Quyết định số 846/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 846/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 846/QĐ-BKHCN về việc thành lập Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 846/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 846/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU TRÍ TUỆ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp và Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Căn cứ nghị quyết của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Viện Khoa học sở hữu trí tuệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Viện có chức năng tiến hành các hoạt động nghiên cứu lý luận, khoa học về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ; đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ; tham mưu, tư vấn, giám định về sở hữu trí tuệ. Điều 2. Ông Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ có trách nhiệm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện trình Bộ trưởng ban hành. Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Lưu VP, Vụ TCCB. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản