Quyết định số 911/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định số 911/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 911/1999/QĐ-BYT về việc ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 911/1999/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 911/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 911/1999/Q - BYT NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH B N "QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM TRUY N THÔNG - GIÁO D C S C KHO THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c vào Thông tư Liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 c a Liên B Y t - Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03/01/1998 c a Chính ph v h th ng t ch c y t a phương. Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch - B Y t . QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n " Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm Truy n thông - Giáo d c s c kho thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3: Các Ông, Bà Chánh Văn phòng, V trư ng v T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch - B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m M nh Hùng ( ã ký) B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 1999
  2. QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM TRUY N THÔNG - GIÁO D C S C KHO THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 911 /1999/Q -BYT ngày 31 tháng 3 năm 1999 c a B trư ng B Y t ) I. VN TRÍ, CH C NĂNG: Trung tâm Truy n thông - Giáo d c s c kho thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là ơn v s nghi p tr c thu c S Y t có ch c năng truy n thông- giáo d c s c kho trên a bàn; có tư cách pháp nhân; có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c. II. NHI M V : 1 . Căn c nh hư ng chi n lư c công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, k ho ch truy n thông- giáo d c s c kho c a B Y t và c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch Truy n thông - Giáo d c s c kho (TT-GDSK) và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. 2. Xây d ng, qu n lý và ch o các ho t ng chuyên môn nghi p v c a m ng lư i Truy n thông - Giáo d c s c kho trên a bàn. 3. T ch c, ph i h p ào t o và ào t o l i v chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c , c ng tác viên và các i tư ng làm công tác truy n thông giáo d c s c kho . 4. Tham gia và t ch c công tác nghiên c u khoa h c v Truy n thông - Giáo d c s c kho trên a bàn. 5. Qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c, s n xu t các tài li u v Truy n thông - Giáo d c s c kho c a ơn v theo úng qui nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n công tác h p tác qu c t v Truy n thông - Giáo d c s c kho theo ch trương, ư ng l i c a ng và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 7. T ch c vi c tuyên truy n giáo d c pháp lu t v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân và tri n khai các công tác tuyên truy n khác trong lĩnh v c y t khi ư c S Y t giao. III. T CH C B MÁY: 1. Lãnh oTrung tâm: Giám c và 1- 2 Phó Giám c giúp vi c. 2. T ch c: - Phòng K ho ch - Tài v ;
  3. - Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; - Phòng Giáo d c s c kho - K thu t nghe nhìn; IV. KINH PHÍ: 1. Kinh phí s nghi p y t . 2. Kinh phí ho t ng v TT - GDSK c a các chương trình y t . 3. Các ngu n kinh phí khác. V. M I QUAN H CÔNG TÁC: 1. Trung tâm TT - GDSK ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a S Y t . 2. Trung tâm TT - GDSK ch u s qu n lý và ch o v chuyên môn, nghi p v c a Trung tâm Tuyên truy n - B o v s c kho - B Y t . 3. Trung tâm TT - GDSK có m i quan h ph i h p v i các ơn v y t tr c thu c S Yt . 4. Trung tâm TT - GDSK có m i quan h ph i h p v i các cơ quan ch c năng và các t ch c có liên quan c a a phương th c hi n t t công tác truy n thông- giáo d c s c kho . 5. Trung tâm TT - GDSK qu n lý và ch o v chuyên môn, nghi p v trong lĩnh v c TT - GDSK i v i các cơ s y t c a a phương.
Đồng bộ tài khoản