intTypePromotion=3

Quyết định số 834/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định số 834/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 834/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 834/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 834/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH DI DÂN, TÁI NNH CƯ D ÁN TH Y I N B N CHÁT TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng thi t h i và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a T p oàn i n l c Vi t Nam (T trình s 71/TTr-EVN ngày 06 tháng 3 năm 2009); ý ki n c a các B : K ho ch và u tư (Công văn s 5404/BKH-KTNN ngày 24 tháng 7 năm 2008), Công Thương (Công văn s 5816/BCT-NL ngày 09 tháng 7 năm 2008), Tài nguyên và Môi trư ng (Công văn s 2557/BTNMT-TCQL ngày 10 tháng 7 năm 2008), Tài chính (Công văn s 8416/BTC- T ngày 18 tháng 7 năm 2008), Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Công văn s 2616/BNN-KTHT ngày 29 tháng 8 năm 2008), c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam (Công văn s 2070/NNPT- T ngày 06 tháng 7 năm 2008) và c a y ban nhân dân t nh Lai Châu (Công văn s 212/UBND-T C ngày 25 tháng 3 năm 2008), QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án th y i n B n Chát theo các n i dung sau: 1. M c tiêu, nhi m v , yêu c u di dân, tái nh cư a. M c tiêu: di dân, tái nh cư D án th y i n B n Chát ph i t o ư c các i u ki n ng bào tái nh cư có i s ng t t hơn nơi cũ, trên cơ s khai thác ti m năng v tài nguyên và s c lao ng, t ng bư c thay i cơ c u kinh t , phát tri n s n xu t, nâng cao thu nh p, cu c s ng v t ch t, tinh th n ngày càng t t hơn, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i t nh Lai Châu, gi v ng n nh chính tr - xã h i, qu c phòng, an ninh và b o v môi trư ng sinh thái;
  2. b. Nhi m v : n năm 2010 hoàn thành vi c b i thư ng, di chuy n và tái nh cư các h gia ình và cá nhân thu c i tư ng di dân tái nh cư. n tháng 6 năm 2011 hoàn thành toàn b vi c b i thư ng và xây d ng k t c u h t ng, công trình ki n trúc - văn hóa xã h i c a các t ch c, ơn v trong m t b ng thi công và vùng ng p h ch a D án th y i n B n Chát; c. Yêu c u: - Công tác di dân, tái nh cư ph i ư c các c p, các ngành, các oàn th qu n chúng ph i h p ch t ch t ch c th c hi n theo phương châm: Trung ương quy nh và hư ng d n cơ ch , chính sách chung, các t nh c th hóa và tri n khai th c hi n; - Tái nh cư trong vùng, trong t nh; th c hi n các hình th c tái nh cư khác nhau: tái nh cư t p trung nông thôn, tái nh cư xen ghép và tái nh cư t nguy n di chuy n phù h p v i các i u ki n s n xu t, phong t c, t p quán và nguy n v ng c a ng bào các dân t c nơi i cũng như nơi n. Khuy n khích ng bào t di chuy n nhà cũ, t xây d ng nhà t i nơi tái nh cư theo quy ho ch và khuy n khích hình th c tái nh cư xen ghép. Di dân, tái nh cư c n coi tr ng vi c b o t n và phát huy b n s c văn hóa, s oàn k t gi a ngư i dân tái nh cư và ngư i dân s t i; - Ưu tiên ngu n v n l ng ghép t các chương trình, d án u tư khác trên a bàn (giao thông, th y l i, i n, …) v i d án di dân, tái nh cư xây d ng ng b h th ng k t c u h t ng t i các vùng tái nh cư. 2. Phương án quy ho ch di dân, tái nh cư a. V thi t h i và s dân ph i di chuy n n năm 2010: - T ng di n tích t ng p và thu h i là 8.231 ha, trong ó: t nông nghi p 3.406 ha ( t ru ng 1.010 ha); t lâm nghi p 4.780 ha, t nông thôn 45 ha; - T ng giá tr thi t h i v t ai, tài s n và k t c u h t ng kho ng 538.822 tri u ng, trong ó: giá tr thi t h i v t ai, tài s n c a t ch c, h gia ình, cá nhân: 387.344 tri u ng (giá tr thi t h i v t ai: 166.080 tri u ng, giá tr thi t h i v tài s n: 180.718 tri u ng, giá tr thi t h i v cây tr ng: 40.546 tri u ng); giá tr thi t h i v các công trình ki n trúc và k t c u h t ng: 151.478 tri u ng; - S dân ph i di chuy n d tính n năm 2010 ( ã tính d phòng tăng dân s t nhiên) là 2.661 h , v i 15.738 khNu thu c huy n Than Uyên, huy n Tân Uyên t nh Lai Châu. b. Phương án t o qu t l p khu, i m tái nh cư: qu t l p khu, i m tái nh cư ư c hình thành ch y u t vi c khai hoang m r ng di n tích t s n xu t t t chưa s d ng, chuy n như ng quy n s d ng t gi a ngư i dân s t i v i ngư i dân tái nh cư và t không b ng p vùng ven h ch a. Di n tích t giao cho h tái nh cư: h tái nh cư nông nghi p t 300 m2 - 400 m2/h ; di n tích t s n xu t nông nghi p giao cho h tái nh cư tùy thu c vào qu t c a t ng vùng tái nh cư, ư c quy nh c th t i i m d kho n 2 c a i u này. c. Phương án b trí tái nh cư:
  3. Quy ho ch di dân tái nh cư D án th y i n B n Chát ư c b trí trên a bàn t nh Lai Châu, g m 3 vùng tái nh cư (thu c các huy n Than Uyên, Tân Uyên và huy n Tam ư ng), 15 khu tái nh cư (thu c a bàn 15 xã, th tr n) v i 60 i m tái nh cư, b trí tái nh cư cho 2.661 h , 15.738 khNu, b trí c th như sau: - Vùng tái nh cư huy n Than Uyên: g m 6 khu tái nh cư (t i các xã: Mư ng Mít, Nà Cang, Tà H a, Mư ng Kim, Phúc Than và Tà Mung) v i 32 i m, b trí tái nh cư cho 1.341 h , 7.795 khNu, c th như sau: + Khu tái nh cư xã Mư ng Mít: g m 6 i m tái nh cư, b trí 320 h , 2.067 khNu; + Khu tái nh cư xã Nà Cang: g m 3 i m tái nh cư, b trí 57 h , 371 khNu; + Khu tái nh cư xã Tà H a: g m 5 i m tái nh cư, b trí 170 h , 891 khNu; + Khu tái nh cư xã Mư ng Kim: g m 7 i m tái nh cư, b trí 344 h , 2.098 khNu; + Khu tái nh cư xã Phúc Than: g m 9 i m tái nh cư, b trí 392 h , 2.233 khNu; + Khu tái nh cư xã Tà Mung: g m 2 i m tái nh cư, b trí 58 h , 335 khNu. - Vùng tái nh cư huy n Tân Uyên: g m 7 khu tái nh cư (t i các xã N m S , N m C n, Tà Mít, Mư ng Khoa, Phúc Khoa, Thân Thu c, P c Ta) v i 23 i m, b trí tái nh cư cho 1.061 h , 6.274 khNu, c th như sau: + Khu tái nh cư xã N m S : g m 2 i m tái nh cư, b trí 68 h , 478 khNu; + Khu tái nh cư xã N m C n: g m 4 i m tái nh cư, b trí 121 h , 711 khNu; + Khu tái nh cư xã Tà Mít: 1 i m tái nh cư, b trí 36 h , 248 khNu; + Khu tái nh cư xã Mư ng Khoa: g m 5 i m tái nh cư, b trí 276 h , 1.531 khNu; + Khu tái nh cư xã Phúc Khoa: g m 2 i m tái nh cư, b trí 73 h , 411 khNu; + Khu tái nh cư xã Thân Thu c: g m 6 i m tái nh cư, b trí 219 h , 1.301 khNu. + Khu tái nh cư xã P c Ta: g m 3 i m tái nh cư, b trí 268 h , 1.594 khNu; - Vùng tái nh cư huy n Tam ư ng: g m 2 khu tái nh cư (t i th tr n Tam ư ng và xã Sơn Bình) v i 5 i m, b trí tái nh cư 259 h , 1.469 khNu, c th như sau: + Khu tái nh cư th tr n Tam ư ng: 1 i m tái nh cư, b trí 32 h , 183 khNu; + Khu tái nh cư xã Sơn Bình: g m 4 i m tái nh cư, b trí 227 h , 1.286 khNu; d. Phương hư ng s n xu t: phát tri n các lo i cây lương th c (lúa, ngô), cây công nghi p ng n ngày (l c, u tương…), cây công nghi p lâu năm (chè…), cây ăn qu ; tr ng r ng phòng h , khoanh nuôi tái sinh và b o v r ng; chăn nuôi i gia súc, l n, gia c m … M i h tái nh cư nông nghi p ư c giao bình quân t s n xu t t 0,3 -
  4. 0,5 ha t lúa nư c, 0,5 ha t nương r y c nh, 0,2 - 0,5 ha t tr ng cây lâu năm; 0,7 - 1,0 ha t tr ng r ng và 1,0 - 2,0 ha t khoang nuôi tái sinh r ng. Ngoài di n tích t s n xu t giao cho h tái nh cư nêu trên, căn c vào qu tc th t ng khu, i m tái nh cư có th giao thêm t nông nghi p, t lâm nghi p cho h tái nh cư phát tri n s n xu t; . u tư xây d ng cơ s h t ng t i các khu, i m tái nh cư: u tư xây d ng cơ s h t ng t i 60 i m tái nh cư trên a bàn t nh Lai Châu, bao g m các công trình: th y l i ( p dâng, kênh mương), giao thông ( ư ng, c u treo, c u bê tông, ư ng công v ph c v chuy n dân), h th ng lư i i n, c p nư c sinh ho t và u tư xây d ng các công trình công c ng (trư ng h c, nhà tr m u giáo, tr m y t , nhà văn hóa, sân th thao (san n n), bưu i n, tr s y ban nhân dân xã, ch (san n n) và c a hàng v t tư nông nghi p); e. Ti n di dân, tái nh cư: d ki n công tác di dân, tái nh cư hoàn thành vào năm 2010, phù h p ti n gi i phóng m t b ng công trư ng, xây d ng công trình chính ( p, nhà máy) và áp ng ti n dâng nư c h ch a; ti n các năm như sau: T ng dân s ph i di Phân theo năm chuy n Năm 2006 - 2008 Năm 2009 Năm 2010 - 2011 ã th c hi n H Nhân H Nhân H Nhân H Nhân khNu khNu khNu khNu 2.661 15.738 50 247 1.409 8.556 1.202 6.935 3. Ch u tư các d án thành ph n: y ban nhân dân t nh Lai Châu là ch u tư d án b i thư ng, di dân, tái nh cư D án th y i n B n Chát. T p oàn i n l c Vi t Nam là ch u tư D án th y i n B n Chát và tr c ti p th c hi n các d án: l p Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án th y i n B n Chát; b i thư ng gi i phóng m t b ng khu v c xây d ng nhà máy t i xã Mư ng Kim, huy n Than Uyên; u tư xây d ng tuy n ư ng tránh ng p qu c l 279; các ti u d án v môi trư ng. 4. Cơ ch qu n lý, chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư: a. Cho phép các ch u tư áp d ng cơ ch qu n lý và chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư D án th y i n B n Chát như D án th y i n Sơn La; b. Trong quá trình th c hi n n u có thay i v phương án b trí tái nh cư, quy mô các công trình k t c u h t ng thì cho phép các ch u tư i u ch nh phù h p v i i u ki n th c t t i i m tái nh cư, nhưng không làm tăng m c v n u tư ư c phân b cho các ch u tư theo quy nh t i i m c kho n 5 i u 1 c a Quy t nh này. 5. T ng m c v n u tư, ngu n v n và phân b v n u tư: a. T ng m c v n u tư: 2.386.421 tri u ng, trong ó:
  5. - B i thư ng, h tr và tái nh cư cho các h thu c vùng lòng h và m t b ng công trư ng là: 1.624.610 tri u ng; - u tư xây d ng tuy n ư ng tránh ng p qu c l 279: 250.000 tri u ng; - Chi phí cho công tác l p Quy ho ch t ng th và t ch c th c hi n D án di dân, tái nh cư: 21.653 tri u ng. - Chi phí môi trư ng: 24.741 tri u ng; - D phòng: 192.101 tri u ng; - Lãi v n vay: 273.316 tri u ng. b. Ngu n v n u tư: ngu n v n c a T p oàn i n l c Vi t Nam (v n vay Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam). c. Phân b v n cho các ch u tư th c hi n D án như sau: + T nh Lai Châu: 1.798.864 tri u ng; + T p oàn i n l c Vi t Nam: 587.557 tri u ng. i u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a các B , ngành Trung ương Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng và các B , ngành có liên quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c c a B , ngành i v i công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, h tr và tái nh cư D án th y i n B n Chát theo quy nh hi n hành. 2. Trách nhi m c a T p oàn i n l c Vi t Nam a. Trên cơ s quy nh t i Quy t nh này th c hi n bàn giao h sơ Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư và bàn giao m c ư ng vi n lòng h cho y ban nhân dân các t nh Lai Châu; b. Th ng nh t v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v vi c vay v n, c p v n cho các ch u tư th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư D án th y i n B n Chát. B o m ngu n v n cho các ch u tư thanh toán k p th i, úng ti n . Th c hi n quy t toán v n v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam theo quy nh. c. T ch c th c hi n các d án do T p oàn i n l c Vi t Nam làm ch u tư theo úng quy nh. Ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân các t nh Lai Châu trong quá trình th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư, b o m ti n D án th y i n B n Chát. 3. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh Lai Châu
  6. a. Ch o l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch chi ti t khu, i m tái nh cư, các d án thành ph n và t ch c th c hi n các d án t i i m tái nh cư theo úng quy nh. B o m ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư phù h p v i ti n xây d ng công trình th y i n B n Chát; b. Th c hi n vi c l ng ghép các chương trình, d án khác trên a bàn t nh v i d án di dân, tái nh cư D án th y i n B n Chát nh m phát huy hi u qu u tư, thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i c a t nh; c. Ch o các c p chính quy n ph i h p ch t ch v i các t ch c oàn th nơi có dân i, dân n, tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân ch p hành nghiêm ch nh quy nh v b i thư ng, h tr , di dân tái nh cư và các chính sách khác có liên quan. Th c hi n dân ch , công khai trong quá trình tri n khai d án t o i u ki n ngư i dân tham gia giám sát vi c b i thư ng, h tr , di dân tái nh cư. Th c hi n t t công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n d án m b o hi u qu u tư. d. L p k ho ch v n, ăng ký nhu c u v n hàng năm th c hi n d án v i T p oàn i n l c Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. Ch u trách nhi m thanh toán phí ch m gi i ngân theo quy nh c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. Qu n lý, th c hi n gi i ngân, thanh toán, quy t toán v n b i thư ng, h tr và tái nh cư D án theo quy nh hi n hành. Ph i h p v i T p oàn i n l c Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam quy t toán v n u tư d án. 4. Trách nhi m c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam a. B o m ngu n v n b trí cho các ch u tư th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư trên cơ s h p ng vay v n ư c ký k t gi a T p oàn i n l c Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; b. Tr c ti p gi i ngân ph n v n b i thư ng, h tr và tái nh cư cho ch u tư theo quy nh hi n hành. 5. Trách nhi m c a các t ch c, h gia ình, cá nhân b thu h i t T ch c, h gia ình, cá nhân thu c i tư ng b i thư ng, di dân tái nh cư có trách nhi m ch p hành nghiêm ch nh Quy t nh này. Cùng v i các t ch c, chính quy n s t i tham gia giám sát vi c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư. i u 3. i u kho n thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các B , ngành có liên quan; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T p oàn i n l c Vi t Nam, T ng giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và Ch t ch y ban nhân dân t nh Lai Châu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  7. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Hoàng Trung H i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản