Quyết định số 913/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 913/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 913/1997/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên và Kiểm soát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 913/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 913/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH V VI C TH C HI N CH B I DƯ NG I BI N I V I THANH TRA VIÊN VÀ KI M SOÁT VIÊN B O V NGU N L I THU S N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh B o v và Phát tri n ngu n l i thu s n, ngày 25 tháng 4 năm 1989 và Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra b o v ngu n l i thu s n ban hành kèm theo Quy t nh s 415/TTg ngày 10 tháng 8 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Ngh nh 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p và l c lư ng vũ trang; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Thu s n, QUY T NNH: i u 1. Quy nh ch b i dư ng i bi n i v i Thanh tra viên, Ki m soát viên B o v ngu n l i thu s n, cán b , thuy n viên thu c biên ch làm vi c trên t u Thanh tra B o v ngu n l i thu s n (g i t t là t u ki m ngư) là 15.000 ng cho 1 ngư i trong 1 ngày th c t i bi n. iêu 2. B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Thu s n ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 1998. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản