Quyết định số 91/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 91/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2005/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đà Nẵng do Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH À N NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 91/2005/Q -UBND à N ng, ngày 28 tháng 07 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P B NH VI N LAO VÀ B NH PH I ĐÀ N NG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ N NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 2503/2002/Q -BYT ngày 01 tháng 7 năm 2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B nh vi n Lao và b nh ph i tr c thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Quy t nh s 64/2005/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 c a U ban nhân dân thành ph à N ng Ban hành quy nh v qu n lý t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và cán b qu n lý doanh nghi p nhà nư c thu c U ban nhân dân thành ph à N ng qu n lý; Theo ngh c a Giám c S Y t thành ph t i T trình s 862/TT-SYT ngày 28 tháng 6 năm 2005 và ngh c a Giám c S N i v thành ph , QUY T Đ NH: i u 1. Thành l p B nh vi n Lao và b nh ph i à N ng trên cơ s t ch c l i Trung tâm phòng ch ng lao thành ph à N ng, tr c thu c S Y t thành ph à N ng. B nh vi n Lao và b nh ph i à N ng là ơn v s nghi p y t , có ch c năng khám và i u tr b nh nhân lao và b nh ph i trên a bàn thành ph ; ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a Giám c S Y t thành ph , có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c. a i m B nh vi n t t i: phư ng Hoà Minh, qu n Liên Chi u, thành ph à N ng. i u 2. Nhi m v c a B nh vi n Lao và b nh ph i à N ng th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 2503/2002/Q -BYT ngày 01 tháng 7 năm 2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B nh vi n Lao và b nh ph i tr c thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i u 3. B nh vi n Lao và b nh ph i à N ng có Giám c ph trách, các Phó Giám c, các khoa và các phòng chuyên môn, nghi p v giúp vi c.
  2. Giám c do Ch t ch UBND thành ph b nhi m, mi n nhi m và ch u trách nhi m trư c Giám c S Y t thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a B nh vi n; Phó Giám c do Giám c S Y t thành ph b nhi m, mi n nhi m và ch u trách nhi m trư c Giám c B nh vi n và trư c pháp lu t v lĩnh v c ư c phân công ph trách; Vi c thành l p, quy nh nhi m v , b nhi m, mi n nhi m c p trư ng, c p phó các khoa, các phòng chuyên môn, nghi p v tr c thu c B nh vi n do Giám c S Y t thành ph quy t nh theo úng quy nh c a B Y t và theo phân c p qu n lý. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 268/Q -UB ngày 05 tháng 02 năm 1997 c a UBND lâm th i thành ph à N ng v vi c thành l p Trung tâm phòng ch ng lao thành ph à N ng. i u 5. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Y t , K ho ch và u tư, Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân qu n Liên Chi u, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và Giám c B nh vi n Lao và b nh ph i à N ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: THÀNH PH À N NG - Như i u 5; - B Tư pháp; CH TNCH - S Tư pháp; - Công an TP; - Lưu VP UBND TP, S N iv . Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản