intTypePromotion=3

Quyết định số 8462/QĐ-UBND

Chia sẻ: Trang Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
8
lượt xem
0
download

Quyết định số 8462/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 8462/QĐ-UBND ban hành về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương Hà Nội. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 8462/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: 8462/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 4865/TTr-SCT ngày 27/9/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại công văn số 2020/STP-KSTTHC ngày 06/9/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội. Trong đó: Thủ tục hành chính mới ban hành: 02 thủ tục trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 03 thủ tục trong lĩnh vực quản lý giá. (Có danh mục kèm theo) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội bị bãi bỏ kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các sở: Công Thương, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Công Thương; - Thường trực: Thành ủy, HĐND TP; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Đức Chung - VP UBND TP; Các PVP P.C.Công, T.V.Dũng; Các phòng: NC, KT, TKBT, TH; - Trung tâm tin học công báo; - Lưu: VT, NC(B). PHỤ LỤC: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 8462/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội:
  2. STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Căn cứ pháp lý Thủ tục hành chính cấp Sở: Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em Lưu thông 14/11/2013; Nghị định số 149/2016/NĐ- 1 dưới 06 tuổi của thương nhân sản hàng hóa CP ngày 11/11/2016; Thông tư số xuất, nhập khẩu (trong thời gian Nhà trong nước 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 nước áp dụng biện pháp bình ổn giá) Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày Lưu thông giá sản phẩm sữa và thực phẩm chức 14/11/2013; Nghị định số 149/2016/NĐ- 2 hàng hóa năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của CP ngày 11/11/2016; Thông tư số trong nước thương nhân sản xuất, nhập khẩu 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội: Số hồ sơ Tên VBQPPL quy định việc Ghi STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực TTHC bãi bỏ thủ tục hành chính chú Thủ tục hành chính cấp Sở Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu xác Thông tư số 08/2017/TT-BCT định giá tối đa đối với sản phẩm ngày 26/6/2017 của Bộ sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trưởng Bộ Công Thương quy thuộc các tổ chức, cá nhân sản 1 định về đăng ký giá, kê khai Quản lý giá xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa giá sữa và thực phẩm chức dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (trong năng dành cho trẻ em dưới thời gian Nhà nước áp dụng biện 06 tuổi. pháp bình ổn giá) Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng Thông tư số 08/2017/TT-BCT ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ ngày 26/6/2017 của Bộ em dưới 06 tuổi thuộc các tổ chức, trưởng Bộ Công Thương quy 2 cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản định về đăng ký giá, kê khai Quản lý giá phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 giá sữa và thực phẩm chức tuổi (trong thời gian Nhà nước áp năng dành cho trẻ em dưới dụng biện pháp bình ổn giá) 06 tuổi. Tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em Thông tư số 08/2017/TT-BCT dưới 06 tuổi và thực phẩm chức ngày 26/6/2017 của Bộ năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo trưởng Bộ Công Thương quy quy định của Bộ Y tế thuộc các tổ 3 định về đăng ký giá, kê khai Quản lý giá chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giá sữa và thực phẩm chức sản phẩm sữa dành cho trẻ em năng dành cho trẻ em dưới dưới 06 tuổi và thực phẩm chức 06 tuổi. năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh chinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản