Quyết định số 84/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định số 84/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 84/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH NĂM 2003 CHO QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2003; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách; Xét T trình s 44/TT-Q T ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Qu u tư phát tri n ô th thành ph và T trình s 988/KH T-TH ngày 20 tháng 3 năm 2003 c a S K ho ch và u tư v giao k ho ch năm 2003 cho Qu u tư phát tri n ô th thành ph và ý ki n c a S Tài chính-V t giá t i Công văn s 985/TCVG- TSC ngày 01 tháng 4 năm 2003; QUY T NNH i u 1. Nay giao ch tiêu k ho ch năm 2003 cho Qu u tư phát tri n ô th thành ph v i t ng v n u tư là 1.239,1 t (m t ngàn hai ba mươi chín phNy m t t ) ng; trong ó, v n c a Qu u tư phát tri n ô th thành ph là 487 t ng và v n c a các ngân hàng cho vay dư i hình th c h p v n là 752,1 t ng; cơ c u u tư như sau : 1.1. Cho vay v n theo chương trình kích c u (Y t , Giáo d c) : 527,9 t ng ; 1.2. Cho vay theo ch o c a y ban nhân dân thành ph : 289,1 t ng ; 1.3. Cho vay u tư phát tri n kinh t : 373,1 t ng ; (Các ph l c chi ti t ính kèm). 1.4. u tư tr c ti p : 49 t ng ; trong ó : a) u tư d án c p nư c t ngu n nư c kênh ông : 8,5 t ng ;
  2. b) Tham gia góp v n Công ty c ph n b o hi m phi nhân th Vi n ông: 10 t ng; c) Tham gia góp v n cao c Trung tâm Báo chí t i s 49, ư ng B n Chương Dương : 10 t ng ; d) Mua c ph n c a các doanh nghi p c ph n hóa : 8 t ng; e) Góp v n thành l p các Công ty khác : 12,5 t ng. i u 2. Các d án u tư do Qu u tư phát tri n ô th thành ph cho vay ho c h p v n cho vay ư c qu n lý theo Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . i u 3. Phân công ng chí Huỳnh Th Nhân, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph tr c ti p ch o, i u hành, ki m tra, ôn c vi c th c hi n ch tiêu k ho ch này và quy t nh vi c thay i, b sung d án m i, i u ch nh, tăng gi m v n u tư, tăng gi m lãi su t và th i h n cho vay i v i danh m c các d án u tư nêu các Kho n 1.1, Kho n 1.2, Kho n 1.3 c a i u 1 (danh m c d án ính kèm); i v i các d án u tư tr c ti p m i phát sinh ngoài danh m c nêu t i Kho n 1.4 c a i u 1, Qu u tư phát tri n ô th thành ph báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh vi c cho phép Qu ư c tham gia u tư theo t ng d án c th . i u 4. Trong t ng m c và cơ c u u tư năm 2003 nêu t i i u 1, H i ng qu n lý Qu u tư phát tri n ô th thành ph ư c quy t nh cho vay các d án có m c v n tham gia c a Qu dư i 20 t ng cho m t d án và v i t ng m c u tư c năm là 80 t ng (danh m c d án ính kèm); Qu u tư phát tri n ô th thành ph t quy t nh và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v vi c cho vay v n i v i các d án này và vi c tham gia góp v n vào các d án u tư tr c ti p. i u 5. Lãi su t cho vay v n i v i các lo i d án nêu trên ư c áp d ng như sau : 5.1. i v i các d án vay v n theo chương trình kích c u (Y t , Giáo d c) : Lãi su t cho vay hàng năm ư c tính b ng m c lãi su t huy ng ti t ki m 12 tháng bình quân c a 4 ngân hàng thương m i qu c doanh trên a bàn thành ph c ng thêm t i a 1% phí qu n lý. 5.2. i v i các d án cho vay theo ch o c a y ban nhân dân thành ph , th c hi n theo m c lãi su t do y ban nhân dân thành ph quy nh i v i t ng d án c th . 5.3. i v i các d án cho vay u tư phát tri n kinh t : V lãi su t giao H i ng qu n lý Qu quy t nh theo cơ ch th trư ng. i u 6. Cho phép Qu u tư phát tri n ô th thành ph ư c gi i ngân theo úng kh i lư ng phát sinh th c t khi có s khác nhau gi a kh i lư ng gi i ngân th c t v i k ho ch gi i ngân hàng năm c a Qu i v i d án tr ng i m do y ban nhân dân thành ph ch o, nhưng v n m b o theo t ng m c u tư d án ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t.
  3. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, H i ng qu n lý và T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph , các t ch c có liên quan ch u trách nhi m Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 7 CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : các PVP Lê Thanh H i - T TM, TH, DA - Lưu (TM-P)
Đồng bộ tài khoản