Quyết định số 907/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 907/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 907/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Dược phẩm Trung ương 7 thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 907/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 907/2001/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 7 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (công văn số 5713/TTr-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2001), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước : Công ty Dược phẩm Trung ương 7 trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam - Bộ Y tế như sau : 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 22.000.000.000 đồng. Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 51 % vốn điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 33 % vốn điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp: 16 % vốn điều lệ; 2. Giá trị thực tế của Công ty Dược phẩm Trung ương 7 tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2001 để cổ phần hoá là : 147.027.456.432 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp : 22.181.925.142 đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : 24.630 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi : 2.463.000.000 đồng.
  2. 4. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần, bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành. 5. Chi phí đào tạo và đào tạo lại cho người lao động thực hiện theo các quy định hiện hành. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Dược phẩm Trung ương 7 thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam - Bộ Y tế thành Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm : - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - Tên giao dịch quốc tế : IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY. - Tên viết tắt : IMEXPHARM - Trụ sở chính : Số 04, đường 30 tháng 4, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điều 3. Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm kinh doanh các ngành nghề sau : - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, hoá chất, nguyên phụ liệu của ngành Dược và dụng cụ y tế, - Sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật. Điều 4. Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm : - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp. - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Dược phẩm Trung ương 7 có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2001. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Công ty Dược phẩm Trung ương 7, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Hội đồng
  3. quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 5, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : TH, KTTH, - Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản