Quyết định số 90/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 90/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt điều chỉnh qui hoạch tổng mặt bằng các ô đất C1-C2-C3-N4-N6-N7-N8 thuộc Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :90/2002/ -UB Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUI HO CH T NG M T B NG CÁC Ô T C1 - C2 - C3 - N4 - N6 - N7 - N8 THU C KHU Ô THN M I TRUNG HÒA - NHÂN CHÍNH, HÀ N I, T L 1/500 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý qui ho ch ô th . Căn c quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành qui nh l p các án qui ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 689/2002/TTr-KTST ngày 10/6/2002. QUY T NNH i u1: Phê duy t i u ch nh Qui ho ch T ng m t b ng các ô t C1 - C2 - C3 - N4 - N6 - N7 - N8 thu c khu ô th m i Trung Hòa - Nhân Chính, Hà N i, t l 1/500 do Công ty Tư v n ki n trúc ô th Hà N i - S Xây d ng Hà N i l p tháng 3/2002 thay th Qui ho ch t ng m t b ng các ô t nói trên ã ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t t i Quy t nh s 24/2000/Q -UB ngày 09/3/2000 và Quy t nh s 43/2001/Q -UB ngày 27/6/2001 v i nh ng n i dung sau : 1. i u ch nh các ch tiêu v ki n trúc - qui ho ch các ô t C1 - C2 - C3 - N4 - N6 - N7 - N8 thu c Khu ô th m i Trung Hòa - Nhân Chính trên cơ s gi nguyên di n tích ô t và ch c năng s d ng t theo qui ho ch ã phê duy t như sau :
  2. Ch tiêu QHCT ã phê duy t t i Q s 24/2000/Q -UB này Ch tiêu QHCT 09/3/2000 và Ô t - Ch c năng s d ng t phê duy t i u 43/2001/Q -UB ch nh ngày 27/6/2001 c a U ban nhân dân Thành ph Di n tích (m2) 5.350 5.350 C1 Di n tích XD (m2) 1.658 2.100 M t XD (%) 31 39,2 Công trình thương m i d ch H s SD (l n) 1,24 4,3 v công c ng T ng cao TB (t ng) 4 10,9 T ng cao t i a 6 21 Di n tích (m2) 2.054 2.054 Di n tích XD (m2) 960 815 C2 M t XD (%) 48 39,6 Công trình công H s SD (l n) 0,96 1,98 c ng ơn v T ng cao TB (t ng) 3 5 T ng cao t i a 3 5 Di n tích (m2) 2.352 2.352 Di n tích XD (m2) 987 1.110 C3 M t XD (%) 42,6 46,7 Ga ra công c ng H s SD (l n) 1,28 2,8 cao t ng T ng cao TB (t ng) 3 6 T ng cao t i a 3 6 Di n tích (m2) 8.297 8.297 N4 Di n tích XD (m2) 2.390 2.494 M t XD (%) 29 30 Nhà 17 t ng ph c v di dân H s SD (l n) 2,5 5,1 GPMB T ng cao TB (t ng) 9 17 T ng cao t i a 9 17 N6 Di n tích (m2) 15.292 15.292 Di n tích XD (m2) 9.175 5.820 Nhà 6 t ng ph c v di M t XD (%) 60 38
  3. dân GPMB H s SD (l n) 1,8 2,3 T ng cao TB (t ng) 3 6 T ng cao t i a 3 6 Di n tích (m2) 6.625 6.625 N7 Di n tích XD (m2) 3.408 3.520 M t XD (%) 51,4 53,1 Nhà th p t ng có sân H s SD (l n) 1,54 1,59 vu n T ng cao TB (t ng) 3 3 T ng cao t i a 3 3 Di n tích (m2) 4.347 4.347 N8 Di n tích XD (m2) 2.160 2.310 M t XD (%) 49,7 53,1 Nhà th p t ng có sân H s SD (l n) 1,5 1,59 vu n T ng cao TB (t ng) 3 3 T ng cao t i a 3 3 2. Các ô t T1 (Trư ng ti u h c) - T2 (Nhà tr m u giáo) gi nguyên di n tích, ch c năng s d ng t và các ch tiêu v ki n trúc - qui ho ch theo Quy t nh s 24/2000/Q -UB ngày 09/3/2000 c a U ban nhân dân Thành ph . 3. Các ô t N1 - N2 - N3 - N5 ( ã ư c i u ch nh thành nhà chung cư cao t ng) gi nguyên di n tích, ch c năng s d ng t và các ch tiêu v ki n trúc - qui ho ch theo Quy t nh s 43/2001/Q -UB ngày 27/6/2001 c a U ban nhân dân Thành ph . i u 2 : Giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph ki m tra h sơ thi t k , xác nh n b n v Qui ho ch t ng m t b ng i u ch nh theo quy t nh phê duy t c a U ban nhân dân Thành ph và ph i h p v i UBND qu n C u gi y, UBND qu n Thanh Xuân và Ch u tư t ch c công b qui ho ch chi ti t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t th c hi n. - Giao Ch t ch UBND qu n C u Gi y và Ch t ch UBND qu n Thanh Xuân có k ho ch ki m tra, qu n lý, giám sát vi c xây d ng theo qui ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các s : K ho ch và u tư, Tài chính - V t giá; a chính - Nhà t, Giao thông công chính, Xây d ng; Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n : C u Gi y, Thanh Xuân; t ng giám c T ng công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i, Giám c Công ty Xây
  4. d ng và kinh doanh phát tri n nhà ng a; Giám c, th trư ng các s , ban, ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản