Quyết định số 91/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 91/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2008/QĐ-BNN về việc ban hành mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ----------- Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2008 S : 91/2008/Q -BNN QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M U GI Y PHÉP NH P KH U THU C B O V TH C V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t năm 2001; Căn c i u l v Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ; Theo ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này m u “Gi y phép nh p khNu thu c b o v th c v t.” i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b m u Gi y phép nh p khNu thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t nh s 63/2007/Q -BNN ngày 02/7/2007 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy nh v Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02/10/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, th trư ng các ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Bùi Bá B ng M U GI Y PHÉP NH P KH U THU C B O V TH C V T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 91 /2008/Q -BNN ngày 09 tháng 09 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc C C B O V TH C V T -------- ------- S : .............. /GP-BVTV Hà N i, ngày ....... tháng........ năm 200....... GI Y PHÉP NH P KH U THU C B O V TH C V T Căn c Quy t nh s 17/Q -BNN-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c b o v th c v t; Căn c Quy t nh s ........./Q -BNN-TCCB ngày ... tháng ... năm 200... c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c U quy n gi i quy t công vi c cho C c trư ng C c b o v th c v t; Căn c nhu c u nh p khNu thu c b o v th c v t t i công văn s …….. ngày…..tháng….năm……... c a………………………………………….................. C c B o v th c v t ng ý ………………………. nh p khNu trong năm ………. thu c b o v th c v t ...................................................................(1) v i kh i lư ng sau ây: Kh i lư ng thu c ư c nh p khNu (t n, lít) Ch phNm trung gian Thu c thành phNm S (nguyên li u) Xu t x Ghi chú TT Tên Tên ch Kh i thành Kh i lư ng phNm lư ng phNm
  3. T ng c ng: ....................................................................................................... M c ích nh p khNu (2): Th i gian nh p khNu: t ngày ký n……………………………………............ a i m nh p khNu:………………………………………………………………... Ghi chú:…………………………………………………………………………........ C C TRƯ NG (1) Ghi trong danh m c h n ch s d ng Vi t Nam ho c ghi chưa có trong danh m c ư c phép s d ng Vi t Nam (2) Không c n ghi n i dung này i v i nh p kh u thu c b o v th c v t trong danh m c h n ch s d ng Vi t Nam
Đồng bộ tài khoản