Quyết định số 882/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 882/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 882/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị - Sở Giao thông công chính Hà Nội để xây dựng đoạn đường từ Bảo tàng Dân tộc học đến Viện Vật lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 882/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 882/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 1999 QUY T NNH V VI C GIAO Đ T CHO BAN QU N LÝ D ÁN GIAO THÔNG ĐÔ TH - S GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ N I Đ XÂY D NG ĐO N ĐƯ NG T B O TÀNG DÂN T C H C Đ N VI N V T LÝ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét ngh c a y ban nhân dân thành ph Hà N i (công văn s 49/TTr-UB ngày 10 tháng 8 năm 1999), c a T ng c c a chính (t trình s 1360/TT-TC C ngày 09 tháng 9 năm 1999), QUY T NNH: i u 1. Thu h i 55.904 m2 t (bao g m : 25.536 m2 t i các phư ng C ng V , Ng c Khánh, qu n Ba ình và 30.368 m2 t i phư ng D ch V ng, qu n C u Gi y thành ph Hà N i) và giao toàn b di n tích t thu h i trên cho Ban Qu n lý D án Giao thông ô th thu c S Giao thông công chính Hà N i xây d ng o n ư ng t B o tàng Dân t c h c n Vi n V t lý (thu c tuy n ư ng Ng c Khánh - ê Bư i Nghĩa ô). V trí, ranh gi i khu t xác nh theo b n v ch gi i ư ng , t l 1/500 do Vi n Thi t k quy ho ch xây d ng l p ngày 06 tháng 12 năm 1993, ư c ki n trúc sư trư ng thành ph Hà N i ch p thu n t i công văn s 609/KTST-QH, ngày 25 tháng 3 năm 1997 ( o n ê Bư i - Ng c Khánh) và b n v ch gi i ư ng , t l 1/500 do Vi n Thi t k quy ho ch xây d ng Hà N i xác l p ngày 31 tháng 12 năm 1996, ư c ki n trúc sư trư ng thành ph Hà N i ch p thu n ngày 25 tháng 3 năm 1997 ( o n ê Bư i - Nghĩa ô); S a chính - Nhà t thành ph Hà N i xác nh n ngày 02 tháng 8 năm 1999. i u 2. Căn c vào i u 1 c a Quy t nh này, y ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m : 1. Xác nh m c gi i khu t c th trên b n và trên th c a, ăng ký vào s a chính Nhà nư c; 2. Hư ng d n vi c n bù thi t h i cho các ch s d ng có t b thu h i, t ch c di chuy n dân n nơi m i và s m n nh i s ng cho các h ph i di chuy n; 3. Ki m tra ch t ch vi c s d ng t theo úng quy nh hi n hành.
  2. i u 3. B trư ng các B : Giao thông v n t i, Tài chính, Xây d ng, K ho ch và u tư, T ng c c trư ng T ng c c a chính; Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, Giám c S Giao thông công chính Hà N i, Giám c Ban Qu n lý D án Giao thông ô th và Th trư ng các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP, - Các B : Giao thông v n t i, Tài chính, Xây d ng, K ho ch và u tư, - T ng c c a chính, - UBND thành ph Hà N i, -S a chính - Nhà t thành ph Hà N i, - S Giao thông công chính Hà N i, Nguy n Công T n - Ban QLDA Giao thông ô th , - VPCP : BTCN, PCN Nguy n Công S , v CN, - Lưu : NN (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản