intTypePromotion=3

Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
4
download

Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND về việc giao điều chỉnh kế hoạch vay vốn năm 2007 đầu tư cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dân giải phóng mặt bằng và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c L p – T Do – H nh Phúc ******* ******* S : 87/2007/QĐ-UBND Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C GIAO ĐI U CH NH K HO CH VAY V N NĂM 2007 Đ U TƯ CHO CÁC D ÁN XÂY D NG H T NG K THU T PH C V DI DÂN GI I PHÓNG M T B NG VÀ NHÀ XÃ H I TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Ngh quy t s 15/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006 c a H i đ ng nhân dân Thành ph Hà N i v d toán ngân sách và phân b d toán ngân sách thành ph Hà N i năm 2007; Căn c Quy t đ nh s 45/2007/QĐ-UBND ngày 20/04/2007 c a UBND Thành ph v vi c giao k ho ch vay v n năm 2007 đ u tư cho D án Xây d ng h t ng k thu t nhà tái đ nh cư ph c v di dân GPBM trên đ a bàn thành ph Hà N i; Căn c Quy t đ nh s 53/2007/QĐ-UBND ngày 18/05/2007 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy đ nh t m th i v qu n lý, s d ng ngu n v n ngân sách Thành ph giao cho Qu Đ u tư phát tri n thành ph Hà N i đ hình thành ngu n v n quay vòng cho vay đ u tư các d án nhà tái đ nh cư ph c v di dân GPMB và các d án nhà xã h i trên đ a bàn thành ph Hà N i; Căn c công văn s 136/HĐND-KTNS ngày 26/07/2007 c a Thư ng tr c HĐND Thành ph v vi c đi u ch nh k ho ch vay v n đ u tư năm 2007 cho các d án xây d ng nhà ph c v GPMB, tái đ nh cư và nhà xã h i; Theo đ ngh c a Liên ngành: s K ho ch & Đ u tư và s Tài chính t i T trình liên ngành s : 556/TTrLN-KH&ĐT-TC ngày 16 tháng 07 năm 2007; QUY T Đ NH: Đi u 1. Giao đi u ch nh k ho ch vay v n năm 2007 cho các d án Đ u tư xây d ng h t ng k thu t ph c v di dân gi i phóng m t b ng và nhà xã h i trên đ a bàn thành ph Hà N i (chi ti t theo ph l c ban hành kèm Quy t đ nh này), trong đó 79.820 tri u đ ng b trí cho các D án đư c trích t 100.000 tri u đ ng t h ng m c các d án quy t toán, thanh toán n d phòng đã giao t i quy t đ nh s 45/2007/QĐ-UBND ngày 20/04/2007 c a UBND Thành ph . Đi u 2. Nh ng n i dung khác không ghi trong quy t đ nh này, Các đơn v th c hi n theo quy t đ nh 45/2007/QĐ-UBND ngày 20/04/2007 c a UBND Thành ph . Đi u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám đ c các S ; K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Tài nguyên môi trư ng và nhà đ t; Giám đ c Kho b c nhà nư c Thành ph ; Ch t ch H i đ ng qu n lý và T ng giám đ c Qu Đ u tư phát tri n thành ph Hà N i và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH Nơi nh n: - Thư ng tr c HĐND TP; (đ báo PHÓ CH T CH - Đ/c CT UBND TP cáo) - Các đ/c PCT: Phi Thái Bình, Vũ H ng Khanh; - Như Đi u 3; - V1, V2, V5, TH, KT, XD, NN; - Lưu VT. Hoàng M nh Hi n
  2. PH L C DANH M C K HO CH VAY V N NĂM 2007 LĨNH V C H T NG K THU T KHU TÁI Đ NH CƯ VÀ NHÀ TÁI Đ NH CƯ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 87/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a UBND thành ph Hà N i) TT Danh m c công D án Đ a đi m Th i Năng l c D án đư c duy t TKKT-TDT đư c Lũy k thanh toán K ho ch vay v n năm 2007 đã K ho ch vay v n năm 2007 giao Dư án Ch đ u tư Ghi chú trình xây d ng gian thi t k duy t t KC đ n h t giao đi u ch nh b sung tr ng 2006 đi m A B C S , ngày T ng v n S , ngày T ng v n T ng Trong đó T ng s Trong đó T ng s Xây l p Thi t GPMB Qđ nh đ u tư Qđ nh đ u tư s riêng b 2006 Xây l p Thi t GPMB b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 28 I T NG C NG 0 1 1 454,330 6,395 0 0 100,000 0 0 0 100,000 6,740 3,290 36,145 3 1 H t ng k thu t 0 1 1 106,671 6,395 0 0 0 0 0 0 39,820 3,150 0 36,145 2 khu tái đ nh cư 1.1 Chu n b th c hi n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d án 1.2 Th c hi n d án 0 1 1 106,671 6,395 0 0 0 0 0 0 39,820 3,150 0 36,145 2 1.2.1 D án chuy n ti p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.2 D án m i 0 1 1 106,671 6,395 0 0 0 0 0 0 39,820 3,150 0 36,145 2 1 Xây d ng HTKT 1 Huy n 0,8ha 114/QĐ- 1,920 307/TĐ- 1,920 1,820 1,650 1 Trung tâm khu tái đ nh cư Đông Anh KH&ĐT TTQĐ phát tri n ph c v GPMB d 05/6/2007 qu đ t án xây d ng nhà công nhân khu công nghi p B c Thăng Long 2 GPMB và san n n 1 Long Biên 2007- 11ha 1457/QĐ- 104,751 700/QĐ- 4,475 38,000 1,500 36,145 1 UBND qu n sơ b khu tái đ nh 2008 UBND UB Long Biên cư ph c v GPMB 13/4/2007 10/5/2007 đư ng 5 kéo dài t i phư ng Thương
  3. Thanh II THANH TOÁN 0 2 0 347,659 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0 1 KINH PHÍ Đ T HÀNG MUA NHÀ PH C V TÁI Đ NH CƯ, NHÀ XÃ H I 1 Đ t hàng mua nhà 1 Đông Anh 2007- 6.2ha 103/QĐ- 169,600 20,000 1 Qu Đ u tư ph c v nhà cho 2008 UBND phát tri n công nhân t i xã 10/1/2007 thành ph Kim Chung, huy n Đông Anh do Công ty CP Đ u tư xây d ng Hà N i làm ch đ u tư 2 Đ t hàng mua nhà 1 Đông Anh 2007- 7ha 217/QĐ- 178,059 20,000 Qu Đ u tư ph c v nhà cho 2008 UBND phát tri n công nhân t i xã 16/1/2007 thành ph Kim Chung, huy n Đông Anh do TCT C ph n Xu t nh p kh u xây d ng Vi t Nam – VINACONEX làm ch đ u tư III CÁC D ÁN 0 1 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 20,180 3,590 3,290 0 0 QUY T TOÁN, THANH TOÁN N D PHÒNG 3 Nhà cao t ng 1 C u Gi y 2001- 330 căn 7,300 3,590 3,290 BQL DA Hoàn thành chung cư khu 2006 qu n C u 2008 5.03ha C u Gi y Gi y

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản