intTypePromotion=1

Quyết định số 840/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 840/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư, cơ cấu vốn và thời gian thực hiện của các dự án xây dựng đường vành đai phía đông (từ chân cầu Phú Mỹ đến cầu Rạch Chiếc, quận 2 - quận 9), dự án xây dựng đường trên cao nối từ nút giao thông khu A Nam Sài Gòn đến cầu Phú Mỹ (quận 7) và dự án xây dựng nút giao thông khu A Nam Sài Gòn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 840/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 840/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V I U CH NH TÊN CH U TƯ, NGU N V N U TƯ, CƠ C U V N VÀ TH I GIAN TH C HI N C A CÁC D ÁN XÂY D NG Ư NG VÀNH AI PHÍA ÔNG (T CHÂN C U PHÚ M N C U R CH CHI C, QU N 2 - QU N 9), D ÁN XÂY D NG Ư NG TRÊN CAO N I T NÚT GIAO THÔNG KHU A NAM SÀI GÒN N C U PHÚ M (QU N 7) VÀ D ÁN XÂY D NG NÚT GIAO THÔNG KHU A NAM SÀI GÒN. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 78/2007/N -CP ngày 11 tháng 05 năm 2007 c a Chính ph v u tư theo hình th c h p ng B.O.T, B.T.O, B.T; Căn c Gi y Ch ng nh n u tư s 12/BKH-GCN TTN ngày 22 tháng 01 năm 2008 c a B K ho ch và u tư c p cho Công ty C ph n BOT c u Phú M th c hi n u tư d án ư ng d n k t n i t i c u Phú M ; Căn c các Quy t nh s 3481/Q -UB ngày 28 tháng 7 năm 2006, Quy t nh s 5006/Q -UBND ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quy t nh s 2338/Q -UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t u tư các d án Xây d ng ư ng vành ai phía ông (t chân c u Phú M n c u R ch Chi c, qu n 2 - qu n 9), d án Xây d ng ư ng trên cao n i t nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn n c u Phú M và d án Xây d ng nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i Công văn s 863/SKH T-XD ngày 19 tháng 02 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh chi ti t tên ch u tư, ngu n v n u tư, cơ c u v n và th i gian th c hi n c a các d án Xây d ng ư ng vành ai phía ông (t chân c u Phú M n c u R ch Chi c, qu n 2 - qu n 9), d án Xây d ng ư ng trên cao n i t nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn n c u Phú M và d án Xây d ng nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn, nêu t i các Quy t nh s 3481/Q -UB ngày 28 tháng 7 năm 2006, Quy t nh s 5006/Q -UBND ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quy t nh s 2338/Q -UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph , c th như sau: 1. Tên ch u tư: Công ty C ph n B.O.T c u Phú M .
  2. 2. T ng m c u tư xây d ng c a các d án (không bao g m lãi vay và lãi b o toàn v n trong th i gian xây d ng): S th Tên d án T ng m c u tư t (t ng) 1 Xây d ng ư ng vành ai phía ông (t chân c u Phú M 379,344 n c u R ch Chi c, qu n 2 - qu n 9). 2 Xây d ng ư ng trên cao n i t nút giao thông Khu A Nam 563,384 Sài Gòn n c u Phú M . 3 Xây d ng nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn 332,110 3. Ngu n v n và cơ c u v n u tư: - V n ch s h u c a ch u tư: 20% (Hai mươi ph n trăm) t ng m c u tư. - V n ch u tư vay, huy ng: 80% (Tám mươi ph n trăm) t ng m c u tư 4. Th i gian xây d ng công trình: T tháng 01 năm 2008 n tháng 12 năm 2009. i u 2. Các n i dung khác không c p, v n gi nguyên và th c hi n theo các Quy t nh s 3481/Q -UB ngày 28 tháng 7 năm 2006, Quy t nh s 5006/Q -UBND ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quy t nh s 2338/Q -UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Ch u tư - Công ty C ph n BOT C u Phú M có trách nhi m: - Tri n khai th c hi n các d án theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư, xây d ng và u th u. - m b o ch t lư ng và ti n th c hi n các công vi c thi t k , thi công xây d ng công trình. - B sung hoàn ch nh và th c hi n các n i dung ã ư c nêu trong Gi y Ch ng nh n u tư công trình ư ng d n k t n i v i c u Phú M , s 12/BKH-GCN TTN ngày 22 tháng 01 năm 2008 do B K ho ch và u tư c p. - Ph i h p v i S K ho ch và u tư thành ph hoàn ch nh và t ch c ký k t H p ng Xây d ng - Chuy n giao (B.T) d án ư ng d n k t n i v i c u Phú M (là k t h p các d án nói t i i u 1). i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 2, Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, Ch t ch y ban nhân dân qu n 9, Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 2, Giám c Khu Qu n lý
  3. giao thông ô th s 4, T ng Giám c Công ty C ph n BOT c u Phú M và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 4; - TTUB: CT, các PCT; - VPH -UB: các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu: VT, ( TMT-Thg) MH. Nguy n H u Tín

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản