Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
224
lượt xem
10
download

Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 91/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 91/2000/Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C TR C P CHO NH NG NGƯ I Ã H T TU I LAO NG T I TH I I M NG NG HƯ NG TR C P M T S C LAO NG HÀNG THÁNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 60/H BT ngày 01 tháng 3 năm 1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NNH: i u 1. i v i nh ng ngư i hư ng tr c p m t s c lao ng hàng tháng t i th i i m ng ng hư ng tr c p theo quy nh t i Quy t nh s 60/H BT ngày 01 tháng 3 năm 1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ã h t tu i lao ng (nam 60 tu i, n 55 tu i tr lên) thì ư c tr c p hàng tháng, k c nh ng ngư i thu c di n này mà ã ng ng hư ng tr c p m t s c lao ng hàng tháng cũng ư c hư ng k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành. i u 2. M c tr c p hàng tháng áp d ng cho các i tư ng quy nh t i i u 1 Quy t nh này là 100.000 ng/tháng, ngoài ra ư c hư ng ch b o hi m y t , khi ch t thân nhân ư c hư ng ti n mai táng phí theo quy nh hi n hành. i u 3. Ngu n kinh phí th c hi n kho n tr c p quy nh t i i u 2 Quy t nh này do ngân sách Trung ương b o m. B o hi m xã h i Vi t Nam t ch c th c hi n và qu n lý kinh phí chi tr tr c p theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính. i u 4. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, quy t nh cho hư ng tr c p khó khăn i v i nh ng ngư i ng ng hư ng tr c p m t s c lao ng hàng tháng không thu c i tư ng quy nh t i i u 1 Quy t nh này khi h t tu i lao ng (nam 60 tu i, n 55 tu i tr lên) có hoàn c nh U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh c th m c tr c p khó khăn. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 7 năm 2000.
  2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 6. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Tài chính, T ng giám c B o hi m Xã h i Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản