Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
13
download

Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt đầu tư Dự án thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2004/Q -TTG Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T U TƯ D ÁN TH Y I N SƠN LA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 44/2001/QH10 Kỳ h p th 9, Qu c h i khoá X và Ngh quy t s 13/2002/QH11 Kỳ h p th 2, Qu c h i khoá XI v công trình th y i n Sơn La; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph ; Xét ngh c a T ng công ty i n l c Vi t Nam (t trình s 2043 TTr-EVN-H QT- T ngày 20 tháng 5 năm 2003); ý ki n c a H i ng th m nh Nhà nư c D án thu i n Sơn La (công văn s 4870/ H T SL ngày 11 tháng 8 năm 2003) ngh Th tư ng Chính ph phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi D án thu i n Sơn La, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t u tư D án th y i n Sơn La theo các n i dung chính sau ây : 1. Tên d án : D án th y i n Sơn La. 2. D án th y i n Sơn La g m các d án thành ph n sau: a) D án xây d ng công trình th y i n Sơn La do T ng công ty i n l c Vi t Nam là ch u tư g m: - Công trình u m i: p chính, p tràn t i tuy n Pa Vinh II, k t c u bê tông tr ng l c; - Tuy n năng lư ng: C a l y nư c; ư ng d n nư c áp l c; nhà máy thu i n sau p v i 6 n 8 t máy; tr m bi n áp, tr m phân ph i i n ngoài tr i; - ư ng dây t i i n 220 - 500 kV u n i nhà máy v i h th ng i n qu c gia; - Nhà qu n lý v n hành; nhà c a cán b , công nhân viên v n hành nhà máy;
  2. b) D án tái nh canh nh cư (theo a bàn qu n lý) do y ban nhân dân t nh Sơn La, y ban nhân dân t nh Lai Châu, y ban nhân dân t nh i n Biên là ch u tư. c) D án các công trình giao thông tránh ng p do B Giao thông v n t i là ch u tư. 3. a i m xây d ng : Công trình chính thu c a ph n xã ít Ong, huy n Mư ng La, t nh Sơn La. H ch a nư c thu c m t s xã, huy n, trên a bàn các t nh Sơn La, Lai Châu và i n Biên. 4. M c tiêu u tư D án th y i n Sơn La : - Cung c p ngu n i n năng phát tri n kinh t - xã h i, ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. - Góp ph n ch ng lũ v mùa mưa và cung c p nư c v mùa ki t cho ng b ng B c B . - Góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây B c. 5. Các thông s chính: + Di n tích lưu v c: 43.760 km2. + Dung tích toàn b h ch a: 9,26 t m3. + Dung tích ch ng lũ cho h du: 7,0 t m3 (k c h Hoà Bình) + Dung tích h u ích : 5,97 t m3. + M c nư c dâng bình thư ng (MNDBT): 215 m. + M c nư c gia cư ng: 218,45 m ( ng v i lũ t n su t 0,01%). + M c nư c ki m tra: 231,43 m ( ng v i lũ PMF). + Công su t l p máy NLM: 2.400 MW. + Công su t m b o N B: 614 MW(trong ó tăng cho Hoà Bình 107MW). + i n lư ng bình quân hàng năm E0: 9,429 t kWh. + C p công trình : C p c bi t. 6. Các h ng m c công trình ch y u và gi i pháp k t c u chính: + Công trình u m i g m: p chính, p tràn t i tuy n Pa Vinh II, k t c u bê tông tr ng l c. + Tuy n năng lư ng g m: C a l y nư c, ư ng d n nư c áp l c, nhà máy th y i n sau p v i 6 - 8 t máy; tr m bi n áp, tr m phân ph i i n ngoài tr i.
  3. + H th ng i u khi n, b o v , thông tin liên l c, phòng, ch ng cháy n ... theo các tiêu chuNn Vi t Nam và tham kh o áp d ng các tiêu chuNn nư c ngoài. + u n i i n vào h th ng i n qu c gia b ng ư ng dây 220 - 500 kV + Nhà qu n lý v n hành. + Nhà cán b , công nhân viên qu n lý, v n hành nhà máy. 7. T ng m c d u tu: 36.933.000 tri u 9.546,860 t VND VND (chua k lói vay trong th i gian xõy d ng, theo gi quý III năm 2002, t gi 1USD = 15.450 VND) trong dú: 1. Chi phí xây l p - Công tác chuNn b 799,025 " - Chi phí xây d ng 7.990,254 " - Chi phí l p t 757,580 " 2. Chi phí thi t b 8.030,352 " 3. Chi phí khác 2.587,771 " 4. Chi phí n bù, gi i phóng m t b ng, 11.654,329 " T C (trong ó có 5.000 t ng t v n ngân sách): 10.294,915 " - Chi phí n bù di dân T C 346,173 " - Chi phí gi m thi u tác ng môi trư ng 1.013,240 " - Chi phí xây d ng ư ng tránh ng p 2.020,000 " 5. Chi phí h th ng lư i i n 893,233 " 6. Chi phí giao thông ngoài công trư ng. 2.016,498 " + D phòng(10% cho các m c 1 + 2 + 3 + 183,745 " 5) ______________________ + Chi phí b o hi m 36.933,000
  4. * V n n bù di dân tái nh cư ư c xác nh chính th c sau khi phê duy t Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư nhưng không vư t quá m c phê duy t t i Quy t nh u tư D án th y i n Sơn La. 8. Phương án v n u tư D án th y i n Sơn La huy ng và tr n : theo công văn s 5170/TTr/BCN-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a liên B Công nghi p - Tài chính. 9. Ti n : + Năm 2004 - 2005 chuNn b xây d ng; kh i công công trình chính vào cu i năm 2005. + Phát i n t máy th nh t vào năm 2012. + Hoàn thành công trình vào năm 2015. i u 2. Th tư ng Chính ph giao các B , ngành, a phương liên quan t ch c th c hi n các nhi m v chính sau ây: 1. B Công nghi p: - Phê duy t t ng m t b ng t 1 (các h ng m c ph c v kh i công). - Phê duy t thi t k k thu t - T ng d toán D án th y i n Sơn La. - Phê duy t các h p ng tư v n nư c ngoài, mua s m thi t b nư c ngoài c a D án công trình th y i n Sơn La. - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Xây d ng, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các cơ quan liên quan xu t cơ ch qu n lý và th c hi n D án th y i n Sơn La, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. B Xây d ng có trách nhi m ban hành Tiêu chuNn thi t k k thu t làm căn c l p thi t k k thu t công trình th y i n Sơn La; thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c và th c hi n công tác nghi m thu công trình theo quy nh b o m ch t lư ng và an toàn theo yêu c u ra. 3. B Giao thông v n t i: là ch u tư D án xây d ng các công trình giao thông tránh ng p, ch o th c hi n D án áp ng ti n ra. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là u m i ch o, ph i h p v i y ban nhân dân các t nh trong vùng d án t ch c th c hi n công tác n bù, tái nh cư theo úng các yêu c u và ti n ra. 5. B Th y s n ph i h p v i y ban nhân dân các t nh có m t nư c h th y i n Sơn La t ch c l p quy ho ch, k ho ch s d ng m t nư c cho phát tri n kinh t th y s n. 6. B Văn hoá - Thông tin ph i h p v i y ban nhân dân các t nh Sơn La, Lai Châu ch o và t ch c th c hi n vi c khai qu t, b o t n các di s n văn hoá trong vùng
  5. ng p và b o t n, phát huy truy n th ng văn hoá c ng ng các dân t c khi ti n hành gi i phóng lòng h Sơn La và tái nh cư. 7. B Tài chính th c hi n vi c b o lãnh vay v n ch u tư nh p thi t b v t tư trong nư c chưa s n xu t ư c (ho c không áp ng ư c yêu c u) cho D án th y i n Sơn La. 8. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan nghiên c u i u ch nh k ho ch qu c phòng ã có trên a bàn, xây d ng phương án b o m an ninh, qu c phòng trong quá trình xây d ng và v n hành nhà máy th y i n Sơn La. 9. B Công an ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan xây d ng và t ch c th c hi n phương án b o v trong qúa trình xây d ng và v n hành nhà máy th y i n Sơn La. 10. y ban nhân dân các t nh: Sơn La, Lai Châu, i n Biên ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c th c hi n công tác n bù di dân tái nh cư theo quy ho ch, k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t; xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và có gi i pháp th c hi n áp ng theo yêu c u ra. 11. T ng công ty i n l c Vi t Nam căn c Ngh quy t c a Qu c h i, Ngh quy t c a Chính ph , Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v D án th y i n Sơn La; ti p thu ý ki n c a H i ng thNm nh Nhà nư c D án th y i n Sơn La và ý ki n c a các B , ngành, a phương liên quan ti n hành l p thi t k k thu t, t ng d toán, trình duy t theo quy nh; l p d án nâng c p ánh giá tác ng môi trư ng, trình c p có thNm quy n phê duy t; xây d ng tiêu chuNn thi t k k thu t trình B Xây d ng ban hành; xây d ng chương trình nghiên c u khoa h c ph c v cho công tác thi t k và công tác v n hành h ch a sau này; ph i h p v i nhà th u xây l p khNn trương tri n khai công tác chuNn b kh i công xây d ng công trình chính vào năm 2005. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La; B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các oàn th ; H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam, H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty Sông à ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG CHÍNH PH - Như i u 4, - B Chính tr , Ban Bí thư ( báo cáo), - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Văn phòng Trung ương ng và các Ban c a ng - Văn phòng Qu c h i, các y ban c a Qu c h i, - ng chí Thái Ph ng Nê, Phái viên c a Th tư ng Chính ph , - Ban qu n lý D án th y i n Sơn La, Phan Văn Kh i (Qu n Thanh Xuân, thành ph Hà N i). - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các V , C c các ơn v tr c thu c, - Lưu: CN (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản