intTypePromotion=3

Quyết định số 833/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 833/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 833/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 833/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 833/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH DI DÂN, TÁI NNH CƯ D ÁN TH Y I N HU I QU NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng thi t h i và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a T p oàn i n l c Vi t Nam (T trình s 70/TTr-EVN ngày 06 tháng 3 năm 2009); ý ki n c a các B : K ho ch và u tư (Công văn s 5404/BKH-KTNN ngày 24 tháng 7 năm 2008), Công Thương (Công văn s 5816/BCT-NL ngày 09 tháng 7 năm 2008), Tài nguyên và Môi trư ng (Công văn s 2557/BTNMT-TCQL ngày 10 tháng 7 năm 2008), Tài chính (Công văn s 8416/BTC- T ngày 18 tháng 7 năm 2008), Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Công văn s 2616/BNN-KTHT ngày 29 tháng 8 năm 2008), c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam (Công văn s 2070/NNPT- T ngày 06 tháng 7 năm 2008) và c a y ban nhân dân t nh Lai Châu (Công văn s 212/UBND-T C ngày 25 tháng 3 năm 2008), QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án th y i n Hu i Qu ng theo các n i dung sau: 1. M c tiêu, nhi m v , yêu c u di dân, tái nh cư a. M c tiêu: di dân, tái nh cư D án th y i n Hu i Qu ng ph i t o ư c các i u ki n ng bào tái nh cư có i s ng t t hơn nơi cũ, trên cơ s khai thác ti m năng v tài nguyên và s c lao ng, t ng bư c thay i cơ c u kinh t , phát tri n s n xu t, nâng cao thu nh p, cu c s ng v t ch t, tinh th n ngày càng t t hơn, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i t nh Lai Châu và t nh Sơn La, gi v ng n nh chính tr - xã h i, qu c phòng, an ninh và b o v môi trư ng sinh thái;
  2. b. Nhi m v : n năm 2010 hoàn thành vi c b i thư ng, di chuy n và tái nh cư các h gia ình và cá nhân thu c i tư ng di dân tái nh cư. n tháng 6 năm 2011 hoàn thành toàn b vi c b i thư ng và xây d ng k t c u h t ng, công trình ki n trúc - văn hóa xã h i c a các t ch c, ơn v trong m t b ng thi công và vùng ng p h ch a D án th y i n Hu i Qu ng; c. Yêu c u: - Công tác di dân, tái nh cư ph i ư c các c p, các ngành, các oàn th qu n chúng ph i h p ch t ch t ch c th c hi n theo phương châm: Trung ương quy nh và hư ng d n cơ ch , chính sách chung, các t nh c th hóa và tri n khai th c hi n; - Tái nh cư trong vùng, trong t nh; th c hi n các hình th c tái nh cư khác nhau: tái nh cư t p trung nông thôn, tái nh cư xen ghép và tái nh cư t nguy n di chuy n phù h p v i các i u ki n s n xu t, phong t c, t p quán và nguy n v ng c a ng bào các dân t c nơi i cũng như nơi n. Khuy n khích ng bào t di chuy n nhà cũ, t xây d ng nhà t i nơi tái nh cư theo quy ho ch và khuy n khích hình th c tái nh cư xen ghép. Di dân, tái nh cư c n coi tr ng vi c b o t n và phát huy b n s c văn hóa, s oàn k t gi a ngư i dân tái nh cư và ngư i dân s t i; - Ưu tiên ngu n v n l ng ghép t các chương trình, d án u tư khác trên a bàn (giao thông, th y l i, i n, …) v i d án di dân, tái nh cư xây d ng ng b h th ng k t c u h t ng t i các vùng tái nh cư. 2. Phương án quy ho ch di dân, tái nh cư a. V thi t h i và s dân ph i di chuy n n năm 2010: - T ng di n tích t b ng p và thu h i là 3.021 ha, trong ó: t s n xu t nông nghi p 1.576 ha; t lâm nghi p 1.417 ha, t nông thôn 28 ha; - T ng giá tr thi t h i v t ai, tài s n và k t c u h t ng kho ng 195.961 tri u ng, trong ó: giá tr thi t h i v t ai 66.043 tri u ng, giá tr thi t h i v tài s n c a t ch c, h gia ình và cá nhân: 59.599 tri u ng, giá tr thi t h i v cây tr ng: 24.748 tri u ng; giá tr thi t h i v công trình k t c u h t ng: 45.571 tri u ng; - S dân ph i di chuy n d tính n năm 2010 ( ã tính d phòng tăng dân s t nhiên) là 842 h v i 4.732 khNu, trong ó: t nh Lai Châu (huy n Than Uyên) 825 h v i 4.646 khNu, t nh Sơn La (huy n Mư ng La) 17 h v i 86 khNu. b. Phương án t o qu t l p khu, i m tái nh cư; qu t l p khu, i m tái nh cư ư c hình thành ch y u t vi c khai hoang m r ng di n tích t s n xu t t t chưa s d ng, chuy n như ng quy n s d ng t gi a ngư i dân s t i v i ngư i dân tái nh cư và t không b ng p vùng ven h ch a. Di n tích t giao cho h tái nh cư: h tái nh cư nông nghi p t 300 m2 - 400 m2/h ; di n tích t s n xu t nông nghi p giao cho h tái nh cư tùy thu c vào qu t c a t ng vùng tái nh cư, ư c quy nh c th t i i m d kho n 2 c a i u này. c. Phương án b trí tái nh cư:
  3. T nh Lai Châu: b trí tái nh cư trên a bàn 3 xã thu c huy n Than Uyên, g m 3 khu v i 12 i m tái nh cư b trí 825 h v i 4.646 khNu, c th như sau: - Xã Khoen On: b trí 335 h v i 1.698 khNu tái nh cư t i 5 i m: Láu Luông, B n c (m i), B n On (m i), B n Mùi 3 và B n Nà N ; - Xã Ta Gia: b trí 421 h v i 2.586 khNu tái nh cư t i 6 i m: Phiêng Xá Cuông 1, Phiêng Xá Cuông 2, Pom Pa, i Ông Hoàng, B n Gia (m i) và B n Mè (m i); - Xã Tà Mung: b trí 69 h v i 362 khNu (thu c B n Hì, xã Ta Gia) t i khu tái nh cư B n Lum 3. T nh Sơn La: b trí 17 h v i 86 khNu (vùng m t b ng công trình thu c b n Hu i P , xã Chi ng Lao huy n Mư ng La) t i khu tái nh cư Pom Hu i Quài. d. Phương hư ng s n xu t: i v i h tái nh cư nông nghi p tr ng các lo i cây lương th c (lúa, ngô), rau màu; cây công nghi p ng n ngày (l c, u tương); cây ăn qu (nhãn, v i…); tr ng r ng nguyên li u và tr ng r ng phòng h ; chăn nuôi i gia súc, nuôi l n, dê, cá, ong … M i h tái nh cư nông nghi p ư c giao t s n xu t bình quân t 0,2 - 0,4 ha t lúa nư c, 0,5 - 0,7 ha t nương r y c nh, 0,1 - 0,3 ha t tr ng cây lâu năm, 1,0 - 2,0 ha t tr ng r ng và 3,0 - 5,0 ha t khoang nuôi tái sinh r ng. Ngoài di n tích t s n xu t giao cho h tái nh cư nêu trên, tùy thu c qu t c th t ng khu, i m tái nh cư có th giao thêm t nông nghi p, t lâm nghi p cho h tái nh cư phát tri n s n xu t; . u tư xây d ng cơ s h t ng t i các khu, i m tái nh cư: u tư xây d ng cơ s h t ng t i 13 i m tái nh cư trên a bàn t nh Lai Châu và t nh Sơn La, bao g m các công trình: th y l i ( p dâng, kênh mương), giao thông ( ư ng, c u treo, ư ng công v ph c v chuy n dân), h th ng lư i i n, c p nư c sinh ho t và u tư xây d ng các công trình công c ng (trư ng h c, nhà tr m u giáo, tr m y t , nhà văn hóa, sân th thao (san n n), ch (san n n), bưu i n và tr s y ban nhân dân xã); e. Ti n di dân, tái nh cư: d ki n công tác di dân, tái nh cư hoàn thành vào năm 2010, phù h p ti n gi i phóng m t b ng xây d ng công trình chính ( p, nhà máy…) và m b o ti n tích nư c h ch a; ti n các năm như sau: T nh T ng dân s Phân theo năm ph i di Năm 2006 Năm 2007 - Năm 2009 Năm 2010 - chuy n 2008 2011 H Nhân H Nhân H Nhân H Nhân H Nhân khNu khNu khNu khNu khNu T ng s 842 4.732 56 330 17 86 597 3.390 172 926 1. Lai 825 4.646 56 330 597 3.390 172 926 Châu 2. Sơn La 17 86 17 86
  4. 3. Ch u tư các d án thành ph n: y ban nhân dân các t nh Lai Châu, Sơn La là ch u tư d án b i thư ng, di dân, tái nh cư D án th y i n Hu i Qu ng thu c a bàn t nh. T p oàn i n l c Vi t Nam là ch u tư D án th y i n Hu i Qu ng và tr c ti p th c hi n các d án: l p Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án th y i n Hu i Qu ng; b i thư ng gi i phóng m t b ng khu v c xây d ng nhà máy t i xã Chi ng Lao, huy n Mư ng La; các ti u d án v môi trư ng. 4. Cơ ch qu n lý, chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư: a. Cho phép các ch u tư áp d ng cơ ch qu n lý và chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư D án th y i n Hu i Qu ng như D án th y i n Sơn La; b. Trong quá trình th c hi n n u có thay i v phương án b trí tái nh cư, quy mô các công trình k t c u h t ng thì cho phép các ch u tư i u ch nh phù h p v i i u ki n th c t t i i m tái nh cư, nhưng không làm tăng m c v n u tư ư c phân b cho các ch u tư theo quy nh t i i m c kho n 5 i u 1 c a Quy t nh này. 5. T ng m c v n u tư, ngu n v n và phân b v n u tư: a. T ng m c v n u tư: 741.168 tri u ng, trong ó: - B i thư ng, h tr và tái nh cư cho các h thu c vùng lòng h và m t b ng công trư ng: 498.170 tri u ng; - Chi khác (l p quy ho ch t ng th , l p quy ho ch chi ti t, qu n lý t ch c th c hi n d án): 6.997 tri u ng; - Chi phí môi trư ng: 21.312 tri u ng; - D phòng: 52.650 tri u ng; - Lãi v n vay: 162.039 tri u ng. b. Ngu n v n u tư: ngu n v n c a T p oàn i n l c Vi t Nam (v n vay Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam). c. Phân b v n cho các ch u tư th c hi n d án như sau: - T nh Lai Châu: 527.500 tri u ng; - T nh Sơn La: 17.096 tri u ng; - T p oàn i n l c Vi t Nam: 196.572 tri u ng. i u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a các B , ngành Trung ương
  5. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng và các B , ngành có liên quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c c a B , ngành i v i công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, h tr và tái nh cư D án th y i n Hu i Qu ng theo quy nh hi n hành. 2. Trách nhi m c a T p oàn i n l c Vi t Nam a. Trên cơ s quy nh t i Quy t nh này th c hi n bàn giao h sơ Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư và bàn giao m c ư ng vi n lòng h cho y ban nhân dân các t nh Lai Châu và Sơn La; b. Th ng nh t v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v vi c vay v n, c p v n cho các ch u tư th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư D án th y i n Hu i Qu ng. B o m ngu n v n cho các ch u tư thanh toán k p th i, úng ti n . Th c hi n quy t toán v n v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam theo quy nh hi n hành. c. T ch c th c hi n các d án do T p oàn i n l c Vi t Nam làm ch u tư theo úng quy nh. Ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân các t nh Lai Châu và Sơn La trong quá trình th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư, b o m ti n D án th y i n Hu i Qu ng. 3. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh Lai Châu và Sơn La a. Ch o l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch chi ti t khu, i m tái nh cư, các d án thành ph n và t ch c th c hi n các d án t i i m tái nh cư theo úng quy nh. B o m ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư phù h p v i ti n xây d ng công trình th y i n Hu i Qu ng; b. Th c hi n vi c l ng ghép các chương trình, d án khác trên a bàn t nh v i d án di dân, tái nh cư D án th y i n Hu i Qu ng nh m phát huy hi u qu u tư, thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i c a t nh; c. Ch o các c p chính quy n ph i h p ch t ch v i các t ch c oàn th nơi có dân i, dân n, tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân ch p hành nghiêm ch nh quy nh v b i thư ng, h tr , di dân tái nh cư và các chính sách khác có liên quan. Th c hi n dân ch , công khai trong quá trình tri n khai d án t o i u ki n ngư i dân tham gia giám sát vi c b i thư ng, h tr , di dân tái nh cư. Th c hi n t t công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n d án m b o hi u qu u tư. d. L p k ho ch v n, ăng ký nhu c u v n hàng năm th c hi n d án v i T p oàn i n l c Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. Ch u trách nhi m thanh toán phí gi i ngân ch m theo quy nh c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. Qu n lý, th c hi n gi i ngân, thanh toán, quy t toán v n b i thư ng, h tr và tái nh cư D án theo quy nh hi n hành. Ph i h p v i T p oàn i n l c Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam quy t toán v n u tư d án. 4. Trách nhi m c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam
  6. a. B o m ngu n v n b trí cho các ch u tư th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư trên cơ s h p ng vay v n ư c ký k t gi a T p oàn i n l c Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; b. Tr c ti p gi i ngân ph n v n b i thư ng, h tr và tái nh cư cho ch u tư theo quy nh hi n hành. 5. Trách nhi m c a các t ch c, h gia ình, cá nhân b thu h i t T ch c, h gia ình, cá nhân thu c i tư ng b i thư ng, di dân tái nh cư có trách nhi m ch p hành nghiêm ch nh Quy t nh này. Cùng v i các t ch c, chính quy n s t i tham gia giám sát vi c th c hi n b i thư ng, di dân tái nh cư. i u 3. i u kho n thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các B , ngành có liên quan; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T p oàn i n l c Vi t Nam, T ng giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và Ch t ch y ban nhân dân các t nh Lai Châu, Sơn La ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Hoàng Trung H i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản