Quyết định Số: 85/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
95
lượt xem
7
download

Quyết định Số: 85/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 85/2009/qđ-ubnd', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 85/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BÌNH DƯƠNG NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 85/2009/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; Căn cứ Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp lần thứ 15 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương; Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ và Tài chính tại tờ trình liên sở số 80/TTrLS-SYT-SNV-STC ngày 24 tháng 11 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Ban hành chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương với nội dung như sau: 1. Hỗ trợ đối với nhân viên chuyên trách dinh dưỡng cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh; nhân viên chuyên trách cộng đồng, cộng tác viên dinh dưỡng khu phố, ấp: 50.000 đồng/người/ tháng. Riêng chi hỗ trợ đối với nhân viên chuyên trách dinh dưỡng tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm: 100.000 đồng/xã/tháng. 2. Hỗ trợ đối với thầy thuốc ưu tú: 300.000 đồng/người/tháng, thầy thuốc nhân dân: 500.000 đồng/người/tháng, kể cả thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân đã nghỉ hưu. 3. Hỗ trợ đối với cán bộ trung cao: - Thăm hỏi ốm đau: 500.000 đồng/người/lần; - Chế độ bồi dưỡng đường, sữa: 100.000 đồng/người/lần; - Tiền ăn đối với cán bộ trung cao nằm điều trị tại các bệnh viện: 60.000 đồng/người/ngày.
  2. 2 4. Hỗ trợ tiền trang phục chuyên môn y tế: 300.000 đồng/2 bộ/người/năm. Nguồn kinh phí được cân đối từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. 5. Bác sĩ đã nghỉ hưu do yêu cầu công tác và căn cứ vào năng lực được hợp đồng làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn: 4.000.000 đồng/người/tháng. 6. Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế nhân kỷ niệm “Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 02” hàng năm: 200.000 đồng/người. 7. Trợ cấp đối với nhân viên y tế khu phố, ấp: - Trợ cấp đối với nhân viên y tế khu phố của các phường, thị trấn: 0,25 lần so với mức lương tối thiểu chung; - Nhân viên y tế ấp của các xã vùng khó khăn theo tiêu chí của trung ương và của tỉnh được trợ cấp thêm: 0,1 lần so với mức lương tối thiểu chung. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ các điểm c, d, đ, e, g khoản 2 và khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Hoàng Sơn
Đồng bộ tài khoản