Quyết định số 831/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 831/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 831/1997/QĐ-TTg về việc Ban quản lý Khu công nghiệp Dung Quất là một đơn vị đầu mối kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 831/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 831-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGHI P DUNG QU T LÀ M T ƠN VN U M I K HO CH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ban Qu n lý khu công nghi p Dung Qu t t i T trình s 129-TT/BQL ngày 19 tháng 8 năm 1997 c a B K ho ch và u tư t i Công văn s 5430- BKH/TH ngày 01 tháng 9 năm 1997, QUY T NNH: i u 1.- Cho phép Ban Qu n lý khu công nghi p Dung Qu t ư c làm ơn v u m i k ho ch v i các n i dung ch y u sau ây: 1. Ph i h p v i các B , ngành và a phương t ng h p k ho ch phát tri n khu công nghi p Dung Qu t và ch ng xây d ng k ho ch do Ban Qu n lý khu công nghi p Dung Qu t tr c ti p th c hi n. 2. T ch c l p quy ho ch chi ti t các c m công nghi p và các c m dân cư ô th trong di n tích ã quy ho ch xây d ng khu công nghi p Dung Qu t. 3. T ch c l p các d án chuNn b u tư h t ng kinh t - xã h i trong khu công nghi p Dung Qu t, các d án u tư có tính ch t công ích như x lý ch t th i r n, b o v môi trư ng sinh thái, thoát nư c... (tr các d án ã giao cho các B , ngành và a phương tr c ti p làm). 4. Ph i h p v i U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, U ban nhân dân t nh Qu ng Nam trong vi c tri n khai các d án v h t ng xã h i ph c v cho khu công nghi p Dung Qu t. 5. ư c giao k ho ch ph n Ban Qu n lý khu công nghi p Dung Qu t tr c ti p ph trách v xây d ng cơ b n, ngân sách và ư c thông qua k ho ch xây d ng các công trình c a các B , ngành th c hi n trên a bàn khu công nghi p Dung Qu t. i u 2.- Giao Trư ng ban Qu n lý khu công nghi p Dung Qu t: 1. Nhanh chóng ki n toàn b máy t ch c, hình thành các b ph n nghi p v chuyên trách m nh làm t t ch c năng nhi m v u m i k ho ch.
  2. 2. Xây d ng cơ ch ph i h p c th gi a Ban Qu n lý khu công nghi p Dung Qu t v i các B , ngành liên quan và v i U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, U ban nhân dân t nh Qu ng Nam v vi c th c hi n u m i k ho ch trong ph m vi Khu công nghi p Dung Qu t. i u 3.- Giao B trư ng B K ho ch và u tư và B trư ng B Tài chính hư ng d n c th cho Ban Qu n lý Khu công nghi p Dung Qu t v cơ ch k ho ch hoá, cơ ch tài chính và các m i quan h ph i h p c n thi t. i u 4.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 5.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam, Trư ng ban Qu n lý khu công nghi p Dung Qu t và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản