Quyết định số 904/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 904/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 904/1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng quy hoạch chung Khu công nghiệp - cảng biển Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 904/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 904/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 1997 V VI C PHÊ DUY T NNH HƯ NG QUY HO CH CHUNG KHU CÔNG NGHI P - C NG BI N VŨNG ÁNG, T NH HÀ TĨNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng và Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh t i T trình s 15-BXD/UBT ngày 18-9-1997, QUY T NNH: i u 1.- Phê duy t nh hư ng quy ho ch chung Khu công nghi p - c ng bi n Vũng áng, t nh Hà Tĩnh v i n i dung ch y u sau ây: 1. V trí: Khu công nghi p - c ng bi n Vũng áng thu c huy n Kỳ Anh, t nh Hà Tĩnh. 2. Tính ch t: - Là m t trong nh ng khu công nghi p t p trung thu c vùng B c Trung B ; - Là khu v c c ng bi n nư c sâu Vũng áng - Sơn Dương, m t u m i giao thông liên vùng và qu c t ; - Là m t trong nh ng trung tâm thương m i, d ch v c a vùng B c Trung B ; - Có v trí quan tr ng v b o v an ninh, qu c phòng. 3. Quy mô: - Quy mô dân s : Dân s toàn khu v c: năm 2005 kho ng 90.000 ngư i và năm 2020 kho ng 120.000 ngư i. - Quy mô t ai: di n tích t s d ng: năm 2005 kho ng 2097 ha và năm 2020 kho ng 3825 ha. 4. nh hư ng phát tri n không gian: Khu công nghi p - c ng bi n Vũng áng bao g m các khu ch c năng chính:
  2. - C ng Vũng áng - Sơn Dương g m 2 c m c ng: C ng thương m i t ng h p phía Tây Mũi Ròn, quy mô kho ng 250 ha và c ng chuyên dùng phía ông Mũi Ròn, quy mô kho ng 220 ha; - Khu công nghi p s 1: G n v i c ng Sơn Dương và Vũng áng, quy mô kho ng 1805 ha, xây d ng công nghi p luy n thép, óng tàu, cơ khí ch t o và công nghi p a phương; - Khu công nghi p s 2: G n v i c ng Sơn Dương, quy mô kho ng 1170 ha, xây d ng công nghi p hoá ch t và các cơ s công nghi p khác; là m t trong nh ng a i m có th nghiên c u xây d ng công nghi p l c hoá d u và d ch v d u khí; - Khu dân d ng: Trên cơ s th tr n huy n l Kỳ Anh hi n nay phát tri n v phía Tây qu c l 1A, quy mô kho ng 850 ha. 5. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t: - Giao thông: T ch c m ng lư i giao thông i ngo i và các công trình u m i g m: Qu c l 1A; ư ng b n i ô th và khu công nghi p v i ư ng xa l B c - Nam; ư ng b n i c ng Vũng áng v i th xã Thà Kh t, t nh Khăm Mu n, C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào; ư ng s t n i c ng Vũng áng v i ga c L c; c ng nư c sâu Vũng áng; b n ôtô i ngo i bên qu c l 1A, g n trung tâm ô th . - C p nư c: Ngu n nư c l y t h Sông Rác và tương lai xây d ng h Rào Tr b sung ngu n nư c cung c p cho s n xu t và sinh ho t. - C p i n: Ngu n c p i n t m ng lư i i n qu c gia qua tr m 500/220KV Hà Tĩnh; xây d ng tr m 220/110KV Vũng áng và tr m 110/22KV Kỳ Anh. - Thoát nư c và v sinh môi trư ng: T ch c m ng lư i thoát nư c mưa và nư c bNn riêng trong khu dân d ng, x lý t i tr m làm s ch, x ra sông; trong khu công nghi p, c n tách riêng nư c th i công nghi p, x lý c c b t ng nhà máy t tiêu chuNn v sinh, x ra bi n. 6. Xây d ng t u n năm 2005: T p trung xây d ng c ng t ng h p Vũng áng và các công trình h t ng k thu t thi t y u ph c v yêu c u phát tri n công nghi p. 7. Các gi i pháp ch y u: th c hi n nh hư ng quy ho ch chung ã ra, U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh c n th c hi n và v n d ng sáng t o các bi n pháp ng b v cơ ch , chính sách phù h p v i i u ki n c a khu v c nh m huy ng ư c các ngu n l c trong và ngoài nư c. U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh t ch c th c hi n, c th hoá nh hư ng quy ho ch chung ã ư c duy t b ng các d án quy ho ch s d ng t công nghi p và ô th , quy ho ch chi ti t các khu v c ch c năng ô th , các d án u tư; xây d ng k ho ch dài h n, trung h n và ng n h n i u hành và qu n lý.
  3. i u 2.- U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy ho ch m t cách ch t ch . Các B , ngành Trung ương có trách nhi m ph i h p, h tr a phương trong quá trình th c hi n nh m b o m s th ng nh t gi a nh hư ng quy ho ch chung Khu công nghi p - c ng bi n Vũng áng v i chi n lư c và quy ho ch phát tri n các ngành kinh t - k thu t - xã h i, phù h p v i quy ho ch kinh t - xã h i c a t nh, c a vùng B c Trung B và c a c nư c. Giao B trư ng B Xây d ng ban hành i u l Qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chung Khu công nghi p - c ng bi n Vũng áng. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản