intTypePromotion=3

Quyết định số 866/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
73
lượt xem
5
download

Quyết định số 866/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 866/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 cụm công nghiệp và khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân - giai đoạn 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 866/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 866/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2.000 C M CÔNG NGHI P VÀ KHU DÂN CƯ Ô THN M I NHN XUÂN - GIAI O N 2, XÃ XUÂN TH I SƠN, HUY N HÓC MÔN, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng v vi c ban hành “Quy chu n k thu t Qu c gia v Quy ho ch xây d ng”; Căn c Quy t nh s 93/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Căn c Quy t nh s 6992/Q -UB-QL T ngày 24 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung huy n Hóc Môn và Quy t nh s 1533/Q -UBND ngày 05 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng huy n Hóc Môn; Căn c Quy t nh s 4809/Q -UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng các c m công nghi p a phương thành ph H Chí Minh n năm 2020, có tính n năm 2025; Căn c Quy t nh s 2062/Q -UBND ngày 07 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2.000 c m công nghi p và khu dân cư ô th m i Nh Xuân - giai o n 2, xã Xuân Th i Sơn, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh; Xét T trình s 18/TTr-CCNNX ngày 23 tháng 6 năm 2008 c a Ban Qu n lý C m công nghi p và Khu dân cư ô th m i Nh Xuân và T trình s 1116/TT- UBND ngày 12 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Hóc Môn v vi c th m nh quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2.000 c m công nghi p và khu dân cư ô th m i Nh Xuân - giai o n 2, xã Xuân Th i Sơn, huy n Hóc Môn; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 96/TTr-SQHKT ngày 12 tháng 01 năm 2009 v phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 c m công nghi p và khu dân cư ô th m i Nh Xuân - giai o n 2, xã Xuân Th i Sơn, huy n Hóc Môn, QUY T NNH:
  2. i u 1. Duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 c m công nghi p và khu dân cư ô th m i Nh Xuân - giai o n 2, xã Xuân Th i Sơn, huy n Hóc Môn v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ quy ho ch chi ti t). 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch: Quy mô khu v c quy ho ch có t ng di n tích 210,96ha, n m trong ph m vi xã Xuân Th i Sơn, huy n Hóc Môn ( ư c xác nh theo b n o c a hình t l 1/2.000 do S Tài nguyên và Môi trư ng cung c p theo Biên b n bàn giao s 5586/BB- TNMT-QLB ngày 26 tháng 6 năm 2006) g m 2 v trí, gi i h n ph m vi quy ho ch như sau: V trí th 1: di n tích 11ha + Phía B c: giáp kênh AH12 và c m công nghi p Nh Xuân - giai o n 1; + Phía Nam : giáp ư ng Nguy n Văn B a (T nh l 9); + Phía ông : giáp khu dân cư - giai o n 1; + Phía Tây: giáp kênh KT1 - ranh gi a TP. H Chí Minh và Long An. V trí th 2: di n tích 199,96ha + Phía B c: giáp kênh hi n h u và Khu ô th Tây B c thành ph ; + Phía Nam : giáp C m công nghi p Nh Xuân - giai o n 1; + Phía ông : giáp khu dân cư hi n h u và kênh An H ; + Phía Tây: giáp kênh KT1 - ranh gi a TP. H Chí Minh và Long An. 2. Lý do và m c tiêu c a án quy ho ch: Ti p t c u tư xây d ng cơ s h t ng, tăng cư ng i u ki n thu hút các doanh nghi p n u tư s n xu t vào c m công nghi p Nh Xuân nh m gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n, ngư i tái hòa nh p c ng ng và các i tư ng xã h i khác mà thành ph s giao cho L c lư ng Thanh niên xung phong ti p nh n qu n lý trong th i gian t i. Ngoài ra, C m công nghi p Nh Xuân cũng s áp ng ư c các m c tiêu như nh ng khu công nghi p khác (ti p nh n l c lư ng lao ng khác…). 3. Tính ch t, ch c năng quy ho ch: ây là khu v c d ki n quy ho ch c m công nghi p và khu dân cư ô th m i m r ng (ti p giáp C m công nghi p và Khu dân cư ô th m i ã tri n khai u tư xây d ng giai o n 1), nên có các tính ch t và ch c năng tương t như giai o n 1:
  3. - C m công nghi p ư c xác nh không gây ô nhi m, bao g m các ngành ngh s d ng nhi u lao ng và c trưng i tư ng công nhân k t h p gi a h c viên và ngư i sau cai, ngư i tái hòa nh p c ng ng và công nhân lành ngh . Danh m c ngành ngh u tư vào c m công nghi p Nh Xuân bao g m các ngành ngh không gây ô nhi m (c p V) ph bi n như sau: + May m c, d t (không nhu m). + Da, giày (không thu c da). + Nh a, cao su (s n xu t v t d ng, không ch bi n m ). + i n máy, i n công nghi p, i n gia d ng. + i n t , tin h c, vi n thông. + S n xu t g , m ngh , trang trí n i th t... + Bao bì, ch b n, in n, gi y (không ch bi n b t gi y). + Dư c phNm, m phNm, ch bi n lương th c th c phNm. - Khu dân cư ch y u ph c v cho các i tư ng làm vi c trong c m công nghi p bao g m các chuyên gia, cán b , công nhân viên, h c viên sau cai - ngư i tái hòa nh p c ng ng và các i tư ng lao ng khác có nhu c u v ch , b trí thành 2 khu: + Khu 1: giáp v i khu dân cư giai o n 1, ch y u là nhà cho chuyên gia và nhân viên văn phòng. + Khu 2: ư c b trí phía B c khu t, giáp ranh v i khu dân cư c a Khu ô th Tây B c thành ph , ch y u dành cho công nhân có nhu c u v ch và là nơi , sinh ho t cho h c viên là ngư i sau cai, ngư i tái hòa nh p c ng ng tham gia lao ng s n xu t tr c ti p t i c m công nghi p. 4. Cơ c u s d ng t và các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: 4.1. Cơ c u s d ng t: 4.1.1. Cơ c u s d ng t toàn khu: STT LO I T DI N TÍCH T L GHI CHÚ (ha) (%) A T DÂN D NG 98,32 46,61 1 t 18,35 8,70 14.000 ngư i t th p t ng 14,46 6,85 t chung cư 3,89 1,84 2 t công trình công c ng 14,39 6,82
  4. t công trình công c ng trong 2,64 1,25 khu t giáo d c 3,19 1,51 THCS và m m non t trung tâm công nghi p 3,38 1,60 t thương m i d ch v công 5,18 2,46 nghi p 3 t cây xanh công viên 27,43 13,00 4 t giao thông 38,15 18,08 B T NGOÀI DÂN D NG 112,64 53,39 t công nghi p, kho tàng 101,67 48,19 20.000 công nhân t u m i - h t ng k thu t 3,14 1,49 Kênh r ch 2,6 1,23 t cây xanh cách ly 5,23 2,48 T NG C NG 210,96 46,61 4.1.2. Cơ c u s d ng t c m công nghi p: STT LO I T DI N TÍCH T L (ha) (%) 01 t công nghi p, kho tàng 101,67 60,63 02 t trung tâm công nghi p 3,38 2,02 t văn phòng 1,17 t trung tâm h i ngh và tri n lãm 2,21 03 t thương m i d ch v công nghi p 5,18 3,09 t d ch v c m công nghi p 1,20 t trung tâm thương m i và d ch v 2,22 Bãi u xe 0,92 Tr m xăng 0,84 04 t u m i - h t ng k thu t 3,14 1,87 05 t cây xanh t p trung 17,97 10,72 06 t cây xanh cách ly 5,23 3,12 07 Kênh r ch 2,60 1,55 08 t giao thông 28,52 17,01 T NG C NG 167,69 100,00
  5. 4.1.3. Cơ c u s d ng t khu dân cư: STT LO I T DI N TÍCH T L (ha) (%) 01 t 18,35 42,41 t th p t ng 14,46 33,42 t chung cư 3,89 8,99 02 t công trình công c ng 5,53 12,78 t công trình công c ng trong khu 2,34 t giáo d c 3,19 03 t cây xanh công viên 9,46 21,86 04 t giao thông 9,93 22,95 T NG C NG 43,27 100,00 4.2. Ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: STT TÊN CH TIÊU ƠN VN CH TIÊU TÍNH 1 Ch tiêu t khu dân cư 30,91 t m2/ngư i 13,11 t công trình công c ng m2/ngư i 3,95 t cây xanh t p trung m2/ngư i 6,76 t giao thông m2/ngư i 7,09 2 Dân s d ki n ngư i 14.000 ngư i/ha 323,55 3 Ch tiêu lao ng ngư i/ha 120 L c lư ng lao ng d ki n ngư i 20.000 4 M t xây d ng + Nhà máy, kho tàng % ≤ 50 + Công trình công c ng - thương m i d ch % 30 - 50 v + Nhà chung cư (công nhân) % 30 - 40 + Nhà th p t ng (chuyên gia) % 40 - 60 5 T ng cao xây d ng (t i thi u - t i a) + Nhà máy, kho tàng T ng 1-3 + Công trình công c ng - thương m i d ch T ng 1-5 v
  6. + Nhà chung cư (công nhân) T ng 5 + Nhà th p t ng (chuyên gia) T ng 1-3 6 Ch tiêu h t ng k thu t + Ch tiêu c p nư c C m công nghi p m3/ha/ng 50 Khu dân cư l/ngư i/ng 180 - 200 + Ch tiêu thoát nư c C m công nghi p m3/ha/ng 50 Khu dân cư l/ngư i/ng 150 - 160 + Ch tiêu c p i n C m công nghi p kW/ha 400 Khu dân cư kWh/ng/ng 1200 - 2400 + Ch tiêu rác th i C m công nghi p t n/ha 0,5 Khu dân cư kg/ngư i/ng 1 - 1,2 5. B c c phân khu ch c năng: Quy mô toàn khu 210,96ha chia thành 2 khu. Khu 1 r ng 11ha dành phát tri n khu nhà chuyên gia và nhân viên văn phòng, n i k t v i khu dân cư giai o n 1. Khu 2 r ng 199,96ha ư c b c c thành hai khu: khu s n xu t là 167,69ha và khu nhà dành cho nhân viên và công nhân là 32,27ha. Khu dân cư b trí u hư ng gió ông Nam, ư c cách ly v i khu công nghi p b ng m t công viên vui chơi gi i trí r ng 7,8ha phía Tây Nam. C m công nghi p phát tri n n i li n v i giai o n 1, cách bi t v i xung quanh thành các dãy cây xanh l n và h th ng kênh r ch, giao thông chính. Trung tâm và d ch v công nghi p b trí trung tâm v a m b o bán kính ph c v toàn khu, v a làm kho ng m gi a khu công nghi p và khu dân cư. Các hình kh i ki n trúc công c ng to l n c a th lo i này s t o i m nh n ki n trúc, không gian cho tr c chính 60m c a d án. Khu kho tàng, b n bãi và h t ng k thu t b trí cu i hư ng gió, thu n ti n trong vi c phân b m ng lư i, t ch c thi công và ti t ki m kinh phí u tư. Khu công nghi p: 167,69ha • Khu trung tâm và d ch v công nghi p: 8,56ha N m v trí trung tâm và trên tr c giao thông l n nh t d án, khu trung tâm và d ch v công nghi p g m 4 ô ph v i các ch c năng khác nhau. Khu v c này d ki n có
  7. th k t h p v i khu cây xanh công viên xung quanh m r ng ho t ng khi c n thi t, nh t là t ch c các l h i ngoài tr i, các tri n lãm hàng hóa công ngh , h i ngh khách hàng ho c các chương trình khuy n mãi khác. Qu n th 4 ô ph này xoay quanh m t nút giao thông l n như qu ng trư ng v i tư ng ài gi a s là i m nh n giao lưu văn hóa toàn khu v c. Bao g m: + Trung tâm h i ngh , tri n lãm: 2,21ha + Trung tâm thương m i d ch v : 2,22ha + Khu văn phòng cho thuê, i di n: 1,18ha + D ch v khác (ngân hàng, khai thu h i quan…): 1,19ha + Tr m xăng d u: 0,84ha + Tr m xe buýt ( ưa ón công nhân) : 0,92ha • Khu nhà xư ng s n xu t, kho tàng: 101,67ha N m phía Tây B c giai o n 2, bao g m 10 lô t xây d ng nhà xư ng, kho bãi và văn phòng làm vi c c a các xí nghi p s n xu t v i các ơn nguyên khác nhau tùy theo tính ch t và th c t ăng ký c a các doanh nghi p. Trong ó có 4 ô ph ti p giáp v i giai o n 1 ư c quy ho ch cho các xí nghi p có nhu c u s d ng t l n, t i thi u 5.000m2; còn l i là 6 ô ph d ki n b trí cho các doanh nghi p các nhu c u t v a và nh , t i thi u 3.000m2. T i ô ph cu i cùng, b trí khu kho bãi kho ng 4,33ha cho thuê ho c b trí thành khu nhà xư ng xây s n v i quy mô nh hơn cho các doanh nghi p trong khu công nghi p có nhu c u thuê m r ng ng n h n, ph c v các ơn hàng khNn c p. Trong th c t s d ng, tùy theo nhu c u có th ghép m t s ơn nguyên l i v i nhau t ư c quy mô l n hơn nhưng v n m b o m t xây d ng và h s s d ng t trung bình tính t các lô c ng l i. Khuy n khích các nhà xư ng có nhu c u v di n tích l n n m d c theo các tr c ư ng chính. • Công trình u m i h t ng k thu t và cây xanh t p trung: 3,44ha Phân tán các khu v c x lý công trình k thu t áp ng theo t ng giai o n u tư, t n d ng các kênh r ch hi n có thoát nư c mưa theo mô hình mương h ti t ki m kinh phí u tư. Tách bi t khu v c x lý h t ng k thu t công nghi p v i khu x lý k thu t khu dân cư. Qu t dành b trí các công trình h t ng k thu t u m i g m tr m x lý nư c th i, tr m bơm nư c, tr m phòng cháy ch a cháy, khu v c thu gom rác th i trung chuy n… và cây xanh cách ly xung quanh các công trình này. Cây xanh cách ly c m công nghi p có chi u r ng t i thi u 50m so v i khu dân cư và t i thi u 20m so v i kênh r ch hi n h u gi l i trong án. Phương án quy ho ch này k t h p cây xanh cách ly làm công viên vui chơi gi i trí t i khu v c trung tâm và d ch v công nghi p v i khu dân cư khai thác có hi u qu qu t. Khu dân cư: 43,27ha
  8. Khu v c 1 n m phía Tây Nam, ti p giáp v i khu dân cư giai o n 1, quy mô 11ha ch y u là nhà dành cho chuyên gia, cán b , công nhân viên và ngư i có thu nh p n nh. Mô hình t i ây ch y u là bi t th , liên k có sân vư n. T ng dân s khu này kho ng 4.000 ngư i. Khu dân cư này hư ng các ti n ích công c ng c a giai o n 1 nên không b trí thêm, ch dành t t ch c công viên ven sông kho ng 1,8ha và sân vư n t p th d c sáng kho ng 0,5ha. Khu v c 2 quy mô 32,27ha g m khu nhà chung cư dành cho công nhân phía Nam và khu nhà th p t ng dành cho công nhân viên phía B c, s d ng chung c m công trình công c ng khu . D ki n dân s trong khu chung cư kho ng 5.000 ngư i và trong khu nhà th p t ng kho ng 5.000 ngư i. T i khu nhà th p t ng b trí m t công viên t p trung k t h p các sân bãi th d c th thao hàng ngày r ng kho ng 2,2ha. Công trình công c ng khu b trí t i ây bao g m: + Trư ng trung h c cơ s : 1,87ha + Trư ng m m non: 1,32ha (2 trư ng) + Tr s khu ph : 0,43ha + Trung tâm c ng ng: 0,92ha (nhà văn hóa, câu l c b , nhà c sách…) + Ch : 0,72ha 6. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 6.1. Quy ho ch chuNn b k thu t t xây d ng: * Quy ho ch chi u cao: + Khu quy ho ch có n n t tương i th p, san l p khi xây d ng m i các công trình n cao +2,00m (h cao Hòn D u). + d c san n n t i thi u là 4‰ (khu dân cư), 3‰ (khu công viên cây xanh). + Hư ng d c: t gi a các ti u khu ra xung quanh và v phía các kênh. * Quy ho ch thoát nư c mưa: + Hư ng thoát: các tuy n c ng thoát nư c s ư c b trí ch y u theo tr c ông Tây thoát ra kênh An H và kênh ranh Long An - thành ph H Chí Minh. + Chu kỳ tràn c ng: T = 3 năm (c ng c p 2); T = 2 năm (c ng c p 3, c p 4). 6.2. Quy ho ch c p i n: + Ch tiêu c p i n sinh ho t: 1.200 ÷ 2.400 kWh/ngư i/năm. + Ch tiêu c p i n xí nghi p công nghi p: 400 kW/ha.
  9. + Ngu n i n ư c c p t tr m 110/15-22kV Tân Hi p, giai o n sau s ư cb sung t tr m 110/15-22kV Hóc Môn 2. + Xây d ng m i các tr m bi n áp 15-22/0,4kV c p i n khu chuyên gia, khu công nhân, thương m i d ch v , chi u sáng các tr c ư ng, s d ng máy bi n áp 3 pha, dung lư ng thích h p, lo i tr m phòng. + Xây d ng m i m ng trung và h th c p i n cho khu quy ho ch, s d ng cáp ng b c cách i n XLPE, ti t di n dây phù h p, chôn ng m trong t. + H th ng chi u sáng dùng èn cao áp sodium 150 ÷ 250W - 220V, có chóa và c n èn t trên tr thép tráng k m. Lưu ý: V trí và quy mô tr m 110/15-22kV Nh Xuân như b n v th hi n, s ư c xác nh c th sau theo quy ho ch phát tri n m ng lư i i n thành ph . 6.3. Quy ho ch c p nư c: + S d ng ngu n nư c máy thành ph d a vào tuy n ng c p 500 trên ư ng Nguy n Văn B a thu c h th ng Nhà máy nư c Kênh ôngnư c hi n h u và sông Sài Gòn. + Tiêu chuNn c p nư c sinh ho t: 180 (lít/ngư i/ngày). + Tiêu chuNn c p nư c khu công nghi p: 50 (m3/ngày). + Tiêu chuNn c p nư c ch a cháy: 15 lít/s cho 01 ám cháy, s ám cháy x y ra ng th i cùng lúc là 02 ám cháy theo TCVN 2622-1995. + T ng nhu c u dùng nư c: 12.400 - 13.915 (m3/ngày), trong ó: Công nghi p : 6.393 - 6.715 (m3/ngày) Dân cư: 6.000 - 7.200 (m3/ngày) 6.4. Quy ho ch thoát nư c bNn, rác th i và v sinh môi trư ng: a) Thoát nư c bNn: + Gi i pháp thoát nư c: s d ng h th ng thoát nư c riêng, nư c th i khu quy ho ch ư c x lý c c b trong t ng công trình t tiêu chuNn quy nh t i c t C - TCVN- 5945-2005 trư c khi thu gom v 04 tr m x lý nư c th i x lý t tiêu chuNn quy nh t i c t A - TCVN-5945-2005. + Tiêu chuNn thoát nư c khu công nghi p: 50 (m3/ngày). + T ng lư ng nư c th i: 9.475 - 10.835 (m3/ngày), trong ó: Công nghi p : 5.375 - 5.912 (m3/ngày) Dân cư: 4.100 - 4.920 (m3/ngày) b) Rác th i và v sinh môi trư ng:
  10. + Tiêu chuNn rác th i sinh ho t: 1,0 kg/ngư i/ngày. + T ng lư ng rác th i sinh ho t: 20 t n/ngày. + Tiêu chuNn rác th i công nghi p: 0,4 t n/ha/ngày. + T ng lư ng rác th i công nghi p: 40,7 t n/ngày. + Phương án thu gom và x lý rác: rác th i ư c thu gom v tr m ép rác kín trong khu quy ho ch trư c khi ư c v n chuy n v khu x lý rác Tam Tân t i xã Phư c Hi p, huy n C Chi. 6.5. B n t ng h p ư ng dây ư ng ng: Vi c b trí các h th ng h t ng k thu t có th thay i trong các bư c tri n khai thi t k ti p theo (thi t k cơ s , thi t k k thu t thi công c a d án) m b o theo yêu c u k thu t. i u 2. Trên cơ s n i dung quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2.000 c m công nghi p và khu dân cư ô th m i Nh Xuân - giai o n 2, xã Xuân Th i Sơn, huy n Hóc Môn ư c duy t: - Giao S Công Thương b sung cây xăng và ch trong c m công nghi p và khu dân cư ô th Nh Xuân vào quy ho ch m ng lư i xăng d u và m ng lư i ch - siêu th , trung tâm thương m i ang ư c nghiên c u i u ch nh. - Giao S Công Thương ki m soát các ngành ngh u tư vào c m công nghi p, ki m soát công ngh s n xu t và quy trình x lý ô nhi m m b o các tiêu chí v tính ch t, ch c năng c a c m công nghi p phù h p v i nh hư ng phát tri n công nghi p c a thành ph và h n ch nh hư ng n các khu dân cư xung quanh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Công Thương, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân huy n Hóc Môn, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Giám c Ban Qu n lý C m công nghi p và Khu dân cư ô th m i Nh Xuân ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản