Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cấp thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 88/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH V B SUNG THÀNH VIÊN H I NG TƯ V N ƯA NGƯ I VÀO CƠ S CH A B NH, CƠ S D Y NGH VÀ GI I QUY T VI C LÀM CHO NGƯ I SAU CAI NGHI N MA TÚY VÀ GI I QUY T TÁI HÒA NH P C NG NG C P THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003; Căn c Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph Quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh; Căn c Ngh nh s 146/2004/N -CP ngày 19 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph Quy nh th t c, th m quy n quy t nh ưa vào cơ s qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n ma túy; Căn c Quy t nh s 02/2006/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v thành l p H i ng tư v n ưa ngư i vào cơ s ch a b nh, cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy và gi i quy t tái hòa nh p c ng ng c p thành ph ; Xét ngh c a S Tư pháp t i T trình s 1578/TTr-STP-VB ngày 10 tháng 5 năm 2006 và Văn b n s 1878/STP-VB ngày 02 tháng 6 năm 2006; QUY T NNH : i u 1. Nay b sung thành viên là Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph vào H i ng tư v n ưa ngư i vào cơ s ch a b nh, cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy và gi i quy t tái hòa nh p c ng ng c p thành ph (g i t t là H i ng tư v n thành ph ) ư c thành l p theo Quy t nh s 02/2006/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph , trong trư ng h p H i ng tư v n thành ph xét duy t h sơ ngh áp d ng bi n pháp ưa ngư i chưa thành niên vào cơ s ch a b nh, cơ s qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy.
  2. i u 2. Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph th c hi n nhi m v thành viên H i ng tư v n thành ph theo quy nh t i i u 2 Quy t nh s 02/2006/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph và Quy ch ho t ng c a H i ng tư v n thành ph ban hành kèm theo Quy t nh s 80/2006/Q -UBND ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, các n i dung không c p t i Quy t nh này v n gi nguyên theo Quy t nh s 02/2006/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Tư pháp, các thành viên H i ng tư v n thành ph , Th trư ng các s -ngành c a thành ph và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 4; - C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y; PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB : CT, các PCT; - oàn i bi u Qu c h i TP; - y ban M t tr n T qu c VN.TP; - VPH -UB : Các PVP; - Các T NCTH; - Lưu (VX/LC) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản