Quyết định số 85/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Phạm Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 85/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2001/QĐ-BNNvề việc chuyển Phòng Nghiên cứu và ứng dụng tin học thành Trung tâm Công nghệ tin học tài nguyên nước trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2001/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 85/2001/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TIN HỌC THÀNH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ TIN HỌC TÀI NGUYÊN NƯỚC TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC THUỶ LỢI MIỀN NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị quyết 07/2000/NQ-CP ngày 05/6/2000 của Chính phủ về việc xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000- 2005; Căn cứ Quyết định 1621/NN/QĐ/TCCB ngày 9/7/1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam,Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Phòng Nghiên cứu và ứng dụng tin học thành Trung tâm Công nghệ tin học tài nguyên nước trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam. Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng,s ứng dụng và chuyển giao các công nghệ tin học trong lĩnh vực quản lý và phát triển tài nguyên nước. Điều 2. Giao cho Viện trưởng Viện khoa học Thuỷ lợi Miền Nam quy định nhiệm vụ, biên chế, quy chế hoạt động, cụ thể của Trung tâm Công nghệ tin học tài nguyên nước,theo nhiệm vụ và phân cấp hiện hành của Bộ giao cho Viện. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Viện trưởng Viện Khoa họcThuỷ lợi Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Phạm Hồng Giang
Đồng bộ tài khoản