Quyết định số 92/2003/QĐ-BCN về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Nghiên cứu Da - Giầy do Bộ Công nghiệp ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 92/2003/QĐ-BCN về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Nghiên cứu Da - Giầy do Bộ Công nghiệp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 92/2003/qđ-bcn về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của viện nghiên cứu da - giầy do bộ công nghiệp ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 92/2003/QĐ-BCN về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Nghiên cứu Da - Giầy do Bộ Công nghiệp ban hành

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2003/Q -BCN Hà N i, ngày 23 tháng 05 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T I U L T CH C VÀ HO T NG C A VI N NGHIÊN C U DA - GI Y B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy t nh s 125/Q -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c Phê duy t án t ng th s p x p, i m i T ng công ty Nhà nư c và doanh nghi p Nhà nư c thu c B Công nghi p giai o n 2003 - 2005; Quy t nh s 40/2003/Q -BCN ngày 06 tháng 3 năm 2003 c a B trư ng B Công nghi p v vi c chuy n Vi n Nghiên c u Da - Gi y ơn v s nghi p thành viên c a T ng công ty Da - Gi y Vi t Nam v tr c thu c B Công nghi p; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Da - Gi y (Công văn s 117/CV-HCTC ngày 23 tháng 4 năm 2003); Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T Đ NH i u 1. Phê duy t kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và Ho t ng c a Vi n Nghiên c u Da - Gi y. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B và Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Da- Gi y ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG B CÔNG - Như i u 2, - Văn phòng Chính ph . NGHI P - B Khoa h c và Công ngh , TH TRƯ NG - B Giáo d c và ào t o, - B K ho ch và u tư, - B Tài chính, Nguy n Xuân Thuý - Kho b c Nhà nư c, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - Công báo, - Lưu VP, TCCB. ĐI U L
  2. T CH C VÀ HO T NG C A VI N NGHIÊN C U DA - GI Y (Ban hành kèm theo quy t nh s 92 /2003/q -bcn ngày 23 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Vi n Nghiên c u Da - Gi y (sau ây g i t t là Vi n) tr c thu c B Công nghi p là ơn v s nghi p nghiên c u, tri n khai khoa h c - công ngh thu c lĩnh v c công nghi p da - gi y, ư c thành l p theo Quy t nh s 278/CNn-TCL ngày 06 tháng 4 năm 1993 c a B trư ng B Công nghi p nh nay là B Công nghi p. Vi n ch u s lãnh o, qu n lý toàn di n và tr c ti p c a B Công nghi p, s ch o v chuyên môn c a B Khoa h c và Công ngh và s ch o v nghi p v c a các B qu n lý nhà nư c có liên quan; ư c hư ng các chính sách, ch c a Nhà nư c áp d ng cho h th ng nghiên c u khoa h c và công ngh trong ph m vi c nư c; Vi n có tên giao d ch qu c t : Leather and shoe Research Institute; vi t t t : LEASHORESIN; Tr s chính: s 160, Hoàng Hoa Thám, qu n Tây H , thành ph Hà N i; Cơ s 1: s 20, Núi Trúc, Gi ng Võ, qu n Ba ình, thành ph Hà N i; Vi n có Phân Vi n Nghiên c u Da - Gi y t t i thành ph H Chí Minh. i u 2. Vi n là ơn v s nghi p có thu, ho t ng theo ngu n kinh phí s nghi p do ngân sách Nhà nư c c p và m t s ho t ng tư v n u tư, chuy n giao công ngh , d ch v khoa h c - k thu t có thu theo quy nh c a Nhà nư c, có con d u ho t ng và giao d ch theo quy nh c a pháp lu t, có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i Kho b c và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (k c tài kho n ngo i t ) theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Vi n có các nhi m v ch y u sau: 1. Nghiên c u xây d ng chi n lư c, quy ho ch, chính sách phát tri n khoa h c và công ngh chuyên ngành da - gi y; 2. Tri n khai th c hi n các chương trình, d án, tài nghiên c u khoa h c, công ngh , môi trư ng và kinh t ngành da - gi y; t ch c ng d ng các thành t u khoa h c tiên ti n vào phát tri n công ngh thu c da, ch bi n dùng b ng da; công ngh hoá ph c v thu c da và ch bi n da; công ngh x lý và t n d ng ph li u, ph th i s n xu t các s n phNm ph ph c v tiêu dùng và xu t khNu; 3. Tư v n u tư, l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k , ch t o m u m t, chuy n giao công ngh và các d ch v khoa h c - k thu t, s n xu t th c nghi m, s n xu t - kinh doanh khác theo quy nh c a pháp lu t;
  3. 4. T ch c b i dư ng, ào t o và ào t o l i i ngũ cán b qu n lý, chuyên môn - nghi p v , công nhân k thu t thu c Vi n và theo yêu c u c a các cơ quan, doanh nghi p trong, ngoài ngành; th c hi n ào t o sau i h c, trên i cho các i tư ng có nhu c u theo quy t nh c a Nhà nư c. 5. Xây d ng quy trình, quy ph m, tiêu chuNn thu c ngành da - gi y c p Nhà nư c, tiêu chuNn và nh m c kinh t - k thu t c p ngành; tham gia H i ng xét duy t, thNm nh các d án u tư, chuy n giao công ngh , các báo cáo và công trình khoa h c - công ngh chuyên ngành da - gi y; 6. T ch c các ho t ng thông tin khoa h c - k thu t, kinh t và ph c v thông tin dư i các hình th c cung c p thông tin, xu t b n n phNm, báo cáo chuyên , h i th o khoa h c, t ch c h i ch , tri n lãm, qu ng cáo gi i thi u s n phNm theo quy nh c a pháp lu t; T ch c trao i, ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý, i u hành và thi t k m u, m t th i trang trong ngành da - gi y; 7. Th c hi n các quan h h p tác nghiên c u, tri n khai khoa h c - công ngh chuyên ngành v i các cơ quan, t ch c, trư ng i h c, vi n nghiên c u, cơ s s n xu t - kinh doanh trong nư c và ngoài nư c; 8. B trí, s p x p, s d ng và th c hi n úng các chính sách, ch c a Nhà nư c i v i i ngũ cán b , công nhân viên c a Vi n; 9. Qu n lý, phát tri n và s d ng úng m c ích có hi u qu cơ s v t ch t - k thu t, các ngu n v n ư c Nhà nư c giao theo các quy nh c a pháp lu t; 10. Gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trong Vi n; b o v tài s n, bí m t qu c gia, xây d ng th c hi n các quy ch và bi n pháp b o h , an toàn lao ng. Chương 2: T CH C QU N LÝ C A VI N i u 4. Cơ c u t ch c c a Vi n, g m có: 1. Lãnh o Vi n: a) Vi n trư ng; b) Các Phó Vi n trư ng. 2. Các b ph n chuyên môn, nghi p v : a) Phòng Nghiên c u công ngh thu c da; b) Phòng Nghiên c u thi t k các s n phNm t da thu c; c) Phòng Công ngh hoá phân tích;
  4. d) Phòng K ho ch t ng h p; ) Phòng Tài chính - K toán; e) Phòng T ch c - Hành chính. 3. Các cơ s ph c v , d ch v và chuy n giao công ngh : a) Xư ng Thí nghi m thu c da; b) Xư ng Thí nghi m ch bi n các s n phNm tù da thu c; c) Các Trung tâm th c nghi m, doanh nghi p khoa h c - s n xu t và chuy n giao công ngh , tr m, tr i, c a hàng gi i thi u s n phNm, cung c p thi t b , máy móc v t tư chuyên dùng thu c ngành da - gi y. 4. Phân Vi n Nghiên c u Da - Gi y t i thành ph H Chí Minh. Vi c i u ch nh cơ c u t ch c c a Vi n do B trư ng B Công nghi p quy t nh theo ngh c a Vi n trư ng và V trư ng V T ch c - Cán b . i u 5. Vi n ư c t ch c và ho t ng theo ch th trư ng. Vi n trư ng do B trư ng B Công nghi p b nhi m, mi n nhi m và ch u trách nhi m trư c B trư ng và pháp lu t v toàn b ho t ng c a Vi n theo úng ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. i u 6. Vi n trư ng có các nhi m v ch y u sau: 1. T ch c và i u hành các ho t ng c a Vi n phù h p v i pháp lu t và các quy nh c a Nhà nư c; 2. Xây d ng và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch năm năm, hàng năm, sơ k t, t ng k t, báo cáo nh kỳ và t xu t ánh giá tình hình ho t ng c a Vi n v i B trư ng; 3. Quy nh nhi m v , quy n h n cho các ơn v tr c thu c trên cơ s ch c năng, nhi m v c a Vi n; 4. B trí, s d ng, qu n lý và c i thi n i u ki n v t ch t, tinh th n, th c hi n các chính sách, ch c a Nhà nư c i v i cán b , công nhân viên ch c phù h p v i nhi m v và i u ki n c a Vi n phát huy t i a năng l c, s trư ng v chuyên môn, nghi p v c a t ng thành viên; 5. Quy t nh b nhi m, mi m nhi m, ti p nh n, thuyên chuy n, nâng lương, ngh ch , khen thư ng, k lu t, c i h c, i công tác trong nư c và ngoài nư c... theo phân c p qu n lý cán b c a B Công nghi p; 6. Qu n lý s d ng có hi u qu cơ s v t ch t k thu t, v n và tài s n c a Vi n theo các quy nh c a Nhà nư c;
  5. 7. Trong ph m vi quy n h n ư c giao, ban hành các quy nh, quy ch qu n lý phù h p v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c ưa các ho t ng c a Vi n i vào n n p; 8. Tri u t p và ch trì các cu c h p c a Viên, quy t nh thành l p các h i ng tư v n v chuyên môn, thi ua, khen thư ng, k lu t... Khi v ng m t, Vi n trư ng u quy n cho m t Phó Vi n trư ng i u hành và gi i quy t công vi c nhưng Vi n trư ng v n ph i ch u trách nhi m trư c B trư ng và pháp lu t v s u quy n ó. i u 7. Giúp vi c Vi n trư ng có các Phó Vi n trư ng, ư c Vi n trư ng phân công ph trách m t ho c m t s m t công tác c th c a Vi n và ch u trách nhi m trư c Vi n trư ng, trư c B trư ng và pháp lu t v nh ng nhi m v ư c phân công; Vi c b nhi m ho c mi n nhi m Phó Vi n trư ng do Vi n trư ng ngh và B trư ng B Công nghi p quy t nh. i u 8. Các b ph n chuyên môn nghi p v có các nhi m v ch y u sau: 1. Qu n lý m t ho c m t s m t công tác theo ch c năng, nhi m v ư c giao; 2. xu t, trình b y các án, d án, các ch trương công tác, d th o các quy t nh qu n lý Vi n trư ng xem xét, quy t nh; 3. T ch c th c hi n các quy t nh c a Vi n trư ng và gi i quy t công vi c thư ng xuyên thu c ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao; Căn c t ng giai o n phát tri n c a Vi n thành l p các phòng, (ban) chuyên môn, nghi p v phù h p v i quy mô c a Vi n. Vi c thành l p ho c gi i th các phòng (ban), quy nh ch c năng, nhi m v , b nhi m ho c mi m nhi m Trư ng phòng (ban), Phân Vi n trư ng, các Phó trư ng phòng (ban) Phó Phân Vi n trư ng do Vi n trư ng quy t nh sau khi ư c B trư ng B Công nghi p phê duy t. i u 9. Các b ph n ph c v , d ch v , s n xu t và chuy n giao công ngh g m có: 1. Các cơ s ph c v như thư vi n, phòng thí nghi m, xư ng th c nghi m s n xu t không có tư cách pháp nhân do Vi n trư ng quy t nh thành l p, quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và b nhi m các ch c danh qu n lý; 2. Các trung tâm, doanh nghi p th c nghi m khoa h c - s n xu t, chuy n giao công ngh , ào t o và b i dư ng cán b , công nhân và d ch v khoa h c k thu t, Vi n trư ng xây d ng án trình B trư ng xem xét quy t nh. i u 10. Các H i ng tư v n
  6. 1. Vi c thành l p các H i ng tư v n (H i ng: khoa h c, nâng lương, thi tuy n và xét tuy n công ch c, thi ua, khen thư ng, k lu t...) do Vi n trư ng quy t nh và có quy ch ho t ng riêng. 2. H i ng Khoa h c c a Vi n là cơ quan tư v n, giúp Vi n trư ng quy t nh nh ng v n khoa h c l n, quan tr ng khi c n thi t; thành ph n H i ng g m có: Ch t ch, Phó Ch t ch, Thư ký và m t s cán b qu n lý, chuyên viên kinh t , nghiên c u viên khoa h c - công ngh là nh ng chuyên gia có năng l c trong lĩnh v c ho t ng khoa h c - kinh t c a ngành công nghi p da - gi y. 3. H i ng Khoa h c có các nhi m v sau: a) Th o lu n v chi n lư c phát tri n, chính sách, ào t o và h p tác qu c t v ngành công nghi p da - gi y; b) Th o lu n và thông qua phương hư ng, k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm v nghiên c u, tri n khai khoa h c - công ngh c a Vi n; c) c Ch nhi m các chương trình, d án, tài; thNm nh cương, xét duy t và ánh giá k t qu các tài nghiên c u thu c c p Vi n, ánh giá n i b i v i các công trình nghiên c u c p B và c p Nhà nư c. i u 11. Nhi m v , quy n h n c a cán b công nhân viên. 1. ư c giao nhi m v rõ ràng và có trách nhi m hoàn thành t t công vi c ư c giao. 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh, quy t nh c a Vi n trư ng và pháp lu t hi n hành. 3. ư c s d ng phương ti n làm vi c theo yêu c u công vi c và có nghĩa v gi gìn, b o qu n tài s n chung c a Vi n. 4. Tham gia th o lu n, góp ý ki n xây d ng chương trình, k ho ch công tác, sơ k t, t ng k t c a ơn v công tác và c a Vi n. ư c xu t các bi n pháp c i ti n t ch c qu n lý, i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t, tinh th n, v sinh môi trư ng và ào t o b i dư ng cán b công nhân viên áp ng yêu c u nhi m v c a Vi n. 5. Tham gia th o lu n, xây d ng các quy ch c a Vi n v t ch c qu n lý, quy n l i và nghĩa v c a cán b công nhân viên trong Vi n. 6. ư c xu t Vi n trư ng b trí, s d ng và th c hi n chính sách, ch c a Nhà nư c i v i cán b công nhân viên theo quy nh c a b Lu t lao ng. Vi c qu n lý cán b thu c Vi n, th c hi n theo phân c p qu n lý cán b c a B Công nghi p. i u 12. T ch c cơ s ng C ng s n Vi t Nam và các t ch c oàn th qu n chúng.
  7. 1. Vi n có t ch c cơ s ng C ng s n Vi t Nam ho t ng theo i u l c a ng, có nhi m v lãnh o Vi n th c hi n ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, ng viên m i ng viên, qu n chúng oàn k t nh t trí th c hi n t t nhi m v chính tr c a Vi n; 2. T ch c cơ s c a T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam, cơ s oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh trong Vi n, ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Công oàn, i u l c a oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh và ch u s lãnh o toàn di n, tr c ti p c a cơ s ng C ng s n Vi t Nam trong Vi n. Chương 4: HO T NG NGHIÊN C U KHOA H C i u 13. Vi n xây d ng và trình B trư ng B Công nghi p phê duy t k ho ch nghiên c u, tri n khai khoa h c - công ngh dài h n, 5 năm và hàng năm; hư ng d n, giao nhi m v cho cán b , công nhân viên th c hi n sau khi ư c phê duy t; i u 14. K ho ch nghiên c u c a Vi n là m t th th ng nh t theo kỳ k h ach, g m các ph n sau: 1. Nhi m v nghiên c u và phát tri n khoa h c, công ngh da - gi y do Nhà nư c, B Công nghi p giao thông qua k ho ch nghiên c u hàng năm. 2. Nhi m v nghiên c u và phát tri n khoa h c, công ngh da - gi y thông qua các h p ng kinh t v i các cơ quan, t ch c, cơ s s n xu t - kinh doanh trong ngoài nư c. 3. Nhi m v s n xu t - kinh doanh, d ch v theo k ho ch do Vi n t xây d ng. i u 15. Trình t ánh giá, nghi m thu các công trình nghiên c u khoa h c ư c ti n hành như sau: 1. Công trình nghiên c u khoa h c theo ơn t hàng và h p ng kinh t do bên t hàng th c hi n nghi m thu. 2. i v i công trình nghiên c u khoa h c - công ngh c a Vi n do Vi n ti n hành nghi m thu. i u 16. i v i các k t qu nghiên c u khoa h c - công ngh do Vi n t o ra, Vi n có trách nhi m và quy n h n sau: 1. ăng ký b n quy n t i cơ quan qu n lý Nhà nư c và yêu c u Nhà nư c b o h . 2. i v i k t qu nghiên c u khoa h c - công ngh (k c m u v t) thu c quy n s h u c a bên t hàng và bên ký h p ng nghiên c u, Vi n có trách nhi m: a) B o qu n an toàn và gi bí m t theo quy nh c a Nhà nư c;
  8. b) Khi công b , trao i ho c chuy n giao, do c p có thNm quy n c a Nhà nư c ho c bên ký h p ng quy t nh. Chương 4: TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N i u 17. Các ngu n tài chính b o m cho ho t ng c a Vi n, g m có: 1. Ngu n kinh phí s nghi p nghiên c u khoa h c và công ngh do Nhà nư c c p, bao g m: ti n lương, chi phí ho t ng b máy, u tư xây d ng cơ s v t ch t, nâng c p trang thi t b , các tài nghiên c u c p Nhà nư c và c p B ; 2. Kinh phí ào t o sau i h c do B Giáo d c và ào t o c p; 3. Ngu n thu ư c t các h p ng kinh t v i các cơ quan, ơn v trong ngoài B v nghiên c u, tư v n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k , chuy n giao công ngh , thông tin qu ng cáo, ào t o - b i dư ng v qu n lý, chuyên môn, nghi p v cho các i tư ng có nhu c u. 4. Ngu n thu do s n xu t th c nghi m, s n xu t - kinh doanh, d ch v khoa h c - k thu t và các d ch v công nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t; 5. Ngu n kinh phí tài tr c a các t ch c, doanh nghi p và cá nhân trong, ngoài nư c u tư nghiên c u, tri n khai chương trình h p tác khoa h c và công ngh v i Vi n; 6. Ngu n vay tín d ng, huy ng v n trong cán b công nhân viên trong ngoài Vi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 7. V n t b sung do ho t ng c a Vi n sau khi làm xong nghĩa v i v i Nhà nư c. i u 18. Vi n ư c t ch v tài chính, ch ng t o v n, ư c l p và s d ng úng m c ích có hi u qu các lo i qu theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 19. Vi n ph i l p k ho ch thu chi tài chính hàng quý, hàng năm, báo cáo k toán, th ng kê và ch quy t toán tài chính theo quy nh c a pháp lu t v k toán th ng kê. i u 20. Tài s n c a Vi n bao g m: tài s n c nh, tài s n lưu ng ư c Nhà nư c, B Công nghi p giao và tài s n do Vi n t trang b , Vi n có trách nhi m: 1. B o qu n, s d ng tài s n úng m c ích, có hi u qu trong các lĩnh v c ho t ng c a Vi n; 2. Toàn b tài s n ph i ư c th ng kê y và ghi s sách theo quy nh c a Nhà nư c.
  9. i u 21. Vi c thanh lý chuy n như ng và i u ng tài s n c a Vi n ph i tuân theo các quy nh c a Nhà nư c. Chương 5: M I QUAN H C A VI N V I CÁC CƠ QUAN KHÁC i u 22. Vi n ch u s lãnh o, qu n lý toàn di n tr c ti p c a B trư ng B Công nghi p, s ch o hư ng d n v chuyên môn c a B Khoa h c và Công ngh , các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan và ch u s qu n lý hành chính c a U ban nhân dân a phương nơi Vi n t tr s . i u 23. Vi n ư c quan h h p tác, ph i h p v i các V ch c năng, các C c Qu n lý Nhà nư c chuyên ngành thu c B , v i các ơn v nghiên c u khoa h c - công ngh , thông tin báo chí, các trư ng ào t o, doanh nghi p và các t ch c khác trên t t c các lĩnh v c th c hi n nhi m v c a Vi n trong ph m vi c nư c. Vi n ư c phép thi t l p quan h h p tác nghiên c u, tri n khai khoa h c, công ngh và môi trư ng, ào t o - b i dư ng cán b v i các cơ quan t ch c trong khu v c và qu c t theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Vi n trư ng ư c tham d các cu c h p c a lãnh o B bàn v các v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , t ch c và ho t ng c a Vi n. i u 25. M i quan h gi a Vi n trư ng v i c p u ng th c hi n theo Quy nh s 51/Q -TW ngày 19 tháng 11 năm 1992 c a Ban Ch p hành Trung ương ng C ng s n Vi t Nam. i u 26. M i quan h gi a Vi n trư ng v i Ban Ch p hành Công oàn cơ s là m i quan h ph i h p, cùng nhau gi i quy t nh ng v n liên quan n th c hi n ch c năng, nhi m v , trách nhi m, quy n h n c a Công oàn; nghĩa v , quy n l i c a oàn viên theo lu t Công oàn năm 1990. i u 27. Vi n trư ng t o i u ki n làm vi c, cung c p thông tin c n thi t t ch c oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh th c hi n ch c năng, nhiêm v , quy n h n và nghĩa v , quy n l i c a mình theo i u l oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 28. i u l này áp d ng cho Vi n Nghiên c u Da - Gi y. Các ơn v tr c thu c và cán b , công nhân viên trong Vi n có trách nhi m th c hi n i u l này. i u 29. Căn c vào các quy nh c a i u l này, Vi n trư ng có trách nhi m xây d ng và ban hành n i quy, quy nh, quy ch v ch c năng, nhi m v , quy n h n t ng b ph n trong cơ c u t ch c ưa các ho t ng c a Vi n i vào n n p.
  10. i u 30. Vi c s a i, b sung, i u ch nh i u l này do Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Da - Gi y ngh và B trư ng B công nghi p xem xét quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản