Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
215
lượt xem
59
download

Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP về cước vận tải hàng hoá bằng ôtô do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP

 1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/2000/Q -BVGCP Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 89/2000/Q -BVGCP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 V CƯ C V N T I HÀNG HOÁ B NG ÔTÔ TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 5/1/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Quy t nh s 137/H BT ngày 27/4/1992 c a H i ng b trư ng (nay là Chính ph ) v qu n lý giá; Căn c Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/03/1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c; Theo ngh c a S tài chính -V t giá, S Giao thông V n t i m t s t nh, thành ph ; Sau khi trao i v i các ngành có liên quan; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u cư c v n chuy n hàng hoá b ng ôtô (Ph l c 1) và B n Hư ng d n tính cư c v n chuy n hàng hoá b ng ôtô (Ph l c 2) áp d ng trong các trư ng h p sau: 1. Xác nh cư c v n chuy n hàng hoá thanh toán t ngu n v n ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p th c hi n cơ ch u th u i v i cư c v n chuy n hàng hoá thì áp d ng theo m c cư c trúng th u. 2. Xác nh ơn giá tr giá, tr cư c c a t ng m t hàng i v i t ng a phương c th làm căn c d toán kinh phí tr giá, tr cư c hàng năm cho các t nh th c hi n chính sách mi n núi theo Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/03/1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c; 3. Là cơ s các ơn v tham kh o trong quá trình thương th o h p ng cư c v n chuy n hàng hoá ngoài các trư ng h p nêu trên. i u 2: Cư c v n t i hàng hoá b ng ôtô qui nh t i i u 1 là m c cư c t i a và ã bao g m thu giá tr gia tăng. Căn c i u ki n khai thác và chi phí v n t i th c t t i a phương, U ban Nhân dân các t nh, Thành ph tr c thu c Trung Ương qui nh: 1. Bi u cư c v n chuy n hàng hoá b ng ôtô áp d ng trong ph m vi T nh, Thành ph tr c thu c Trung Ương nhưng không ư c vư t m c cư c t i a qui nh t i i u 1.
 2. Trư ng h p cao hơn m c cư c qui nh t i i u 1 ph i ư c s ng ý c a Ban V t giá Chính ph . 2. Cư c v n chuy n trên ư ng x u hơn ư ng lo i 5. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2001 và thay th Quy t nh s 36/VGCP-CNTDDV ngày 08/5/1997 c a Ban V t giá Chính ph v cư c v n chuy n hàng hoá b ng ôtô, Quy t nh s 13/1999/Q -BVGCP ngày 26/3/1999 c a Ban V t giá Chính ph v b sung s a i m t s i m t i Quy t nh s 36/VGCP- CNTDDV ngày 08/5/1997 và các văn b n hư ng d n có liên quan. i v i kh i lư ng hàng hoá ã ký H p ng v n chuy n trư c ngày 01/01/2001 nhưng chưa th c hi n vi c v n chuy n thì áp d ng m c cư c qui nh t i Quy t nh này. Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) PH L C 1 BI U CƯ C V N CHUY N HÀNG HOÁ B NG ÔTÔ (Ban hành kèm theo Q s : 89/2000/Q -VGCPngày 13 tháng 11 năm 2000 c a Ban V t giá Chính ph ) I. BI U CƯ C V N CHUY N HÀNG HOÁ B NG ÔTÔ 1. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 1: Hàng b c 1 bao g m: t, cát, s i, á xay, g ch các lo i. ơn v : ng/T n.Km Lo i ư ng ư ng ư ng ư ng ư ng ư ng C ly lo i 1 lo i 2 lo i 3 lo i 4 lo i 5 A 1 2 3 4 5 1 5.600 6.664 9.796 14.204 20.596 2 3.100 3.689 5.423 7.863 11.402 3 2.230 2.654 3.901 5.656 8.202 4 1.825 2.172 3.192 4.629 6.712 5 1.600 1.904 2.799 4.058 5.885 6 1.446 1.721 2.529 3.668 5.318
 3. 7 1.333 1.586 2.332 3.381 4.903 8 1.245 1.482 2.178 3.158 4.579 9 1.173 1.396 2.052 2.975 4.314 10 1.114 1.326 1.949 2.826 4.097 11 1.063 1.265 1.860 2.696 3.910 12 1.016 1.209 1.777 2.577 3.737 13 968 1.152 1.693 2.455 3.560 14 924 1.100 1.616 2.344 3.398 15 883 1.051 1.545 2.240 3.248 16 846 1.007 1.480 2.146 3.112 17 820 976 1.434 2.080 3.016 18 799 951 1.398 2.027 2.939 19 776 923 1.357 1.968 2.854 20 750 893 1.312 1.902 2.758 21 720 857 1.259 1.826 2.648 22 692 823 1.211 1.755 2.545 23 667 794 1.167 1.692 2.453 24 645 768 1.128 1.636 2.372 25 624 743 1.092 1.583 2.295 26 604 719 1.057 1.532 2.221 27 584 695 1.022 1.481 2.148 28 564 671 987 1.431 2.074 29 545 649 953 1.382 2.004 30 528 628 924 1.339 1.942 31-35 512 609 896 1.299 1.883 36-40 498 593 871 1.263 1.832 41-45 487 580 852 1.235 1.791 46-50 477 568 834 1.210 1.754 51-55 468 557 819 1.187 1.721 56-60 460 547 805 1.167 1.692
 4. 61-70 453 539 792 1.149 1.666 71-80 447 532 782 1.134 1.644 81-90 442 526 773 1.121 1.626 91-100 438 521 766 1.111 1.611 Tu 101 Km tr lên 435 518 761 1.103 1.600 2. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 2: ư c tính b ng 1,10 l n cư c hàng b c 1. Hàng b c 2 bao g m: Ngói, lương th c óng bao, á các lo i ( tr á xay), g cây, than các lo i, các lo i qu ng, sơn các lo i, tranh, tre, n a, lá, bương, v u, hóp, sành, s , các thành phNm và bán thành phNm b ng g (c a, t , bàn, gh , ch n song...), các thành phNm và bán thành phNm kim lo i (thanh, th i, d m, t m, lá, dây, cu n, ng (tr ng nư c)...). 3. ơn cư c cơ b n i v i hàng b c 3: ư c tính b ng 1,30 l n cư c hàng b c 1. Hàng b c 3 bao g m: Lương th c r i, xi măng, vôi các lo i, phân bón các lo i (tr phân ng v t), xăng d u, thu c tr sâu, tr d ch, thu c ch ng m i m t, thu c thú y, sách, báo, gi y vi t, gi ng cây tr ng, nông s n phNm, các lo i v t tư, máy móc, thi t b chuyên ngành, nh a ư ng, c t i n, ng nư c (b ng thép, b ng nh a). 4. ơn cư c cơ b n i v i hàng b c 4: ư c tính b ng 1,4 l n cư c hàng b c 1. Hàng b c 4 bao g m: Nh a nhũ tương, mu i các lo i, thu c ch a b nh, phân ng v t, bùn, các lo i hàng dơ bNn, kính các lo i, hàng tinh vi, hàng thu tinh, xăng d u ch a b ng phi. 5.Trư ng h p v n chuy n các m t hàng không có tên trong danh m c 4 b c hàng nêu trên thì ch hàng và ch phương ti n căn c vào c tính c a m t hàng tương ương x p vào b c hàng thích h p khi tính cư c v n chuy n. II. CÁC TRƯ NG H P Ư C TĂNG (C NG THÊM), GI M CƯ C SO V I M C CƯ C CƠ B N DO NA PHƯƠNG QUI NNH: 1. Cư c v n chuy n hàng hoá trên m t s tuy n ư ng khó khăn vùng cao c a t nh mi n núi, ph i s d ng phương ti n 3 c u ch y b ng xăng ư c c ng thêm 30% m c cư c cơ b n. 2. Cư c v n chuy n hàng hoá b ng phương ti n có tr ng t i t 3 t n tr xu ng (tr xe công nông và các lo i xe tương t ) ư c c ng thêm 30% m c cư c cơ b n. 3. Cư c v n chuy n hàng hoá k t h p chi u v : M t ch hàng v a có hàng i v a có hàng v trong m t vòng quay phương ti n ư c gi m 10% ti n cư c c a s hàng v n chuy n chi u v . 4. Cư c v n chuy n hàng b ng phương ti n có thi t b t x p d hàng:
 5. 4.1. Hàng hoá v n chuy n b ng phương ti n có thi t b t (xe ben), phương ti n có thi t b nâng h (xe reo) ư c c ng thêm 15% m c cư c cơ b n. 4.2. Hàng hoá v n chuy n b ng phương ti n có thi t b hút x (xe Stec) ư c c ng thêm 20% m c cư c cơ b n. 4.3. Ngoài giá cư c quy nh t i i m 4.1 và 4.2 nói trên, m i l n s d ng: a/ Thi t b t , thi t b hút x : ư c c ng thêm 2.500 /T n hàng; b/ Thi t b nâng h : ư c c ng thêm 3.000 /T hàng. 5. i v i hàng hoá ch a trong Container: B c hàng tính cư c là hàng b c 3 cho t t c các lo i hàng ch a trong Container. Tr ng lư ng tính cư c là tr ng t i ăng ký c a Container. 6. Trư ng h p v n chuy n hàng thi u t i: Cư c v n chuy n tính như sau: a/ N u hàng hoá v n chuy n ch x p ư c dư i 50% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 80% tr ng t i ăng ký phương ti n. b/ N u hàng hoá v n chuy n ch x p ư c t 50% n 90% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 90% tr ng t i ăng ký phương ti n. c/ N u hàng hoá v n chuy n x p ư c trên 90% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng tr ng lư ng hàng hoá th c ch . 7. Trư ng h p v n chuy n hàng quá kh ho c quá n ng b ng phương ti n v n t i thông thư ng: Cư c v n chuy n ư c c ng thêm 20% m c cư c cơ b n. 8. V n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng ph i s d ng phương ti n v n t i c ch ng: áp d ng Bi u cư c do B Giao thông V n t i quy nh. PH L C 2 HƯ NG D N TÍNH CƯ C V N T I HÀNG HOÁ B NG Ô TÔ (Ban hành kèm theo Q s : 89/2000/Q -VGCP ngày 13 tháng 11 năm 2000 c a Ban V t giá Chính ph ) 1. Ph m vi áp d ng: Nh ng qui nh v cư c v n t i hàng hoá b ng ô tô t i Quy t nh này ư c áp d ng trong các trư ng h p sau: 1. Xác nh cư c v n chuy n thanh toán t ngu n v n ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p th c hi n cơ ch u th u i v i cư c v n chuy n hàng hoá thì áp d ng theo m c cư c trúng th u. 2. Xác nh ơn giá tr giá, tr cư c c a t ng m t hàng i v i t ng a phương c th làm căn c d toán kinh phí tr giá, tr cư c hàng năm cho các t nh th c hi n
 6. chính sách mi n núi theo Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/03/1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c; 3. Là căn c các ơn v tham kh o trong quá trình thương th o h p ng cư c v n chuy n hàng hoá ngoài các trư ng h p nêu trên. Nh ng quy nh chung: 2.1. Tr ng lư ng hàng hoá tính cư c: Là tr ng lư ng hàng hoá th c t v n chuy n k c bao bì (tr tr ng lư ng v t li u kê, chèn lót, ch ng bu c). ơn v tr ng lư ng tính cư c là T n (T). 2.2. M t s quy nh v hàng hoá v n chuy n b ng ôtô như sau: a/ Quy nh v hàng thi u t i: Trư ng h p ch hàng có s lư ng hàng hoá c n v n chuy n nh hơn tr ng t i ăng ký c a phương ti n ho c có s lư ng hàng hoá ã x p y thùng xe nhưng v n chưa s d ng h t tr ng t i ăng ký c a xe. b/ Quy nh v hàng quá kh , hàng quá n ng: - Hàng quá kh là lo i hàng mà m i ki n hàng không tháo r i ra ư c khi x p lên xe và có m t trong các c i m sau: + Có chi u dài dư i 12m và khi x p lên xe vư t quá chi u dài qui nh c a thùng xe. + Có chi u r ng c a ki n hàng dư i 2,5 m và khi x p lên xe vư t quá chi u r ng qui nh c a thùng xe. + Có chi u cao quá 3,2m tính t m t t. - Hàng quá n ng là lo i hàng mà m i ki n hàng không tháo r i ra ư c khi x p lên xe và có tr ng lư ng trên 5 t n n dư i 20 t n. - i v i m t ki n hàng v a quá kh , v a quá n ng: ch phương ti n ch ư c thu m t m c cư c quá kh ho c quá n ng. i v i m t ki n hàng v a quá kh , v a thi u t i ch phương ti n ư c thu m t m c cư c t i a không vư t quá m c cư c tính theo tr ng t i phương ti n dùng v n chuy n. Nh ng trư ng h p trên do ch phương ti n t ch n. 2.3. Kho ng cách tính cư c: - Kho ng cách tính cư c là kho ng cách th c t v n chuy n có hàng. - N u kho ng cách v n chuy n t nơi g i hàng n nơi nh n hàng có nhi u tuy n v n chuy n khác nhau thì kho ng cách tính cư c là kho ng cách tuy n ng n nh t. Trư ng h p trên tuy n ư ng ng n nh t không m b o an toàn cho phương ti n và hàng hoá thì kho ng cách tính cư c là kho ng cách th c t v n chuy n, nhưng hai bên ph i ghi vào h p ng v n chuy n, ho c ch ng t h p l khác.
 7. - ơn v kho ng cách tính cư c là Kilômet (vi t t t là Km). - Kho ng cách tính cư c t i thi u là 1Km. - Quy tròn kho ng cách tính cư c: S l dư i 0,5 Km không tính, t 0,5 Km n dư i 1 Km ư c tính là 1 Km. 2.4. Lo i ư ng tính cư c: a. Lo i ư ng tính cư c ư c chia làm 5 lo i theo b ng phân c p lo i ư ng c a B Giao thông v n t i; ư ng do a phương qu n lý thì UBND T nh, Thành ph tr c thu c TW căn c vào tiêu chuNn quy nh phân c p lo i ư ng c a B GTVT công b lo i ư ng áp d ng trong ph m vi a phương. b. i v i tuy n ư ng m i khai thông chưa x p lo i, chưa công b c ly thì hai bên ch hàng và ch phương ti n căn c vào tiêu chuNn hi n hành c a B GTVT tho thu n v lo i ư ng, c ly và ghi vào h p ng v n chuy n. c. V n chuy n hàng hoá trên ư ng n i Thành, n i th do m t phương ti n các lo i và ngư i i l i nhi u, t c phương ti n gi m, th i gian ch i nhi u, năng su t phương ti n th p, chi phí v n t i cao, ư c tính cư c theo ư ng lo i 3 cho các m t hàng. d. ơn giá cư c cơ b n v n chuy n hàng hoá trên ư ng x u hơn ư ng lo i 5 do U Ban nhân dân T nh, Thành ph quy nh trên cơ s i u ki n khai thác và chi phí v n chuy n th c t t i a phương. 3. Các quy nh v cư c cơ b n t i m c I Bi u cư c v n chuy n hàng hoá b ng ôtô: 3.1. ơn giá cư c cơ b n t i m c I Bi u cư c v n chuy n hàng hoá b ng ôtô trong Quy t nh này ư c qui nh cho hàng b c 1, v n chuy n trên 5 lo i ư ng 41 c ly. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 2, b c 3, b c 4 ư c tính theo h s i v i ơn giá cư c cơ b n c a hàng b c 1. ơn v tính cư c là ng/ T n Kilômet ( /TKm). 3.2. Phương pháp tính cư c cơ b n theo các c ly: a/ V n chuy n hàng hoá trên cùng m t lo i ư ng: V n chuy n hàng hoá c ly nào, lo i ư ng nào thì s d ng ơn giá cư c c ly, lo i ư ng ó tính cư c. Ví d 1: V n chuy n 10 T n hàng b c 1, c ly 30 Km, trên ư ng lo i 1. Tính cư c cơ b n như sau: Áp d ng ơn giá cư c c ly 30 Km, hàng b c 1, ư ng lo i 1 là 528 /T.Km. Cư c ư c thu là: 528 /T.Km x 30 Km x 10 T = 158.400 .
 8. b/ V n chuy n hàng hoá trên ch ng ư ng g m nhi u lo i ư ng khác nhau thì dùng ơn giá cư c c a kho ng cách toàn ch ng ư ng, ng v i t ng lo i ư ng tính cư c cho t ng o n ư ng r i c ng l i. Ví d 2: V n chuy n 10 t n hàng b c 1, kho ng cách v n chuy n 140 Km; trong ó g m 70 Km ư ng lo i 1, 30 Km ư ng lo i 2, 40 Km ư ng lo i 3, và 5 Km ương lo i 5. Tính cư c cơ b n như sau: + Dùng ơn giá cư c c ly trên 100Km c a ư ng lo i 1, hàng b c 1, tính cư c cho 70Km ư ng lo i 1: 435 /TKm x 70Km x 10 T = 304.500 + Dùng ơn giá cư c c ly trên 100Km c a ư ng lo i 2, hàng b c 1 tính cư c cho 30Km ư ng lo i 2: 518 /TKm x 30Km x 10 T = 155.400 + Dùng ơn giá cư c c ly trên 100Km c a ư ng lo i 3, hàng b c 1 tính cư c cho 40Km ư ng lo i 3: 761 /TKm x 40Km x 10 T = 304.400 + Dùng ơn giá cư c c ly trên 100Km c a ư ng lo i 5 hàng b c 1 tính cư c cho 5Km ư ng lo i 5: 1600 /TKm x 5Km x10 T = 80.000 Cư c toàn ch ng ư ng là: 304.500 + 155.400 +304.400 +80.000 = 844.300 4. Các lo i chi phí khác ngoài cư c v n chuy n hàng hoá quy nh t i Ph l c 1: 4.1.Chi phí huy ng phương ti n: Quãng ư ng huy ng có chi u dài dư i 3 Km không tính ti n huy ng. Khi phương ti n v n t i ư c huy ng t bãi xe (c a ơn v v n t i, i xe) i xa trên 3 Km n a i m khác làm vi c trong m t th i gian. Xong công vi c phương ti n v n t i l i v nơi xu t phát ban u thì ư c tính m t l n ti n huy ng phương ti n (tr trư ng h p bên ch hàng không b trí ư c ch cho công nhân lái phương ti n và ch phương ti n). Ti n huy ng phương ti n ư c tính theo công th c sau: Ti n huy ng phương ti n = [(T ng s Km xe ch y - 3Km xe ch y u x 2) - (s Km xe ch y có hàng x 2)] x ơn giá cư c hàng b c 1, ư ng lo i 1 c ly trên 100Km x Tr ng t i ăng ký phương ti n. 4.2 Chi phí phương ti n ch i:
 9. - Th i gian x p d làm th t c giao nh n trong m t chuy n v n chuy n là 1 gi , quá th i gian quy nh trên, bên nào gây nên ch m tr thì bên ó ph i tr ti n ch i (k c ch phương ti n ưa xe n thiêú so v i kh i lư ng v n chuy n ghi trong h p ng). - Ti n ch i quy nh cho các lo i xe là 15.000 /t n-xe-gi và 6.000 /t n-moóc- gi . - Vi c quy tròn s l như sau: Dư i 15 phút không tính; T 15 phút n 30 phút tính 30 phút; Trên 30 phút tính là 1gi . 4.3 Chi phí chèn lót, ch ng bu c hàng hoá: Nh ng hàng hoá (hàng c ng k nh, tinh vi, d v , hàng n ng, hàng r i ...) khi v n chuy n òi h i ph i chèn lót, ch ng bu c thì ngoài ti n cư c, ch phương ti n ư c thu thêm ti n chèn lót, ch ng bu c bao g m ti n công, kh u hao v t li u d ng c . Phí chèn lót, ch ng bu c do ch hàng và ch phương ti n tho thu n ghi vào h p ng v n chuy n. Ch phương ti n v n t i ch u trách nhi m cung c p v t li u d ng c , nhân l c th c hi n các công vi c chèn lót, ch ng bu c hàng hoá. 4.4. Phí ư ng, c u, phà: Trư ng h p phương ti n v n chuy n trên ư ng có thu phí ư ng, c u, phà thì ch hàng ph i thanh toán ti n phí ư ng, c u, phà cho ch phương ti n theo ơn giá do Nhà nư c quy nh. 4.5. Chi phí v sinh phương ti n: Phương ti n v n t i ưa n x p hàng hoá ph i ư c quét d n s ch s ; v sinh thông thư ng do bên v n t i m nhi m không tính ti n. Trư ng h p v n chuy n hàng hoá là các lo i vôi, xi măng r i, hàng dơ bNn... thì ch hàng ph i tr ti n làm v sinh cho bên ch phương ti n theo giá tho thu n gi a hai bên. 5. M t s ví d tính cư c v n chuy n hàng hoá b ng ôtô: Ví d 1: V n chuy n 12 t n mu i i t trên quãng ư ng mi n núi có c ly 30km ư ng lo i 5, s d ng phương ti n có tr ng t i nh (3T n), cư c v n chuy n tính như sau: M c cư c cơ b n: 1942 /Tkm x 1,4 (HB4) x 30 km x 12T = 978.768 2. Các quy nh ư c c ng thêm ti n cư c :
 10. - S d ng phương ti n có tr ng t i t 3T tr xu ng (áp d ng kho n 2/II Ph l c 1): 978.768 /T x 30% = 293.630 3. T ng s ti n cư c v n chuy n là: 978.768 + 293.630 = 1.272.398 . Ví d 2: V n chuy n 25 t n xăng b ng xe Stec (có s d ng thi t b hút x ), c ly 42 km ư ng lo i 2, cư c v n chuy n tính như sau: 1. M c cư c cơ b n: 580 /TKm x 1,3 (HB3) x 42Km x 25T = 791.700 2. Các quy nh ư c c ng thêm ti n cư c : - S d ng xe Stéc (áp d ng i m 4.2 kho n 4/II Ph l c 1): 791.700 x 20% = 158.340 - S d ng thi t b hút x (áp d ng i m b/4.3 kho n 4/II Ph l c 1): 2.500 x 25 t n = 62.500 3. T ng s ti n cư c v n chuy n là: 791.700 + 158.340 + 62.500 = 1.012.540 Ví d 3: V n chuy n 22 t n phân hoá h c trên quãng ư ng có c ly 85km (trong ó 5Km ư ng lo i 3, 30Km ư ng lo i 4 và 50Km ư ng lo i 5), xe có tr ng t i 5 t n nhưng ch ch ư c 4 t n (h s s d ng tr ng t i b ng 80%), s d ng phương ti n 3 c u ch y b ng xăng, cư c v n chuy n tính như sau: 1. M c cư c cơ b n: (773 /T.Km x 5+1.121 /T.Km x 30+1.626 /T.Km x 50) x 1,3(HB3) = 154.433,50 /T n 2. Các quy nh ư c c ng thêm ti n cư c: S d ng phương ti n 3 c u ch y xăng (áp d ng kho n 1/II phu l c1): Ti n cư c 1 t n do phương ti n ch y xăng: 154.433,50 /T n x 30% = 46.330,05 /T n 3. Ti n cư c m t t n hàng là: 154.433,50 /T n + 46.330,05 /T n = 200.763,55 /T n
 11. 4. Do hàng v n chuy n ch x p ư c 80% tr ng t i ăng ký phương ti n, áp d ng quy nh t i i m b kho n 6/II Ph l c1 ti n cư c 1 t n là: (200.763,55 /T x 5T x 90%) : 4 T (th c ch ) = 225.858,99 /T n 5. T ng ti n cư c là: 225.858,99 /T n x 22T n = 4.968.897,78 /T n Ví d 4: Xe ôtô 5 t n ư c i u t bãi xe ( i m A) n a i m B c ly dài 50 km, v n chuy n hàng t i m B i n i m C có c ly dài 100km, sau khi xong vi c xe tr v i m A, ti n huy ng phí ư c tính như sau: T ng s Km xe ch y là t A n C là: 150 Km x 2 = 300 Km S Km ph i tr theo qui nh là: 3 Km x2 = 6 Km S Km xe ch y có hàng là t B n C là: 100 Km x 2 = 200 Km ơn giá cư c hàng b c 1, ư ng lo i 1, c ly trên 100 Km là 435 /Km Ti n huy ng phí là: (300 Km - 6 Km - 200 Km) x 435 /Tkm = 204.450
Đồng bộ tài khoản