân s . gia ình và tr em trên a bàn thành ph ; 14. Th c hi n h p tác qu c t theo quy nh c a pháp lu t và theo s phân c p ho c u quy n c a UBND Thành ph ; 15. Ch trì ph i h p v i S N i v trình U ban nhân dân TP ra văn b n hư ng d n c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a U ban Dân s , Gia ình và Tr em Qu n - Huy n và nhi m v , quy n h n c a Ban Dân s , Gia ình và tr em c p xã - phư ng - th tr n v công tác dân s , gia ình và tr em; 16. Thanh tra, ki m tra vi c thi hành pháp lu t; gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t v các lĩnh v c thu c thNm quy n qu n lý c a y ban theo quy nh c a pháp lu t; 17. Báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao v i UBND Thành ph , U ban Dân s , Gia ình và Tr em Trung ương và các cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; t ch c thu th p, x lý, lưu tr , xây d ng cơ s d li u v dân s , gia ình và tr em;
  4. 18. Trình UBND Thành ph chương trình, k ho ch c i cách hành chính trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a U ban và ch u trách nhi m ch o và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; 19. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph ; t ch c ào t o, b i dư ng nghi p v cho cán b , công ch c, viên ch c, cán b xã - phư ng - th tr n và c ng tác viên làm công tác dân s , gia ình và tr em trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 20. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph ; 21. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a UBND thành ph ; C. CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH C A U BAN DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM THÀNH PH HN: 1. Lãnh o U ban: - U ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph có Ch nhi m chuyên trách, 2 Phó Ch nhi m chuyên trách, và các u viên kiêm nhi m; a- Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em là ngư i ng u U ban Dân s , Gia ình và Tr em, ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph , trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a U ban Dân s , Gia ình và Tr em và vi c th c hi n nhi m v ư c giao; b- Phó Ch nhi m là ngư i giúp Ch nhi m ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác và ch u trách nhi m trư c Ch nhi m, trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công theo quy nh c a pháp lu t; - Vi c b nhi m Ch nhi m, Phó Ch nhi m U ban do Ch t ch UBND Thành ph quy t nh theo các quy nh c a ng, Nhà nư c, Thành ph phân c p v qu n lý cán b và theo tiêu chuNn chuyên môn nghi p v do B trư ng - Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em Vi t Nam ban hành; - Vi c mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Ch nhi m, Phó Ch nhi m U ban do Ch t ch UBND Thành ph quy t nh theo quy nh c a pháp lu t; - Các U viên kiêm nhi m do Ch t ch UBND Thành ph quy t nh theo ngh c a Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph ; 2. Cơ c u t ch c c a U ban Dân s , Gia ình và tr em thành ph : - Văn phòng; - Thanh tra;
  5. * Các phòng chuyên môn, nghi p v : - Phòng K ho ch- Tài chính; - Phòng Truy n thông- Giáo d c; - Phòng Dân s ; - Phòng Gia ình và Tr em; * Các ơn v s nghi p: - Qu B o tr tr em; - Trung tâm Tư v n - D ch v Dân s , Gia ình và Tr em; 3- Biên ch c a U ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph ư c UBND thành ph giao hàng năm theo ngh c a Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph và Giám c S N i v . Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph b trí s d ng cán b , công ch c, viên ch c c a U ban ph i căn c vào ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. i u 2: Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph ch trì ph i h p v i Giám c S N i v Hà N i trình UBND thành ph quy t nh thành l p t ch c s nghi p tr c thu c theo qui nh c a pháp lu t và phê duy t quy ch t ch c, ho t ng c a U ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph . Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph qui nh c th nhi m v c a Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghi p v và các ơn v s nghi p tr c thu c . i u 3: Quy t nh này thay th quy t nh s 13/2002/Q -UB ngày 08/02/2002 c a UBND thành ph “Quy nh v ch c năng, nhi m vu, quy n h n và t ch c b máy c a U ban Dân s , Gia ình và tr em thành ph Hà N i”.Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S N i v , Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em, Giám c các S , Ban, Ngành thu c UBND Thành ph , Ch t ch UBND qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH T CH PHÓ CH T CH
  6. Ngô Th Thanh H ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản